Uchwały

22-11-06

Strona główna
Statut Federacji
Regulaminy
Uchwały
Nagroda

 

Konferencja w Warszawie w redakcji Służby Zdrowia (19.04.2005)

W dniu 19.04.2005r. w redakcji Służby Zdrowia odbyła się konferencja prasowa Porozumienia Zielonogórskiego prowadzona przez Joannę Zabielską – Cieciuch i Roberta Sapę. Poniżej publikujemy stanowisko jakie zajęło Porozumienie Zielonogórskie w odniesieniu do polityki prowadzonej przez NFZ, jak również rozporządzeń Ministra Zdrowia, które mogą spowodować uniemożliwienie świadczenia usług medycznych pacjentom w całym kraju.
 

Stanowisko wobec polityki lekowej Prezesa NFZ Zielona Góra 15.04.2005 r

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z uwagą obserwuje poczynania Prezesa NFZ Jerzego Millera w dziedzinie kontroli wypisywania recept przez lekarzy.

"PZ" zauważa, iż podawana przez Prezesa NFZ przyczyna patologii w gospodarce lekami nie tkwi w działaniach środowiska lekarskiego, gdyż jest to daleko idący skutek, ale w braku rzetelnej polityki państwa wobec tego problemu.
Nie jest winą lekarzy, że schorowane społeczeństwo wymaga drogiego i fachowego leczenia, a znamienna większość naszych kolegów postępuje według nakazów sztuki medycznej, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjentów.


Jeżeli rozpoczynamy "pranie brudów" - proponujemy rozpocząć od siebie.
Pragniemy zauważyć, iż szereg nieprawidłowości, łamanie prawa, a nawet chronienie oszustów dotyczy także urzędników centrali NFZ, co także boleśnie pomniejsza środki przeznaczone na leczenie.



Stanowisko: Zielona Góra 15.04.2005

"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze negatywnie odnosi się do przedłożonego projektu.

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia oraz "OCENY SKUTKÓW REGULACJI" podstawowym zadaniem rozporządzenia jest ustalenie warunków, którym powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej pod względem fachowym i sanitarnym, dostosowanych do aktualnych form organizacyjnych opieki zdrowotnej oraz metod diagnostycznych i leczniczych oraz technologii i materiałów.

Nie sposób nie zauważyć, że przedmiotowy projekt nie prowadzi do realizacji przyjętego celu. Zaproponowane zmiany nie mają nic wspólnego z założonym dostosowaniem warunków do aktualnych form organizacyjnych opieki zdrowotnej, metod diagnostycznych i leczniczych oraz technologii i materiałów. Powyższe odnosi się w szczególności do wszystkich zgłoszonych przez Federację uwag i propozycji zmian. Uznajemy ww dokument za irracjonalny pod względem merytorycznym, ekonomicznym (nie wskazano źródeł finansowania) oraz architektonicznym. Jako "Porozumienie Zielonogórskie" wnosimy do Ministra Zdrowia o stworzenie takiego rozporządzenia, które dałoby gwarancję możliwości dostosowania się zakładów opieki zdrowotnej do standardów dających możliwości świadczenia usług medycznych opartych na zdrowym rozsądku.


ZAŁACZNIK DO STANOWISKA DO DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ

1)mały zakład opieki otwartej – zakład liczący nie więcej niż 10 gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, zarówno w zakładzie, jak i poza nim

2) Przy wejściach do obiektów, w których znajdują się zakłady opieki zdrowotnej, powinny być urządzone dojazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%.

3)szatnię dla okryć wierzchnich osób przychodzących lub wieszak;

4)pomieszczenia na wózki (dziecięce lub inwalidzkie).

5)Na każdej kondygnacji dostępnej dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób i powinno spełniać przepisy prawa budowlanego.

6) Minimalna szerokość korytarza przeznaczonego do transportu pacjentów przewożonych na łóżkach lub wózkach powinna wynosić 2,3 m w świetle. Szerokość korytarzy, o których mowa w § 35 i 36, nie może być zawężona drzwiami otwierającymi się na korytarz z dostępnych z niego pomieszczeń.

7) Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone.

8)Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia materiałami o cechach wymieninych w § 45 ust.2.

9) Budynek zakładu opieki zdrowotnej posiadający więcej niż jedną kondygnację powinien być wyposażony w dźwigi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.W budynkach zakładów opieki zdrowotnej, innych niż wymienione w ust. 2 i 3 posiadających do dwóch kondygnacji dźwig można zastąpić innym urządzeniem umożliwiającym wjazd niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na wyższą kondygnacje.

10) Szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na wózkach lub łóżkach, powinna wynosić co najmniej 1,1 m, a do sal operacyjnych – co najmniej 1,2 m.

11) Okna w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinny posiadać wszystkie elementy otwierane (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne), powinny one być wyposażone w nawiewniki usytuowane w górnej części otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostępny z poziomu podłogi.

12) Dopuszcza się brak oświetlenia dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi, w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do okien ze względów funkcjonalnych lub technicznych, pod warunkiem zapewnienia w tych pomieszczeniach odpowiedniego oświetlenia sztucznego oraz klimatyzacji. Wentylacji

13) Grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,06 m od lica ściany wykończonej.

14) Wykończenie muru podokiennego i ościeży w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce powinno być wykonane z materiału użytego na wykończenie ścian.

15) Osprzęt instalacji elektrycznych w pokojach w których przebywają dzieci powinien być zabezpieczony przed dostępem pacjentów i instalowany na wysokości 1,8 m nad posadzką.

16) Rozwiązanie funkcjonalne poradni w której przyjmowane są dzieci, musi uniemożliwić dostęp pacjentów z poradni dziecięcej do poradni ogólnej

17) Powierzchnia gabinetu badań lekarskich powinna wynosić co najmniej 12,0 m2, a pokoju zabiegowego co najmniej 16,0 m2, a pokoju zabiegowego przystosowanego do znieczulania ogólnego 20,0 m2.

18) W zależności od wykonywanych świadczeń w przychodni powinny być wydzielone wejścia z zewnątrz do:

1)poradni dla pacjentów i personelu;
2)poradni dla dzieci zdrowych;
3)poradni dla dzieci chorych;
4)apteki.

19) Rozwiązanie funkcjonalne poradni w której przyjmowane są dzieci, musi uniemożliwić dostęp pacjentów z poradni dziecięcej do poradni ogólnej.

20) Eliminacja grzejników żeberkowych

21) mały zakład opieki otwartej – zakład liczący nie więcej niż 10 gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne


STANOWISKO Zielona Góra 15.04.2005

"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze w związku z licznymi zarzutami stawianymi Lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez różne środowiska, obarczające nas winą za upadek szpitali, utrudnianie dostępu do badań diagnostycznych a także w związku ze zmasowanymi kontrolami NFZ świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, postanawia oddać środki Narodowemu Funduszowi Zdrowia przeznaczone na diagnostykę medyczną.

Do tej pory badania diagnostyczne były finansowane ze stawki kapitacyjnej lekarza i - wg NFZ - stanowić miały 10% otrzymywanej kwoty od pacjenta. Tak niskie nakłady mogły tylko zapewnić bezkolizyjną dostępność do tych świadczeń dzięki merytorycznym i akomodacyjnym umiejętnościom lekarzy. Stanowiło to gwarancję spójności działań diagnostyczno-terapeutycznych i możliwości podejmowania szybkich, właściwych decyzji wobec pacjenta.

Zwracamy tutaj szczególną uwagę na to, że w miejscach systemu opieki zdrowotnej (poza POZ), gdzie NFZ jest bezpośrednim płatnikiem, doszło do całkowitego rozkładu i załamania tego systemu.

Nasza decyzja jest aktem determinacji i wyrazem niechęci do ponoszenia odpowiedzialności za błędy polityki zdrowotnej państwa. Nie chcemy być ofiarą niewydolnego systemu.

Świadomi tego, że podjęte przez nas kroki skomplikują funkcjonowanie polskiej ochrony zdrowia, zdecydowaliśmy się jednak na przekazanie 230 mln zł do centrali NFZ.



ZAŁĄCZNIK DO STANOWISKA "Diagnostyka medyczna"

PRZECIĘTNA STAWKA KAPITACYJNA LEKARSKA – 5,00 PLN
10 % NA DIAGNOSTYKĘ 0,50 PLN
W SKALI ROKU NA DIAGNOSTYKĘ 0,50 PLN X 12 MIESIĘCY = 6,00 PLN
POLSKA 38 MLN MIESZKAŃCÓW X 6,00 PLN = 228 MLN

PRZECIĘTNY POLAK MOŻE WYKONAĆ Z PONIŻSZYCH PRZYKŁADOWYCH BADAŃ TYLKO JEDNO NA OKREŚLONĄ JEDNOSTKĘ CZASU:

MORFOLOGIA – 6,00 PLN – RAZ NA ROK BADANIE
BADANIE MOCZU – 5,00 PLN – RAZ NA 10 MIESIĘCY BADANIE
PROFIL LIPIDÓW – 20 PLN – RAZ NA 3 LATA 4 MIESIĄCE BADANIE
CUKIER – 5,00 PLN RAZ NA 10 MIESIĘCY BADANIE
USG – 30,00 PLN – RAZ NA 5 LAT
RTG KLATKI PIERSIOWEJ – 25,00 PLN RAZ NA 4 LATA I 4 MIESIĘCE BADANIE
PANEL PROFILAKTYCZNY ( MORFOLOGIA, OB., MOCZ, CUKIER, CHOLESTEROL, ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ ) – 50, 00 PLN – RAZ NA 8 LAT I 4 MIESIĄCE BADANIE

ZADŁUŻENIE SZPITALA W GORZOWIE WLKP. WYNOSI PONAD 200 MLN PLN

 

Uchwała nr 1/VIII Prezydium
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 6.11. 2004r. Święty Krzyż

w sprawie terminów składania wniosków ofertowych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rok 2005

Na podstawie § 17 w zw. z § 6 ust. 1 Statutu Federacji Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego uchwaliło, co następuje:

§1
Termin składania wniosków ofertowych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rok 2005 do Oddziałów Wojewódzkich NFZ zostanie ustalony po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o zmianie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

§2
Dokładny termin składania wniosków ofertowych o których mowa w §1 będzie uchwalony przez Sekretariat i podany na stronie internetowej Porozumienia Zielonogórskiego.

§3
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Komisarz PZ

Robert Sapa

Uchwała nr 29 Sekretariatu
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie wykluczenia Członka – Związku Pracodawców
Niepublicznej Opieki Zdrowotnej Oddział w Szczecinie z Federacji



Działając na podstawie § 14 ust. 3 w zw. z § 20 pkt 7 Statutu Federacji, Sekretariat uchwala, co następuje:

§ 1
Z uwagi na postawę Członka ,,POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO” - Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze - Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej Oddział w Szczecinie
przejawiającą się:
1) działaniem Zarządu Członka na szkodę Federacji (§ 14 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Federacji), poprzez:
a) niezastosowanie się do uchwały Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego nr 1/VII z dnia 9.10.2004r. w przedmiocie nie podpisywanie oświadczeń woli przedłużających umowy na rok 2005 co doprowadziło do wyłamania się środowiska świadczeniodawców ze wspólnego działania - § 13 ust. 1 Statutu Federacji,
b) brak obecności Delegata w posiedzeniach Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w dniach 15.07., 10.09.br, 9.10.br, co osłabia znaczenie Federacji pozostając w sprzeczności z istotą jej utworzenia - § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Federacji,
2) nieopłaceniem składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące (§ 14 ust. 1 pkt 3 lit. b Statutu Federacji),
podejmuje się decyzję o wykluczeniu Członka - Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej Oddział w Szczecinie z ,,POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO” - Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 2
Każda z okoliczności wymienionych w § 1 uchwały, uzasadniająca wykluczenie stanowi samodzielną i niezależną podstawę wykluczenia z Federacji.

§ 3
Od niniejszej uchwały wykluczonemu Członkowi Federacji przysługuje odwołanie do Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego za pośrednictwem Sekretariatu w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Sekretariatu o wykluczeniu. Decyzję w sprawie wykluczenia Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podejmuje na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego jest ostateczna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy
/-/ Marek Twardowski /-/ Jacek Krajewski
/-/ Janusz Tylewicz /-/ Mariusz Wojtowicz
/-/ Krystian Adamik
 

 

Uchwała nr 5/VII P r e z y d i u m. (2004-10-11)

Uchwała nr 5/VII P r e z y d i u m
"POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO"
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 9.10. 2004r. w Otmuchowie

w sprawie wyboru Komisarza Elekta na dotychczasową kadencję

Działając na podstawie §16 ust. 11 Statutu Federacji Prezydium, uchwaliło co następuje:

§ 1

Wybiera się na Komisarza Elekta Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego na obecną kadencję,
tj. od lipca do grudnia 2004r. dr Bożenę Janicką z Wielkopolski.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz PZ
Robert Sapa

źródło: Biuro PZ


 
Uchwały. (2004-10-11)
Uchwała nr 1/VII

Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, jako aktualnie jedynej reprezentacji świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spełniającej kryteria reprezentatywności zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( minimum 10 000 lekarzy i pracowników) w związku z brakiem zbieżności stanowisk pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim a NFZ i Ministerstwem Zdrowia, a wręcz rozbieżnością stanowisk zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców zrzeszonych w PZ do nie podpisywania oświadczeń woli przedłużających umowy na rok 2005 ( termin składania oświadczeń do 15.10 2004). Powyższa Uchwała obejmuje terytorium całej Polski.

Otmuchów, 9.10.2004r
Komisarz PZ
Robert Sapa


Uchwała nr 2/VII

Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, jako aktualnie jedynej reprezentacji świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spełniającej kryteria reprezentatywności zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( minimum 10 000 lekarzy i pracowników)
oświadcza , co następuje;
1. Warunkiem podpisania umów kontraktowych na rok 2005 jest uzyskanie pełnego konsensusu między świadczeniodawcami PZ , NFZ, Ministrem Zdrowia dotyczącego warunków udzielania świadczeń na rok 2005 ( ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowania )
2, Z dużym niepokojem obserwujemy brak konstruktywnych działań ze strony Ministra Zdrowia Marka Balickiego , mających na celu wdrożenie zmian systemowych w ochronie zdrowia.
3, Prezydium PZ wyraża nadzieje że kredyt zaufania darowany Ministrowi Zdrowia przez lekarzy RP nie zostania zmarnotrawiony gdyż spowoduje to załamanie się systemu opieki zdrowotnej.

Otmuchów, 9.10.2004r
Komisarz PZ
Robert Sapa


Uchwała nr 3/VII

Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie jako aktualnie jedynej reprezentacji świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spełniającej kryteria reprezentatywności zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( minimum 10 000 lekarzy i pracowników) opierając się na dotychczasowych negatywnych doświadczeniach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce domaga się rozpoczęcia rozmów z reprezentatywnymi przedstawicielami świadczeniodawców spełniającymi kryteria ustawowe celem prawidłowego zakontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2006 i następne w trybie zupełnie odmiennym niż dotychczas. Zakończenie negocjacji powinno mieć miejsce do dnia 15 maja 2005 roku.

Otmuchów, 9.10.2004r
Komisarz PZ
Robert Sapa


Uchwała 4/VII

Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie jako aktualnie jedynej reprezentacji świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spełniającej kryteria reprezentatywności zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( minimum 10 000 lekarzy i pracowników) nie widząc możliwości prawidłowego przeprowadzenia postępowania w kwestii podpisywania kontraktów na rok 2005, domaga się przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych ze środowiskami medycznymi z możliwością aneksowania umów w drodze renegocjacji.

Otmuchów, 9.10.2004r
Komisarz PZ
Robert Sapa

 

 

Strona główna | Statut Federacji | Regulaminy | Uchwały | Nagroda

Ostatnia aktualizacja tej witryny 26-06-05