zawo

PRAWO

09-08-21

     
Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

                   Strona prawna PZ             Aktualne akty prawne      Baza sejmowa

 

https://www.monitorowanieprawa.pl

Niezbędnik medyka - Małgorzata Solecka

Dla medyka łapownika

                                                  Prawo.mp.pl

Cześć, dobre imię, nietykalność lekarza

 

 

Co m.in. powinien zrobić lekarz, gdy do jego drzwi zapuka ABW, CBA, CBŚ lub policja?

Podczas przeszukania zachować trzeźwość umysłu, zebrać siły i patrzeć funkcjonariuszom na ręce. Nie wolno na krok odstępować panów w mundurach.

Sprawdzić protokół przeszukania oraz pokwitowanie wymieniające zarekwirowane przedmioty.

Przed wyjściem wziąć szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, dezodorant, chusteczki higieniczne, przynajmniej 3 pary bielizny, klapki pod prysznic. Należy ubrać się w sportowe, wygodne, ciepłe ubranie. Konieczne są leki.

Wskazać zaradnych członków rodziny, którzy będą mieli jedno zadanie: wynająć adwokata.

Poprosić o wyprowadzenie bez kajdanek. Przy obietnicy, że wyjdzie się spokojnie, funkcjonariusze mogą się na to zgodzić.

Nigdy nie rezygnować z adwokata. Brak obrońcy może kosztować nawet kilka lat odsiadki!

 
Nie zeznawać bez adwokata także w przypadku przewiezienia do innej miejscowości i wielogodzinnego oczekiwania na prokuratora. Policjanci (dość często!) przewożą zatrzymanego na drugi koniec Polski, co fatalnie wpływa na jego psychikę.

Jeśli sąd zgodzi się na odpowiadanie z wolnej stopy, poprosić rodzinę i przyjaciół, aby zebrali pieniądze na kaucję.

Ważne! Po usłyszeniu zarzutów bez adwokata nie rozmawiać ani z prokuratorem, ani z mediami.

ABC badań bilansowych w pediatrii. Profilaktyczne badanie lekarskie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Bilanse zdrowia dzieci w wieku 2 i 4 lat

                               

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA     z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa o POZ

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi2)

 

USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowiaoraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

www.nil.org.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-dzialalnosci-leczniczej-informacja-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. (poz. 464)

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oraz uczestników studiów doktoranckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2014 poz. 1440

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kody zaopatrzenia ortopedycznego 2014

Kryteria przyznawania pieluchomajtek 2014

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.13.848 →
z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  

Dz.U.12.1506 → z dnia 28 grudnia 2012 r.
 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej p
rzetwarzania

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dz.U.12.1507 → z dnia 28 grudnia 2012 r

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U.12.1421 → z dnia 18 grudnia 2012 r.

 

Rozporządzenie w sprawie recept z 8 marca 2012

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dziąłalnosć leczniczą

 

Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2011 Dz.U. z 2011 nr 294 poz. 1739

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietania 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

Dz.U.11.88.502 →
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Dz.U.11.23.127 → z dnia 2 lutego 2011 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Dz.U.11.31.158 → z dnia 11 lutego 2011 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Dz.U.10.251.1686 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Dz.U.10.187.1259 → z dnia 7 października 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Dz.U.10.155.1045 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Dz.U.10.139.940 → z dnia 4 sierpnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Dz.U.10.149.1002 → z dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

Dz.U.10.150.1012 → z dnia 17 sierpnia 2010 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Dz.U.07.247.1843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu
Dz.U.04.125.1316

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ustawa o wyrobach medycznych-tekst jednolity

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

załącznik nr 1    załącznik nr 2  załącznik nr 3   załącznik nr 4   załącznik nr 5   załącznik nr 6

Program Szczepień na rok 2007

Zasady wystawiania karty statystycznej (karty zgonu)- kompendium

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.doc

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

 

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw1

 

RozporządzenieMinistra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.111.756)→ z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych
przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik do rozporządzenia-OWU

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
 

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

  ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 lipca 2005r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

  Załącznik Nr 2 do rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

 

Komunikat
Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dokumentacja medyczna.

Kodeks Etyki Lekarskiej.

Kalendarz szczepień.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania do książeczki sananepid-owskiej.

Ustawa o chorobach zakaźnych

Karta badań epidemiologicznych.

Ochrona danych osobowych.

Prawo budowlane.

Wymagania pomieszczeń ZOZ-ów.

Ustawa o rachunkowości.

Badania profilaktyczne pracowników

Stanowisko NFZ Dotyczące odpłatności za zaświadczenia.  str. 1.   str. 2

Higiena szkolna 2003  2004

ROZPORZĄDZENIE MZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich      Załącznik

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o zawodzie lekarza

Ustawa o odpadach

Odpady2

Odpady3

Przewóz odpadów

Ewidencja odpadów

Klasyfikacja odpadów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu

Ustawa o sporcie z dnia 25 06 2010

 


 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych


Na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, które mogą być wykonywane przez osoby, o których mowa w art. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
2. Wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439).

 

Uchwała Nr 199/2004
z dnia 3 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 107/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się zakres danych wymaganych w sprawozdaniach przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przekazywane przez świadczeniodawców comiesięcznie sprawozdanie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące świadczeń udzielonych ubezpieczonym spoza terenu objętego właściwością Oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę, obejmuje w części dotyczącej:
1) świadczeń lekarza POZ - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod przyczyny udzielonego świadczenia wg klasyfikacji ICD 10,
2) świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod wykonanej procedury wg klasyfikacji ICD9CM.";

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Sprawozdanie dotyczące leczenia pacjentów wpisanych na listę ubezpieczonych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położnej oraz listę uczniów pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania ma formę zgodną z załącznikiem do uchwały.";

4) dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań dotyczących działalności w roku 2004, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie, o którym mowa w § 3 sporządza się za okres od dnia 1 września 2004 r.";

5) dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

źródło - Departament Organizacyjno-Prawny

Pliki do pobrania:

zal_do_uchw_199.pdf - 47.76 KB - dodany 9.09.2004 r.

 

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

                   Strona prawna PZ             Aktualne akty prawne      Baza sejmowa

Niezbędnik medyka - Małgorzata Solecka

Dla medyka łapownika

                                                  Prawo.mp.pl

Cześć, dobre imię, nietykalność lekarza

 

 

Co m.in. powinien zrobić lekarz, gdy do jego drzwi zapuka ABW, CBA, CBŚ lub policja?

Podczas przeszukania zachować trzeźwość umysłu, zebrać siły i patrzeć funkcjonariuszom na ręce. Nie wolno na krok odstępować panów w mundurach.

Sprawdzić protokół przeszukania oraz pokwitowanie wymieniające zarekwirowane przedmioty.

Przed wyjściem wziąć szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, dezodorant, chusteczki higieniczne, przynajmniej 3 pary bielizny, klapki pod prysznic. Należy ubrać się w sportowe, wygodne, ciepłe ubranie. Konieczne są leki.

Wskazać zaradnych członków rodziny, którzy będą mieli jedno zadanie: wynająć adwokata.

Poprosić o wyprowadzenie bez kajdanek. Przy obietnicy, że wyjdzie się spokojnie, funkcjonariusze mogą się na to zgodzić.

Nigdy nie rezygnować z adwokata. Brak obrońcy może kosztować nawet kilka lat odsiadki!

 
Nie zeznawać bez adwokata także w przypadku przewiezienia do innej miejscowości i wielogodzinnego oczekiwania na prokuratora. Policjanci (dość często!) przewożą zatrzymanego na drugi koniec Polski, co fatalnie wpływa na jego psychikę.

Jeśli sąd zgodzi się na odpowiadanie z wolnej stopy, poprosić rodzinę i przyjaciół, aby zebrali pieniądze na kaucję.

Ważne! Po usłyszeniu zarzutów bez adwokata nie rozmawiać ani z prokuratorem, ani z mediami.

ABC badań bilansowych w pediatrii. Profilaktyczne badanie lekarskie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Bilanse zdrowia dzieci w wieku 2 i 4 lat

 

 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia

oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

www.nil.org.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-dzialalnosci-leczniczej-informacja-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. (poz. 464)

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oraz uczestników studiów doktoranckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2014 poz. 1440

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kody zaopatrzenia ortopedycznego 2014

Kryteria przyznawania pieluchomajtek 2014

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.13.848 →
z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  

Dz.U.12.1506 → z dnia 28 grudnia 2012 r.
 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej p
rzetwarzania

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dz.U.12.1507 → z dnia 28 grudnia 2012 r

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U.12.1421 → z dnia 18 grudnia 2012 r.

 

Rozporządzenie w sprawie recept z 8 marca 2012

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dziąłalnosć leczniczą

 

Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2011 Dz.U. z 2011 nr 294 poz. 1739

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietania 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

Dz.U.11.88.502 →
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Dz.U.11.23.127 → z dnia 2 lutego 2011 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Dz.U.11.31.158 → z dnia 11 lutego 2011 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Dz.U.10.251.1686 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Dz.U.10.187.1259 → z dnia 7 października 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Dz.U.10.155.1045 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Dz.U.10.139.940 → z dnia 4 sierpnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Dz.U.10.149.1002 → z dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

Dz.U.10.150.1012 → z dnia 17 sierpnia 2010 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia • Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Dz.U.07.247.1843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu
Dz.U.04.125.1316

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ustawa o wyrobach medycznych-tekst jednolity

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

załącznik nr 1    załącznik nr 2  załącznik nr 3   załącznik nr 4   załącznik nr 5   załącznik nr 6

Program Szczepień na rok 2007

Zasady wystawiania karty statystycznej (karty zgonu)- kompendium

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.doc

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

 

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw1

 

RozporządzenieMinistra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.111.756)→ z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych
przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik do rozporządzenia-OWU

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
 

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

  ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 lipca 2005r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

  Załącznik Nr 2 do rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

 

Komunikat
Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dokumentacja medyczna.

Kodeks Etyki Lekarskiej.

Kalendarz szczepień.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania do książeczki sananepid-owskiej.

Ustawa o chorobach zakaźnych

Karta badań epidemiologicznych.

Ochrona danych osobowych.

Prawo budowlane.

Wymagania pomieszczeń ZOZ-ów.

Ustawa o rachunkowości.

Badania profilaktyczne pracowników

Stanowisko NFZ Dotyczące odpłatności za zaświadczenia.  str. 1.   str. 2

Higiena szkolna 2003  2004

ROZPORZĄDZENIE MZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich      Załącznik

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o zawodzie lekarza

Ustawa o odpadach

Odpady2

Odpady3

Przewóz odpadów

Ewidencja odpadów

Klasyfikacja odpadów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu

Ustawa o sporcie z dnia 25 06 2010

 


 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych


Na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, które mogą być wykonywane przez osoby, o których mowa w art. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
2. Wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439).

 

Uchwała Nr 199/2004
z dnia 3 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 107/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się zakres danych wymaganych w sprawozdaniach przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przekazywane przez świadczeniodawców comiesięcznie sprawozdanie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące świadczeń udzielonych ubezpieczonym spoza terenu objętego właściwością Oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę, obejmuje w części dotyczącej:
1) świadczeń lekarza POZ - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod przyczyny udzielonego świadczenia wg klasyfikacji ICD 10,
2) świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod wykonanej procedury wg klasyfikacji ICD9CM.";

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Sprawozdanie dotyczące leczenia pacjentów wpisanych na listę ubezpieczonych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położnej oraz listę uczniów pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania ma formę zgodną z załącznikiem do uchwały.";

4) dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań dotyczących działalności w roku 2004, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie, o którym mowa w § 3 sporządza się za okres od dnia 1 września 2004 r.";

5) dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

źródło - Departament Organizacyjno-Prawny

Pliki do pobrania:

zal_do_uchw_199.pdf - 47.76 KB - dodany 9.09.2004 r.

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny 09-08-21