Statut Federacji

22-11-06

Strona główna
Statut Federacji
Regulaminy
Uchwały
Nagroda

Strona główna
W górę

STATUT
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA


PreambułaW dniu 2 sierpnia 2003 roku w Zielonej Górze przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, zawarli POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, na mocy którego zobowiązali się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu w celu:
1. ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta,
2. tworzenia zapisów umowy kontraktowej,
3. zasad jej finansowania w należytej wysokości,
4. obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ,
5. wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszczając możliwość solidarnego nie podpisywania umów kontraktowych na 2004 rok przez wszystkich świadczeniodawców pasa zachodniego i południowego Polski,
6. eliminacji zapisów umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ,
7. umocowanie w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. stworzenia i upowszechnienia zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady „jeden za wszystkich - wszyscy za jednego”.

W okresie późniejszym poczynając od września 2003r. działania wyżej wymienionej grupy czynnie wsparli przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z trzech województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

„POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska medycznego kraju. W jej szeregi zaproszone są Związki Pracodawców działające w Ochronie Zdrowia. Federacja chce być kontynuatorem działań rozpoczętych przez przedstawicieli pięciu organizacji lekarskich w Zielonej Górze. W tym miejscu chcemy podkreślić wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Federacji jest scementowanie środowiska POZ, Specjalistyki ambulatoryjnej, Stomatologii w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego kraju.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Tworzy się organizację związków pracodawców pod nazwą: „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE” - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, zwaną w dalszej części statutu „Federacją”.
2. Federacja działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm.),
2) niniejszego statutu,
3) uchwał władz Federacji.

§ 2
1. Federacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Federacji jest miasto Zielona Góra.
3. Federacja może używać skrótu „Porozumienie Zielonogórskie” lub „PZ”, jak również odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Federacja może posiadać odznakę członkowską według wzoru przyjętego przez Sekretariat i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3
Federacja jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 4
Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców.


Rozdział II
Cele i zadania Federacji oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5
Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 6
Zadaniem Federacji jest:
1) występowanie w interesie i na rzecz swoich członków,
2) działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Federacji,
4) wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
5) kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług,
6) prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji,
7) integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji,
8) rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
9) budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia,
10) wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
11) ochrona prawna członków Federacji.

§ 7
Cele i zadania Federacji są realizowane w szczególności następującymi formami i sposobami:
1) udział w negocjacjach z dysponentami środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
2) prowadzenie studiów i badań, wymiany poglądów oraz popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji pracy,
3) formułowanie i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce, wykonywania zawodów medycznych, praw pacjenta i praw pracowniczych,
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki zdrowotnej,
5) prowadzenie doradztwa gospodarczego i zawodowego,
6) prowadzenie współpracy z organizacjami pracodawców w innych krajach, jak i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców,
7) występowanie w imieniu członków oraz zrzeszonych pracodawców do agend rządowych, administracji terenowych i Trybunału Konstytucyjnego lub właściwych organów Unii Europejskiej w sprawach związanych z działalnością zrzeszonych pracodawców,
8) delegowanie swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,
9) organizowanie zespołów doradczych, korzystanie z usług specjalistów i ekspertów oraz zatrudnianie pracowników do realizacji celów i zadań statutowych,
10) organizowanie szkoleń, seminariów, staży, itp. na rzecz członków Federacji,
11) tworzenie funduszy, fundacji, stypendiów, itp. związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 8
1. Dla realizacji celów i zadań Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 9
Dla realizacji celów i zadań Federacja może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.


Rozdział III
Członkostwo

§ 10
1. Członkiem Federacji mogą być związki pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm.), zrzeszające podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia.
2. Członkostwo w Federacji jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka w odniesieniu do prowadzonej własnej działalności. Działalność członka Federacji nie może stać w sprzeczności z interesami Federacji.

§ 11
1. Przystępujący do Federacji nowi członkowie uzyskują status członka Federacji z chwilą przyjęcia przez Federację. O przyjęciu w poczet członka Federacji decyduje Sekretariat, na pisemny wniosek zainteresowanego związku pracodawców.
2. Na odmowę przyjęcia do Federacji przysługuje odwołanie do Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sekretariatu w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Sekretariatu o odmowie przyjęcia. Decyzję w sprawie odwołania Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podejmuje na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego jest ostateczna.

§ 12
Członkowie Federacji mają prawo do:
1) uczestniczenia w pracach Federacji,
2) korzystania ze wsparcia Federacji we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji,
3) dostępu i korzystania z wszelkich informacji o pracy Federacji,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

§ 13
1. Członkowie Federacji zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania uchwał organów Federacji w zakresie kompetencji statutowych.
2. Członkowie zobowiązani są do:
1) aktywnego udziału w pracach Federacji,
2) przestrzegania statutu Federacji,
3) terminowego uiszczania składek,
4) udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla realizacji zadań statutowych,
5) wspieranie Federacji w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 14
1. Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka z Federacji,
2) rozwiązania Federacji,
3) wykluczenia członka z Federacji przez Sekretariat na skutek:
a) działalności członka na szkodę Federacji,
b) nieopłacania składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące.
2. Wniosek o wystąpienie z Federacji winien być złożony na piśmie, najpóźniej do trzech miesięcy przed upływem roku kalendarzowego.
3. Wykluczenie następuje decyzją Sekretariatu.
4. Od uchwał Sekretariatu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego za pośrednictwem Sekretariatu w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Sekretariatu o wykluczeniu. Decyzję w sprawie wykluczenia Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podejmuje na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego jest ostateczna.
5. Decyzją Sekretariatu członek Federacji może być zawieszony w swych prawach na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli w sprawie jego wykluczenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
6. W związku z ustaniem członkostwa członkowi Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Federacji.


Rozdział IV
Organy Federacji

§ 15
1. Organami Federacji są:
1) Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego,
2) Sekretariat,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały organów Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia na wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego jest najwyższym organem Federacji.
2. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego składa się z delegatów członków Federacji:
1) po 5 delegatów reprezentujących każde województwo - uczestnika Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 2 sierpnia 2003r., tj. z województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego,
2) po 3 delegatów reprezentujących województwo: podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie z tytułu uczestnictwa w Porozumieniu Zielonogórskim od września 2003r.,
3) po 1 delegacie z pozostałych województw.
3. W przypadku niemożności stawienia się delegat członek Federacji wyznacza zastępcę delegata.
4. Delegaci powoływani są przez członków Federacji na okres 5 lat.
5. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego wyraża swoją wolę w formie uchwał.
6. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
7. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji przysługuje z zastrzeżeniem dalszych przepisów szczególnych delegatom członków Federacji. W przypadku zgromadzenia założycielskiego Federacji czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji przysługuje reprezentantom związków pracodawców.
8. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego zbiera się co najmniej raz na kwartał z inicjatywy Sekretariatu.
9. Sekretariat zwołuje Nadzwyczajne Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od daty wpłynięcia wniosku:
1) co najmniej 1/4 delegatów Federacji,
2) Komisji Rewizyjnej, w celu uzupełnienia składu Sekretariatu lub składu Komisji Rewizyjnej w przypadku ich zmniejszenia się poniżej 2/3 składu wymaganego przez statut.
10. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego przewodniczy:
1) Komisarz,
2) Komisarz Elekt.
11. Komisarza oraz Komisarza Elekta wybiera Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego spośród delegatów na wniosek każdego kolejnego województwa.
12. Kadencja Komisarza trwa 6 miesięcy.
13. W miejsce ustępującego Komisarza wstępuje Komisarz Elekt.
14. Nie można powołać ustępującego Komisarza na następną kadencję.
15. W przypadku stwierdzenia przez Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego niemożności dalszego pełnienia obowiązków przez Komisarza, Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego powierza pełnienie obowiązków Komisarzowi Elektowi.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Komisarz Elekt pełni swoje obowiązki do zakończenia Kadencji Komisarza, którego zastąpił na następną kadencję własną.

§ 17
Do kompetencji Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego należy:
1) uchwalanie programów działania Federacji,
2) uchwalanie zmian w statucie Federacji,
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Sekretariatu w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Federacji,
4) powoływanie i odwoływanie członków Sekretariatu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Federacji,
6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji i ustanawiania stypendiów oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
7) uchwalanie budżetu i przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Sekretariatowi na wniosek Komisji Rewizyjnej w oparciu o coroczne sprawozdanie z działalności sekretariatu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania lub występowania z organizacji krajowych i zagranicznych,
10) ocena uchwał Sekretariatu z możliwością ich uchylania.

§ 18
1. Sekretariat prowadzi sprawy Federacji i reprezentuje Federację.
2. Sekretariat składa się z od 5 do 6 członków. Członków Sekretariatu powołuje się spośród delegatów członków Federacji, o których mowa w § 16 ust. 2. W przypadku zgromadzenia założycielskiego Federacji członków Sekretariatu powołuje się spośród reprezentantów założycieli Federacji, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1.
3. Wszyscy członkowie Sekretariatu są równi w prawach i obowiązkach wobec Federacji.
4. Kadencja Sekretariatu trwa 5 lat.
5. Sekretariat wyraża swoja wolę w formie uchwał.
6. Posiedzenia Sekretariatu odbywają się co najmniej dwa razy na trzy miesiące.
7. Wygaśnięcie mandatu członka Sekretariatu następuje w przypadku:
1) ustania członkostwa w Federacji związku pracodawców członka Sekretariatu,
2) odwołania członka Sekretariatu,
3) rezygnacji członka Sekretariatu ,
4) śmierci członka Sekretariatu,
5) wyboru do władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, skazania na karę pozbawienia wolności oraz w przypadku zatrudnienia u płatnika dysponenta środków na finansowanie usług medycznych.
8. Utrata statusu delegata do Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego powoduje wygaśnięcie mandatu członka Sekretariatu.
9. Szczegółowe zasady pracy Sekretariatu określa regulamin uchwalony przez ten organ i zatwierdzony przez Prezydium Federacji.

§ 19
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Federacji w sprawach zwykłego zarządu upoważnionych jest dwóch członków Sekretariatu.
2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd Federację reprezentuje trzech członków Sekretariatu.
3. Zwykły zarząd należy rozumieć jako podejmowanie decyzji, w których jednorazowa wartość zobowiązania nie przekracza trzech średnich krajowych płac w sektorze publicznym.

§ 20
Do kompetencji Sekretariatu należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
2) przygotowywanie uchwał w sprawie wstępowania lub występowania z organizacji krajowych i zagranicznych,
3) przygotowywanie programów działania Federacji i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego,
4) przygotowywanie projektów polityki finansowej, w tym opracowywanie budżetu i przedkładanie tych dokumentów Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego,
5) ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej na każdy rok kalendarzowy,
6) podejmowanie uchwał w zakresie finansowania działalności Federacji przez jej członków,
7) przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji,
8) zawieszanie członkostwa w Federacji,
9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych,
10) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia lub likwidacji Biura Federacji oraz zatrudniania Dyrektora Biura,
11) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Federacji,
12) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
13) składanie Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego rocznych sprawozdań z działalności,
14) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wyboru, członkowie dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji i Sekretarza oraz uchwalają regulamin pracy Komisji.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadkach:
1) ustania członkostwa w Federacji związku pracodawców członka Komisji Rewizyjnej,
2) odwołania członka Komisji Rewizyjnej,
3) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,
4) śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
5) wyboru do władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, skazania na karę pozbawienia wolności oraz w przypadku zatrudnienia u płatnika dysponenta środków na finansowanie usług medycznych.
6. Utrata statusu delegata do Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego powoduje wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna może występować do Sekretariatu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Sekretariatu o zwołanie Nadzwyczajnego Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego.
3. Komisja Rewizyjna na Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla każdego członka Sekretariatu z osobna.
4. Komisja Rewizyjna może zgłaszać Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego wniosek o odwołanie członka Sekretariatu.Rozdział V
Organizacja wewnętrzna Federacji

§ 23
1. Pracą Biura Federacji kieruje Kierownik Biura, zgodnie ze Statutem Federacji i uchwałami władz Federacji.
2. Organizację wewnętrzną Biura Federacji określa regulamin uchwalony przez Sekretariat.

Rozdział VI
Majątek Federacji

§ 24
1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
2. Dochodami Federacji są:
1) wpisowe,
2) wpływy ze składek członkowskich,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) dochody z majątku Federacji,
5) subwencje, darowizny, wadia, spadki i zapisy osób lub instytucji.
3. Składki członkowskie są miesięczne. Składki uiszczane są do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
4. Federacja może tworzyć fundusze:
1) statutowy,
2) zakładowy fundusz pracowniczy i inne fundusze celowe, tworzone w oparciu o przepisy prawa i uchwały władz Federacji.
5. Federacja ze swoich funduszy może ustanawiać nagrody i fundować stypendia.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 25
1. Uchwała o rozwiązaniu Federacji i zmianie Statutu może być podjęta przez Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania .
2. W przypadku likwidacji Federacji majątek Federacji zostanie przeznaczony na cele ochrony zdrowia.

§ 26
Niniejszy Statut uchwalony został na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 20.03.2004r. i podlega rejestracji sądowej.
 

 

          Strona główna

 

 

Strona główna | Statut Federacji | Regulaminy | Uchwały | Nagroda

Ostatnia aktualizacja tej witryny 26-06-05