Warszawa, dnia 22 września 1998 r.       Nr 121      Poz. 794

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 12 września 1998 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania.

(Dz. U. Nr 121, poz. 794)

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz o czasie ich składowania:

1) wzór karty ewidencji odpadów, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór karty informacyjnej o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz o czasie ich składowania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1998 r. (poz. 794)

Załącznik nr 1

Objaśnienia do "Karty ewidencji odpadów"

1. Kartę ewidencji odpadów prowadzą wytwarzający i odbiorcy odpadów. Dla odpadów komunalnych kartę ewidencji odpadów wypełniają w pozycji "Wytwarzający" podmioty, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami).

Dokument ten jest przeznaczony do rejestracji ilości odpadów jednego rodzaju.

2. Pozycja "Rodzaj odpadów" - wpisuje się tu rodzaj odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).

3. Pozycja "Kod" - podaje się tu kod rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).

4. Pozycja "Niebezpieczny" - zakreślenie tej pozycji znakiem "X" oznacza odpad niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).

5. Pozycja "Jednostka miary" - zakreślenie jednej z dwóch opcji znakiem "X" oznacza przyjętą jednostkę miary zgodnie z układem SI. Masę odpadów niebezpiecznych podaje się w kg, odpadów innych niż niebezpieczne - w Mg (tonach), z dokładnością do jednej setnej.

6. Przyjęte oznaczenia literowe odpowiadają pojęciom: W - wykorzystanie, U - unieszkodliwianie w inny sposób niż składowanie, S - składowanie.

7. Kolumny: 1-8 wypełnia wytwarzający odpady, kolumny 9-13 wypełnia odbiorca (odbiorcy) odpadów.

8. Kolumna 2 "Ilość odpadów wytworzonych w danym miesiącu/miesiąc" - wpisuje się sumę ilości odpadów podaną w kolumnach 3-8 oraz miesiąc, którego to dotyczy.

9. Kolumny: 3, 4, 5 - wpisuje się tu ilość odpadów, która została wykorzystana - W, unieszkodliwiona w inny sposób niż składowanie - U lub składowana - S przez wytwarzającego we własnym zakresie, w miesiącu.

10. Kolumny: 6, 7, 8 - wpisuje się tu ilość odpadów przekazaną do wykorzystania lub gromadzoną przez wytwarzającego - W, przekazaną do unieszkodliwienia w inny sposób niż składowanie - U, składowania - S.

11. Kolumny: 11, 12, 13 - ilość odpadów przyjęta przez odbiorcę do wykorzystania - W, unieszkodliwiania w inny sposób niż składowanie - U, składowania - S.

12. Kolumna 10 "Data przyjęcia i miejsce przeznaczenia odpadów" - wpisuje się datę przyjęcia odpadów oraz adres miejsca, w którym odpady są wykorzystywane, unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie lub składowane.

Załącznik nr 2

Objaśnienia do "Dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi"

1. Pozycja "Nr" - numer kolejny dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi - pozycję wypełnia wytwarzający odpady.

2. Pozycja 1 Rodzaj odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135) - pozycję wypełnia wytwarzający odpady.

3. Pozycję 2 Kod - wypełnia wytwarzający odpady.

4. Pozycję 3 Masa odpadów, z dokładnością do tysięcznych części tony (1 kg) - wypełnia wytwarzający odpady.

5. W pozycji 4 Przeznaczenie odpadów - wpisuje się słownie: wykorzystanie, unieszkodliwienie (inne niż składowanie), składowanie; pozycję wypełnia wytwarzający odpady lub odbiorca odpadów.

6. Pozycję 5 Numery rejestracyjne pojazdu samochodowego, przyczepy lub naczepy w przypadku transportu drogowego lub numer listu przewozowego w przypadku transportu kolejowego lub rzecznego - wypełnia podmiot przewożący odpady.

7. W pozycji 6 wpisuje się nr identyfikacyjny REGON wytwarzającego odpady.

8. W pozycji 7 wpisuje nr identyfikacyjny REGON odbiorcy odpadów, z tym że w przypadku gdy odbiorców jest kilku, każdy z nich wypełnia kolejno tę pozycję w Dokumencie. Dotyczy to również pozycji 9 i 10.

9. W pozycji 8 wpisuje się datę przekazania odpadów przez wytwarzającego.

10. W pozycji 9 wpisuje się datę przyjęcia odpadów przez odbiorcę odpadów.

11. W pozycji 10 zakreślenie jednej z trzech pozycji znakiem "X" oznacza odpowiednio:

a) "W" - wykorzystanie odpadów,

b) "U" - unieszkodliwienie odpadów (inne niż składowanie),

c) "S" - składowanie odpadów na składowisku odpadów.

Pozycję wypełnia odbiorca odpadów, który wykorzystał, unieszkodliwił odpady w inny sposób niż składowanie lub umieścił odpady na składowisku.

Załącznik nr 3

 

Objaśnienia do "Karty informacyjnej o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz o czasie ich składowania"

1. Kolumna 2 "Kod" - podaje się tu kod rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).

2. Kolumna 3 "Rodzaj odpadów" - wpisuje się tu rodzaj odpadów zgodnie z wymienionym w punkcie 1 rozporządzeniem. W przypadku gdy odpady uległy zmieszaniu, podaje się wszystkie rodzaje zmieszanych odpadów.

3. Kolumna 4 "Stan na początek roku kalendarzowego" - podaje się tu masę odpadów składowanych w latach poprzednich na składowisku lub jego części nie objętej rekultywacją, przy czym dla roku 1998 należy przyjąć stan "0" (zerowy).

4. W kolumnie 5 masę odpadów umieszczonych na składowisku odpadów podaje się w Mg (tonach), przy czym dla odpadów uwodnionych podaje się procentową zawartość wody w odpadach (W).

5. W kolumnie 6 czas składowania odpadów na składowisku odpadów podaje się w pełnych miesiącach kalendarzowych.


Poprzednia pozycja | Następna pozycja |
Roczniki | Spis rocznika | Spis numeru
Opublikowane na Internecie przez Dom Wydawniczy ABC
e-mail: redakcja@abc.com.pl, http://www.abc.com.pl/