Regulaminy

22-09-11

Strona główna
Statut Federacji
Regulaminy
Uchwały
Nagroda

Strona główna
W górę

REGULAMIN PRACY PREZYDIUM

1. Zebranie prowadzone jest przez Przewodniczącego danego Oddziału Regionalnego lub wyznaczoną przez niego osobę z tego Oddziału.
2. Głosowania są ważne w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania i zapadają zwykła większością głosów.
3. W sprawach wyjątkowych Przewodniczący może przekazać prowadzenie zebrania osobie spoza OR ,po uprzednim przeprowadzeniu głosowania w tej sprawie.
4. Prowadzący Zebranie odczytuje Protokół z poprzedniego Zebrania Prezydium i rozlicza wskazane osoby z wykonania terminowych zadań.
5. Prowadzący Zebranie przedstawia plan tematów zebrania ,wnosząc o uzupełnienie tematów
6. Porządek zebrania zostaje zaakceptowany przez przegłosowanie
7. Przewodnicząc Zebraniu osoba prowadząca wskazuje ,udziela lub zabiera mówcy głos .
8. Mówca ma prawo do 10 minut wypowiedzi.
9. Ad vocem może trwać max. 3 min
10. Prowadzący zebranie nie ma prawa do udzielania sobie głosu w dyskusji
11. Jedynie Prowadzący Zebranie po wyczerpaniu listy dyskutantów ma prawo do podsumowania dyskusji
12. Podsumowanie może trwać max. 5.min
13. Zamknięcie tematu polega na przedstawieniu i sporządzeniu wniosku zapisu do protokołu
14. W razie potrzeby opracowania stanowiska –Prowadzący wskazuje osobę referującą temat i Rzecznika Prasowego do sporządzenia Komunikatu.
15. Komunikaty i Stanowiska przyjmowane są drogą głosowania na wniosek Prowadzącego
16. Jedyną osobą do wygłaszania Komunikatów PZ do mediów jest Rzecznik Prasowy PZ
17. Prowadzący zebranie realizuje zakres uprzednio wypracowany i przyjęty głosowaniem przez Sekretaria wraz z tematami włączonymi do dyskusji zgodnie z pkt3. Regulaminu
18. Dwukrokrotne dyscyplinujące upomnienie przez Prowadzącego powoduje wykluczenie z zebrania do czasu ogłoszenia przerwy przez prowadzącego Zebranie.
19. 5-cio minutowe przerwy ogłaszane są co 2-gi temat lub dłuższe decyzją Prowadzącego
20. Drugie wykluczenie oznacza zakaz brania udziału w Zebraniu.
21. Prowadzący ma obowiązek przypomnieć o nakazie wyłączenia i używania telefonów komórkowych na sali obrad za wyjątkiem Rzecznika Prasowego, który rozmowy jest zobowiązany toczyć poza Salą Obrad.
22. Każdy uczestnik Zebrania ma prawo przez podniesienie 1 ręki zgłosić Prowadzącemu zamiar zabrania głosu w czasie wyznaczonym na dyskusję przez Prowadzącego
23. Każdy uczestnik Zebrania ma prawo poprzez gest skrzyżowanych rąk żądać od Prowadzącego zabrania głosu mówcy w tym Prowadzącemu z powodu przekroczenia limitu czasu lub wypowiedzi niezgodnej wg.uczestnika z danym tematem
24. Zostaje ustalony termin i miejsce kolejnego zebrania Prezydium
25. Zebranie kończy się odczytaniem protokołu
 

REGULAMIN PRACY SEKRETARIATU


1 .Zebranie prowadzone jest przez Członka Sekretariatu danego Oddziału Regionalnego lub innego Członka Sekretariatu wyznaczonego głosowaniem.
2 W sprawach wyjątkowych Przewodniczący może przekazać prowadzenie zebrania osobie spoza Sekretariatu po uprzednim przeprowadzeniu głosowania w tej sprawie.
3 Głosowania zapadają zwykłą większością głosów
4 Nie dopuszcza się udziału innej osoby spoza Członków sekretariatu bez uprzedniej ich jednomyślnej zgody .
Wymagana jest jednomyślność po przeprowadzeniu głosowania.
Głosowanie musi nastąpić nie później niż 3 dni przed zebraniem Sekretariatu .
5 Odczytywany jest Protokół z poprzedniego zebrania Sekretariatu
6 Prowadzący Zebranie przedstawia plan tematów zebrania ,wnosząc o uzupełnienie tematów
7 Przewodnicząc Zebraniu osoba prowadząca wskazuje ,udziela lub zabiera mówcy głos .
8 Mówca ma prawo do 20 minut wypowiedzi. Ad vocem może trwać max. 10min
9 Prowadzący zebranie nie ma prawa do udzielania sobie głosu w dyskusji
10 Jedynie Prowadzący Zebranie po wyczerpaniu listy dyskutantów ma prawo do podsumowania dyskusji
11 Podsumowanie może trwać max. 15.min
12 Zamknięcie tematu polega na przedstawieniu i sporządzeniu wniosku zapisu do protokołu
13 W formułowaniu zapisu mogą brać udział wszyscy Członkowie Sekretariatu
14 W razie potrzeby opracowania Komunikatu –Prowadzący wskazuje osobę referującą temat i Rzecznika Prasowego do sporządzenia Komunikatu.
15 Ostateczna wersja treści Komunikatu jest przyjmowana przez głosowanie.
16 Jedyną osobą do wygłaszania Komunikatów PZ do mediów jest Rzecznik Prasowy PZ
17 Prowadzący zebranie realizuje zakres tematów przekazany nie póżniej niż 3 dni wcześniej członkom Sekretariatu wraz z tematami włączonymi do dyskusji zgodnie z pkt3. Regulaminu
18 Dwukrokrotne dyscyplinujące upomnienie przez Prowadzącego powoduje wykluczenie z zebrania do czasu ogłoszenia przerwy przez prowadzącego Zebranie.
19 10-cio minutowe przerwy ogłaszane są co 2-gi temat lub dłuższe decyzją Prowadzącego
20 Prowadzący ma obowiązek przypomnieć o nakazie wyłączenia i używania telefonów komórkowych na sali obrad za wyjątkiem Rzecznika Prasowego, który rozmowy jest zobowiązany toczyć poza Salą Obrad.
21 Każdy uczestnik Zebrania ma prawo przez podniesienie 1 ręki zgłosić Prowadzącemu zamiar zabrania głosu w czasie wyznaczonym na dyskusję przez Prowadzącego .
22 Zasady,stanowiska ,Komunikaty wypracowane przez Sekretariat są przekazywane do dyskusji i akceptacji przez Prezydium PZ.
23 Wyznaczany jest termin i miejsce kolejnego zebrania Sekretariatu
24 Protokół sporządza Prowadzący zebranie Sekretariatu lub osoba prze niego wyznaczona.
25 Podpisany przez Prowadzącego Protokół jest przekazywany drogą elektroniczną do wiadomości członków Sekretariatu „PZ”

 


 

Strona główna | Statut Federacji | Regulaminy | Uchwały | Nagroda

Ostatnia aktualizacja tej witryny 29-09-07