Federacja

26-12-18

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

Statut Federacji
Regulaminy
Uchwały
Nagroda

 

Instrukcja wypełniania recepty


Instrukcja wypełniania recepty od 14.01.2012r. opracowana dla Członków Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” 

Wystawiając recepty od 14.02.2012 roku postępujemy wg następujących zasad: 


1. W pole Oddział NFZ wpisujemy numer oddziału wojewódzkiego właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta albo miejsca pełnienia służby wojskowej w przypadku osób, które przedstawią dowód ubezpieczenia, w przypadku innych osób wpisujemy X. Aptekarz ma prawo poprawić to pole na podstawie dokumentów przedstawionych w aptece przez pacjenta. 

2. W pole Uprawnienia (Uprawnienia dodatkowe na nowej recepcie) wpisujemy odpowiednie uprawnienia IB/ZK/AZ/IW/PO/WP zgodnie z posiadanymi przez pacjenta i udokumentowanymi uprawnieniami. Aptekarz ma prawo poprawić to pole na podstawie dokumentów przedstawionych w aptece przez pacjenta. 

3. Pole Ch. przewlekłe na starym wzorze recepty pozostawiamy puste. 

4. W polu Rp. zalecamy wpisywanie nazw międzynarodowych zamiast nazw handlowych w celu uniknięcia problemów z różnicami pomiędzy wskazaniami klinicznymi/zwyczajowymi a zarejestrowanymi wskazaniami konkretnych preparatów w Charakterystyce produktu leczniczego. 

Przypominamy, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych udostępnił wszystkie charakterystyki na swojej stronie internetowej: http://leki.urpl.gov.pl/ 

5. Przy lekach refundowanych, które występują w dwóch różnych odpłatnościach w obwieszczeniu umieszczamy literkę B (bezpłatnie) lub R (ryczałt) w przypadku kiedy pacjent ma udokumentowane rozpoznanie uprawniające go do niższej odpłatności. Szczegółowe informacje o konkretnych preparatach, chorobach i znajdują się w oddzielnych plikach 
z zestawieniami posegregowanymi wg nazw chemicznych, nazw handlowych, schorzeń oraz preparatów stosowanych w Epidermolysis bullosa. Zestawienia te mają ułatwić odnalezienie czy w danej sytuacji powinniśmy wpisać literę B czy R na recepcie. W przypadku zastosowania tych preparatów w innych schorzeniach niż wymienione w tabelach nie wpisujemy taksacji, aptekarz w takim wypadku na podstawie §15 ust. 1 pkt.1) lit. h) wyda lek w tej wyższej odpłatności. 

Przygotowany materiał w zestawieniach został wykonany ze starannością na podstawie Obwieszczeń MZ jednak stanowi tylko poradnik. Federacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy!!! 
 

 

Cele i Zadania Federacji

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Zadaniem Federacji jest:
    1)   występowanie w interesie i na rzecz swoich członków,
    2)   działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
    3)   oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków
          Federacji,
    4)   wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami
          publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
    5)   kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków
          pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług,
    6)   prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji,
    7)   integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji,
    8)   rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
    9)   budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu
          ochrony zdrowia,
    10) wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
    11) ochrona prawna członków Federacji.

 


 

Informacje kontaktowe

Adres Biura Federacji
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"
ul. Chopina 11/13  pok. 201
65-031 Zielona Góra
 
Telefon/Fax
(068) 454 70 69
 
Poczta elektroniczna
Informacje ogólne: CompanyEmail

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-04-16