WEJŚCIE

           

Obrady Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego w dniu 15.12.04 we Wrocławiu

W dniu 15 grudnia 2004 odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie .

Stwierdzenie wymaganego quorum przez prowadzącego

1. Analiza przebiegu i zakończenia rozmów i negocjacji w kontraktowaniu umów na 2005 r.,
2. Omówienie sytuacji w regionach..
3. Odpowiedz w sprawie Rozporządzenia MZ – uprawnień do pobierania materiału do badań.
4. Analiza kolejnych rozporządzeń MZ .
5. Sprawy bieżące : biura, członków
6. Zatwierdzenie regulaminów pracy Biura PZ i Prezydium PZ
7. Sprawa nowych członków – łódzkie, kujawsko-pomorskie
8. Konferencja „Porozumienie Zielonogórskie w rok po „Porozumieniu Poznańskim”
9. Terminu następnego Prezydium (Poznań 08.01.2005)
10. Sprawy kadrowe.

Kolejne spotkanie Sekretariatu ustalono na dzień 29 grudnia 2004 – Zielona Góra


Z okazji zbliżających się Świąt


Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych
Wraz z opłatkiem wigilijnym
W dzień Bożego Narodzenia
Ślą serdeczne Wam życzenia


SEKRETARIAT - Bożena Janicka
 

SEKRETARIAT POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO

  rekomenduje ofertę ubezpieczenia NZOZ-ów oferowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTERPolska  SA .

 

Z  kilku przeanalizowanych propozycji wybraliśmy właśnie propozycję tej firmy z którą podpisaliśmy umowę o współpracy  w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie i umowę sponsoringu.  Dodatkowo  dla naszych członków przedstawiciele tego towarzystwa  oferować  będą pozostałe produkty ubezpieczeniowe.

UBEZPIECZENIE  OC  NZOZ-u oferowane jest w pakiecie z ubezpieczeniem majątku praktyki (zał. 2) i/lub z grupowym ubezpieczeniem na życie  pracowników  (zał. 1.)

 

Proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń i proponowanymi taryfami.

Ubezpieczenie można zawrzeć przy pomocy agentów TU INTERPolska SA jak również poprzez biuro związku wysyłając tam wypełniony wniosek + oświadcznie.

Pozostałe informacje można otrzymać  w biurach związkowych i u agentów.

Organizacja sprawnego ubezpieczania się jest w zasięgu biur związkowych.

 
 

 

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa 2004-12-14

Na prośbę Głównego Negocjatora PZ Marka Twardowskiego Pani Redaktor Halina Pilonis zwróciła się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia i otrzymała następującą odpowiedź.
Pani
Halina Pilonis
"Służba Zdrowia"
Szanowna Pani Redaktor
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych jest wypełnieniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6B ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529).
Rozporządzenie dotyczy tylko osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Rozporządzenie nie dotyczy pielegniarek i położnych, które do pobierania materiału do badań laboratoryjnych uprawnione są na podstawie odrębnych przepisów. W związku z powyższym nie istnieje żadne zagrożenie dla pielęgniarek ani też dla pacjentów.

Z poważaniem
/-/ Paweł Trzciński
p.o. Dyrektora
Biura Prasy i Promocji


Komentarz
Reasumując – pielęgniarki i położne nadal mają prawo pobierać materiał diagnostyczny (np. krew) do badań laboratoryjnych.
Marek Twardowski.
 

 

 

UWAGA POZ !
KOMUNIKAT SEKRETARIATU "POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO"
W związku z podpisaniem protokołów uzgodnień we wszystkich województwach Sekretariat PZ podjął decyzję w sprawie terminu złożenia w Oddziałach Wojewódzkich NFZ wniosków ofertowych z zakresu POZ.
Wnioski należy złożyć jutro 10.12.2004r o godz. 13:00 we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Za Sekretariat PZ

Mariusz Kazimierz Wójtowicz
 

Porozumienie Ciechanowskie-I Rocznica

9 grudnia godz.19.00-Hotel Baron ,Ciechanów ul. Śląska

spotkanie świadczeniodawców dla POZ z powiatów

ciechanowskiego, mławskiego ,płońskiego i pułtuskiego

w programie:

- podsumowanie roku działalności pod egidą "Porozumienia Zielonogórskiego"

- I Konferencja Szkoleniowa „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE a kontrakt 2005 – Recepty skutecznego działania”- najnowsze informacje z Wrocławia

 

Spotkanie Prezydium PZ - Wrocław [3-4.12.2004 r.]

 
W czasie trwającej konferencji we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Prezydium PZ w którym uczestniczyli delegaci i członkowi z 12 województw .

IX Spotkanie Delegatów - Członków Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

3-4.12.2004 r. Wrocław

1. Spotkanie rozpoczęto powitaniem zebranych i przyjęciem porządku obrad.
2. Przyjęcie i odczytanie protokółu VII Prezydium ze Świętego Krzyża - wybór protokólanta, komisji uchwał i wniosków oraz Sekretarza obrad.
3. Przedstawiono sprawozdanie Sekretariatu z bieżących prac, realizacji uchwał i wniosków od ostatniego posiedzenia Prezydium.
4. Kalendarium PZ na grudzień 2004 roku.
5. Informacja Marka Twardowskiego – Gł. Negocjatora n/t zakończonych i trwających negocjacji w województwach. (Komunikat)
6. Podjęcie ustaleń dotyczących okresu podpisywania umów. Sekretariat i Prezydium PZ jednoznacznie zaleca podpisanie umów tylko na jeden rok – na rok 2005
7. Wybranie spośród członków Prezydium kilkuosobowy zespołu celem bieżącego opiniowania rozporządzeń, regulaminów z MZ, NFZ i innych - Janusz Tylewicz
8. Omówienie propozycji umów na telefony komórkowe.
9. Omówienie warunków i propozycji umowy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
10. Omówiono sprawy bieżące, finansowe...
11. Sprawozdanie ze spotkania z org. "MUTUAL MEDICA" - Projekt bazowy firmy ubezpieczeń wzajemnych "TOWARMED"
12. Na ręce Jacka Krajewskiego złożono podziękowania za przygotowanie konferencji, na której przedstawiono wiele ważnych, fachowych i ciekawych tematów – Dziękujemy!
13. Sprawy różne.

W czasie spotkania przeanalizowano sytuacje w regionach, dokonano analizy, przebiegu negocjacji w województwach i podjęto stosowne uchwały, stanowiska.
Spotkanie zakończono przekazaniem
komunikatu i wspólnymi ustaleniami dotyczącymi dalszych działań.

Komisarz PZ
Robert Sapa

 

KOMUNIKAT SPECJALNY!


W dniu 04.12.2004r we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego.
Prezydium wyraża duże zaniepokojenie spowodowane postawą Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ: Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego oraz Małopolskiego, która to postawa może spowodować niezakontraktowanie świadczeń z zakresu POZ na rok 2005.
Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podjęło decyzję o dalszym nieskładaniu wniosków ofertowych z zakresu POZ do czasu podpisania protokołów uzgodnień we wszystkich oddziałach.
Decyzja ta została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Delegatów i obowiązuje wszystkich Członków Porozumienia Zielonogórskiego aż do odwołania.


JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!


                                                                            Za Prezydium PZ
                                                                          
  Mariusz Kazimierz Wójtowicz

 

Konferencja w Warszawie - 01.12.2004

W dniu dzisiejszym w siedzibie Służby Zdrowia odbyła się konferencja prasowa Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, prowadzona przez Rzecznika Prasowego PZ Roberta Sapę , w której uczestniczyli również Sekretarze PZ Bożena Janicka, Marek Twardowski.
Przedstawiono stanowiska i omówiono obecną sytuacje w ochronie zdrowia.
(Stanowiska w załączeniu)


STANOWISKO WOBEC KONTRAKTACJI USŁUG Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA 2005r.
Mimo ustalenia przez wojewódzkie oddziały NFZ wcześniejszych terminów składania ofert, lekarze ambulatoryjnej opieki zdrowotnej skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim - reprezentującym 14 województw nie złożyli swoich ofert. Zostały one przekazane gremialnie do wojewódzkich siedzib Związków PZ.
Tym razem nie jest to spowodowane postawą ministerstwa zdrowia ani prezesa NFZ, ale destrukcyjnym działaniem poszczególnych dyrektorów OW NFZ - np. lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, którzy do tej pory nie zrealizowali wytycznych płynących z Centrali NFZ. Ustalone na szczeblu ogólnopolskim tzw. warunki brzegowe kontraktowania miały obejmować wszystkich świadczeniodawców w kraju. Jednakże w wojewódzkich oddziałach NFZ, tam, gdzie straszy „ duch Łapińskiego i Panasa, nie były honorowane, a dyrektorzy tych oddziałów lekceważyli, ignorowali, szantażowali i straszyli lekarzy, nie rzadko doprowadzając do konfliktu oraz zrywania dialogu.
Taka postawa regionalnych przedstawiciel NFZ może doprowadzić do zaburzeń zabezpieczenia medycznego kraju.
Mimo trudnych rozmów powoli są osiągane tzw. „wojewódzkie porozumienia", które będą podstawą do złożenia w jednym czasie ofert na terenie całej Polski. Negocjacje regionalne mają zakończyć się do 10 grudnia br.
Będziemy kierować się zasadą - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W przypadku zakończenia negocjacji zostanie ustalony termin na złożenie ofert w całym kraju.


ROBERT SAPA
Rzecznik Prasowy
FZPOZ POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIESTANOWISKO WOBEC ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA
DOSTOSOWUJĄCEGO ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ DO NOWYCH WYMOGÓW
FACHOWYCH I SANITARNYCH
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia" Porozumienie Zielonogórskie" przestrzega
przed skutkami wprowadzania rozporządzenia , które może w konsekwencji doprowadzić do
zamknięcia kilku tysięcy zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Wymogi zawarte w nim dla
znamienitej większości zakładów nie są możliwe do realizacji. Wskutek jego wdrażania
w połowie roku 2005 NFZ musiałby zerwać większość zawartych kontraktów na świadczenia
zdrowotne.
Wymogi zmuszające świadczeniodawców do tworzenia przeobrażeń architektonicznych swoich
przychodni, montowania wind .podjazdów, zachowywania odpowiednich wymiarów - z punktu
widzenia właściciela budynku - są przeogromnym wydatkiem sięgającym nierzadko kilkuset tysięcy
złotych, a środki płynące z NFZ za świadczenia są zbyt małe. W większości samorządów,
a w szczególności gminnych rozporządzenie to mogłoby doprowadzić do załamania ich
budżetu.
Jako jedyne rozwiązanie widzimy wprowadzenie nowego rozporządzenia, dostosowującego
wymagania do potrzeb i możliwości zakładów opieki zdrowotnej , wprowadzonego za parę lat
wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. W takiej formie nie byłoby ono martwym,
konfliktogennym i niebezpiecznym zapisem.

Robert SapaSTANOWISKO WOBEC LEP-U
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie" jest przeciwna dalszemu przeprowadzaniu „Lekarskiego Egzaminu Państwowego" jako nie mającego żadnej pożytecznej użyteczności dla środowiska lekarskiego jak i pacjentów. W związku z tym podejmie szybkie działania w kierunku nowelizacji ustawy w celu eliminacji tego zbędnego procederu.
Uzasadnienie
l/ system kształcenia lekarzy jest na tyle szczelny, iż nie wymaga dodatkowych działań weryfikacyjnych
21 kształcenie odbywa się przy udziale najwyższej klasy pracowników dydaktycznych pod kontrolą kadry profesorskiej
3/istnieje uznanie dla polskich uczelni medycznych nie tylko w kraju, ale jak i za granicą
4/LEP skutecznie pomniejsza ważność dyplomu lekarza
5/praktycznie stanowi przedłużenie o jeden rok studiów
6/osłabia pozycję jednostek podyplomowego kształcenia lekarzy jakimi są szpitale i kliniki
7/dubluje kontrolowanie wiedzy lekarza stażysty pomiędzy ordynatorami, kierownikami zakładów a teoretykami będącymi twórcami LEP-u
8/LEP nie jest żadnym merytorycznym sprawdzeniem wiedzy i predyspozycji lekarzy, stanowi bardziej formułę quizu
9/zbędny wydatek finansowy organizatorów i lekarz)
10/jest przyczyną powstawania bezrobocia w śród lekarzy

Robert Sapa

 

80 proc. lekarzy POZ nie złożyło ofert
PAP, MFi / 2004-12-01 17:11:00

80 proc. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli wszyscy ci, którzy są zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim, nie złożyło jeszcze ofert na świadczenie usług medycznych w 2005 r.

Złożą je razem, kiedy Porozumienie wynegocjuje z oddziałami NFZ wysokość kontraktów na przyszły rok - poinformował w środę na konferencji prasowej rzecznik PZ Robert Sapa.


Jak powiedział przewodniczący zespołu negocjacyjnego Porozumienia, Marek Twardowski,
"powodem tej sytuacji są destrukcyjne działania poszczególnych dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. warmińsko- mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz wielkopolskiego, którzy przy ustalaniu kontraktów lekceważą wytyczne płynące z Centrali NFZ oraz wynegocjowane w październiku na szczeblu ogólnopolskim ustalenia dotyczące kontraktowania świadczeń na przyszły rok".

Do środy negocjacje zakończono tylko w dwóch regionach: śląskim oraz dolnośląskim. "Nie zakładamy czarnego scenariusza, bo nie wyobrażamy sobie, żeby dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ nie podporządkowali się swojemu prezesowi" - mówił Sapa. Zauważył, że w ustawie zdrowotnej nie ma zapisanego terminu złożenia ofert, a jedynie warunek, że muszą one być podpisane do 1 stycznia.

Podczas październikowych negocjacji Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami NFZ oraz świadczeniodawcami określono warunki i treść umów obowiązujących w całym kraju.

Ustalono wtedy m.in., że pula pieniędzy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej wzrośnie o 3,3 proc. Ustanowiono parytet środków - 74,5 proc. przeznaczone zostało na stawkę lekarską (wlicza się w nią m.in. koszty badań, utrzymania gabinetu, personel pielęgniarski), a pozostałe 25,5 proc. na świadczenia pielęgniarskie (czyli koszty utrzymania pielęgniarek środowiskowych, położnych oraz higienistek szkolnych). Świadczeniodawcom zagwarantowano także możliwość składania uproszczonych wniosków ofertowych.

"Tymczasem niektórzy dyrektorzy oddziałów NFZ nie zamierzają w ogóle zwiększyć budżetu na świadczenia, na Podkarpaciu stawkę lekarską zaproponowano w wysokości 60 proc." - powiedział Twardowski.

Porozumienie Zielonogórskie już kilkadziesiąt razy interweniowało w Centrali NFZ w przypadkach - ich zdaniem - rażącego łamania przez dyrektorów oddziałów Funduszu prawa oraz postanowień zawartych w porozumieniu dotyczącym warunków kontraktowania. Twardowski powiedział, że wiele z nich przyniosło pozytywne skutki.

W ubiegłym roku podpisanych zostało 6,7 tys. umów lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 5,5 tys. przez członków Porozumienia Zielonogórskiego. Jak poinformował Sapa, Porozumienie, będące konfederacją pracodawców ochrony zdrowia, zrzesza ponad 10 tys. członków z 14 województw, głównie lekarzy rodzinnych i prowadzących prywatne gabinety specjalistyczne.

KOMUNIKAT

W dniu 29.11.2004r.odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia na Mazowszu i MOW NFZ.
Związki reprezentowali: Danuta Dyjas- Walczak, Andrzej Słomski ,Wojciech Pacholicki  i Jerzy Grycel.
MOW NFZ reprezentowali: Adam Pacewicz, Anna Lenarcik ,Katarzyna Kococik.
Tematem spotkania było ustalenie wysokości stawek kapitacyjnych w zakresie POZ na 2005 rok. Osiągnięto dalszy znaczący postęp. Obydwie strony wyraziły chęć dalszych rozmów.
Propozycje stawek ze strony MOW NFZ:
lekarz 5.03
pielęgniarka- 1.26
położna- 0.45
medycyna szkolna -1.97.
Ze strony Związków padła propozycja stawki lekarskiej w wysokości
5.05 pln, pozostałe stawki wg. przelicznika stawka lekarska/stawka pielęgniarska= 75.5%/24.5%.
Ustalono termin następnego spotkania z udziałem Dyrektora MOW NFZ Sławomira Idzikowskiego na 02-12-2004 godz 14.00.

 

A P E L

Spotkajmy się we Wrocławiu 3-4 grudnia 2004 roku !
Organizowana pod naszym patronatem I Konferencja Szkoleniowa „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE a kontrakt 2005 – Recepty skutecznego działania” umożliwi lekarzom – pracodawcom uzyskanie najnowszych i najlepszych informacji dotyczących biznesu, prawa pracy, ubezpieczeń, funduszy europejskich i oczywiście, co najważniejsze – o zagwarantowaniu bezpiecznego kontraktu na 2005 rok.
Udział w konferencji zapowiedzieli już „weterani” - liderzy naszych słusznych protestów sprzed roku. Jesteśmy przekonani, że liczne przybycie nowych liderów naszej organizacji – wydelegowanych przez działające w powiatach organizacje PZ, stworzy szansę upowszechnienia pozyskanych przez nich informacji w ich środowiskach.

Apelujemy do wszystkich członków Porozumienia Zielonogórskiego o liczny i aktywny udział.

Sekretariat PZ

ZGŁOSZENIA: www.rodzinni.pl/

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZ - CZŁONKÓW POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO

W związku z trwającymi rokowaniami dotyczącymi kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2005 rok decyzja dotycząca składania wniosków ofertowych z zakresu poz zostanie podjęta przez Sekretariat PZ w najbliższym możliwym czasie.

WSZYSCY RAZEM - W JEDNOŚCI SIŁA.

Za Sekretariat PZ

Mariusz Kazimierz Wójtowicz
 

Spotkanie Sekretariatu FZPOZ PZ (26.11.2004)


W dniu 26 listopada 2004 odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz , rzecznik prasowy-Robert Sapa, prawnik- Miłosz Woźniewski,
biuro PZ Jerzy Kot.

Porządek obrad Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego w dniu 26.11.04 w Dychowie

Stwierdzenie wymaganego quorum przez prowadzącego
1. Omówienie wniosków i uchwał Sekretariatu PZ z dnia 17.11.2004 - realizacja
2. Podsumowanie przebiegu kontraktowania umów na 2005 r.,
- negocjacje stawek kapitacyjnych - w wojewóztwach
- omówienie sytuacji w regionach.
- uproszczone wnioski o zawarcie umowy w POZ zgodnie z uzgodnieniami z Prezesem NFZ
3. Sprawozdanie Marka Twardowskiego z rozmów prowadzonych w Warszawie
4. Ostateczne stanowisko Sekretariatu w sprawie kontraktowania na 2005 r (komunikat j.w.)
5. Organizacja I Konferencji Szkoleniowej PZ WROCŁAW 3-4 grudnia 2005.
6. Organizacja IX Posiedzenia Prezydium PZ –Wrocław
7. Omówienie umów ubezpieczeniowych itp...
8. Sprawy bieżące : biura – sprawy pracownicze.
9. Sprawy rózne.

Prezydium Delegatów PZ odbędzie się we Wrocławiu w dn. 3-4 grudnia 2004


Bożena Janicka
 

 

KOMUNIKAT

W dniu 23.11.2004 w siedzibie MOW NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli MOW NFZ z przedstawicielami Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza i Mazowieckiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 ZPOZM i MZPOZ reprezentowali: Wojciech Pacholicki, Andrzej Słomski. MOW NFZ reprezentowali: Adam Pacewicz, Anna Lenarcik, Katarzyna Kococik.

Tematem spotkania było przedstawienie stanowisk stron dotyczących stawek bazowych w POZ na 2005 rok. Uzyskano znaczne zbliżenie stanowisk. Obydwie strony wyraziły chęc dalszych rozmów.

Ze strony MOW NFZ zaproponowano stawkę bazową lekarską 5.02 pln, ze strony Związków Pracodawców padła propozycja stawki w wysokości 5.10 pln. Pozostałe stawki mają być wyliczone przy uwzględnieniu parytetu stawka lekarska/stawka pielęgniarska= 75.5%/24.5%. Zaplanowano kolejne spotkanie do dnia 02.12.2004.

KOMUNIKAT

W dniu 17.11.2004r w MOW NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków pracodawców (MZPOZ z.s. w Goworowie oraz ZPOZM z.s. w Radomiu) z Panem Adamem Pacewiczem reprezentującym MOW NFZ .W spotkaniu udział wzięli ze strony Związków: dr Jerzy Grycel, dr Andrzej Słomski, dr Wojciech Pacholicki, dr Jacek Blank.
Strony omówiły kwestię podziału środków finansowych i stawek w POZ w roku 2005 nie dochodząc do konsensusu.
Termin następnego spotkania  ustalono na 23.11.2004r.
Do czasu zakończenia negocjacji zarządy związków zobowiązują członków do nie podejmowania ,żadnych indywidualnych działań.

 

RZECZNIK PRASOWY
MINISTRA ZDROWIA
Ewa Gwiazdowicz

Warszawa 20 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT 

W dniu 20 listopada 2004 r. Minister Zdrowia podpisał:
 

1) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
2) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.


Przedmiotowe nowelizacje mają na celu przedłużenie do dnia 30 czerwca 2005 r. terminu obowiązującego w dotychczasowych regulacjach nakładających na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek dostosowania ich pomieszczeń i urządzeń do określonych wymagań fachowych i sanitarnych.

Treść ww. rozporządzeń na etapie uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych była zawarta w jednym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W wyniku uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych, dla większej przejrzystości przepisów, materię regulowaną powyższym projektem rozporządzenia zawarto w dwóch aktach prawnych.

Ponadto informuję, iż prowadzone są prace nad rozwiązaniami systemowymi, regulującymi kwestie warunków fachowych i sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej, po 30 czerwca 2005 r.

Ewa Gwiazdowicz

Rozporządzenie MZ 

Poniżej zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych:

rozporządzenie

załącznik
 

W dniu 17 listopada 2004 odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz i Krystian Adamik, rzecznik prasowy-Robert Sapa, prawnik- Miłosz Woziński, biuro PZ Jerzy Kot.

Porządek obrad
Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego
w dniu 17.11.04 we Wrocławiu

Stwierdzenie wymaganego quorum przez prowadzącego
1. Spotkanie w Ministerstwie Zdr.- oddelegowanie Mariusza Małeckiego
2. Analiza uproszczonych wniosków o zawarcie umowy w POZ i stanowisko PZ
3. Analiza przebiegu kontraktowania umów , stawek kapitacyjnych,
omówienie sytuacji w regionach.
4. Sprawozdanie z rozmów z Min. Zdrowia w sprawie Rozporządzenia
5. Omówienie wniosków i uchwał Prezydium PZ z dnia 6.11.04 ze Świętego Krzyża
6. Egzamin LEP.
7. Sprawy bieżące : biura, członków
8. Zatwierdzenie regulaminów pracy Biura PZ i Prezydium PZ
9. Sprawa nowych członków PZ – łódzkie, kujawsko-pomorskie
10. Konferencja „Porozumienie Zielonogórskie a kontrakt 2005 - recepty skutecznego działania” – stan przygotowań.
11. Ustalenie terminu następnego Prezydium
12. Sprawy kadrowe
13. Podjęcie uchwał .


Kolejne spotkanie Sekretariatu ustalono na dzień 26 listopada 2004
Prezydium Delegatów PZ odbędzie się we Wrocławiu w dn. 3-4 grudnia 2004


Bożena Janicka
 

Komunikat dla POZ !
Do wszystkich świadczeniodawców POZ - Porozumienie Zielonogórskie

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przypominamy , że terminy wyznaczane przez Oddziały Wojewódzkie są terminami sugerowanymi. Złożenie w późniejszym terminie nie rodzi skutków prawnych dla świadczeniodawców POZ (ustawa nie nakłada terminów- co potwierdził Prezes Jerzy Miller na spotkaniu 2.11.2004). Konieczne jest przed złożeniem wniosków wynegocjowanie stawek na świadczenia medyczne i wyjaśnienie wszystkich problemów dotyczących POZ zgodnie z wcześniejszymi informacjami.
Zgodnie z ustaleniem z Prezesem J Millerem na stronie Centrali NFZ winna być zamieszczona uproszczona wersja wnioski o zawarcie umów na POZ ( rozmowy w tej sprawie odbyły się 2.11, ponownie 10.11 interwencja u Prezesa J Millera i 13.11 u Dyrektora Gabinetu Prezesa)
Tylko w jedności... Czekamy

14.11.2004 Marek Twardowski

Przypominamy:
Komunikat- 2.11.2004- Warszawa
Obowiązuje nas Uchwała nr 1/VIII Prezydium „PZ” w sprawie terminów składania wniosków ofertowych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rok 2005 z dnia 6.11.2004 Święty Krzyż
Uchwała nr 1/VIII P r e z y d i u m -czytaj

 

 

I Konferencja Szkoleniowa
"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE A KONTRAKT 2005" -
RECEPTY SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
WROCŁAW, 3-4 grudnia 2004

Formularz Zgłoszeniowy

KOMUNIKAT

W dniu 08.11.2004r w MOW NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków pracodawców (MZPOZ z.s. w Goworowie oraz ZPOZM z.s. w Radomiu) z Dyrektorem MOW.
W spotkaniu udział wzięli:
- ze strony NFZ dr Sławomir Idzikowski, mec Małgorzata Kondratowicz i dr Robert Krawczyk,
- ze strony Związków: dr Jerzy Grycel, dr Andrzej Słomski, dr Wojciech Pacholicki.
Omówiono następujące kwestie:
1. Pełnomocnictwa do reprezentowania świadczeniodawców wobec Funduszu
ustalono, że do dnia 10.11.04 :
a) ZPOZM usunie braki formalne związane z określeniem osób uprawnionych do występowania w imieniu Zarządu.
b) MOW NFZ przedstawi stanowisko w sprawie respektowania pełnomocnictw udzielonych przez świadczeniodawcom osobom drugim.
2. Omówiono kwestie zagrożeń wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia o wymaganiach sanitarnych i lokalowych jakim mają odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej.
3. Ustalono termin spotkania dotyczącego podziału środków finansowych w POZ w roku 2005 ( 10.11.2004r)

UWAGA: Udostępnione zostały zapytania ofertowe w wersji bez ankiet w rodzaju POZ

Uchwała nr 1/VIII Prezydium
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 6.11. 2004r. Święty Krzyż

w sprawie terminów składania wniosków ofertowych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rok 2005

Na podstawie § 17 w zw. z § 6 ust. 1 Statutu Federacji Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego uchwaliło, co następuje:

§1
Termin składania wniosków ofertowych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rok 2005 do Oddziałów Wojewódzkich NFZ zostanie ustalony po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o zmianie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

§2
Dokładny termin składania wniosków ofertowych o których mowa w §1 będzie uchwalony przez Sekretariat i podany na stronie internetowej Porozumienia Zielonogórskiego.

§3
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Komisarz PZ

Robert Sapa

 

Komunikat
Spotkanie Delegatów Federacji - Porozumienie Zielonogórskie 6.11.04 r.


W dniu 6-7 listopada 2004 w Świętym Krzyżu odbyło się VIII Spotkanie Delegatów – Członków Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, w którym wzięli udział delegaci z 13 województw (związków pracodawców), zaproszeni goście ,prawnik , dyrektor biura.....
Omówiono :


1. Przyjęcie i odczytanie protokółu VII Prezydium z Otmuchowa
2. Informacja o sytuacji w Zachodniopomorskim- (wysłuchano strony)
Prezydium utrzymało w mocy decyzje Sekretariatu
3. Zasad kontraktowania na 2005 rok
-POZ, specjalistka, stomatologia, rehabilitacja
Posumowanie spotkań i uzgodnień w Warszawie
- Spotkanie 11/12 10.2004 z Ministrem Zdrowia Markiem Balickim i
Prezesem NFZ Jerzym Millerem
- opracowanie warunków kontraktowania na 2005 rok
- Spotkanie 2.11.2004 w Centrali NFZ z Prezesem Millerem:
-uproszczone składnie wniosków o umowy w POZ
-deklaracje – prawa nabyte (pisma z NFZ)
-dopłaty w stomatologii
-niepokojąca sytuacja w części regionów
4. Analiza obecnej sytuacji w regionach w zakresie kontraktowania,
- środki finansowe -stawki na świadczenia medyczne
5. Sprawy bieżące w Federacji, w biurze i w regionach
6. Stanowisko PZ o pomijaniu organizacji Świadczeniodawców przy konsultowaniu aktów prawnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej w kraju.
7. Stanowisko PZ w sprawie „Rozporządzenia MZ w sprawie wymagań,...”
Niebezpieczeństwa i zagrożenia z tym związane.
Analiza, dyskusja i pisma.
8. Konferencja szkoleniowa PZ- 3/4 .12. 2004 - Wrocław
„Porozumienie Zielonogórskie a kontrakt 2005...
9. Czasopismo -" Służba Zdrowia "
10. Sprawy różne...
11. Spotkanie ze świadczeniodawcami województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie zakończono ustaleniem kolejnego spotkania
Delegatów Prezydium Federacji PZ 3-4 grudzień 2004 – Wrocław


Bożena Janicka
 

W sobotę 6 października udał się w swoja ostatnią drogę tragicznie zmarły nasz kolega dr Tadeusz Jędrychowski.

 

Komunikat Warszawa 2.11.2004


W dniu dzisiejszym odbyło się w Warszawie, w Centrali NFZ spotkanie pomiędzy Prezesem NFZ Jerzym Millerem , a członkami Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego Bożeną Janicką i Markiem Twardowskim.
Omówiono ważne kwestie dotyczące kontraktowania usług ambulatoryjnych na 2005 rok, oraz sprawy bieżące- szczególnie dotyczące Wielkopolski, Śląska, Podkarpacia, Podlasia, Warmii i Mazur.
Osiągnięto consensus w wielu kwestiach.
Przypominamy , że zgodnie z ustawą Świadczeniodawcy POZ zawierają kontrakty do końca 2004 r.
Terminy składania wniosków są terminami sugerowanymi , a nie prawnie obowiązującymi – wszyscy zdążą!
Dokładniejsze informacje zostaną przekazane Delegatom na VIII Spotkaniu Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w dn. 6.11.2004 w Świętym Krzyżu.Bożena Janicka
Marek Twardowski

 

Jesienny przegląd PZ

Robert Sapa

 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący wymagań lokalowych ZOZ-ów -tekst

 

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo FZPOZ PZ z 7 sierpnia 04r. str.1 i str.2Do wszystkich Świadczeniodawców
- członków Porozumienia Zielonogórskiego.Sekretariat PZ podtrzymuje decyzję o nie składaniu wniosków ofertowych na świadczenia w zakresie POZ przez wszystkich członków Federacji Porozumienia Zielonogórskiego.
Powodem tej decyzji są zagrożenia dla świadczeniodawców wynikające z nieuregulowania zapisów dotyczących warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.
Decyzja obowiązuje do odwołania kolejnym komunikatem .

Zielona Góra, 27.X.2004r
Sekretariat PZ

 

KOMUNIKAT
Porozumienia Zielonogórskiego


Z dużą przyjemnością informujemy naszych członków , iż po naszej interwencji w Centrali NFZ uznano prawa nabyte, jakimi były deklaracje wyboru zbierane od 1999 roku – tożsame dla lekarza i zatrudnionej w tym samym zakładzie pielęgniarki środowiskowej i/lub położnej środowiskowej.
Informację potwierdzającą uzyskaliśmy telefonicznie w dniu dzisiejszym i otrzymamy wkrótce pisemne potwierdzenie.
O tym fakcie również zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ

Za Sekretariat i Zespół Negocjacyjny PZ

Marek Twardowski i Janusz Tylewicz

Zielona Góra, 27.X.2004r

Pismo od  Zastępcy Prezesa  NFZ w sprawie deklaracji

 

Pismo FZPOZPZ do Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego z 18.10.2004r.

Pismo FZPOZPZ do prezesa NFZ Pana Jerzego Millera z 20.10.2004r.

 

 

Uchwała nr 29 Sekretariatu
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie wykluczenia Członka – Związku Pracodawców
Niepublicznej Opieki Zdrowotnej Oddział w Szczecinie z Federacji

 

KOMUNIKAT Sekretariatu PZ
dotyczący sposobu składania wniosków o zawarcie umów na 2005 rok z dziedziny POZ

 


1. Wnioski o zawarcie umów na 2005 rok z dziedziny POZ członkowie skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim będą składać w siedzibach swoich związków PZ po otrzymaniu stosownego sygnału od Prezesów Zarządów Regionalnych.

2. Do tego czasu żaden ze świadczeniodawców będący członkiem PZ
nie ma pod żadnym pozorem :
- składać ofert/wniosków do NFZ
- przekazywać( cedować) ani składać oświadczeń bądź promes
innym podmiotom o objęciu usług z dziedzin dotyczących POZ –
a/ nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ,
b/ nocnej i świątecznej wyjazdowej lekarskiej i pielęgniarskiej,
c/ transportu sanitarnego.

3. Wszelkich informacji na temat kontraktów i zasad składania ofert lub wniosków oraz oświadczeń należy zasięgać u Prezesów i członków Zarządów Związków Pracodawców PZ poszczególnych województw.

Wrocław, 20.10.2004r


 

Łódzcy lekarze będą dyżurować w weekendy za granicą

Siostry nie leczą! (2004-10-18)

Robert Sapa

 

Ogłoszenie dla POZ

Zapytania ofertowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich

Konkurs ofert 2005 oficjalne materiały NFZ

Zarządzenia Prezesa NFZ

KOMUNIKAT

W dniach 11-12 października br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie ministra zdrowia Marka Balickiego oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera z Zespołem Negocjacyjnym Porozumienia Zielonogórskiego i jego przewodniczącym - Markiem Twardowskim, oraz prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i przedstawicielami Zarządu Krajowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Spotkanie było efektem interwencji Porozumienia Zielonogórskiego w związku z brakiem porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat warunków kontraktowania i finansowania świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 2005 rok.
W trakcie nocnego spotkania, przy aktywnym udziale wszystkich stron, osiągnięto konsensus odnośnie warunków kontraktowania POZ na 2005 rok. Kontynuacją negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim było spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Specjalistów z prezesem Jerzym Millerem, które odbyło się 12-go października w siedzibie NFZ. Zakończyło się one satysfakcjonującymi dla świadczeniodawców rozstrzygnięciami.
Porozumienie Zielonogórskie z uznaniem przyjmuje nowe otwarcie Prezesa NFZ Jerzego Millera w stosunku do działających w z Porozumieniu Zielonogórskim świadczeniodawców z 14 województw. Należy podkreślić, że Porozumienie Zielonogórskie spełnia wymogi reprezentatywności zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004r. i jest pełnoprawnym reprezentantem świadczeniodawców wobec płatnika w rozmowach o kontraktowaniu świadczeń na 2005 rok i lata następne.

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego
- Marek Twardowski
Członkowie Zespołu
- Bożena Janicka
- Krystian Adamik
- Jacek Krajewski

 

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

 VII Spotkanie Delegatów... [Otmuchów - 9.10.2004 r.]

 
VII Spotkanie Delegatów Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
OTMUCHÓW
9. 10. 2004 (sobota) g. 9.00


1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie i przyjęcie protokółu VI Prezydium z Lichenia (11.09.2004)
3. Kontrakty 2005
-Sprawozdanie – informacja z ze spotkania z Min. Zdrowia M. Balickim i Prezesem NFZ J. Millerem w dniu 2.10.2004
-Sprawozdanie członków zespołów roboczych ds. POZ i specjalistyki z prac nad propozycjami kontraktowania na 2005
- Zdanie relacji z rozmów w tej sprawie w Centrali NFZ 7.10.2004
- Omówienie i podsumowanie obecnej sytuacji w zakresie kontraktów-
wystosowanie Listu do Ministra Zdrowia M Balickiego
- Podjęcie uchwał związanych z konsultacjami i kontraktowaniem.
4. Sprawozdanie Sekretariatu z prac i realizacji uchwał i wniosków od ostatniego posiedzenia Prezydium PZ.
5. Wybór Komisarza Elekta na obecną kadencje.
- Dokonano wyboru Bożeny Janickiej na obecnego Komisarza Elekta PZ.
- Zgłoszono i przegłosowano wolą Prezydium PZ, iż następnym województwem, które będzie sygnowało Komisarza Elekta jest Dolny Śląsk.
6. Przedstawienie stanu organizacyjnego Konferencji szkoleniowej „Porozumienie Zielonogórskie a kontrakt 2005”
7. Sprawy bieżące - sprawozdanie z prac Biura PZ
- informacje z regionów
- ewidencja członków i inne...
- składki członkowskie - Uchwała Sekretariatu.
- komunikacja wewnątrz Federacji – strony intern.- linki, telefony..
8. Prezentacja umowy z Plus GSM, na korzystanie z telefonów kom.
9. Propozycja ustalenia KALENDARZA Porozumienia Zielonogórskiego.
10. Sprawy różne.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli delegaci lub przedstawiciele wszystkich 14 województw należących do PZ (związków pracodawców PZ)
Ustalono kolejne spotkanie Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego na dzień 6 listopada 2004 Święty Krzyż (świętokrzyskie)

9.10.2004
Bożena Janicka

Uchwały VII P r e z y d i u m
"POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO"
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 9.10. 2004r. w Otmuchowie

 

List do Ministra Zdrowia  Pana Marka Balickiego

Uchwała Nr 199/2004
z dnia 3 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat [Warszawa - Centrala NFZ - 7.10.2004 r.]

 

Komunikat
Warszawa – Centrala NFZ – 7.10.2004

W Centrali NFZ odbyło się spotkanie przedstawicieli świadczeniodawców z przedstawicielami NFZ, celem konsultacji społecznych zasad kontraktowania na rok 2005.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski, Bożena Janicka, Jacek Krajewski – POZ, Daniel Kowalczyk i Krzysztof Chyrek – Specjalistyka.
Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami Ministra Zdrowia w rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Wiesława Fabian, Agnieszka Jankowska- Zduńczyk, Tomasz Sobalski i Jacek Łuczak).

Rozmowy trwały od 14.00 do 23.30 w trakcie których zostały przekazane liczne uwagi i zastrzeżenia do przestawionych warunków i umów (również w wersji pisemnej)
Wyrażono duże zaniepokojenie takim terminarzem (tak krótkimi terminami), który nie zapewnia właściwych konsultacji, ale jedynie pobieżne przedstawienie problemów,
co może bardzo rzutować na podpisywanie przyszłorocznych kontraktów.
W trakcie rozmów przedstawiono również obecne, bardzo pilne sprawy w regionach
(oddziałach NFZ) i złożono pismo w tej sprawie.
W związku z bardzo późną porą przeniesiono omówienie specjalistyki na dzień 10.10.2004 na godz. 16.00.
Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego przekazali wraz z poprawkami
pismo do Pana Prezesa NFZ
Zakończono spotkanie o godz. 23.30

Bożena Janicka
 

Pismo do Prezesa NFZ Pana Jerzego Millera

 

Porozumienie Zielonogórskie na Mazowszu-Zapraszamy!

 

 

 

Z kraju; 2004-09-27 [PAP] Jest plan i co dalej?

KOMUNIKAT!

Dnia 18 września 2004r. odbyło się

Walne Zgromadzenie Delegatów

Mazowieckiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Program Zebrania


1. Uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Związku
2. Powołanie komisji skrutacyjnej/ lista obecności, ilość uczestników, stwierdzenie ważności Zjazdu
3. Wybór Prezesa Związku
4. Wybór członków Zarządu
5. Wybór Komisji Rewizyjnej
6. Przerwa – zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej / wybory/
7. Wystąpienie Prezesa Związku - Ogłoszenie wyników wyborów władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie uchwały o przystąpieniu Związku do Federacji “Porozumienie Zielonogórskie”
9. Głosowanie uchwały o współpracy ze Związkiem Pracodawców z Radomia

10. Propozycje składki członkowskiej – dyskusja
11. Wolne wnioski

Mazowiecki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzesza ponad 170 NZOZ-ów zapewniających świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ponad 800 tysięcy mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

 

Propozycje Określające Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiły się: „Propozycje Określające Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej” opracowane przez Zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2004 r.

K O M U N I K A T

W piątek 1 października 2004 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Marka Balickiego i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, Markiem Twardowskim i Mariuszem Wójtowiczem. Minister zaprosił również przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych: Konstantego Radziwiłła, Adama Windaka i Macieja Godyckiego-Ćwirko.
Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej, z udziałem Marka Balickiego omówiono sprawy związane z warunkami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W drugiej rozmawiano z Jerzym Millerem o aktualnych problemach kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2005 roku.
Ustalono, że Porozumienie Zielonogórskie prześle w trybie pilnym do Centrali NFZ uwagi dotyczące otrzymanych podczas dyskusji Materiałów informacyjnych w przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2005.
Prezes NFZ zaproponował, aby kolejne spotkanie stron odbyło się w piątek 8 października 2005 roku.

Marek Twardowski
Mariusz Wójtowicz

 

Materiały konkursowe na 2005r. przedstawione do szerokich konsultacji.

W dniach  28 i 30.09.2004 odbyły się spotkania Zarządów Związków MZPOZ i ZPOZM z Panem Sławomirem Idzikowskim Dyrektorem MOW NFZ.

bullet

W ich trakcie uzgodniono warunki finansowania  POZ.

Są to :

  1. Lista aktywna pacjentów

  2. Faktura

  3. Załącznik do uchwały Zarządu NFZ Nr.199 z dnia 3 września 2004.

Wzór sprawozdania wymaganego przez NFZ od września 2004 - zgodnie z uchwałą 199/2004


 

Komunikat Ministra Zdrowia
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 
W dniu 23.09.2004 odbyło się zebranie Zarządu MZPOZ

Uchwała Nr 4/2004

Pismo do MOW NFZ

 

   

   Posiedzenie Sekretariatu - 1.10.2004 r.

W dniu 1.10.2004 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji PZ.
W tym czasie członkowie Sekretariatu (Marek Twardowski i Mariusz Wójtowicz) uczestniczyli w spotkaniu w Warszawie. (komunikat)
W Zielonej Górze omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad.
Kolejne spotkanie – Otmuchów.

Posiedzenie Sekretariatu
1.X.2004 r., Zielona Góra, ul. Chopina 11/13

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Wysłuchanie propozycji umowy z Polkomtel PLUS GSM na telefony komórkowe dla PZ i związków wojewódzkich;
- omówienie zasad współpracy, propozycje umów dodatkowych
3. Omówienie aktualnej sytuacji n/t finansowania POZ;
- dyskusja, przyjęcie taktyki działania na konsultację z NFZ
- wypracowanie stanowiska PZ.
4. Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Prezydium PZ z dnia 11.09.2004
5. Omówienie spraw OC praktyk.
6. Ustalenie regulaminu pracy biura federacji.
7. Stan ewidencji członków PZ;
- Omówienie wsparcia informatycznego biura PZ
8. Zgłoszenie przez Członków Sekretariatu propozycji zagadnień, tematów do omówienia na VII posiedzeniu Prezydium PZ w Otmuchowie. Info. dla Komisarza.
9. Podjęcie uchwał
10. Sprawy różne
- rozmowy w Warszawie
- sprawy w regionach
- zespoły robocze
10. Bieżące funkcjonowanie biura.
11. Zakończenie obrad.

Bożena Janicka

 

KOMUNIKAT

  SPOTKANIE SEKRETARIATU [22.09.2004 - Wrocław]

W DNIU 22.09.2004 We Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji PZ, w którym wzięli udział wszyscy członkowie sekretariatu (Marek Twardowski, Bożena Janicka, Krystian Adamik, Mariusz Wójtowicz, Janusz Tylewicz, Jacek Krajewski),jak również dyrektor biura Jerzy Kot i mecenas Miłosz Woźniewski.


Porządek Obrad Sekretariatu PZ w dn. 22 .09 2004 we Wrocławiu

1. Otwarcie, przedstawienie porządku obrad
2. Relacja Biura PZ z realizacji wniosków i uchwał Prezydium PZ - przedstawienie podjętych działań
3.Przeanalizowanie pozostałych wniosków zgłoszonych przez Prezydium PZ w dniu 11.09.2004 w Licheniu Starym
4. Sprawy finansowe.
5. Sprawy członkowskie.
6. Omówienie spraw bieżących – dyskusja, wnioski (Uchwała 130/2004 NFZ)
7. Zatwierdzenie regulaminów organów PZ i Biura.
8. Ubezpieczenie PZ- przeprowadzenie rozmów z Brokerem Ubezpieczeniowym.
9. Konferencja PZ - ulotka. Ocena programu Konferencji, inne...
10. Dyskusja
11. Sprawy różne.

Omawiano
- propozycje planu finansowego NFZ
- propozycje zmian – statut NFZ
- zespoły robocze ds. kontraktowania poz i specjalistyki (propozycje warunków ogólnych do kontraktów na 2005)
- pismo w sprawie deklaracji pielęgniarek i położnych
- „Puls Medycyny”
- sprawy prawne (świadczeniodawców)
- sytuacje w regionach (sprawy wielkopolskie, spotkanie- Lublin, walne zebranie w woj. mazowieckim)
Kolejne spotkanie Sekretariatu – Zielona Góra 1.10.2004
Zakończenie obradBożena Janicka

  W dniu 15.09 2004 we Wrocławiu odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, w związku ze sprawami bieżącymi i zaleceniami Prezydium PZ dla Sekretariatu.
Obrady przebiegały zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem.


PORZĄDEK OBRAD
Sekretariatu PZ
w dniu 15.09.2004r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie się z ofertą firmy „Allianz” dotyczącego Ubezpieczenia
od OC podmiotów ochrony zdrowia zrzeszonych w PZ oraz pakietów innych ubezpieczeń – referuje broker ubezpieczeniowy
Pan Maciej Gawryszuk.( rozważenie innych propozycji)
3. Przedstawienie wniosków i uchwał Prezydium PZ z dnia 11.09.2004r.
z Lichenia Starego;
a) podział zadań dla członków sekretariatu wynikających z podjętych przez prezydium decyzji;
b) ustalenie harmonogramu podejmowanych działań;
c) sformułowanie zadań dla biura PZ.
4. Konferencja PZ 3 – 4 grudzień 2004r.– propozycje tytułu konferencji, programu oraz sposobu finansowania.
5. Sprawy finansowe – omówienie wniosków zgłoszonych na prezydium PZ
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
Obrady zakończono podejmując decyzje o wystosowaniu pisma do Ministra Zdrowia w sprawie propozycji spotkania, po zakończeniu prac Komitetu Sterującego.

Bożena Janicka

 

  KOMUNIKAT 11.09.2004
OBRADY PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO W LICHENIU STARYM


W dniu 11 września w Licheniu Starym koło Konina odbyło się spotkanie Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie .
W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 12 województw (nieobecni byli delegaci 2 województw ) i zaproszeni goście.
Gościnnie uczestniczyli w obradach przedstawiciele województwa kujawsko – pomorskiego , które zgłosiło akces do Federacji PZ i jest w trakcie załatwiania spraw formalnych .
Prezydium gościło również przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w osobach Elżbieta Marcinkowska i Krzysztof Połeć, na ręce których, jak również założycieli PZ, złożono podziękowania w rocznicę powstania Porozumienia Zielonogórskiego.
Rocznica była również tematem rozmów i wspomnień ,w tym szczególnym miejscu jakim jest Licheń , to czas refleksji a jednocześnie spoglądanie w przeszłość.
Zebrani delegaci i goście uczcili minutą ciszy ofiary terroryzmu na całym świecie, pamiętając o rocznicy napadu terrorystycznego na Amerykę.
Obrady przebiegały zgodnie z ustalonym programem- porządkiem,
były prowadzone przez Bożeną Janicką i Roberta Sapę  VI Spotkanie Delegatów
Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

11.09.2004r. (sobota) godz. 12:00

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zasady uczestnictwa gości na posiedzeniach Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 07.08.2004r. w Zielonej Górze.
4. Odczytanie pisma desygnowanego do Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia odnośnie niskich nakładów na POZ.
5. Sprawy bieżące:
- informacje z regionów – przedstawienie pisemnych list delegatów Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego z poszczególnych województw,
- omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem w 2005r.,
- sprawozdanie członków Sekretariatu z ostatnich posiedzeń we Wrocławiu.
6. Sprawy związane z wyborem Komisarza Elekta – nowego województwa prowadzącego.
7. Stanowisko Porozumienia Zielonogórskiego do NIL-u
- Janusz Tylewicz
8. Omówienie Uchwały nr 199 NFZ.
9. Sprawozdanie członków Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
pp. Mariusz Małecki - POZ i Krzysztof Chyrek - specjalistyka
10. Sprawozdanie z rozmów w sprawie czasopisma dla PZ na łamach
„Służby Zdrowia”
11. Sprawy finansowe Federacji:
12. Sprawy różne.
Robert Sapa
Komisarz


Kolejne spotkanie Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie odbędzie się 9 października 2004 na Opolszczyźnie – w Otmuchowie.
Ustalono, iż kolejne listopadowe spotkanie Prezydium PZ odbędzie się w regionie świętokrzyskim.

Obrady zakończono przekazaniem Uchwał i wniosków do realizacji przez Sekretariat Federacji PZ .


Bożena Janicka
 

W dniu 06.09.2004r. w Warszawie odbyło się zebranie zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza w Radomiu oraz Mazowieckiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. W efekcie narady podjęto postanowienie o zorganizowaniu akcji protestacyjnej i ustalono jej harmonogram oraz wystosowano poniżej zamieszczone pisma do Prezesa NFZ, Dyrektora MOW NFZ oraz Dyrektorów Delegatur oraz skargi do Ministra Zdrowia.

Pismo do Dyrektora MOW NFZ.

Pismo do Ministra Zdrowia.

Sprawozdawczość w NFZ Szczecin

KOMUNIKAT ! -16.08.2004

POROZUMIENIE  ZIELONOGÓRSKIE  przypomina wszystkim swoim członkom, że sprawozdawczość w poz obowiązuje w formie wyłącznie tabelarycznej - tak jak zostało to podjęte  przez Zespół Negocjacyjny PZ w dniu 21.04.2004 roku  w czasie spotkania z Centralą  NFZ.

Przewodniczący  Zespołu Negocjacyjnego
Porozumienia Zielonogórskiego
Marek  Twardowski

Z Markiem Twardowskim, ekspertem PO podczas prac sejmowej Komisji Zdrowia nad ustawą zdrowotną rozmawia Dorota Pilonis

- Jak to się stało, że został Pan ekspertem współpracującym z posłami PO w pracach nad nową ustawą o finansowaniu świadczeń?


– Już w zeszłym roku Platforma podała nam rękę w trudnym dla Porozumienia czasie. Okazało się, że mamy zbliżone poglądy dotyczące rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia. PO zaprosiła mnie do prac nad ich własnym projektem ustawy zdrowotnej. Kiedy do sejmu trafił projekt rządowy, posłanka Elżbieta Radziszewska wnioskowała do marszałka sejmu o powołanie dwóch ekspertów PO, Rafała Janiszewskiego i mnie.

- Czy podczas prac komisji reprezentował Pan również interes PZ?

– Byłem przede wszystkim ekspertem – praktykiem. Ponieważ poglądy PO są zbliżone do tego, co postuluje PZ, starałem się lansować rozwiązania najlepsze dla systemu..

- System pracy Komisji był morderczy. Nie pogorszyło to jakości zapisów projektu ustawy?

– Prawie co godzinę robiliśmy 10-minutowe przerwy. Właściwie wszyscy przyzwyczaili się do takiego systemu pracy. Choć muszę przyznać, że przed kolacją posłowie nie mieli już tyle werwy, co rano. Żywiołowość dyskusji malała z każdym kolejnym dniem. Pracy było dużo, wszyscy czuli się coraz bardziej zmęczeni. Problemem było również to, że w związku ze zmianami na stanowisku ministra zdrowia - strona rządowa nie potrafiła jasno powiedzieć, co dany przepis miał znaczyć. Projekt ustawy pisał zespół Sikorskiego, a przecież potem był jeszcze Hausner, Rudnicki, Czekański i w końcu - Balicki.

-Czy posłom udało się abstrahować od interesów własnych partii politycznych?

– W niektórych momentach dyskusja była merytoryczna, czasem jednak stricte polityczna. Tymczasem ustawa taka jak zdrowotna czy oświatowa powinny być apolityczne. Po nominacji Balickiego sytuacja się poprawiła. Spotkał się z prezydium Komisji i oświadczył, że nie interesuje go, co prezentują poszczególne kluby. Chce, aby ustawa była do przyjęcia i by od stycznia przyszłego roku lekarze leczyli pacjentów. Od tego momentu prace Komisji stały się bardziej merytoryczne.
- Na ile udało się zmienić organizację płatnika? W swoich wypowiedziach podkreślał Pan, że najpilniejszą sprawą jest decentralizacja NFZ.

– Ustawa niby przyznaje większe kompetencje oddziałom, wprowadza też nadzór społeczny poprzez ich rady. Trzeba jednak pamiętać, że co innego ustawa, a co innego praktyka. Na podstawie zapisów ustawowych można oddać wiele kompetencji oddziałom. Wszystko zależy jednak od centrali NFZ. Czy nowy minister zechce o to zadbać? Zobaczymy.
- PZ najbardziej obawiał się zakazu zrzeszania się świadczeniodawców oraz kontraktowania tzw. koordynowanej opieki zdrowotnej przez szpitale. Czy udało się zmienić te zapisy z przedłożenia rządowego?

– Próbowano początkowo zmieniać treść artykułu 168, zakazującego zrzeszania się. Kiedy Balicki został ministrem, jego klubowa koleżanka – poseł Potępa złożyła wniosek o całkowite skreślenie tego zapisu. I tak też się stało. Udało się również skreślić wszystkie zapisy umożliwiające wprowadzenie KOZ-y.
Dużo wysiłku włożyłem też w to, by w ustawie nie było obligatoryjnej opieki całodobowej świadczonej przez lekarzy poz. Doprowadziliśmy do tego, że w czasie prac Komisji odbyła się w tej sprawie narada w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiedni artykuł głosowany był w końcu jako ostatni, już w obecności ministra Balickiego. W projekcie był pierwotnie zapis, że „NFZ może zawierać” odrębną umowę na opiekę całodobową z lekarzem poz. Walczyłem, aby zapis brzmiał: „NFZ zawiera”. Odrębna umowa gwarantuje, że opieka nie będzie obligatoryjna oraz, że będzie finansowana odrębnie. Komisja aakceptowała taki zapis.

- Czy ustawa niesie jakieś zagrożenia dla procesu kontraktowania usług?

– Wszystko będzie zależeć od NFZ. Najlepsza ustawa może przynieść lekarzom złe warunki kontraktowania i odwrotnie. Ta ustawa jest taka sobie. Byłaby na pewno gorsza, gdyby nie poświęcono jej aż tyle pracy. Cenne uwagi zgłaszali nie tylko posłowie PO, ale również PiS, SdPl i LPR. PZ może być zadowolony, że nie ma artykułu 168, KOZ-y i obowiązkowej całodobowej opieki zdrowotnej.
 

05.08.2004 KOMUNIKAT W SPRAWIE ANEKSÓW!

W przypadku żądania przez oddział NFZ oświadczenia o braku zgody na podpisanie aneksu powołującego się na uchwałę nr 130 Zarządu NFZ należy złożyć oświadczenie według zamieszczonego wzoru:
                                                             WZÓR OŚWIADCZENIA

Przypominamy, że zgodnie z treścią Porozumienia zawartego w Poznaniu pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego nie podpisanie aneksu nie może skutkować wypowiedzeniem umowy - "...
Brak zgody którejś ze stron na zmianę treści umowy nie może powodować jej wypowiedzenia. ...".

Zgodnie z prawem niemożliwe jest również wstrzymanie transzy z powodu niepodpisania aneksu.
O wszelkich tego typu przypadkach prosimy informować przedstawicieli regionalnych.

  09.08.2004
KOMUNIKAT !


Stanowisko Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" przyjęte na spotkaniu w dniu 7 VIII 2004r.:
1) Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie w pełni akceptuje i popiera działania Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie, który jest członkiem Federacji.
2) Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie nigdy nie zajmowało stanowiska i nie wydawało komunikatu ogłoszonego na stronie internetowej Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Krakowie w dniu 6 VIII 2004r., nie zgadza się z jego treścią, a podpis pod tym komunikatem uważa za nadużycie

 

  Komunikat biura PZ - Marek Twardowski w Sejmie
 

W dniu 19.07.br w sejmie na zaproszenie klubu parlamentarnego SLD Marek Twardowski uczestniczył w konferencji pt. „Nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia – konsultacje”. Pan Marek Twardowski w imieniu członków Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zwrócił się bezpośrednio do Ministra Marka Balickiego z trzema postulatami, które były wcześniej omawiane na prezydium Porozumienia Zielonogórskiego. Na obecny czas te 3 sprawy bardzo istotne dla naszego środowiska to:
- potrzeba prawdziwej decentralizacji organizacyjnej, finansowej i kontraktowania do poszczególnych województw,
- konieczność utrzymania jak w przedłożeniu rządowym art.49 ust.3 co do zadań i obowiązków lekarzy poz - zapis ten nie będzie przymuszał lekarzy – świadczeniodawców do podejmowania się opieki całodobowej. Zatem tą część świadczeń może zakontraktować lekarz poz jak i inne podmioty w drodze osobnych kontraktów,
- konieczne jest przywrócenie zapisu jak w przedłożeniu rzadowym o uczestnictwie w rozmowach i kontraktowaniu z płatnikiem (NFZ) zorganizowanej reprezentacji świadczeniodawców. Zapis ten został wykreślony z projektu ustawy zdrowotnej przez Komisję Zdrowia wbrew przedłożeniu rządowym.
Pan M. Twardowski nadmienił, aby w II czytaniu była zgłoszona autopoprawka przywracająca rządowy kształt rozmów negocjacyjnych z płatnikiem (NFZ) jak również z oddziałami wojewódzkimi NFZ jeśli te uzyskają osobowość prawną.
W dalszym ciągu trwają konsultacje i posiedzenia Komisji Zdrowia nad kształtem nowej ustawy zdrowotnej w których uczestniczy nasz reprezentant i ekspert Marek Twardowski.

Biuro PZ
Jerzy KOT

 

18.08.2004

Pismo FZPOZ do Ministrów: Zdrowia i Finansów w sprawie uchwały NFZ zmieniającej plan finansowy

Stanowisko Prezydium PZ (dotyczące rozdziału uruchomionej przez Centralę NFZ kwoty 220 mln zł)

  Zielona Góra, 2 sierpnia 2004 r.
OŚWIADCZENIE


Rok temu, 2 sierpnia w Zielonej Górze doszło do spotkania przedstawicieli świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej z Lubuskiego, Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.
Powołano do życia "Porozumienie Zielonogórskie" - inicjatywę, której celem była walka z monopolem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarze stanęli w obronie niezbywalnych praw polskiego pacjenta do godnej i bezpiecznej ekonomicznie opieki zdrowotnej.
Jako jedni z pierwszych wskazali na absurdy obowiązującej ustawy ubezpieczniowej i nierealność narzucanych przez NFZ obowiązków. Tę opinię podzielił później Trybunał Konstytucyjny.
Swymi bezkompromisowymi działaniami Porozumienie Zielonogórskie uchroniło ambulatoryjną opiekę zdrowotną przed chaosem i całkowitym załamaniem, jakie obecnie obserwujemy w polskim szpitalnictwie.
Dzisiaj - w rocznicę powstania - Porozumienie Zielonogórskie jest już potężną organizacją świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, skupiających reprezentantów 14 województw.
Cele Porozumienia pozostają niezmienne - skuteczna walka o przyzwoitsze oblicze służby zdrowia w Polsce i porządek ekonomiczny w funkcjonowaniu placówek ambulatoryjne opieki zdrowotnej.
Tak jak dotychczas, dołożymy wszelkich starań, by zbliżyć się do pożądanych standardów.


 

Komisarz "PZ"
Robert Sapa

  Komunikat
Od poniedziałku 2 sierpnia kilkaset tysięcy pacjentów na Śląsku ponownie będzie miało utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów z powodu rozwiązania kontraktów w trybie jednostronnym przez ŚOW NFZ. Podstawą do rozwiązania kontraktu są pozorne naruszenia umowy przez świadczeniodawców, jak np. nieprawidłowe umieszczenie tablicy z logo NFZ przy drzwiach wejściowych do poradni.

Pomimo odwołań lekarzy od tej decyzji, która przede wszystkim uderza w ich pacjentów, Zarząd ŚOW NFZ nie udzielił im żadnej odpowiedzi, tym samym podtrzymując rozwiązanie umowy z dniem 31 lipca br. W efekcie, w wielu dzielnicach Śląska pacjenci w dniu 2 sierpnia mogą zastać zamknięte drzwi przychodni, z którymi rozwiązano kontrakty. Czyżby po kopalniach i hutach przyszedł czas na zamykanie przychodni lekarskich na Śląsku? Wszystko wskazuje na to, że pacjenci, od kilkudziesięciu lat należący do swojej przychodni, pozbawieni zostaną kolejnego prawa socjalnego do leczenia w swoim miejscu zamieszkania.

Tym bardziej perfidne jest to, że Zarząd ŚOW NFZ nie powiadomił pacjentów o fakcie rozwiązania umów z ich lekarzami i tym samym uniemożliwił im kontynuację leczenia u wybranych i obdarzonych przez nich zaufaniem lekarzy.

Świadczeniodawcy, których odwołania do Dyrektora ŚOW NFZ zostały zignorowane, w trosce o dobro swoich pacjentów zwrócili się z prośbą o mediację do Związku Zawodowego Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zabrzu. Zarząd ŚOW NFZ nie udzielił konkretnej odpowiedzi na pytanie związku o liczbę wypowiedzianych kontraktów oraz lokalizację przychodni, których wypowiedzenie dotyczy. Z informacji udzielanych przez lekarzy wynika, że wypowiedzenia umów w większości dotyczą dzielnic i osiedli o dużej stopie bezrobocia. ŚOW NFZ nie podjął również propozycji rozmów ze związkiem w celu rozwiązania problemu wypowiedzianych umów.

Lekarze oczekują od NFZ przeprowadzania kontroli realizacji kontraktów oraz wyciągania konsekwencji wobec świadczeniodawców winnych ewidentnych naruszeń realizacji umowy, jednak są przeciwni wypowiadaniu umów w sposób sprzeczny z prawem i uderzających w interesy pacjentów. Sytuacja wypowiadania umów i to z tak banalnych powodów dotyczy tylko i wyłącznie Śląska. Działania takie torpedują inicjatywę ministra zdrowia Marka Balickiego, który za główny priorytet postawił gwarancję stabilizacji warunków leczenia dla każdego pacjenta. Wydaje się, że takie zachowanie Zarządu ŚOW NFZ jest wymierzone przeciwko odnoszącej sukcesy próbie podjętej przez Marka Balickiego uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Związek Zawodowy Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zabrzu zwraca się do lekarzy z apelem o przyjmowanie pacjentów pomimo wypowiedzenia umów do czasu wyjaśnienia niezrozumiałych zachowań Zarządu ŚOW NFZ.


 

SEKRETARIAT
Porozumienia Zielonogórskiego

 

 W czwartek 15.07.2004r odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego. Na spotkaniu uzgodniono sprawy organizacyjne Federacji oraz przedstawiono i omówiono stan prac trwających w Sejmie nad kształtem nowej ustawy zdrowotnej.

Podjęło ono uchwałę w sprawie wyboru Komisarza, którym został wybrany znamienitą większością głosów Robert Sapa.

W poczet członków Porozumienia Zielonogórskiego przyjęto województwo pomorskie, jest to już czternaste województwo. Omówiono funkcjonowanie struktur oraz przygotowania do obchodów 1 rocznicy istnienia Porozumienia Zielonogórskiego, której obchody zaplanowano na 7.08.2004 r. w Zielonej Górze.

Polska służba zdrowia funkcjonuje
w dżungli prawnej
Dr Robert Sapa 10 VII 2004 07:20

Rozmawiali: Andrzej Klewiado i Wiesław Molak

Andrzej Klewiado - Coraz powszechniejsza staje się opinia, że polska służba zdrowia funkcjonuje w warunkach dżungli prawnej. Szpitale zaczęły pobierać pieniądze za leczenie. W Narodowym Funduszu Zdrowia są dodatkowe pieniądze, ale nie ma podstawy prawnej, żeby je szpitalom przekazać. A tymczasem w Sejmie trwa walka z czasem, bo ustawa zdrowotna musi być przyjęta do sierpnia.

W Zielonej Górze nasz gość: dr Robert Sapa, rzecznik porozumienia skupiającego lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze.

Dr Robert Sapa - Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.

A.K. - No i właśnie, mamy taką oto sytuację, że za zdrowie trzeba zapłacić, czasami nawet bardzo słono płacimy szpitalom, płacimy lekarzom. Czy to jest fair wobec pacjentów?

Dr R.S. - Najgorsze jest to, że przede wszystkim za zdrowie płacimy dzisiaj zdrowiem. Czy to jest w porządku wobec pacjentów? Oczywiście, że nie jest w porządku wobec naszych pacjentów, ponieważ prawo w tym kraju, a w szczególności dokument podstawowy gwarantuje naszym pacjentom na dzisiaj opiekę bezpłatną, tak że wszyscy Polacy mają gwarancje państwa, jeżeli chodzi o swoje zdrowie.

A.K. - No właśnie, bo zdaje się, że opłaty, których żądają szpitale są nielegalne, tak przynajmniej twierdzi minister zdrowia Marian Czabański.

Dr R.S. - Trudno mi jest odnieść się do tej kwestii, czy są legalne, czy są nielegalne. Jednakże sytuacja, która istnieje w tej chwili spowodowała to, że szpitale, żeby istnieć, żeby funkcjonować, muszą pobierać opłaty. Spowodowała to polityka byłego rządu. I, niestety, są to fakty. Ja może odniosę się do pewnej rzeczy, iż lekarze Porozumienia Zielonogórskiego na początku byli w analogicznej sytuacji, jak szpitale. Również nie godzili się na warunki kontraktowania proponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyż przewidywaliśmy taki scenariusz, że gdybyśmy podpisali te dokumenty, to świadomie byśmy się zgodzili na obecną sytuację w naszych placówkach lekarzy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w całym kraju, jaka jest obecnie w szpitalu. I proszę sobie wyobrazić, że nie tylko szpitale by wtedy brały opłaty, ale również zaczęliby brać lekarze rodzinni, lekarze specjaliści. Myśmy świadomie tego nie zrobili. I tutaj jest nie tylko nasza wygrana, ale przede wszystkim pacjentów.

Wiesław Molak - No tak, ale jak według pana powinny wyglądać zasady finansowania kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Bo od tego wszystko się zaczyna i na tym się kończy, że po prostu brakuje pieniędzy.

Dr R.S. - Przede wszystkim odpowiedzialność za tę decyzję ponoszą dyrektorzy poszczególnych placówek, którzy absolutnie nie musieli podpisywać niekorzystnych umów dla swoich zakładów opieki zdrowotnej...

W.M. - No to wszędzie w Polsce byśmy teraz płacili pieniądze za wizytę w szpitalu.

Dr R.S. - Dlaczego? Gdyby dyrektorzy podjęli solidarną decyzję wstrzymania się od podpisania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, myślę, że podpisaliby takie kontrakty, które dałyby gwarancję finansową istnienia ich placówek. Niestety, zrobili zupełnie coś odwrotnego. Ba, powiem jeszcze - w przypadku dyrektora on nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo całe zło, całe zadłużenie, całe odium tej sytuacji spada na organ założycielski, gdzie to najczęściej jest samorząd. U nas, niestety, by pukał do drzwi komornik.

W.M. - Ale jak to według pana powinno wyglądać? Jak to powinno być finansowane?

Dr R.S. - Oczywiście, powinny być realne warunki finansowania, czyli realne wycenienie poszczególnej usługi, która sumarycznie da pozytywny, a nie ujemny bilans w danej placówce medycznej.

W.M. - Dobrze, ale skąd wziąć pieniądze na to? Zwiększyć składkę zdrowotną?

Dr R.S. - Zwiększanie na dzisiaj składki zdrowotnej absolutnie by nie uratowało sytuacji. Wielokrotnie powtarzaliśmy jako Porozumienie Zielonogórskie, że są potrzebne w ochronie zdrowia zmiany systemowe, które, niestety, jak zaczęły być realizowane siedem lat temu przy wejściu reformy ochrony zdrowia, tak skutecznie przez pana Łapińskiego, ekipę rządzącą zostały wywrócone i znokautowane. I stąd też te problemy. Tak że odniesienie do finansowania czy choćby składki zdrowotnej na to, żeby ratować szpitale, nie zmieni diametralnie sytuacji. Do tanga trzeba dwojga.

A.K. - No dobrze, a teraz trwają w Sejmie prace nad nową ustawą. Wiadomo, jest to wyścig z czasem, ale wszystkiego się jedną ustawą nie da załatwić. Co jest najważniejsze?

Dr R.S. - Oczywiście, ustawa jest tutaj ważnym dokumentem, lecz ona � tu trzeba mieć pełną świadomość � nie uratuje na dzisiaj sytuacji w ochronie zdrowia. Ba, powiem inaczej o posłach-sabotażystach, to jest zupełnie sprawa niezrozumiała dla lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego � tutaj przypomnę może sprawę pani poseł Gajeckiej-Bożek, która działa destrukcyjnie jeśli chodzi o tworzenie tego nowego dokumentu. Rzeczą niezrozumiałą jest to, że propozycje rządowe, które w wielu miejscach uzyskują akceptację środowiska lekarskiego, akceptację społeczną, są zmieniane, wręcz całkowicie zastępowane innymi zapisami, które mają przesłanki szkodliwości nie tylko dla środowiska medycznego, ale szkodliwości społecznej, szkodliwości dla całego systemu ochrony zdrowia. Stąd też i ja bym absolutnie nie patrzył na nowy dokument, na nową ustawę, która jest tworzona, jako panaceum w obecnej sytuacji.

A.K. - To bardzo mocne słowo, które pan powiedział: posłowie-sabotażyści. W czyim imieniu według pana ci posłowie działają?

Dr R.S. - Niestety, chyba w imieniu własnym i nie mając na celu dobra ogółu, ale przede wszystkim chyba własne porachunki i chęć zemsty na Porozumieniu Zielonogórskim. Jest to nasza ocena, bo nie potrafimy zrozumieć...

A.K. - Czyli taka prywata?

Dr R.S. - Jeżeli to ma znamiona prywaty, to tak można określić. Jeżeli rząd daje projekt ustawy, który już wcześniej zaakceptował, kiedy merytoryczno?ć komisji jest jednoznaczna, a poseł zaczyna zmieniać te zapisy, trudno powiedzieć, czy reprezentuje linię rządu, bo w tej chwili działa posłanka SLD przeciwko swojemu rządowi, no, jakże inaczej to nazwać?

W.M. - Panie doktorze, a może usługi medyczne są za wysoko wyceniane po prostu?

Dr R.S. - Niestety, ceny usług w stosunku do krajów Unii Europejskiej w Polsce są najniższe. Również najniższa jest praktycznie składka ubezpieczeniowa. Jest to dolna półka ubezpieczeń. Także jest to też swego rodzaju problem, ale pytanie brzmi: w jaki sposób zwiększyć składkę ubezpieczeniową przy tak niskim potencjale finansowym naszego społeczeństwa?

W.M. - Pan mówił kilka minut temu, że to nic nie da zwiększenie stawki.

Dr R.S. - Oczywiście, że samo zwiększenie stawki nic nie da i tu miejmy pełną świadomość. Nowe pieniądze pozyskiwane są niczym innym, jak wlewanie wody do dziurawego wiadra. Ale jest to jeden z elementów, który jest potrzebny do naprawy obecnej sytuacji. Tylko powiedziałem wyraźnie, panie redaktorze, do tanga trzeba dwojga, czyli trzeba spowodować to, żeby zaszły konieczne zmiany systemowe w naszej ochronie zdrowia, a po drugie trzeba zmienić finansowanie, czyli je w jakiś sposób urzeczywistnić i ekonomizować działanie jeśli chodzi o dystrybucję składki zdrowotnej. Oczywiście, większe pieniądze dadzą efekt, ale nie w obecnej sytuacji.

A.K. - To będzie bardzo trudne tango. Robert Sapa, rzecznik Porozumienia Zielonogórskiego, był gościem Sygnałów Dnia.


Spotkanie Prezydium Federacji PZ w Cedzynie

W dniu 26.06.2004 w Cedzynie koło Kielc odbyło się spotkanie Prezydium Federacji Związków Pracodawców POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, ślaskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Nie dojechali przedstawiciele regionu dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Omówiono:

1. Sytuacje w regionach.

2. Problem sprawozdawczości – PZ potwierdza - zalecana jest tylko sprawozdawczość tabelaryczna z 21 kwietnia 2004.

3. Stan organizacji biura federacji – powołano kierownika biura Pan Jerzy Kot, organizacja na ukończeniu
adres:
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie
65-031 Zielona Góra
tel/fax 0-68 454 70 69


4. Pismo – akces z prośbą o przyjęcie do Federacji PZ Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Terenowy w Szczecinie (pismo).

Prezydium PZ po głosowaniu przyjęło związek pracodawców z woj. zachodniopomorskiego do Federacji PZ.

Jest w Federacji 13 województw.

5.Stan finansowy Federacji PZ
- składki (ustalenia z Rajgrodu przedłużono na czerwiec, lipiec, sierpień 2004)
- prenumerata Służby Zdrowia
- emblematy z logo PZ

6. Aktualny skład PREZYDIUM PZ, wszystkie dane dotyczące związków (informacje dla biura).

7. Stan prac na temat Ustawy Zdrowotnej i stanowisko PZ w sprawie projektu rządowego.

8. Systemy informatyczne a zbieranie danych (przedstawił region małopolski)

9. Ustalono kolejne spotkanie Porozumienia Zielonogórskiego - 1.07. (czwartek) Limanowa – Tymbark

10. Zakończenie obrad.
 

 

Dnia 17.06.2004 w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów związków zawodowych pracodawców Mazowsza reprezentowanych przez: Ostrołęka-Andrzej Słomski,Siedlce-Jerzy Grycel,Płock-Wojciech  Celiński ,Radom-Wojciech Pacholicki,Ciechanów-Halina Olech z Panem Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału NFZ .
Przedstawiono problemy nurtujące pracodawców  w związku  z wykonywaniem zbyt rozbudowanych raportów statystycznych .Po rozmowach i kontakcie Pana Dyrektora Idzikowskiego z Panem Prezesem NFZ uzyskano zapewnienie  , że ze strony NFZ istnieje dobra wola porozumienia się w tej sprawie oraz ,że za miesiąc maj mamy dać raport w formie tabelarycznej, tak jak w miesiącach poprzednich ,i że nie będzie już żadnych komplikacji z zapłatą w związku z tym. Poinformował również o specjalnym posiedzeniu Zarządu NFZ ,które zajmie się opracowaniem modelu faktycznie uproszczonej sprawozdawczości.
Komunikat na temat uproszczonej sprawozdawczości ma być zamieszczony na oficjalnej stronie NFZ, a  delegatury terenowe otrzymają stosowne dyspozycje bezpośrednio z centrali.

 

 

Przegląd prasy;

Nasze choroby... A czyje Szpitale?, Trybuna, 04.06.2004 
 

IV Kongres Medycyny Rodzinnej - Wrocław 2004

 

“Quo Vadis Medicina Familiaris”
IV Kongres Medycyny Rodzinnej - Wrocław 2004


W dniach 17- 20 czerwca we Wrocławiu odbył się IV Kongres Medycyny Rodzinnej, w którym uczestniczyło ponad 600 lekarzy z całego kraju.

Obrady, sesje, warsztaty przebiegały pod tytułem "Quo Vadis Medicina Familiaris?". To pytanie przewijało się przez cały kongres i skłania do zastanowienia nad obecną i przyszłą rolą medycyny rodzinnej, w obliczu oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Podsumowaniu dotychczasowej sytuacji oraz dyskusji nad przyszłymi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi poświęcony był sobotni panel pod tytułem „Quo Vadis Medicina Familiaris” - od Okrągłego Stołu – 89 do Porozumienia Zielonogórskiego – 04, z udziałem m.in. Marka Twardowskiego i Mariusza Wójtowicza – Sekretariat Porozumienia Zielonogórskiego, Jacka Krajewskiego - członka KLR w Polsce i Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego, Konstantego Radziwiłła - prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Witolda Lukasa – Konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej, Adama Windaka, Jacka Łuczaka, Jarosława Pinkasa -Prezesi KLR.

Panel pokazał jak wiele niebezpieczeństw niesie panujący chaos w proponowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia. Jak ważne jest jednolite stanowisko całego środowiska lekarskiego.

Oprócz dyskusji o charakterze polityczno-społecznym Kongres był też okazją do wysłuchania wykładów na tematy medyczne oraz podsumowania dorobku lekarzy rodzinnych.

Sesję plenarną 18 czerwca rano otworzył językoznawca, prof. Jan Miodek z wystąpieniem na temat roli lekarza, zdrowia i medycyny w języku codziennym.

W sobotę odbyło się spotkanie Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
- omówienie realizacji w oddziałach wojewódzkich uzgodnień z ostatniego spotkania w Centrali NFZ i zaplanowanie dalszych działań.
- sytuacja w regionach
- nadal brak aneksów na lubelszczyźnie
- analiza propozycji ustawy i zmian w systemie ochrony zdrowia
- stanowiska PZ
- spotkanie kolejne PZ


W niedzielę odbyło się 21 Posiedzenie Zarządu Głównego III Kadencji KLR w Polsce
- Ocena przebiegu IV Kongresu Medycyny Rodzinnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli za 2003 r
- Funkcjonowanie systemu i prace nad nową ustawą
- Porozumienie Zielonogórskie a Kolegium Lekarzy Rodzinnych
- Informacje o postępie prac w programie Leonardo da Vinci
- Przygotowania do wyboru władz IV Kadencji KLR
- Kolejne Konferencje LR - Łódź 22-25 września 2004 Zjazd Towarzystwa Ftyzjopneumounologicvznego z udziałem KLR
- Dyskusja

Bożena Janicka
 

PZ POZ Gdańsk - komunikat

 

Poniżej prezentujemy komunikat, który otrzymaliśmy od Pani Hanny! Dziękujemy serdecznie za jego nadesłanie!

Zgromadzenie Ogólne - Zgromadzenia Ogólnego Pomorskiego Związku Pracodawców
Ochrony Zdrowia w Gdańsku


Komunikat z dnia 05.06.2004 r.

W dniu 5 czerwca 2004 roku w siedzibie Hospicjum Pallotinum w Gdańsku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia - organizacji, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 kwietnia 2004 roku. Według stanu na dzień 5 czerwca 2004 roku Związek zrzesza 204 członków.

W pierwszej części zebrania uczestnicy wysłuchali wykładu P. Teresy Kamińskiej i P. mec. Ireneusza Pawłowskiego na temat unijnych instrumentów
finansowania i możliwości skorzystania z unijnego wsparcia przez placówki
służby zdrowia. Na nowo wybranym Zarządzie spocznie zadanie poszukiwania
sposobów zdobycia i możliwości wykorzystania środków finansowych oferowanych
przez Unię Europejską.

W części zasadniczej obrad wybrano 5-osobowy Zarząd Związku w składzie:
1. Lech Kaftański - Łebień (powiat Lębork)
2. Piotr Pelzer - Luzino (powiat Wejherowo)
3. Jarosław Skłucki /Przewodniczący/ - Gdynia
4. Jan Tumasz - Gdańsk
5. Andrzej Zapaśnik - Gdańsk

oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Maria Klimek - Wejherowo
2. Paweł Nowak - Przodkowo (powiat Kartuzy)
3. Adam Orchowski - Sopot

Uczestnicy obrad podjęli uchwałę o powołaniu Rady Powiatów, w skład której wejdą przedstawiciele pracodawców ochrony zdrowia wszystkich 19 powiatów województwa pomorskiego, której głównym zadaniem będzie koordynacja współpracy między Zarządem Związku, lokalnymi władzami samorządowymi oraz członkami Związku w poszczególnych powiatach.

Podjęto również uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia do Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie, upoważniając jednocześnie Zarząd do wszczęcia z tym związanej procedury. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się ze szczegółowym warunkami przystąpienia oraz po konsultacji z Radą Powiatów.

Zapadła również decyzja o nie podpisywaniu otrzymanych ostatnio aneksów, ani jakichkolwiek otrzymanych w najbliższym czasie, do momentu przeprowadzenia rozmów z Dyrekcją POW NFZ. Przyjęto zasadę na przyszłość, że wszystkie otrzymane aneksy będą niezwłocznie przekazywane do oceny prawników.


 

15.06.2004 KOMUNIKAT !
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PRZEZ NFZ KONKURSU OFERT NA „PROGRAMY PROFILAKTYCZNE” FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ – POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE NIE ZALECA PRZYSTĘPOWANIA DO W/W KONKURSU, GDYŻ  NFZ CHCE POPRZEZ TEN KONKURS WPROWADZIĆ  DO WARUNKÓW OGÓLNYCH ZAPISY UCHWAŁY NR 130 ZMIENIAJĄCEJ NA NIEKORZYSTNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW OGÓLNE WARUNKI UMÓW.

KOMUNIKAT 1

Sekretariat Federacji Porozumienia Zielonogórskiego zaleca świadczeniodawcom:

  1. Podpisanie aneksu o koordynacji ( tzw. unijnego).
  2. Nie podpisanie aneksu zmieniającego warunki ogólne umów (uchwała Zarządu NFZ 130)
  3. Przekazanie sprawozdawczości (poz) za miesiąc maj 2004 w formie tabelarycznej jak za miesiące poprzednie.

SEKRETARIAT PZ OGŁASZA W POWYŻSZYCH SPRAWACH DYSCYPLINĘ ZWIĄZKOWĄ DLA CZŁONKÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !
 

KOMUNIKAT 2

Sekretariat Federacji Porozumienia Zielonogórskiego w związku z nie realizowaniem porozumień ze świadczeniodawcami ogłasza rozpoczęcie akcji protestacyjnej mającej charakter kroczący – stopniowo rozszerzanej na cały kraj.

Elementem rozpoczynającym protest jest informacyjna akcja plakatowa dla pacjentów

Plakat-ulotka dla pacjentów  - kliknij

 

 

KOMUNIKAT Zespołu Negocjacyjnego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z dnia 08.06.2004

W dniu 08.06.2004r odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli NFZ oraz Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego.
Ze strony NFZ prowadził spotkanie pan Prezes M. Kamiński , PZ reprezentowali M. Twardowski, B. Janicka, D. Kowalczyk, D. Kryński oraz K. Adamik.
Tematem rozmów były najistotniejsze problemy nękające Świadczeniodawców PZ, niemożliwe do rozwiązania na szczeblu oddziałów wojewódzkich NFZ.
Po kilkugodzinnej dyskusji przedstawiciele PZ złożyli na ręce pana Prezesa pismo precyzujące nasze postulaty wraz z harmonogramem ich rozwiązywania.
Rozwiązania nie satysfakcjonujące członków PZ spowodują wszczęcie działań z ogólnopolską akcją protestacyjną włącznie, zapowiedzianych na powyższym spotkaniu.
Na tym spotkanie zakończono, ustalając jednocześnie potrzebę dalszych rozmów.

  

 

 

Spotkanie FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie we Wrocławiu (3.06.2004 r.)

W dn 2004.06.03 odbyło się nadzwyczajne spotkanie Sekretariatu FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, związane z niepokojącą sytuacją w ochronie zdrowia.

Omawiano:
- podsumowanie rozmów w Centrali NFZ
- sytuacje w regionach – kontrole i inne działania NFZ – Pismo do Premiera J Hausnera
- informacje dla pacjentów - ulotka do pobrania
- sprawozdawczość - Komunikat
- aneksy – Komunikat
- akcja protestacyjna stomatologów na Śląsku - Ulotka.

- zapoznano się z Planem Finansowym NFZ na 2004 r. - Uchwała Zarządu NFZ 141/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Ustalono plan dalszych spotkań i działań.

W spotkaniu uczestniczyli:
- Bożena Janicka
- Marek Twardowski i Janusz Tylewicz
- Mariusz Wójtowicz i Daniel Kowalczyk
- Krystian Adamik i Adam Tomczyk
- Jacek Krajewski

PISMO DO PREMIERA HAUSNERA
Wrocław, 03.06.2004r

Porozumienie Zielonogórskie
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Ul. Kondratowicza 1c
41-800 Zabrze
fax: (032) 2748561Szanowny Pan
Jerzy Hausner
Wicepremier - p.o. Ministra ZdrowiaPorozumienie Zielonogórskie - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia zwraca się z prośbą do Pana Premiera o podjęcie działań na mocy art.151 i 153 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, mających na celu sprawdzenie legalności działań Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie przeprowadzonych już i nadal kontynuowanych przez te Oddziały kontroli świadczeniodawców w 2004r.
Kontrole przeprowadzane są z zastosowaniem przez Dyrektorów przepisów wyżej cytowanej ustawy lecz bez powoływania się na upoważnienie udzielone przez Ministra Zdrowia (zgodnie z wymogiem art.156 ust.2 ustawy).
Kontrolujący w ostatnim czasie sporządzając dokumentacje pokontrolną wpisują wyrazy „Załącznik nr...... do Regulaminu”.
Brak w nim określenia rodzaju Regulaminu. Treść „Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki NFZ” udostępniona na stronie internetowej NFZ nie zawiera nazwisk i stanowisk służbowych osób wprowadzających w życie ten regulamin oraz datę jego obowiązywania, co niewątpliwie budzi nasze wątpliwości.
Ponadto nadmieniamy, że procedury postępowania kontrolnego i pokontrolnego określone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, są nagminnie łamane przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Wydaje się celowe do czasu wyjaśnienia tego problemu zawieszenie kontroli.
Wnioskujemy o pilne udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

Za Porozumienie Zielonogórskie

Przewodniczący
Zespołu Negocjacyjnego
Porozumienia Zielonogórskiego
Marek Twardowski

Do wiadomości:
1.Prezes NFZ
2.Wiceprezes ds. medycznych NFZ
3. wszyscy Dyrektorzy OW NFZ
4.Prezes NIK
5.Prezes Naczelnej Rady Lekrskiej

 

 

W imieniu lekarzy ziemi ciechanowskiej skupionych w Porozumieniu Zielonogórskim dziękuję za determinację wszystkim świadczeniodawcom ziemi ostrołęckiej oraz wspierającym nasze wysiłki regionom Siedlec i Związkowi Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza w Radomiu. Bezprecedensowy protest świadczeniodawców ziemi ostrołęckiej przyniósł natychmiastowy efekt w postaci decyzji o wypłaceniu zaległych należności na kwiecień b.r. w regionie oraz upowszechnienie tej decyzji na całe mazowieckie. Warto tu jednak zaznaczyć ,że w wielu innych województwach min. lubuskim, podkarpackim czy podlaskim należności za wykonanie usług z zakresu POZ zostały wypłacone znacznie wcześniej.

Dokument z protestu w Ostrołęce.

 Szanowny Pan
Lesław Abramomcz Prezes Narodowego Funduszu Zdroma
Porozumienie Zielonogórskie kategorycznie domaga się realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministra Zdrowia zapisów Porozumienia Poznańskiego z dnia 6 stycznia 2004r. (zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia Leszkiem Sikorskim a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego).
Brak do dnia dzisiejszego planu finansowego NFZ, który winien być zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Ministra Finansów skutkuje tym, iż niektóre grupy świadczeniodawców Porozumienia Zielonogórskiego nie otrzymały zapłaty za wykonane świadczenia od miesiąca stycznia tego roku (lekarze specjaliści z Dolnego Śląska).
Domagamy się natychmiastowego zaprzestania tendencyjnych kontroli świadczeniodawców Porozumienia Zielonogórskiego kończących się karami do wypowiadania umów włącznie absolutnie nieadekwatnymi do stwierdzanych uchybień
- w szczególności na Górnym i Dolnym Śląsku oraz województwie Świętokrzyskim.
Informujemy również, że na rok 2004 w PÓZ nadal musi obowiązywać sprawozdawczość zgodna z Protokołem z dnia 21 kwietnia 2004r. podpisanym w Warszawie w Centrali NFZ przez Porozumienia Zielonogórskie (tak jak na pierwsze miesiące tego roku zgodnie z tabelką).
Pilną sprawą jest pełna realizacja uzgodnień podpisanych we Wrocławiu i w Zielonej Górze:
- zawarcie umów z określeniem limitów finansowo - punktowych w wysokościach nie mniejszych niż w roku 2003 (problem dotyczy Dolnego Śląska);
- weryfikacji wartości punktu przy zachowanej wysokości kwoty kontraktu (ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Górny Śląsk)
- wprowadzenie aneksów w zakresie psychiatrii jak w pozostałych działach
specjalistyki.
Zwloką w załatwieniu powyższych spraw grozi chaosem w Ochronie Zdrowia większym niż ten, który zdezorganizował funkcjonowanie placówek medycznych na początku tego roku.
Dalsze utrzymywanie tego stanu rzeczy do dnia 31 maja 2004r. spowoduje zdecydowane działania protestacyjne ze strony Świadczeniodawców Porozumienia Zielonogórskiego.


Za Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
PRZEWODNICZĄC ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
Marek Twardowski
67-100 Nowa/tfó\ ul.Grobta 14
tel./fax (068) 387 3f77, ^om. O 601 556464
Do wiadomości
1. Wicepremier - p.o. Ministra Zdrowia - Jerzy Hausner
2. Wiceprezes ds. medycznych NFZ - Michał Kamiński
3. wszyscy Dyrektorzy ÓW NFZ
 

Pismo do NFZ z 22.05.2004r.

Notatka ze spotkania Przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i NFZ w dniu 17.05.2004r.

Sekretariat Federacji Związków Pracodawców Opieki Zdrowotnej "Porozumienie Zielonogórskie"

po raz kolejny przestrzega wszystkich Świadczeniodawców  z zakresu POZ, specjalistyki i stomatologii przed podpisywaniem

ANEKSU opartego na Uchwale nr 130/2004 z dnia 6 maja 2004 podpisanej przez Prezesa NFZ Lesława Abramowicza.

 

"PZ" ostrzega zarówno lekarzy NZOZ-ów jak i SPZOZ-ów , że ANEKSY zmieniając treść obowiązujących Ogólnych Warunków Umów w sposób wybitnie niekorzystny mogą wpłynąć na sposób realizacji i finansowanie dotychczas realizowanych zakresów.

 

FZPOZ "PZ" stoi  jednoznacznie na  stanowisku ,że jakiekolwiek zmiany Warunków Ogólnych Umowy mogą być tylko i jedynie proponowane świadczeniodawcom po uprzednim ich uzgodnieniu z Organizacją Świadczeniodawców Opieki Zdrowotnej.

 

Czynione przez Zarząd NFZ próby oszukania i doprowadzenia Świadczeniodawców  do zawarcia niekorzystnych lub pogarszających warunki zapisów Umów, są skazane na niepowodzenie.

 

Sekretariat  FZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie" ostrzega zarządzających Narodowym Funduszem Zdrowia ,że kolejne próby wymuszania jakichkolwiek niekorzystnych zmian  może spowodować wstrzymanie realizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w formie jednolitego protestu  we wszystkich Przychodniach na terenie całego Kraju.

 

"Porozumienie Zielonogórskie" wskaże jednocześnine Społeczeństwu osoby  w Rządzie, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia,

odpowiedzialne za czynienie chaosu ,utrudnianie pacjentom otrzymywania należnych im świadczeń i uporczywe nie realizowanie zapisów "porozumienia poznańskiego" zawartego z min. Sikorskim w dniu  5 stycznia2004 roku w Poznaniu.

podpisane przez
Sekretariat
Federacji Związków Pracopdawców Opieki Zdrowotnej  
"Porozumienie Zielonogórskie"

 

    Komunikat  Komitetu Założycielskiego Związku

W rozmowie ,którą odbyłem w dniu 13 maja 20004r.w godzinach wieczornych z Markiem Twardowskim zostałem poinformowany ,że jest On umówiony z panem Prezesem Kamińskim na godz. 11.00 w poniedziałek 17 maja w celu definitywnego rozwiązania problemu sprawozdawczości elektronicznej w następnych miesiącach roku 2004 począwszy od maja. Mój rozmówca potwierdził ,że za miesiące od stycznia do kwietnia sygnatariusze Porozumienia Zielonogórskiego składają tylko i wyłącznie uproszczoną formę w postaci tabeli ogłoszonej przez Rzecznika Prasowego w dniu 22 kwietnia br. i dostępną pod adresem http://kadm.nfz.gov.pl/new/art/803/zalacznik.pdf na stronie Centrali NFZ

 

 

W związku z przesłaną do wszystkich świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej , propozycją Dyrektorów Oddziałów NFZ  podpisania przez lekarzy  Aneksu na podstawie którego otrzymają oni za poradę udzieloną obywatelom Unii Europejskiej oraz poradę kontrolną i wykonane badania laboratoryjne  łączną kwotę odpowiadającą ok.3,1 Euro ,

SEKRETARIAT   "Porozumienia Zielonogórskiego" nie zaleca podpisywania tak niekorzystnych Umów.
"PZ"  stoi na stanowisku,że w związku z potrzebą dostosowania się do norm UE i udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Unii, dotychczasowe stawki rozliczeniowe jednostronnie narzucone świadczeniodawcom  przez tzw. " Porozumienie z Ustronia" uzgodnione pomiędzy Oddziałami Kas Chorych w 2000 roku a obecnie kontynuowane przez NFZ  muszą być RENEGOCJOWANE i AKCEPTOWANE przez Prezydium Federacji Związków Pracodawców Opieki Zdrowotnej jako przedstawicielem zrzeszonych w nim Związków Pracodawców Opieki Zdrowotnej reprezentujących świadczeniodawców przed propozycją podpisania Aneksów  .
 
Sekretariat
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdzrowia
"Porozumienie Zielonogórskie"

Wrocław, 21.05.2004r.

Prezydium POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO w dniu 22.05.2004r.
1. Sprawy bieżące:
• Omówiono przebieg i wyników spotkania przedstawicieli PZ z
przedstawicielami Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.05.04

• Przedstawienie problemów związanych z realizacja porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia w zakresie specjalistyki

2. Wystosowano list do Prezesa NFZ – w załączeniu

3. Sprawy członkowskie - przyjęcia nowych członków- przedstawiciele związku pracodawców regionu radomskiego- złożyli listy z wnioskiem o przyjęcie do federacjii

4. Sprawy finansowe

5. Sprawy Biura Federacji
• Omówienie spraw związanych z organizacją Biura Federacji

6. Omówiono sprawy zaistniałe w Wielkopolsce – protokół zastanie podany po jego zatwierdzeniu

7.Kolejne spotkanie ustali Sekretariat PZ.

 

Apelujemy do świadczeniodawców sygnatariuszy

Porozumienia Zielonogórskiego u nieuleganie terrorowi pracowników delegatur Mazowieckiego OW NFZ  w sprawie raportów statystycznych.

Zgodnie z dokumentem zamieszczonym na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem http://kadm.nfz.gov.pl/new/art/803/zalacznik.pdf (kliknij) do końca kwietnia obowiązuje uproszczona sprawozdawczość na druku załączonym do ww. dokumentu.

  

Komunikat Zielona Góra 11.05.2004

W dniach 7-9 maja 2004 w Rajgrodzie odbyło się spotkanie przedstawicieli "Porozumienia Zielonogórskiego", Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Izby Lekarskiej oraz parlamentarzystów. Po raz kolejny lekarze odnieśli się krytycznie do projektu nowej ustawy ubezpieczeniowej, jako niekonstytucyjnej i łamiącej zasady "Umowy Poznańskiej".
Uznali, iż obecny układ rządzący nie jest w stanie wypracować merytorycznego dokumentu, który zyskałby akceptację środowiska medycznego jak i pacjentów. "PZ" uważa, że nowa ustawa ubezpieczeniowa winna powstać przy udziale stabilnej sceny politycznej, a kontrakty na 2005 rok, na czas jej powstawania, w oparciu o krótką pomostową nowelizację. Szefowie organizacji lekarskich zapowiedzieli ścisłą współpracę na rzecz budowania nowego profesjonalnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Na dziś "Porozumienie Zielonogórskie" obejmuje 12 województw reprezentując ponad 75% świadczeniodawców. Jest największą i najsilniejszą organizacją lekarzy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Fakt, iż autorzy nowego projektu ustawy nie konsultowali go z naszymi specjalistami należy uznać za arogancję władzy.

Rzecznik Federacji
Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
"Porozumienie Zielonogórskie"
Robert Sapa
tel kom 601 240 234

 

 

W  dniu 30.04.2004 w godz. wieczornych odbyła się telekonferencja pomiędzy  dr Markiem Twardowskim reprezentującym Sekretariat Federacji Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej "Porozumienie Zielonogórskie" a v-ce Przewodniczącym ds.medycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia  Michałem Kamińskimi jego współpracownikami.
W wyniku dyskusji zapadły następujące ustalenia
 
1.Pomimo nalegania NFZ , aby od 01.05.2004 Świadczeniodawcy rejestrowali zrealizowane  świadczenia medyczne za pomocą programu "Pakiet Świadczeniodawcy", osiągnięto kompromis polegający na tym, że do czasu przedstawienia przez NFZ   po uprzednim ocenieniu i zaakceptowaniu przez Prezydium "PZ",  odpowiednich narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczne wpisywanie nr PESEL, sprawozdawczość o której mowa w Uchwale nr 107/2004 Zarządu NFZ z dnia 20.04.3004 nie będzie realizowana przez Świadczeniodawców-członków Federacji ZPOZ "PZ"
Ustalono, że NFZ przedstawi rozwiązania tego problemu do dnia 15.05.2004.
Świadczeniodawcy "PZ"  do czasu osiągnięcia jednolitego stanowiska będą kontynuować sprawozdawczość w formie uproszczonej.
 
2.M.Twardowski poinformował,że w związku z decyzją Sekretariatu Federacji ZPOZ "PZ" nie zaleca ono swoim członkom podpisywania Aneksu w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom z krajów UE zgodnie z zasadami o  koordynacji .
Sekretariat podkreślił,że próba jednostronnego narzucenia warunków treści Aneksu jest nie do zaakceptowania i wzywa Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia do podjęcia rozmów w tej sprawie.
Podkreślono,że pacjentom  z UE udzielane będą świadczenia zdrowotne na zasadach komercyjnych do czasu uzgodnienia treści Aneksu zwłaszcza w zakresie określenia jednostkowej stawki pokrywającej rzeczywisty koszt udzielonej porady, porady kontrolnej i badań laboratoryjnych.
 
3.M.Twardowski ponownie wezwał dyr.Kamińskiego do sprawdzenia wywiązania się poszczególnych Dyrektorów Oddział.ów NFZ w sprawie podpisania Aneksów z zakresu POZ,Stomatologii i psychiatrii rozciągających się na pozostałych niż członkowie "PZ" świadczeniodawców zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez min. Sikorskiego i poszanowania treści "Porozumienia poznańskiego " z dnia 06.01.2004.
 Sekretariat "PZ"

 

 

26.04.2004

Warszawa -Konferencja Prasowa


FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ – PZ decyzją Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego została powołana w Pszczynie 26 marca br. Rejestracja sądowa odbyła się 23 kwietnia br.
Jest to jedyna w Polsce – tak szeroka – reprezentacja świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Zrzesza lekarzy z 12 województw, czyli około 80% medyków w kraju. W skład Federacji wchodzi 9 województw, w pozostałych trwa procedura akcesyjna.
Dziś PZ to: Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie. W trakcie przyjmowania są: Małopolskie, Lubelskie, Mazowieckie. Aspirują: Zachodniopomorskie i Pomorskie. Po spełnieniu przez te województwa wymogów stawianych przez Federację, w PZ będzie ich 15, co stanowi 95% kraju.
Siedzibą PZ jest Zielona Góra.


Umowa poznańska

Porozumienie zawarte 6 stycznia br. w Poznaniu pomiędzy ministrem zdrowia L. Sikorskim a PZ nie jest w pełni realizowane.W projekcie nowej ustawy znalazły się zapisy godzące w treść ustaleń poznańskich. Dotyczy to kwestii, które wymagały nowelizacji ustawy w trybie pilnym:
– całodobowej opieki lekarskiej- jako świadczenia osobno kontraktowanego,
– transportu sanitarnego- również osobno kontraktowanego,
– prawa ubezpieczonego do porady specjalistycznej bez skierowania- również w czasie wypadku czy zatrucia,
– potrzeby rozszerzenia rokowań poza ceny i liczby o warunki świadczeń.


Opinia PZ o projekcie nowej ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”
1. Projekt stanowi pogwałcenie „umów poznańskich”. Minister Sikorski nie tylko oszukał lekarzy, ale przede wszystkim społeczeństwo.
2. Projekt jest niezgodny z Konstytucją. Popieramy więc stanowisko Izby Lekarskiej, ponieważ dokument:
a) ogranicza wolność gospodarczą przez nierówność dostępu świadczeniodawców do publicznych środków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych, jednoosobową decyzją monopolizując według nieokreślonych zasad i preferencji grupę podmiotów realizujących te świadczenia,
b) likwiduje prawo wyboru świadczeniodawcy przez pacjenta,
c) zawiera zakaz tworzenia porozumień między świadczeniodawcami, tymczasem w innych ustawach zapisano prawo do swobodnego zrzeszania się, a nawet obowiązek reprezentowania środowiska przez samorządy. Ten zapis godzi bezpośrednio w PZ i jest określany przez nas jako „ zemsta lub klątwa Millera”. Nie możemy inaczej tego stanu rzeczy nazwać jako PROWOKACJĄ.
Ocena stanu polskiej ochrony zdrowia
Wielomiesięczne kolejki, zadłużone i niewydolne szpitale, skracanie długości życia przez niemożność wykupienia leków... Chorzy doskonale znają winnych – kuśtykający rząd premiera Millera. Niewłaściwa polityka rządu spowodowała:
– potężne zadłużenie w ochronie zdrowia,
– jeden z najniższych wskaźników wydatków na ochronę zdrowia w Europie,
– niewłaściwa podział środków: 10% na podstawową opiekę zdrowotną, w Europie 20%,
– brak właściwych procesów przekształceniowych w ochronie zdrowia, a zamiast tego tworzenie ustaw ułatwiających aparatowi politycznemu przejmowanie społecznego mienia jednostek służby zdrowia – ustawa o SUP,
– eliminacja prywatnej ochrony zdrowia poprzez ustawowy zakaz SPZOZ-om najmu lokali NZOZ-om,
– wzmocnienie administracji NFZ przez tworzenie kosztownych niepotrzebnych miejsc pracy - dyrektor gabinetu, czy specjalista ds. wizerunku NFZ.
Te działania mają znamiona tzw. SKOKU NA KASĘ, nie są bynajmniej przejawem troski o zdrowie społeczeństwa. Tymczasem Leszek Miller i Lesław Abramowicz twierdzą, że to realizacja umów poznańskich jest przyczyną tragicznej sytuacji w ochronie zdrowia.


Wejście do Unii Europejskiej
Skandalem na skalę europejską jest to, że Polska po 15 latach transformacji ustrojowych nie posiada stabilnego systemu opieki zdrowotnej, a do Europy wchodzi bez ustawy ubezpieczeniowej.
Obecnie ochrona zdrowia jest całkowicie nieprzystosowana do wejścia do UE – zadłużona, niewydolna, nie zrestrukturyzowana, nad wyraz socjalna, upolityczniona, nie potrafiąca konkurować z placówkami UE.
Personel medyczny jest nie przygotowany pod względem formalnym do przyjmowania cudzoziemców. Wielu lekarzy wyjeżdża za granicę.
W UE czas pracy lekarza nie powinien przekraczać 48 godzin na tydzień. W Polsce wynosi on powyżej 100 godzin. Tymczasem pojawia się koncepcja 24 godzinnej opieki lekarza nad pacjentem.
POLSKĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA PREMIER MILLER NIE DOPROWADZIŁ W OGRODY EUROPEJSKIEJ MEDYCYNY, ALE DO PROSEKTORIUM.
NA JEGO STWIERDZENIE „ prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy” ODPOWIADAMY: PANIE PREMIERZE LUDZIE HONORU PRZED WOJNĄ INACZEJ ZE SOBĄ KOŃCZYLI!

   


 

STANOWISKO Nr 55/04/IY NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie dodatkowych źródeł finansowania ochrony zdrowia.w Polsce

 

STANOWISKO Nr 57/04/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

STANOWISKO Nr 56/04/IY NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie aktualnej sytuacji lekarzy w Polsce

 

25.04.2004 Wrocław


W dniu wczorajszym ( 24.04.2004) odbyło się spotkanie Prezydium PZ we Wrocławiu

-omówiono sytuacje w regionach- powstawanie związków pracodawców )
- sprawozdanie ze spotkania w NFZ w Warszawie -21.04.04
- sprawozdanie ze spotkania Sekretariatu w Zielonej Górze
- informacja – jest zarejestrowana Federacje PZ
- Woj. Lubelskie – przedstawiciele zgłaszają akces przystąpienia do PZ
- przygotowanie konferencji prasowej na poniedziałek
- ustosunkowanie się do projektów aktów prawnych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia (stanowisko WIL w sprawie projektu ustawy )
- ustalenie tematów na kolejne spotkanie Prezydium PZ w Rajgrodzie -7.05.04
- sprawy różne ( kontrole, sprawozdawczość i aneksy dla wszystkich podmiotów, logo PZ…


Wielkopolska- Bożena Janicka
-Bogusław Zięta


 

 

21.04.2004 Komunikat- Sprawozdawczość

W dniu dzisiejszym w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z przedstawicielami NFZ w sprawie uproszczonej sprawozdawczości.
Po przeprowadzonych rozmowach w wyniku, których stwierdzono brak narzędzi umożliwiających wykonanie pełnej sprawozdawczości
- wypracowano uproszczoną sprawozdawczość ilościową zgodnie z wcześniejszymi wnioskami Porozumienia Zielonogórskiego (załącznik), która obecnie obowiązuje za okres 4 miesięcy ( od stycznia do kwietnia ).
W przypadku dalszego braku narzędzi do wykonywania pełnej sprawozdawczości , będzie ona wykonywana nadal w wersji uproszczonej.
Proszę przygotować sprawozdawczość miesięczną zgodnie z załącznikiem i przedłożyć ją do NFZ do 15maja br.

W trakcie rozmów omówiono tematy

-warunki ogólne do umów na 2004 r -przedstawiciele NFZ zapewnili, iż są w trakcie opracowywania
-przekazanie aneksów zgodnie z Porozumieniem Poznańskim wszystkim świadczeniodawcom
-aneksy dotyczące ambulatoryjnej specjalistki a kontrakty w psychiatrii
-renegocjacje stawki za punkt w specjalistyce – na szczeblu województwa w ramach posiadanych środków.
-stanowisko w sprawie wykonywania badań dla sportowców przez lekarzy POZ

Porozumienie Zielonogórskie

Protokół ze spotkania przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego
z Przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
uproszczenia sprawozdawczości w zakresie POZ

13-04-2004

Poniżej fragment projektu ustawy o NFZ

 

 

DZIAŁ III

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Art. 50. 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do podejmowania wszelkich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia ubezpieczonym, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, dostęp do badań diagnostycznych oraz całodobowej pomocy ambulatoryjnej i wyjazdowej w zachorowaniach, a także transport sanitarny w kosztach własnej działalności, z wyłączeniem stanów nagłych, które zabezpieczane są w ramach ratownictwa medycznego.

3. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach dziennej lub nocnej pomocy wyjazdowej korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

4. Świadczenia zdrowotne znajdujące się w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub też na podstawie odpowiednich porozumień przez innych świadczeniodawców.

5. Poza godzinami otwarcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej, opieka lekarska w przypadkach zachorowań jest dostępna w ramach systemu opieki nocnej i świątecznej, do zorganizowania którego są zobowiązani świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Organizację opieki, o której mowa w ust. 5, określa się w umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń.

 

Art. 51. 1. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza oświadczenie woli ubezpieczonego złożone w formie deklaracji wyboru lekarza, deklaracji wyboru pielęgniarki i deklaracji wyboru położnej, zwanej dalej „deklaracją wyboru”.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest na formularzu Funduszu.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek każdorazowego sprawdzenia poprawności wypełnienia deklaracji wyboru. Świadczeniodawca udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdza uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie.

4. Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie, zapewniając ich dostępność ubezpieczonym, którzy je złożyli, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

 

Art. 52.  W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych, Prezesa Funduszu może, na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, po uzyskaniu opinii właściwego sejmiku województwa, ustalić maksymalną liczbę ubezpieczonych podstawowej opieki zdrowotnej indywidualnie.

 

Pełny tekst projektu

 

MEDYCYNA SPORTOWA

 

Stanowisko prawne co do badań przy kierowaniu do poradni sportowo-lekarskiej. Apelujemy do LEKARZY-CZŁONKÓW PZ o nie wykonywanie ŻADNYCH badań zdrowym dzieciom a jedynie ogólne stwierdzenie- Skierowanie do poradni sportowo-lekarskiej celem wydania zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu. Badaniem ogólnolekarskim stwierdzam -ZDROWY. Dopuszczam w/w dziecko do uprawiania sportu po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu Zlecanie wykonywania badań laboratoryjnych - w tym inwazyjnych ,jest z punktu medycznego w związku z ogólną kwalifikacją do uprawiania sportu bezzasadne i niehumanitarne. Badania laboratoryjne szczegółowe zależne od charakteru określonej dyscypliny sportu zależna np.od urazowości, wielkości wysiłku jest domeną specjalisty medycyny sportowej i to on z medycznego punktu widzenia decyduje o zakresie tych badań. Wykonywanie np.poziomu cukru u dzieci nie wykazujących objawów chorobowych jest bezpodstawne. Szczegółowa prawna analiza zapisów Rozporządzenia MInistra nie nakłada obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych na lekarza POZ , a jedynie ogólne zakwalifikowanie do uprawiania określonej dyscypliny sportu na podstawie posiadanej dokumentacji, wywiadu i badania ogólnolekarskiego . Stanowiska prawnika w załączeniu Janusz Tylewicz