ARCHIWUM 2006

14-04-16

Strona główna

 

ARCHIWUM 2007

 

Komunikat w sprawie kontraktowania POZ na 2007 r

Komunikat dla członków PZ w sprawie kontraktowania usług z zakresu POZ na 2007 r.

W dniu 12.12.2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego Marka Twardowskiego i Mariusza Wójtowicza z Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym przez Prezesa Andrzeja Sośnierza.
W trakcie spotkania strony ustaliły co następuje:

1. Umowy z zakresu POZ będą zawarte na okres jednego roku.

2. Umowy będą aneksowane tzn. nie będzie trzeba składać dokumentów, które są wymagane w przypadku wnioskowania o nową umowę.

Treść aneksu zostanie opracowana i udostępniona wszystkim Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Funduszu w Polsce przez Centralę Funduszu.
W trakcie spotkania poruszono również inne kwestie, które są obecnie w trakcie uzgodnień.
O ich wynikach powiadomimy w następnym komunikacie.

Sekretariat PZ

  W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia dotyczącym realizacji przez świadczeniodawców tzw. Ustawy Podwyżkowej informujemy, że każdy świadczeniodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na w/w pismo Szanownemu Panu Ministrowi Zdrowia Zbigniewowi Relidze.
A za tym istnieje konieczność wysłania drogą pocztową odpowiedzi wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.12.2006.

Wzór odpowiedzi na pismo Ministra Zdrowia

 Decyzja GIF Nr 60/WS/2006
z dnia 12-12-2006
HYDROCORTISON VALEANT 100 mg
 

Decyzja Nr 59/WS/2006
z dnia 08-12-2006
PYRALGIN (tekst jednolity)
 

Lekarze nie stracą prawa do samozatrudnienia

Odpowiedź Ministra Bolesława Piechy na pismo NRL

Odpowiedź Ministerstwa finansów

Lekarze i pielęgniarki marzą o swojej karcie

Częściowo odpłatne usługi medyczne na Węgrzech

Protest ZPP przeciwko blokowaniu przez NFZ środków finansowych

Stanowisko radców prawnych NIL w sprawie kontraktów w świetle nowelizacji ustawy o PIT

Kolejne hospicjum bez pieniędzy

Co pięć lat obowiązkowy wpis do rejestru

Osoby nieubezpieczone

W związku z licznymi pytaniami w sprawie zamieszczonego Komunikatu WOW NFZ
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
dotyczący świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym zgodnie z art. 97 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(załącznik)
Informujemy

Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy;

W przepisie tym nie wskazano jaki podmiot ma udzielać świadczeń , istotny jest sam fakt udzielenia świadczenia zdrowotnego i oczywiście przez uprawnioną do tego osobę.

Kwestię tego, jak to ma się odbywać technicznie określa załącznik nr 42 do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. Prezesa NFZ (
załącznik) określający zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną n finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Bożena Janicka
Prezes
ZPOZ Wlkp.PZ

Tajemnicza rezerwa ministra
 

W dniu dzisiejszym 07-12-2006 w Dyrekcji MOW NFZ odbyło się spotkanie Przedstawicieli Zarządu MPPOZ z Dyrekcją Oddziału omówiono następujące kwestie:

  1.  terminy składania wniosków w POZ

  2.  zakres przygotowywanych dokumentów

  3.  kontraktowanie w IPLR

  4.  harmonogramy pracy lekarzy

  5. stawki w POZ

  6. stawki w specjalistyce

  7. możliwości zwiększenia nakładów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

  8. sposób rozliczania ustawy podwyżkowej w POZ Bliższe informacje dotyczące specjalistyki oraz treść notatki dotyczącej POZ znajdują się w zakładce komunikaty

W. Pacholicki

Jelfa wznawia produkcję hydrokortyzonu

Zmarnowane miliony na badania

Lekarze stracą połowę pensji?

Wstrzymano obrót zamiennikiem corhydronu

Decyzja GIF 1

Decyzja GIF 2

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24.11.2006 r
w sprawie przekazywania informacji o decyzjach dot. wstrzymania i wycofania produktów leczniczych

NOWE WYMOGI TECHNICZNE I SANITARNE

Brak miejsc dla przewlekle chorych

Miliony się znowu spóźniły

Kontrrewolucyjna karta pacjenta

 
W dniu 18.11.2006r.podczas posiedzenia Prezydium PZ w Cedzynie/k. Kielc Włodzimierz Bołtruczuk został wybrany kolejnym Komisarzem PZ na przyszłą szesciomiesięczna kadencję.
 
Komunikat w sprawie kontraktowania POZ na 2007 r

Uprzejmie informuję, że ukazał się komunikat na stronie internetowej LOW NFZ o rozpoczęciu kontraktacji POZ na rok 2007.

Wszyscy członkowie POZ, którzy są członkami Porozumienia Zielonogórskiego aktualnie nie mają składać żadnych dokumentów do Funduszu ani do Związku tylko oczekiwać na dalsze dyspozycje. Najprawdopodobniej nie będziemy składać żadnych dokumentów, gdyż umowy tegoroczne będą przedłużeniem umów na rok 2007 w formie aneksów o odpowiedniej treści. Bliższe informacje w przeciągu kilku dni zostaną przekazane na stronie internetowej oraz zostanie zwołane zebranie członków PZ województwa lubuskiego, o czym powiadomimy stosownym komunikatem na stronie internetowej i telefonicznie.

Uprasza się aby w sprawie kontraktów na rok 2007 nie zwracać się z pytaniami do Funduszu i Związku. O wszystkim zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie i na stronie internetowej pojawi się stosowny komunikat.


Marek Twardowski

Fundusz odsyła po leki do opieki

Dowód osobisty będzie naszą książeczką zdrowia?

Dysponowanie środkami na ochronę zdrowia po angielsku

Potesty środowiska medycznego w Niemczech

Od stycznia 361 rentgenów mniej

Polacy chcą leczyć się za granicą

Kierowcy zapłacą za wypadki droższym OC 
Nowoczesna medycyna niedostępna dla pacjentów

Śląski konflikt "Solidarności" z NFZ

Spóźniony prezent podlaskiego NFZ

Lekarze: urządzimy się za granicą

Dlaczego niemieccy doktorzy grożą powstaniem

Minister Religa obiecał, ale zmienił zdanie

Nowych przychodni jak na lekarstwo

Komunikat Sekretariatu PZ

  Sekretariat PZ informuje członków Federacji, że w sprawie kontraktowania POZ na rok 2007 trwają ostateczne uzgodnienia. Informacje na temat procedury i terminu składania wniosków zostaną przekazane po ich zakończeniu. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr.1 Prezydium FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie z Cedzyny, umowy będą zawierane tylko na rok 2007.

Sekretariat PZ

Trzy zmiany w szpitalach

MZ wliczy dyżury do czasu pracy

Lekarz i pielęgniarka bez kontraktu

Podwyżki dla właścicieli NZOZ-ów to fikcja

Płace lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii wzrosły

Postępowanie POZ na rok 2007

Stawki zaproponowane przez MOW NFZ

Stawki POW NFZ

Stawki DOW NFZ

List otwarty OZZL do Premiera RP

Palenie tytoniu groźniejsze niż AIDS

Pilny komunikat dla Prezesów Związków Wojewódzkich
oraz wszystkich członków Porozumienia Zielonogórskiego

W związku z niepokojącymi informacjami spływającymi do Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego odnośnie prób wprowadzania innych zapisów do umów POZ niż widniejące w zarządzeniu nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa NFZ w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” uprzejmie informujemy, że żaden paragraf umowy nie może być zmieniony - byłoby to niezgodne z prawem.
W szczególności dotyczy to §10 pod tytułem „Finansowanie świadczeń” gdzie jest wyraźnie określone, że roczna stawka kapitacyjna nie może być podzielona na mniejsze elementy, a pkt. 6 tego paragrafu konsumuje ustawę o „Przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcą na wzrost wynagrodzeń”.

Powyższe stanowisko Sekretariatu zostało zaakceptowane w dniu 28 listopada 2006 r. przez Prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza i jest ono wiążące dla całej Polski.

W razie potrzeby Prezesi Związków Wojewódzkich mogą się powołać na takie uzgodnienie pomiędzy Prezesem NFZ a Głównym Negocjatorem Markiem Twardowskim rozmawiającym w imieniu Sekretariatu.

Sekretariat Porozumienia Zielonogórskiego

Więcej pieniędzy na świadczenia zdrowotne

Fundusz kontra hospicjum

Szpitale wygrywają z funduszem zdrowia  

Nie był niegospodarny - prezes NFZ uniewinniony

Dowcipy strajkujących lekarzy

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego:
 rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

NRL i OZZL o podejmowaniu przez lekarzy dodatkowego zatrudnienia

 

Nie dyskryminujemy chorych dzieci – mówi Jerzy Serafin, rzecznik prasowy NFZ.- Konkurs ofert trwa.

"Podałam corhydron, by ratować życie"

Nie dostali, bo nie mają kontraktów z funduszem

Lekarze grożą strajkiem

Informacja NFZ o przekazywaniu przez świadczeniodawców danych sprawozdawczych w roku 2007

Chcemy zinformatyzować całą służbę zdrowia

Informacja Komunikaty XML

Informacja dotycząca przekazywania przez świadczeniodawców danych sprawozdawczych w roku 2007

Wyróżnienia dla M. Twardowskiego i R. Sapy 

W czasie Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który odbył się w dniach 24-25 listopada 2006 w Łańsku koło Olsztyna Markowi Twardowskiemu i Robertowi Sapie wręczono wyróżnienia za działania na rzecz lekarzy i stworzenie takiej ich reprezentacji, która równoważy siłę i pozycję jedynego, publicznego płatnika za świadczenia zdrowotne.
W imieniu Zarządu Krajowego OZZL wyróżnienia wręczył Przewodniczący Krzysztof Bukiel. Obaj wyróżnieni otrzymali również medale pamiątkowe z okazji 15-lecia OZZL. Wyróżnieni przyjęli nagrody jako wyraz uznania dla całego Porozumienia Zielonogórskiego, a w szczególności dla pracy Sekretariatu i Prezydium.

Marek Twardowski i Robert Sapa zabierając wielokrotnie głos w czasie Zjazdu nawiązali doskonałą współpracę z delegatami przybyłymi z całej Polski i będzie to niewątpliwie służyć w energicznym domaganiu się od władz państwowych należytego docenienia ciężkiej i odpowiedzialnej pracy lekarzy w naszym kraju.


Marek Twardowski i Robert Sapa

 

Pismo do MZ odnośnie Rozporządzenia w sprawie wymogów sanitarnych

Pismo do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi odnośnie rozporzadzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.(pdf 1,2 MB)
bullet

Strona 1  

bullet

Strona 2

bullet

Strona 3

 Rozsądek ma mały wpływ na naszą dietę

Lekarz skontroluje ratownika medycznego

Panika pacjentów, wściekłość aptekarzy

Lekarze tłumaczą się z dublowanych etatów

 

Nagroda "Białego Kruka" przyznana przez Fundację "Promocja Zdrowia"13.11.2006 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie

ABW bada, ministerstwo negocjuje, leku nie ma

W gorzowskim szpitalu zabrakło lekarzy

Jak prezes Sośnierz naraził się ministrowi Dornowi

Sprawcy pokryją koszty leczenia z OC

NFZ: zbadamy sytuację w Medycynie Rodzinnej

Uchwała Prezydium PZ

Uchwała nr 1 Prezydium
„POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO”
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 18.11.2006r. w Cedzynie


Działając na podstawie § 17 Statutu Federacji Prezydium uchwala, co następuje:

§ 1
Umowy o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawierane będą na okres 1 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego

 

Lekarze domagają się podwyżek i planują akcje protestacyjne

Lekarze z KZLO krytykują zmiany w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych

NFZ zapłaci szpitalom za niezamówione świadczenia

Jesteś chory? To Medycyna Rodzinna przyjmie cię jutro

"Dz": tajny raport szefa policji - corhydron jednak zabijał

Polska uniknie wysokich kar

Brytyjczycy polują w Warszawie na lekarzy

Biuletyn PZ Nr 9

NFZ weryfikuje listy pacjentów

"Chcecie mnie rozliczać za pomyłkę, to ja to pieprzę"

Rząd: dla każdego tanie polisy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Refundacja przysługuje, choć recepta jest z błędem

Ile po podwyżkach zarabiają lekarze i pielęgniarki?

Biały Kruk dla Marka Twardowskiego

W dniu 13.11.2006 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie została wręczona Nagroda "Białego Kruka" przyznana przez Fundację "Promocja Zdrowia"

Naszemu Głównemu Negocjatorowi Markowi Twardowskiemu za pracę na rzecz wprowadzenia leczenia uzależnienia od tytoniu do codziennej praktyki lekarskiej.

Nagrodę wręczył Przewodniczący Komitetu Honorowego Józef Kardynał Glemp Prymas Polski oraz Profesor Witold Zatoński w obecności wielu oficjeli. Zabierając głos Marek Twardowski podkreślił, że przyjmuje nagrodę jako wyraz uznania dla wszystkich lekarzy rodzinnych w Polsce wprowadzających czynnie w życie profilaktykę zdrowotną.

MZ: Lekarzami POZ tylko lekarze rodzinni

Projekt ustawy o sieci szpitali już jawny

Rozchwytywany zamiennik corhydronu

Mniejsza dopłata do OC

Próbował przekupić kontrolera 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

PESEL ma skrócić kolejki

Zarządzenie Nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna"

MATERIAŁY KONKURSOWE POZ 2007

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 08.11.2006 w Koninie

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 08.11.2006 w Koninie
W dniu 11 listopada 2006 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie
Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Krystian Adamik, Rzecznik – Robert Sapa
Prawnik- Miłosz Woziński
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 08.11.2006r. w Koninie

1. Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek obrad

2. Omówiono sprawy bieżące
¨ działania podejmowane w okresie od poprzedniego Sekretariatu – realizacja uchwał Prezydium
¨ stan realizacji wzrostu stawek w POZ (aneksy) – informacje z regionów
¨ Biuletyn Federacji – omówiono kolejny numer
¨ Przedstawiono informacje z odbytych spotkań …
¨ Przeanalizowano sprawy zgłoszone z regionów

3. Kontrakty POZ 2007
- Omówiono obecny stan prac nad warunkami kontraktowania w POZ na 2007
materiały informacyjne (negocjacje i ustalenia…)
- ustawa podwyżkowa w POZ od stycznia 2007 – opracowanie postępowania

4. Przeanalizowano obecny stan prawny i podjęte działania i rozmowy nad nowelizacją ustawy podwyżkowej – podwyżki dla wszystkich świadczeniodawców i pracodawców wykonujących świadczenia medyczne - nowelizacja w toku…
3. Omówiono zmiany w aktach prawnych i ich skutki- nowelizacje w zakresie
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
Rozporządzenie w/s wymogów sanitarnych i fachowych, nowelizacja ustawy o ZOZ-ach, szczepień… inne

5. W sprawach wew. Federacji omówiono
- Sprawy finansowe, organizacyjne, członkowskie
- Korespondencje Federacji
- Relacje z prac Biura PZ w minionym okresie zdał Dyrektor Biura PZ

4. Dyskusja - Informacja z MZ o wycofaniu Corhydronu i wniosek o pomoc w ustaleniu osób narażonych – Komunikat na strony PZ i do członków PZ

5. Sprawy różne
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu – propozycja tematów
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych pracach i spotkaniach
- tematy na Prezydium PZ

6. Zakończenie obrad

Bożena Janicka

 

Opinia prawna dotycząca wykonywania przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej usług polegających na wykonywaniu szczepień ochronnych

Informacja Ministra Zdrowia o wstrzymaniu w obrocie i zakazie stosowania leku CORHYDRON

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 9 listopada 2006 r.

Produkcja w Jelfie wstrzymana

DECYZJA GIF z 31.10.2006

Niebezpieczny lek

 

UE: Unia nie chce dłużej pracować!

Lekarze wyjeżdżają na potęgę

Premier nie przyjął dymisji Religi

Nie ma miejsc dla chorych dzieci

Długa kolejka do zdrowia

Lekarze ze Wschodu omijają Polskę

Fiasko negocjacji na temat tygodniowego czasu pracy

 Miesięczna stawka kapitacyjna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od października2006 w kilku OW NFZ  

 

bullet

Lublin

bullet

Łódź

bullet

Opole

bullet

Gdańsk

bullet

Kielce

bullet

Poznań

 

TC Lekarze uciekają do pracy za granicą

MSWiA krytykuje projekt elektronicznej karty pacjenta

Będzie trudniej o lekarza dla dziecka w Warszawie

Podwyżka w luce prawnej

Trzy pomysły na pieniądze dla służby zdrowia

Młodzi lekarze i niechciane specjalizacje

Lekarze równi i równiejsi

Protest pracowników publicznej służby zdrowia w Londynie

Rewolucja Sośnierza - koniec tradycyjnych książeczek zdrowia

NFZ policzy pacjentów i porady

Hiperkontrole w śląskim NFZ

Świadomość menedżera - Andrzej Sośnierz

 Im bliżej zapoznaję się ze sposobem funkcjonowania NFZ, tym większa mnie złość ogarnia na tych, którzy przed laty zlikwidowali system kas chorych. Wydaje się, że w swojej nieopanowanej żądzy "dorwania się" do kasy, nie zdawali sobie w ogóle sprawy z tego, jakiej dokonują dewastacji systemu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Po bylejakości zorganizowania samej instytucji widać, że nie przykładano tu żadnej wagi do tego, jak to wszystko ma funkcjonować. Celem tamtych "reformatorów" było jedynie opanowanie miejsc wydawania pieniędzy, i tę akcję przeprowadzili z iście wojskową precyzją. (...)

 

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 31.10.2006 roku w siedzibie Delegatury Konińskiej WIL odbyła się konferencja prasowa.

Tematyką rozmów była:
1. Realizacja zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w Wielkopolsce.
2. Nowe zasady rozliczeń świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia – w opinii lekarzy P Z
3. Lekarze a wybory samorządowe 2006.

KOMUNIKAT PRASOWY
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń /Dz.U.Nr 06 149 poz. 1076/ informujemy:

A/. W wyniku negocjacji przeprowadzonych przez reprezentantów Porozumienia Zielonogórskiego wspartych aktywnym stanowiskiem przedstawicieli samorządu lekarskiego udało się uzyskać dodatkowe środki.

Uzyskano również pozytywną dla lekarzy pracodawców i samozatrudniających się interpretację przepisów Ustawy z której wynika, iż intencją ustawodawcy jest uzyskanie wzrostu wynagrodzeń przez wszystkich świadczeniodawców udzielających porad medycznych .
Dzięki temu środki finansowe przeznaczone na podwyżki otrzymają również lekarze właściciele niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej bez względu na charakter prawny podmiotu założycielskiego.

Wynik negocjacji jest wykładnikiem dobrej woli i intencji stron. Jest również wspólnym sukcesem i dowodem na to, że można ustalać kompromisy na poziomie możliwości systemu i dla satysfakcji jego uczestników.

B/.

Jednocześnie wynegocjowane i wprowadzone decyzją Prezesa NFZ podwyżki stawek kapitacyjnych w POZ od 1 października są pozytywną i oczekiwaną przez środowisko zmianą.
Nie są to warunki wynikające z w/w Ustawy, nie mniej zwracamy się z apelem o podwyższenie w miarę posiadanych możliwości uposażeń zatrudnianemu personelowi.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom biorącym udział w pracach na rzecz wypracowania uzyskanych rozwiązań reprezentujących Porozumienie Zielonogórskie i samorząd lekarski, jak również parlamentarzystom z sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ składamy podziękowania.

Beneficjentom podjętych decyzji życzymy, aby uzyskane środki pozwoliły im utrzymać nadzieję na poprawę losu lekarza i lekarza dentysty w Polsce, a pacjentom normalizacji systemu ochrony zdrowia.
lek. Krzysztof Połeć
wiceprzewodniczący ORL
Przewodniczący Delegatury WIL w Koninie

 lek. Bożena Janicka Prezes ZPOZ – Wielkpolskie P Z

lek. Krzysztof Hajdo
Wiceprzewodniczący ORL
Przewodniczący Delegatury WIL w Kaliszu
 

Pacjenci cierpią, winnych brak

Brakuje leku dla pacjentów z zaburzoną odpornością

Szpitale narzekają na fundusz

Biały Kruk dla Marka Twardowskiego i PZ

Podwyżki dla lekarzy rodzinnych

Unia kłóci się o pięć godzin pracy

Lekarze tylko na jednym etacie?

Sejmowa Komisja Zdrowia o budżecie na przyszły rok

Bardzo miła wiadomość!

Piecha: Lekarze powinni pracować 65 godzin tygodniowo

Komunikat prasowy

O 0,4 zł wzrośnie od października miesięczna stawka kapitacyjna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie obowiązywać na pewno do końca bieżącego roku.
 

 

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 25 października 2006 w Zielonej Górze

W dniu 25 października 2006 w Zielonej Górze odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Krystian Adamik, Mariusz Wójtowicz
Rzecznika Robert Sapa
Prawnik Andrzej Kulisz
Pracownik Biura PZ Małgorzata Janus
Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 25.10.2006 Zielona Góra

1. Omówiono sprawy z regionów
2. Dokonano analizy spraw finansowych, składek, zgłaszanych uwag, obecnej sytuacji...
3. Omówiono sprawy wzrostu stawki w POZ (komunikat NFZ)
4. Dokonano ponownej analizy zmiany w aktach prawnych i ich skutki - opracowanie stanowisk PZ – oc kierowców
5. Relacja z prac biura – korespondencja, spotkania
6. Sprawy różne
- omówiono sprawę szczepień (pismo do GIS)
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia
- tematy na kolejne spotkanie Sekretariatu PZ

Bożena Janicka

 

  Zaświadczenia o przystąpienie do testów sprawnościowych 

Dotyczy: wystawiania zaświadczeń o możliwości przystąpienia do testów sprawnościowych przez kandydatów do służby w Policji i Straży Granicznej

Opinia Radcy Prawnego

 

Stanowisko PZ w sprawie składki OC

MZ chce wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne

Leki tanieją, więc rynek hamuje

Lekarze specjaliści mają w NFZ otwarte konta

PZ pyta Głównego Inspektora Sanitarnego

PZ/CF/10/06 Zielona Góra, dnia 24.10.2006r.

Sz.P.
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Inspektorze

Lekarze rodzinni w Polsce wykonując szczepienia obowiązkowe zaopatrują się w potrzebne szczepionki w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Upoważniona osoba z praktyki lekarza rodzinnego udając się po szczepionki musi być wyposażona w odpowiednią termo-torbę, aby nie został przerwany ciąg chłodniczy i szczepionki zachowały swą pełną wartość. W tej sytuacji zwracamy się z zapytaniem, czy szczepionki zakupione w aptekach przez pacjentów i przenoszone w torebkach lub kieszeniach, przetrzymywane przez wiele godzin w domu w temperaturze pokojowej mają jakąkolwiek wartość i winny być podawane pacjentom na ich życzenie (np. szczepionki przeciw żółtaczce typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu, grypie itp.). Naszym zdaniem – przy przerwaniu ciągu chłodniczego – podawanie takich szczepionek jest ryzykowne i prawdopodobnie nieskuteczne. Nie znam przypadków, aby pacjenci zakupywali szczepionki w termo-torbach i udawali się bezzwłocznie na szczepienie do praktyki. Prosimy o pilną odpowiedź w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Marek Twardowski
Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego

Rząd przyzna specjalny dodatek anestezjologom

Szpital, który leczy za darmo
 

Porozumienie na Śląsku

Lekarz pozwał szpital o rekompensatę za pracę ponad limit

Jak NFZ ukrył niezadowolenie pacjentów

Profilaktycznej klapy ciąg dalszy

Spokój służy zdrowiu

Karetka dojedzie szybciej

Lekarze uciekają z prowincji 

Pieniądze nie zlikwidują kolejek

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rodzice walczą o refundację sprzętu medycznego dla chorego Michałka

Profilaktyczna klapa w NFZ

Nie można leczyć, bo choroby nie ma na liście

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 13.10.2006 w Opolu

W dniu 13 października 2006 w Opolu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Krystian Adamik, Janusz Tylewicz, Mariusz Wojtowicz.
Rzecznik - Robert Sapa, Prawnik- Andrzej Kulisz
Kierownik Biura PZ – Cezary Marczek
Na zaproszenie Sekretariatu w obradach udział wzięli Prezesi Związków Wojewódzkich członków Federacji PZ
Omówiono sprawy bieżące Federacji i związków wojewódzkich.

Na zaproszenie Związku Opolskiego w dniu 14 października 2006 w Opolu odbyły się
obrady Prezydium PZ, prowadzone przez Komisarza PZ Artura Żerkowskiego.

Przed obradami Prezydium w dniu 14 października odbyło się spotkanie Sekretariatu z Kolegami z Opolszczyzny, z Władzami Województwa Opolskiego i OOW NFZ

KOMUNIKAT Z OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO w dniu 13.10.2006 w Opolu


1. Komisarz rozpoczynając obrady potwierdził posiadane qworum uprawniające do obrad i podejmowania uchwał. Przyjęto porządek obrad.

2. Dokonano wyboru protokolanta obrad w osobie Kierownika Biura PZ

3. Sekretariat zdał relacje z prac pomiędzy posiedzeniami Prezydium PZ
- Sekretarz Jacek Krajewski przedstawił kalendarium spotkań i prowadzonych spraw
- Sekretarz Bożena Janicka zdała relacje ze spotkań i rozmów w Central NFZ
- Sekretarz Marek Twardowski omówił sprawy negocjacji…

4. Koledzy z woj. Śląskiego przedstawili różnorodność świadczeniodawców- członków związku śląskiego

5. Na forum Prezydium odbyła się debata na temat Strategii PZ, która w drodze głosowania Delegatów Prezydium PZ została przyjęta…

6. Sekretarze przedstawili informacja o bieżących aktach prawnych - opinie, uwagi…
Projekty w sprawie warunków sanitarnych pomieszczeń…
Projekt w sprawie o chorobach zakaźnych, świadczeniach sanitarnych, szczepień

7. Ustawa podwyżkowa - omówiono skutki ustawy, problemy i trudności we wprowadzaniu,
narastające niezadowolenie środowisk POZ. Prowadzone działania w sprawie pominięcia w roku 2006 POZ- u i propozycji na rok 2007 (ciąg dalszy nastąpi …)

8. Komisarz Artur Żerkowski omówił stan prac i przygotowań w sprawie II numeru Gazety PZ „Zdrowie dla Każdego”- zaawansowanie prac , dystrybucja…

9. Sekretariat przedstawił plan strategii działań PZ wobec NFZ i MZ w najbliższych tygodniach i dotyczących roku 2007

10.Dyrektor Biura PZ zdał relacje z prac prowadzonych przez Biuro PZ

11. Sprawy różne Związków regionalnych
- informacje związków regionalnych w sprawach: regionalnych, szczepień, zmian personalnych w oddziałach, kontraktów 2007…

12. Po wyczerpaniu tematów, Sekretariat podziękował za zorganizowanie tego Prezydium kolegom z Opola, a Komisarz przekazał informacje o kolejnym Prezydium w listopadzie 2006 i zamknął obrady Prezydium.

Bożena Janicka
 

Komunikat w sprawie kontraktowania usług POZ na 2007

Ponieważ nadal trwają prace nad materiałami informacyjnymi o warunkach zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2007 w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, proszę wszystkich członków PZ o powstrzymanie się od udzielania zgody pisemnej podmiotom chcącym kontraktować pomoc nocną.

 Marek Twardowski

Fotoradary straży już niegroźne!

Minister Zdrowia przygotowuje nowelizację rozporządzenia

Kandydatka zapłaci z własnej kieszeni

Lansowała się profilaktycznie
Senator Cugowski oburzony

Rząd dopuszcza handel lekami przez Internet

Groźne skutki stosowania leku przeciwgrypowego

Pacjenci byli leczeni, więc szpital dostanie pieniądze

Wymogi techniczne będą łagodniejsze

Skierowanie do sanatorium od specjalisty

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Lekarze nagrodzili dyrektora szpitala za odwagę

Zamknęli pediatrię, bo w szpitalu zabrakło lekarzy

ZUS gubi emerytów

Wszyscy kierowcy mają zapłacić za leczenie ofiar wypadków

Dla wszystkich chętnych będą rezydentury w szpitalach

 

Kierowcy zapłacą wyższe OC - na ochronę zdrowia
Ustawa 203 zgodna z konstytucją
Kolejne zawiadomienie złożone do prokuratury

Za dyżury medyczne nie należy się podwyżka

Będą pieniądze na programy osłonowe dla pracowników

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla ZUS

Brak pieniędzy decyduje o zdrowiu i życiu pacjentów

Walka z rakiem: NFZ ma pieniądze, szpitale - nie

Podwyżki w podkarpackim oddziale Funduszu

Dodatkowe pieniądze na długi szpitali

W Zgierzu nie ma kto leczyć dzieci

Słowaccy lekarze też emigrują

Ministerstwo nie chce, by lekarze dostawali minimalnie 5 tys. zł

Walczą o wyższe zarobki

Fundusz chce, ale nie ma chętnych

Do specjalisty już w tym roku się nie dostaniesz

Więcej pieniędzy na karetki

Sośnierz donosi na Millera 

Marnotrawstwo NFZ: Kupiono biura za 4 mln zł

Pacjenci czekają, łóżka stoją puste

Pracownicy poradni POZ w Łódzkiem zapowiadają akcję protestacyjną

Zbyt długi czas pracy lekarzy w Polsce

Nierówne podwyżki w służbie zdrowia

Przypadki Andrzeja Grzybowskiego cd.

Religa walczy z korupcją i przyjmuje donosy

Jest gorzej, niż było

Prezes zmieni dyrektora

Choroba, której brak na liście

Pierwsze koty za płoty- Andrzej Sośnierz

OZZL: Za korupcję w służbie zdrowia odpowiadają głównie rządzący

Narodowy Fundusz Zdrowia dręczy ZOZ-y statystykami i sprawozdaniami

Na ubezpieczenie pielęgnacyjne jeszcze poczekamy

Religa będzie walczył z łapówkarstwem

Minister zdrowia zapowiedział poprawki w ustawie o wynagrodzeniach w służbie zdrowia

NFZ rozdaje pieniądze, ale za późno

Polska - duży rynek tanich leków

Sośnierz: popieram ideę bonu zdrowotnego

NFZ znów nie wydał pieniędzy na nasze leczenie

NFZ rozdaje, nie ma kto leczyć

Niemiecka koalicja rządowa podjęła w lipcu decyzję o podniesieniu stawki ubezpieczenia zdrowotnego płaconego przez pracodawców i pracowników o 0,5%, do wysokości 14,7% płacy brutto w 2007 r.

Do lekarza? Tak w 2007 roku

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ GRYPY SEZONOWEJ I PTAKÓW NA ŚWIECIE z dnia 3 października 2006 r.

Polscy lekarze na weekend w Irlandii Północnej

Komunikat przypominający

Przypominam wszystkim członkom PZ, że przy rejestrowaniu pacjentów do lekarza należy sprawdzać ważność ubezpieczenia zdrowotnego. Przy coraz większej liczbie osób wyjeżdżających do pracy za granicę istnieje wątpliwość, czy opłacają składkę zdrowotną. W razie stwierdzenia, że lekarz wypisał osobie nie ubezpieczonej refundowane leki - zgodnie z ustawą i umową kosztami refundacji będzie obciążony lekarz, który je wypisał.

Marek Twardowski

Biuletyn PZ Nr 6

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

Konkurs ofert 2007 - materiały konkursowe do postępowań na rok 2007
(dodano 03.10.2006r.)
 

Ogłoszenia konkursowe na rok 2007
(dodano 03.10.2006r.)

Harmonogram szkoleń dla Świadczeniodawców z delegatur Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pierwsze zwolnienia w śląskim NFZ

Na ratownictwo nie ma kasy

Co czwarty publiczny szpital może zostać zlikwidowany

Szpitale z obawą czekają na podwyżki

Bony na zdrowie

Prezes NFZ zapowiada duże zmiany

Fundusz zaoszczędzi na pacjentach

Religa: są już pieniądze dla służby zdrowia

Informacja z obrad PZ w Giżycku


Obrady Sekretariatu PZ w dniu 22.09.2006 w Giżycku
W dniu 22 września 2006 w Giżycku odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie
Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Krystian Adamik, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz, Rzecznik - Robert Sapa
Na zaproszenie Sekretariatu w obradach udział wzięli Prezesi Związków Wojewódzkich członków Federacji PZ
Uczestniczyli również
Prawnik- Miłosz Woziński
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Omówiono sprawy bieżące Federacji i przedstawiono /"Strategię PZ/"

Obrady Prezydium PZ w dniu 23.09 2006 w Giżycku
Na zaproszenie Związku Warmińsko - Mazurskiego PZ w dniu 23 września 2006 w Giżycku odbyły się obrady Prezydium PZ, prowadzone przez Komisarza PZ Artura Żerkowskiego.


 

 KOMUNIKAT Z OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
GIŻYCKO 23.09.2006

1. Komisarz rozpoczynając obrady potwierdził posiadane kworum uprawniające do obrad i podejmowania uchwał. Przyjęto porządek obrad.
2. Dokonano wyboru protokolanta obrad.
3. Sekretariat zdał relacje na temat działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Prezydium PZ - Sekretarz Marek Twardowski.
4. Sekretarz Jacek Krajewski przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Federacji
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Tomczyk przedstawił roczne Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Sekretariatowi - w drodze głosowania Delegatów - uchwałą udzielono absolutorium Sekretariatowi PZ
7. Opiniowane Akty Prawne z ostatniego okresu przedstawił Sekretarz Janusz Tylewicz - stanowiska, i uwagi
8. Dyrektor Biura PZ zdał relacje z prac prowadzonych przez Biuro PZ
9. Sekretarz Bożena Janicka przedstawiła sprawy finansowe Federacji, sprawozdanie i wniosek w sprawie składek członkowskich Federacji.
10. Komisarz Artur Żerkowski omówił stan prac i przygotowań w sprawie Gazety PZ „Zdrowie dla Każdego”
10. Przedstawiono informacje z pierwszego spotkania Komisji Statutowej, wniosek o naniesienie zmian w Regulaminie i termin kolejnego spotkania.
W związku z wpłynięciem kolejnych kandydatur do prac w komisji statutowej, uzupełniono skład komisji ds. statutu.
11. Sprawy różne
- uzupełnienie składu komisji Rewizyjnej Federacji PZ -głosowanie i uchwała
-informacje związków regionalnych w sprawach: szczepienia, decyzji strategicznych, programów profilaktycznych, certyfikatów.
12. Prezes Związku Opolskiego PZ zaprosił Delegatów na kolejne obrady Prezydium w dniach 13-14.10.2006 do Opola
13. Po wyczerpaniu tematów zamknięto obrady Prezydium.


Po obradach Prezydium odbyło się spotkanie Sekretariatu z kolegami z Warmii i Mazur.
Dziękujemy za gościnę.

Bożena Janicka

 

 

NFZ ma miliony do rozdania

Karetka pogotowia także z lekarzem

Czas pracy lekarza

Nowy wiceprezes ds. finansów NFZ

Ostrzejsze przepisy dla lekarzy i farmaceutów 

Sośnierz w NFZ, czyli co by tu zmienić

Konkursy 2007

Śląski NFZ przeciw swojemu szefowi

Zmiany kadrowe w oddziałach NFZ

 Komunikat Ewy i Marka Twardowskich do Przyjaciół z Porozumienia Zielonogórskiego

Z dumą i radością zawiadamiamy, że w dniu 7 października 2006r. nasz syn Wojtek zawiera związek małżeński z Agnieszką. Przyjaciół z Porozumienia Zielonogórskiego serdecznie zapraszamy na tę uroczystość do kościoła pw. św. Michała w Nowej Soli przy ul. Kościelnej o godz.16:00.

Ewa i Marek Twardowscy

Dyżury lekarskie: problem powracający od pół wieku

Limity ważniejsze od zdrowia

bullet

Pacjent powinien być świadomy przysługujących mu praw

bullet

Pomoc w chorobie - gdzie i jak

bullet

NFZ wyjaśnia

bullet

Nie tylko od lekarza POZ

bullet

Niewiele za darmo

bullet

Potrzebna akceptacja funduszu

bullet

Niektórzy nie muszą płacić

bullet

Nie tylko od lekarza

bullet

Nie wszystko do ręki pacjenta

bullet

Bez zgody tylko wyjątkowo

bullet

Prawo do intymności

bullet

Dotyczy nie tylko lekarza

bullet

Ze skargą nie od razu do centrali

bullet

Biuro Praw Pacjenta

bullet

Dostęp do bezpłatnych świadczeń

bullet

Pomoc rzeczników NFZ

bullet

Rzecznicy praw pacjenta

bullet

Konieczne pytanie o zgodę

bullet

Gdy nie można czekać

bullet

Zbiorcze dane także dostępne

bullet

Karta praw pacjenta

bullet

Kiedy możliwa odmowa zabiegu

bullet

Koszty ratowania życia lub zdrowia

bullet

Jakie prawa mają pacjenci

Sośnierz wymieni ludzi w NFZ bez konkursów

Unijny ombudsman w sprawie czasu pracy lekarzy

Proces przeciwko szczecińskiemu oddziałowi NFZ 

Walka o pieniądze za leczenie

Pacjentka wygrała z NFZ

"Dziennik Łódzki": Fundusz nie widzi rogówki

Czy będzie nowy szef w wielkopolskim NFZ?

Sośnierz: wprowadzę nowych ludzi i RUM

Lekarze chcą podwyżek z kieszeni pacjenta

Zmuszani do dyżurów wbrew prawu

Religa: ograniczenie czasu pracy lekarzy obniży ich zarobki

Bon zamiast składki

 

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 06.09.2006 w Koninie


W dniu 06 września 2006 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie
Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Krystian Adamik, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz.
Na zaproszenie Sekretariatu w obradach udział wzięli Prezesi Związków Wojewódzkich członków Federacji PZ
Uczestniczyli również
Prawnik- Miłosz Woziński
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek

Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 06.09.2006 w Koninie


1. Informacje Sekretarzy z /"wakacyjnych/" prac ...
2. Przekazano infromacje o zmianach i propozycjach zmian aktów prawnych - rozporządzenia , zmiany ustawy...
3. Omówiono zgłoszone sprawy regionalne i informacje bieżące z regionów (Lublin, Dolny Śląsk, Podkarpacie, Podlasie,...)
4. Dyrektor Biura zdał relacje z prowadzonych prac biura, wspólpracy z podmiotami i organizacjami, weryfikacji teleadresowej
5. Omówiono sprawy finansowe, składki , zgłaszane uwagi, obecną sytuację...
6. Redaktor naczelny przedsatwił obecną sytacjię w przygotowaniu kolejnego numeru gazety od lekarzy dla pacjentów
7. Relacje w zakresie Strategii PZ
9. Sprawy różne
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu rozszerzone o Prezesów związków
- tematy na Prezydium PZ
10. Zakończenie obrad

Bożena Janicka

 

NFZ przegrywa procesy, ale mimo to - nie płaci

Zarządzenie Nr 79/2006 z dnia 14 września 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne

Uwaga Świadczeniodawcy!
kwota, o którą wzrasta wartość zobowiązania NFZ w IV kwartale br. wynikająca z ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.149,poz. 1076)

Polski system ratownictwa zagrożony paraliżem

W Nowym Targu karetki z Zakopanego

Dyrektor zawinił, doktora oskarżyli

Czystki w śląskim NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

 

Podwyżki dla szpitali jednak z oddzielnej puli pieniędzy

Lekarze w Bogatyni zarabiają nawet 12 tys. zł

Lekarze znowu mogą zastrajkować

Komunikat dyrektora MOW NFZ w sprawie konkursu ofert na rok 2007

Ze względu na przewidywaną zmianę „Szczegółowych materiałów informacyjnych …” na 2007 rok w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej oraz „Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne” – proszę Świadczeniodawców o stałe monitorowanie naszej strony internetowej.

Dokonane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany będą powodowały konieczność odwołania ogłoszonych dotychczas postępowań i ogłoszenie nowych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2007 z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 
Jacek Paszkiewicz
Zastępca dyrektora ds. medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Sośnierz inaczej liczy podwyżki

Wykonanie kontraktu bez wpływu na podwyżki

Do wszystkich lekarzy w Polsce

Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 12 września 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w 2006 roku

Nowy prezes NFZ zmienił zarządzenie ws. podwyżek dla pracowników służby zdrowia 

Dyżury mogą zrujnować budżet państwa

PO chce sprawdzić Sośnierza

Szpitale bez lekarzy

W Jeleniogórskiem brakuje lekarzy

Weszła w życie nowa ustawa o ZOZ

Nie jestem politykiem, jestem ekspertem

Pogotowie za pieniądze budżetu

Chorzy na wychowanie fizyczne

Sośnierz nowym szefem NFZ

Sejm uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Lekarze pracują za dużo 

Sośnierz: Podwyżki płac są najważniejsze

Sośnierz nowym szefem NFZ

Samoobrona w resorcie zdrowia

Będzie nowy szef w funduszu

Miller: Odchodzę w poczuciu sukcesu

Szpitale grożą strajkami

Zapłacą więcej

Morze danych popłynie do funduszu

Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Łapówki daje 8% Polaków

Awantura o wyższe pensje

Pieniądze na podwyżki kością niezgody między resortem zdrowia i NFZ

Pieniądze dzielą urzędników

Dyrektorzy mają nagrody, personel nie ma podwyżek

Religa nie chciał, ale musiał odwołać Millera?

Kto skontroluje zakłady opieki zdrowotnej

Co z podwyżkami w służbie zdrowia?

Z bólem głowy tylko na pogotowie

Najwięcej dostaną stare województwa

Pielęgniarki będą tylko asystentkami

Specjalne pieniądze na podwyżki w służbie zdrowia

Lekarze w Nowym Targu odchodzą od łóżek pacjentów

 

Opinia w sprawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Minister Zdrowia wszczął postępowanie o unieważnienie zarządzenia Nr 52/2006 Prezesa NFZ

Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Obrady Sekretariatu PZ w dniu 30.08.2006 we Wrocławiu

W dniu 30 sierpnia 2006 we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie
Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz,
Prawnik- Miłosz Woziński
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 30.08.2006 we Wrocławiu

1. Podsumowano kolejny miesiąc- sierpień 2006- prace Sekretariatu, udziału w spotkaniach ...
2. Relacja Sekretarzy ze spotkań w Sejmie
3. Omówiono zmiany w aktach prawnych i ich skutki - opracowanie stanowisk PZ
4. Dyrektor Biura zdał relacje z pracy biura- sprawy bieżące ,korespondencja, pisma z NFZ i MZ, zaproszenia, wyjazdy, sprawy z regionów, Biuletyn...
5. Analiza spraw finansowych, składek , zgłaszanych uwag, obecnej sytuacji...
6. Finanse NFZ -Podsumowanie roku 2005 i Projekt Planu Finansowego NFZ na rok 2007
7. Omówiono aktualny stan w zakresie Strategii PZ
8. Przyjęto zaproponowaną zmianę terminu prac organów Federacji
9. Sprawy różne
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu rozszerzone o Prezesów związków w dniu 6 września
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia
- tematy na Prezydium PZ
10. Zakończenie obrad

Bożena Janicka

 

Premier: Będzie zmiana szefa NFZ

Podwyżkowe zamieszanie w szpitalach

Prezes traci fotel, ale w to nie wierzy

Wniosek Religi o odwołanie szefa NFZ

Bez zgody na większą składkę

Czy Polskę stać na odpowiednie wynagradzanie lekarzy - informacja na temat płac innych osób z wyższym wykształceniem, wynagradzanych ze środków publicznych w RP (30.08.2006), str1, str2, str3, str4, str5, str6.

Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne - tekst ujednolicony

Konkurs ofert prezentacja cz I

Konkurs ofert prezentacja cz II

Tak się leczą urzędnicy

Resort zdrowia: Milion na latanie

Zarządzenie Nr 58/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne

Podwyżka płac może być rozłożona na cały rok

Albo podwyżki, albo więcej na leczenie

Konkurs ofert od 1 września

"Dz": NFZ zapłaci za swoje błędy

Czy grozi nam kolejna fala strajków szpitali?

Dyrektor szpitala dziecięcego oskarża NFZ o fałszerstwo

Prezes Miller chce wyrzucić ComputerLand z NFZ

 

Religa: Piecha nie do zaakceptowania

Premier porozmawia z szefem NFZ zanim go odwoła

"Odwołanie Millera w najbliższym czasie"

Jeśli nie Sośnierz, to kto

Stanowisko PZ w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z OC sprawcy.

Plan Finansowy na rok 2007

Stolica nie chciała dotacji

Uwagi PZ do projektu rozporządzenia MZ w sprawie wymagań sanitarnych dla zoz-ów

Niejasne wyjaśnienie niejasnego przepisu

Piecha zastąpi Millera na stanowisku prezesa NFZ?

Niemcy: Płaca minimalna dla sprzątaczek

Potrzebny lojalny prezes

Będzie sporo zmian w ustawie zdrowotnej

Boom na prywatne szpitale w stolicy

"Dziennik": Religa nie obroni Millera

Coraz mniej lekarzy pracuje na Śląsku

Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Nie wiem, czy odwołam prezesa NFZ

Szczepić czy nie?

Jaką podwyżkę uchwalił lekarzom Sejm

Bo izba nie spełnia zadań

Prezesa odwoła premier, nie rada NFZ

Uwagi Nr 2do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zamieszanie wokół podwyżek dla lekarzy i pielęgniarek

Dostaną, ale nie wszyscy

Ostatnie dni Millera?

Z numerem PESEL lepsza kontrola obrotu lekami

96 cheeseburgerów na godzinę

POZ a ustawa o wzroście wynagrodzeń

Dzieci znowu kłute

Polska w szponach alergii

Z elektroniczną kartą i PESEL do lekarza

Koniec strajku lekarzy w Niemczech

WROCŁAW Nowe śledztwo w sprawie zakażeń
 

Mało dodatkowych pieniędzy na leczenie

Premier nie spotka się z lekarzami

Czy wystarczy na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia?

Szpital zapłaci za błędy

Stanowisko PZ w sprawie szczepień

"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, przesyła swoją opinię oraz uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Stanowisko PZ w sprawie szczepień - plik w formacie Word-a

Tryb wypłacenia podwyżek w służbie zdrowia może wykreować ogromne konflikty

Niewykorzystane etaty dla młodych lekarzy

Pismo Prezesa NRL do Prezesa NFZ

Sekta działała w stacji dializ?

Najważniejsze zmiany w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

Jest plan dla NZOZ-ów

Przez nieszczelne przepisy NFZ przeciekają miliony

Komisja zdrowia za projektem planu finansowego NFZ na 2007

My nie straszymy, my wyjeżdżamy

Strajkuje coraz więcej niemieckich lekarzy

Dietetyk i ratownik w jednej ustawie

Tańsza archiwizacja elektroniczna

Biuletyn PZ nr 3

Uwagi do trzeciego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20.06.2006r) wystosowane do posłów przez "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 

Aneks

Sekretariat w dniu 9.08.2006 ponownie przeanalizował treść aneksu rozesłanego przez NFZ i wobec dalszych wątpliwości zgodności Zarządzenia 33/2006 z obowiązującymi aktami prawnymi, wystosował zapytanie do odpowiednich instytucji. Do czasu uzyskania odpowiedzi należy wstrzymać się z podpisaniem aneksu.
Sekretariat PZ

 

 

List do Prezydenta


Zielona Góra, dnia 10 sierpnia 2006r.

Wielce Szanowny Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński„POROZUMIENIE ZIELONOGÓSKIE” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze zgłasza, że przekazana Panu do podpisu ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, jest krzywdząca dla tysięcy obywateli i sprzeczna z Konstytucją RP.

Tytuł ustawy wskazuje na przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom, w tym również świadczeniodawcom poz. Jak wynika z treści ustawy, przekazanie to nie będzie dotyczyć świadczeniodawców poz (podstawowej opieki zdrowotnej).
Należy zważyć, że ustawa, wyłączając świadczeniodawców poz od partycypacji w podwyżkach, nie traktuje równo wobec prawa wszystkich podmiotów – publicznych i prywatnych. Takie działanie, niczym nie uzasadnione różnicowanie podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, na uprzywilejowane i mniej uprzywilejowane w sposób oczywisty stanowi naruszenie Konstytucji RP, zwłaszcza art. 20 Konstytucji RP. Państwo narusza zasadę wolności gospodarczej poprzez stawianie jednych podmiotów gospodarczych w sytuacji korzystniejszej od innych podmiotów. Po pierwsze, w korzystniejszej sytuacji stawia się publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające poz, które dysponując dodatkowymi środkami Państwa będą przez to bardziej konkurencyjne (lepsze stawki to wyżej kwalifikowana kadra). Po drugie różnicuje się sztucznie sytuację w wśród prywatnych podmiotów – świadczeniodawców, co prowadzić będzie do odchodzenia pracowników od świadczeniodawców poz.
Nie jest zrozumiałym co legło u podstaw takiego kształtu ustawy. Domyślać się można jedynie, że stanowiło to przekazanie na rzecz poz, w efekcie porozumienia zawartego na początku roku dodatkowych 240mln. zł. Jest to jednak podstawa o tyle niezasadna, że:

po pierwsze – w ramach porozumienia ze stycznia 2006r. dodatkowe środku finansowe dostał również sektor publiczny, w tym dysponujący poz,
po drugie – dodatkowe środki dotyczyły świadczeniodawców a nie ich pracowników.
Taki kształt ustawy w sposób zatem ewidentny krzywdzi kilkadziesiąt tysięcy pracowników zatrudnionych u świadczeniodawców poz. Osoby te nie skorzystały bowiem najczęściej ani razu z dobrodziejstwa podwyżek. Ustawa taka nie jest sprawiedliwa dla ludzi wykonujących tą samą pracę. Ustawa pozbawia podwyżki wynagrodzeń pracowników sektora poz, zwłaszcza sektora prywatnego, w odróżnieniu od innych pracowników świadczeniodawców zarówno publicznych jak i prywatnych. Należy zważyć, że pracownicy ci są osobami bardzo skromnie zarabiającymi, dla których każde środki finansowe są bardzo istotne. Ustawa ta w tym przypadku narusza art. 32 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, która stanowi, że wszyscy obywatele mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Mając powyższe na uwadze prosimy Pana, jako gwaranta sprawiedliwości, o podjęcie stosownych działań celem zapobiegnięcia pokrzywdzenia kilkudziesięciu osób i ich rodzin.


Z poważaniem


Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego


Janusz Tylewicz
Sekretarz ds. aktów prawnych
i spraw międzynarodowych


Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia Z. Religa
2. Prezes NFZ J. Miller
3. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia E. Kopacz
4. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia W. Sidorowicz


 

 

Brakuje lekarzy specjalistów

RPO: minister zdrowia musi zapewnić opiekę pacjentom

Dla NFZ nie liczą się pacjenci

Pogotowie strajkowe w ochronie zdrowia

Lekarze na czele rankingu zaufania

Lekarz wpisze PESEL

Ostatni gasi światło

Tracą zdrowie w kolejce

Wrocław: Masowe zwolnienie na własne życzenie

Godne pensje dla lekarzy tylko przez pomyłkę

PESEL na recepcie

NFZ przegrywa sprawy w sądach

Pismo do MZ ws. zestawu przeciwwstrząsowego w POZ

Odpowiedź Sekretarza Stanu Bolesława Piechy - dokument w formacie pdf

Kto ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kto ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dokument w formacie Worda

Większe przychody, mniej ubezpieczonych

Rząd: Lekarze bez egzaminów podyplomowych

Odziały NFZ zapłacą za ustawę 203

Pismo Federacji "PZ" z dnia 13.06.2006 do Prezesa NFZ J. Milera

Odpowiedź NFZ na powyższe pismo

Kilkumiesięczne śledztwo "Newsweeka" nie pozostawia cienia wątpliwości. Jeśli gdziekolwiek w Polsce rządzi układ, to na Śląsku. W Narodowym Funduszu Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

Aneks

Do czasu podjęcia decyzji przez prawników Porozumienia Zielonogórskiego w zakresie zgodności Zarządzenia 33/2006 Prezesa NFZ z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi należy wstrzymać podpisywanie aneksów dotyczących tego zarządzenia.
źródło: Marek Twardowski

 

Minister broni prezesa NFZ

Gosiewski: Będzie zmiana w kierownictwie NFZ

Niemieccy lekarze nadal strajkują

Anestezjolodzy wyjechali, kto nas znieczuli

RPO: strajki legalne

Brakuje pieniędzy na podwyżki

Zdrowie dla każdego, podwyżki dla wybranych

Struzik: w szpitalach na Mazowszu brakuje pół tysiąca pracowników medycznych
UWAGI PZ DO PROJEKTU Ustawy  o zmianie ustawy o zoz NIEUWZGLĘDNIONE

Podwyżki dla pracowników śląskich szpitali będą niższe niż 30 proc.

Śląsk: Pacjent zmarł, bo brakowało doświadczonych anestezjologów?

Kto będzie usypiał pacjentów?

Umarł, bo w szpitalu brakuje anestezjologów 

Posłowie tną podwyżki dla służby zdrowia

Dyrektor kasy chorych skazana

Strajk chirurgów w prywatnych klinikach

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Za zaległe wynagrodzenie odpowiada NFZ

Radomskie szpitale bez kontraktów

Lekarze: milion gazet na wybory
Mazowieckie szpitale grożą strajkiem

Francja wydaje najwięcej na leki

Pożegnajmy doktora Judyma!

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

UWAGI PZ DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O SPRAWOZDAWCZOŚCI W POZ NIEUWZGLĘDNIONE!!!

Marek Twardowski -"Minister... usiłuje zalegalizować bezprawie";  ... "zmuszeni do nie respektowania... Rozporządzenia jako wyrazu nieposłuszeństwa obywatelskiego"

FZPZOZ Wiktor Masłowski-'...OSR...proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na stan zdrowia ludności-tylko po co właściwie jest ona wprowadzana"

 

Podwyżki w styczniu i niewielkie

Wielu nie dostanie nic!

Polscy lekarze w duńskie kamasze

W Szwecji brakuje około tysiąca lekarzy medycyny rodzinnej.

W polskich szpitalach brakuje specjalistów

Dostaną więcej, ale nie wszyscy

Szpital w Raciborzu bez anestezjologów

Szpitale walczą z NFZ

Sejm o podwyżkach dla lekarzy

Zarządzenie Nr 33/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna"

Niemcy mają plan reform w ochronie zdrowia

Pismo do H. Hatki dyrektor LOW NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

MASOWE ZWOLNIENIA Z PRACY LUB STRAJK POWSZECHNY LEKARZY W 2007 ROKU?

Racibórz: szpital został bez anestezjologów

Polska służba zdrowia jest wyraźnie niedofinansowana - wynika z raportu, przygotowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia

Ile się zarabia w szpitalu, a ile w NFZ

Będąc młodą lekarką

NFZ chce wprowadzić elektroniczne recepty
 

Powrót lekarzy do szkół

Podkarpackie: 23 szpitale wypowiedziały kontrakty z NFZ

 

Maleją zarobki lekarzy w USA

Lekarze chcą wyjeżdżać

Pielęgniarki z Malezji w Łodzi?

44 lekarzy ze szpitala w Kutnie złożyło wymówienia
 

Wiceminister radzi przylać dziecku z ADHD

Polacy zażywają najwięcej leków na świecie

Nowy pomysł na system ochrony zdrowia

Nowe strajki w Niemczech

Pracuję w Anglii, bo tam szanują lekarzy. Rozmowa z Piotrem Dębickim

Niepewne losy programu RUM w Wielkopolsce

Polska w końcu rankingu opieki zdrowotnej

Lekarze nie chcą być urzędnikami NFZ  

Rejestr to nie donos

Komisja Zdrowia o podwyżkach

Łatwiejsza specjalizacja za granicą niż w kraju

 

Kamila Sammler or
Dominika Hladunska
Email: Kamila Sammler
Email: Dominika
Tel: +48 (0) 42 253 5552/3
Mob: +
48 606 296666

POROZUMIENIE KATOWICKIE

Wyzysk personelu medycznego jest zaplanowany

LPR wie, jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce
Pracodawcy za rozwojem sektora prywatnego

Rada Etyki Mediów odpowiada na list OZZL

Nie będzie strajku generalnego w szpitalach

Za co te premie?

Rozmowy ostatniej szansy

Zwolnienia z lekcji tylko od lekarza?

Szefowa lubelskiego NFZ w opałach

Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Koniec strajku lub likwidacja

Skandaliczne decyzje w mazowieckim NFZ 

Czy NFZ chce wrócić do czasów, gdy trędowatych wywożono na wyspę, żeby umierali?

WRACA POMYSŁ NA POBIERANIE OPŁAT OD PACJENTÓW

Strajk generalny lekarzy przesunięty na czwartek

PiS: Mamy pomysł na podwyżki dla wszystkich pracowników służby zdrowia

Czy komornik zapuka do drzwi ministra Piechy

Deficytowy i coraz starszy specjalista

Plan Religi nie zahamuje migracji dobrych lekarzy

Stanowisko PZ w sprawie 30 % podwyżki płac

Zielona Góra, 13.06.2006

Sz. P.
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, iż proponowane zapisy ustawy o 30% wzroście wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia winny dotyczyć wszystkich niezależnie od sposobu i miejsca zatrudnienia (tzn. dotyczyć publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia). W przypadku uchwalenia ustawy, która dotyczyłaby tylko sektora publicznego okazałoby się, że publiczny POZ oprócz tego, że skorzystał z wynegocjowanych przez Porozumienie Zielonogórskie aneksów od 1.01.2006 i od 1.04.2006 (wzrosty stawek kapitacyjnych) otrzymałby kolejną podwyżkę, a niepubliczny POZ nie. A przecież wszyscy wykonują tę samą pracę. Sytuacja taka spowoduje, że Porozumienie Zielonogórskie negocjując warunki kontraktów na 2007 rok będzie mogło domagać się tych warunków tylko dla swoich członków. Prosimy o tym pamiętać kreując prawo nierówne wobec pracowników ochrony zdrowia wykonujących te same zadania. Tego typu prawo, które traktuje nierówno świadczeniodawców będzie niezgodne z konstytucją.

Z poważaniem
Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

Janusz Tylewicz
Sekretarz ds. aktów prawnych
i spraw międzynarodowych

 

 

Coraz bardziej napięta sytuacja w służbie zdrowia

Płace w Polsce mają być godne

NFZ decyduje kto przeżyje

Szpitale będą wypowiadać umowy z NFZ

Komunikat o przebiegu i wynikach posiedzenia Krajowego Komitetu Strajkowego i Zarządu Krajowego OZZL

Śląskie: Dwie trzecie szpitali w regionie weźmie udział w strajku generalnym

Państwo umorzy szpitalom 70% pożyczki

Zaproszenie
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe połączone z Walnym Zebraniem Członków Małopolskiego Związeku Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie które odbędzie się w Małym Cichym k/Zakopanego na Polanie Zgorzelisko w dniach 17 - 18 czerwca 2006. W planach wykłady dotyczące astmy, cukrzycy, ostrych incydentów wieńcowychi i interpretacji ekg, za które uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz spotkanie panelowe z zaproszonymi gośćmi którymi będą Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Stanisław Helbich oraz Członkowie Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego. Dodatkową atrakcją będzie sobotni wieczór z kolacją i góralską muzyką. Dla chętnych istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu już w czwartek lub piątek tj 15 lub 16 czerwca.

Szczegółowy plan spotkania oraz sposób rezerwacji miejsc będzie zamieszczony na naszej stronie

Prezes MZPOZ-PZ
Stanisław Pikul

"Solidarność" chce podwyżek dla NZOZ

Lekarze oceniani jak restauracje

Ceny procedur w USA

Sejmowa debata o ochronie zdrowia

Rząd przyjął ustawę o podwyżkach w publicznych ZOZ
 

 

Stanowisko Sekretariatu PZ
   
Stanowisko Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego
w sprawie aktualnej sytuacji strajkowej w szpitalach


Od wielu lat polska opieka zdrowotna funkcjonuje na godziwym poziomie tylko dzięki kompetencjom i poświęceniu białego personelu. Jest permanentnie niedofinansowana. Potrzeby jakie pojawiają się wtedy kiedy zachoruje człowiek w coraz większym stopniu zaopatrywane są dzięki poświęceniu kadry medycznej, a w coraz mniejszym przez dekapitalizującą się bazę lokalową i sprzętową jaką zapewnia nasze państwo. Ten stosunek zmienia się z roku na rok na niekorzyść zatrudnionych w opiece zdrowotnej. Powoduje to coraz większe obciążenie ludzi odpowiedzialną pracą bez wsparcia właściwymi decyzjami organizatorów systemu ochrony zdrowia w Polsce.Jak do tej pory dramatyczna sytuacja finansowa nie wpływała na opiekę nad pacjentem. Niskie zarobki pracującego z pełnym poświeceniem wysokokwalifikowanego personelu medycznego są hańbą dla wszystkich tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili.
Od kilku miesięcy trwa protest pracowników opieki zdrowotnej. Ich postulaty są znane nie od dzisiaj. Decydenci państwowi nie spełniają oczekiwań naszego środowiska.
Porozumienie Zielonogórskie popiera protest pracujących w ochronie zdrowia. Nasza Federacja jest sygnatariuszem Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Ochrony Zdrowia. Teraz kiedy Rząd nie spełnia postulatów doprowadzonych do ostateczności ludzi kolejne polskie szpitale ogłaszają strajki personelu. Na te działania Rząd odpowiada kampanią medialną skierowaną przeciw środowisku medycznemu, która stwarza stan zagrożenia i oszczerstw. Ma to osłabić siłę naszych argumentów, odwrócić uwagę od głównego powodu naszego protestu. A jest nim brak wizji zmian na lepsze w ochronie zdrowia.
PZ uważa za konieczne :
• przeprowadzenie niezbędnych zmian systemowych poprzez powrót do idei funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej opartej na instytucji lekarza rodzinnego,
• zmianę sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych i wprowadzenie regulatorów popytu na świadczenia zdrowotne,
• realną wycenę procedur medycznych i podwyższenie finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB ,
• zapewnienie godziwej płacy za odpowiedzialną pracę pracownikom opieki zdrowotnej
Jesteśmy w środku wydarzeń. Z rosnącym oburzeniem obserwujemy eskalację zagrożenia interwencją odpwiednich służb przeciw protestowi białego personelu pracującemu w szpitalach. Federacja Związków Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie nie pozostanie bezczynna w przypadku podjęcia próby skrzywdzenia naszych kolegów walczących w słusznej sprawie.Sekretariat PZ

Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Janusz Tylewicz
Mariusz Wójtowicz

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Niepewny sposób wyceny podwyżek

Porozumienie Zielonogórskie popiera strajkujących lekarzy

ORDER "LEKARZ LEKARZOM"

Kapituła Orderu „Lekarz Lekarzom” w składzie:
Ewa Masiakowska, Marlena Skonieczna,
Marek Walkiewicz i Andrzej Iwiński

po analizie złożonego wniosku i licznych głosów jednogłośnie podjęła Uchwałę o nadaniu: Orderu „Lekarz Lekarzom” z numerem 2

Lek. Med. Bożenie Janickiej,

 

PROJEKT USTAWY o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń pracowników tych zakładów

Anestezjolodzy masowo wyjeżdżają za granicę

Dorn grozi lekarzom, Lepper ich broni, strajk trwa

 

Komunikat o podwyżkach 

Sekretariat Porozumienia Zielonogórskiego zwraca się z prośbą do członków związków PZ - świadczeniodawców POZ o podwyższenie uposażeń "białemu" personelowi w związku z wynegocjowaniem aneksu obowiązującego od 1.04.2006.
Określenie wysokości podwyżki zależy od kierownika firmy i kondycji finansowej firmy.

 

Dorn grozi strajkującym lekarzom zwolnieniami i więzieniem
Podwyżki od października nie dla wszystkich

Religa obiecuje podwyżki, strajki gasną
Lekarze ze szpitala w Łodzi wygrali z MSWiA
 

Nowy Komisarz FZPOZ PZ

Artur Żerkowski z Opola został komisarzem elektem Porozumienia Zielonogórskiego. Obowiązki obecnego komisarza przejmie w połowie roku, kiedy zacznie się negocjowanie kontraktów na przyszły rok.
Ma 39 lat, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie, ma II stopień specjalizacji z pediatrii. Wcześniej pracował w szpitalu, od 2000 r. prowadzi własny NZOZ w Otmuchowie. Jest wiceprezesem Związku Zawodowego Pracodawców Opieki Medycznej Pro Homine Opolszczyzny oraz członkiem Prezydium PZ.

Lekarze strajkują, chorzy czekają, a rząd straszy

Rozporządzenie o danych gromadzonych przez świadczeniodawców

Nowe przepisy o gromadzeniu danych

Strajk w szpitalach, podwyżki w NFZ

Bukiel: Dorn chce zastosować lokaut

Dorn każe zwolnić lekarzy, dyrekcja mówi nie

Lekarz niszczy lekarza
Dlaczego wybuchł bunt białych niewolników ? - list strajkujących lekarzy do RPO.

W szpitalu jak w Biedronce

Kulisy prowokacji przeciwko lekarzowi

Rząd zajmie się podwyżkami dla lekarzy

Niewolnicza praca w ochronie zdrowia

Śledztwo ws. wyzysku w służbie zdrowia?

Lekarze chcą negocjować

Strajk lekarzy: Kielce bez działających szpitali

Lekarze strajkują, NFZ straszy!

Dorn o sytuacji strajkowej w śląskich szpitalach

List do Wicepremiera Ludwika Dorna.

List do wydawcy Faktu.

Strajk się rozszerza

"Fakt" kamienuje lekarzy

Oświadczenie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy
i
Zarządu Krajowego OZZL

Nielegalne pytania o legalność strajku

Dorn chce zlikwidować strajkujący szpital MSWiA?

Spór o legalność strajków

Śląscy lekarze skarżą się papieżowi

Komunikat po spotkaniu w dniu 23 maja 2006 r.
przedstawicieli środowisk medycznych z Ministrem Zdrowia

Lublin: Lekarze i pielęgniarki pod siedzibą NFZ

Lekarze w kamaszach lekiem na strajki?

Strajkujący odrzucili rządowe propozycje

Kopacz: Za strajki szpitali winę ponoszą ministrowie

Rząd daje 5 mld, szpitale protestują
Tajemnice firmy farmaceutycznej Roche: szkolenia z manipulowania lekarzami
Wicepremier Dorn znów straszy lekarzy

Rząd przyjął program naprawy służby zdrowia
Prezes NRL do Prezydenta RP ws. kryzysu ochrony zdrowia

List do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bukiel: Protestujemy, bo cały system wymaga naprawy

Strajkuje już ponad 70 szpitali

Grozi nam strajk generalny

Strajkujący lekarze domagają się spotkania z prezesem NFZ

Rząd chce pozbawić lekarzy prawa do strajku

Zakaz strajku straszakiem na służbę zdrowia

 

Komunikat z Obrad Prezydium w dniu 13.05 - Rajgród
W dniach 12 maja 2006 w Rajgrodzie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie rozszerzonego o Prezesów związków wojewódzkich.
Goście... W dniu 13 maja odbyły się obrady Prezydium ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
Omówiono sprawy bieżące Federacji


Obrady Prezydium w dniu 13.05.2006r. Rajgród


1. Otwarcie. Przedstawiono i przyjęto porządek obrad.
2. Przyjęto protokół z poprzedniego Prezydium w Nałęczowie
3. W sprawach bieżących omówiono
¨ Podsumowanie i podliczenie stanu dokonanych kwot podwyżek z związku z realizacją „Komunikatu Warszawskiego z dnia 01.01.2006 realizacji kontraktów na rok 2006r. na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Kwoty 240 mln zł wynegocjowanej w styczniu br. Brak zakończenia rozmów na Podlasiu!!!)
¨Relacja z manifestacji lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia , z wcześniejszych spotkań Komitetu... w Warszawie – udział PZ
¨ Sprawozdanie z rozmów z Premierem RP i Ministrem Zdrowia w dniu 10 maja, w czasie manifestacji w Warszawie –PZ reprezentowali Sekretarze Bożena Janicka i Marek Twardowski
¨ Przedstawiono i omówiono uczestnictwo PZ w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia ( 9 maja Bożena Janicka i Marek Walkiewicz, 11maja Marek Twardowski i Janusz Tylewicz....omawiano propozycje zmian do ustawy o ZOZ i zmian w ustawie o diagnostach...
¨ Opiniowane akty prawne – nasze uwagi do projektów zmian ....
¨ Omówiono dalsze działania wobec NFZ i MZ w najbliższych tygodniach
4. Kierownik Biura PZ zdał relacje z pracy biura z minionego okresu.
5. Prezentacja czasopisma PZ
6. Sprawy z regionów
- kontaktowanie pomocy całodobowej- problemy na Podlasiu
- problemy stomatologów podlaskich
- problem szczepień - Lublin –propozycje rozwiązań
7. Dyskusja
8. Zakończenie obrad.


Bożena Janicka

 

 

Migawki z Manifestacji z 10.05.2006 w Warszawie

 

 

 

Bez dodatkowych pieniędzy nie będzie reformy

Minister zdrowia: bliskie porozumienie

Religa: Dymisja będzie, gdy nie będzie realizacji programu

Zaostrza się konflikt na linii resort zdrowia – NFZ

Grozi nam paraliż w służbie zdrowia

Strajkuje już 56 placówek

Religa: Postuluję wzrost nakładów na służbę zdrowia z budżetu państwa

Niemieccy lekarze zaostrzyli protest

Nasi lekarze w weekendy dorabiają na Wyspach

Reforma jako zagrożenie narodowe

Religa: Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną

Zrzutka na zdrowie

Rentę wypłaci fundusz

"Dziennik" o pomysłach ministra Religi
 

Uwagi FZPOZ PZ

do

PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zdekomunizować służbę zdrowia !
Protesty lekarzy mają społeczne poparcie

Prezydent pogodził ministrów

Powołano Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy

Pielęgniarki oszukiwały podczas szczepień

Piecha musi zostać, a Religa zmienić zdanie

Lekarze grożą strajkiem generalnym
 

Radziwiłł: Rządzący igrają z ogniem

Marcinkiewicz: Ja się nie dziwię, że protestujecie

Odpolitycznić ochronę zdrowia-R.Sapa

Minister Religa zostaje?

Premier do lekarzy: Nie dziwię się, że protestujecie

Zobacz zdjęcia z protestu

 

Kilka tysięcy pielęgniarek i lekarzy protestuje pod Sejmem

Biały strajk: lekarze na ulicach Warszawy

"Chcemy zarabiać, a nie dorabiać"

Zdrowie: bunt białych niewolników

Piecha: Żądania lekarzy trudne do spełnienia

Wstali z kolan
 

ZMIANA TRASY MANIFESTACJI!!!

 
W związku z negatywną opinią Zarządu Terenów Publicznych dotyczącą przejścia manifestacji w dn. 10 maja br. ulicami Traugutta i Czackiego, uprzejmie informujemy, że została zmieniona planowana trasa przemarszu.

Aktualna trasa manifestacji: Placu Zamkowy (zbiórka), ul. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Wiejska, Piękna, Al. Ujazdowskie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W związku z powyższym rezygnujemy z miejsca postoju przed Ministerstwem Finansów.

Do zobaczenia w Warszawie!!!

Piecha: Moje relacje z prof. Religą są napięte

 

Porozumienie Zielonogórskie włącza się do protestu służby zdrowia
 

Rozszerza się strajk lekarzy

KOMUNIKAT SEKRETARIATU FEDERACJI -POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE
OBOWIĄZUJACY WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZ

 


10 maja 2006
Ogólnopolski protest lekarzy i pracowników ochrony zdrowia
"Czas żałoby"


1. Placówki medyczne pracują zgodnie z harmonogramem - przyjmowani są tylko pacjenci z nagłym zachorowaniem,
2. Obowiązuje oflagowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3. Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej pacjentów o celach i zakresie protestów,
4. Zaleca się ubranie personelu w kolorze czarnym,
5. Zaleca się obecność wszystkich Członków Prezydium PZ na manifestacji w dniu 10 maja 2006 r. w Warszawie (zbiórka Członków PZ, Warszawa 10.05.2006 godz 11.00 pod Kolumną Zygmunta).

Placówki medyczne od lat oczekują, a teraz domagają się: rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, przywrócenia kierunku reform, wzrostu nakładów na świadczenia medyczne do 6% PKB, poprawy finansowania świadczeń medycznych i płacy za pracę.
Płace w ochronie zdrowia są płacami głodowymi, a nakłady państwa na świadczenia medyczne zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu społeczeństwa.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Sekretariat PZ

ULOTKA

Religa zostaje, ale na jak długo

Minister Religa zostaje?GUS zawyża zarobki lekarzy

Unijny ser dla biednego pacjenta

Premier nie przyjął dymisji Religi

Strajkowało ponad 100 szpitali

Prezes PiS krytykuje Zbigniewa Religę
Podwyżki dla lekarzy niezgodne z Konstytucją?

Posłowie wymusili dymisję Millera z NFZ

Lekarze będą dziś pracować jak na ostrym dyżurze
 

List otwarty OZZL

Druga młodość Religi - tylo
Trwoga mnie ogarnęła, kiedy usłyszałem w radio, jak minister Religa postraszył protestujących medyków. - Jeśli lekarze będą się upierać przy swoich żądaniach podwyżek, to zmuszą mnie do działań, których chciałbym uniknąć - powiedział. Co prawda zapewnił, że nie chodzi o wzięcie lekarzy do wojska, ale zapowiedział błyskawiczne zmiany prawne, umożliwiające zmuszenie świadczeniodawców do udzielania pomocy chorym. Myślę, że ministrowi przypomniały się lata 50. z tzw. nakazami pracy i dlatego dopisał nowy artykuł do ustawy zdrowotnej: "Art. 159a. W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających zapewnieniu dostępu do określonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej obowiązek podjęcia w ustalonym terminie określonych działań mieszczących się w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej". (...)

Strajk ostrzegawczy w 150 szpitalach

Premier zaprzecza dymisji Religi

"ŻW": Liberalni ministrowie odejdą z rządu?

 

 

Sośnierz do NFZ, Miller do resortu finansów

O współpłaceniu zadecydują posłowie

Będzie karta pracownika ochrony zdrowia?

Religa nie wyklucza zmian kadrowych w NFZ w połowie maja

Choroby zawodowe lekarzy

Religa: Będą podwyżki dla lekarzy

Obietnica podwyżki i strajki

Sośnierz zastąpi Millera

Koniec protestów na Podkarpaciu

Komunikat w sprawie dalszej akcji protestacyjnej OZZL.

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 22.04.2006r.

W dniu 22 kwietnia 2006 w Gronowi odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamiki, Janusz Tylewicz,
Rzecznik Robert Sapa,
Prawnik- Andrzej Kulisz.
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 22.04.2006r.
Gronów

1. Otwarcie. Przedstawiono i przyjęto porządek obrad.
2. W sprawach bieżących omówiono
¨ Stan , przebieg rozmów i propozycje regionalnych oddziałów NFZ w/s kwot podwyżek realizacji kontraktów na rok 2006r. na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Kwoty 240 mln zł wynegocjowanej w styczniu br. (Komunikat PZ)
¨ przebieg protestu lekarzy placówek opieki zdrowotnej i dalsze działania
(komunikat PZ)
¨ Opiniowane akty prawne w ramach prac Sejmowej Komisji Zdrowia
¨ Omówiono działania już podjęte i dalsze postępowanie wobec NFZ i MZ w najbliższych tygodniach
3. Kierownik Biura PZ zdał relacje z prowadzonych prac w minionym okresu- (korespondencja, dokumenty...)
4. Dyskusja
5. Propozycje do programu obrad następnego Sekretariatu
6. Zakończenie obrad.


Bożena Janicka

FZPOZPZ w sprawie aneksów do umów na rok 2006

Komunikat SekretariatuFZPOZ PZ
w sprawie
aneksów do umów na świadczenia POZ na rok 2006

Na zebraniu Sekretariatu Federacji PZ w dniu 22 kwietnia podsumowano okres konsultowania podwyżek stawek za świadczenia POZ od dnia 1 kwietnia 2006r.

Ustalono że:

1. Propozycje stawek zaproponowane przez Dyrektorów Wojewódzkich Oddziałów NFZ zostały przyjęte do wiadomości przez przedstawicieli wszystkich związków regionalnych
2. Powyższe stawki muszą obowiązywać od 1 kwietnia 2006r.
3. W trzech przypadkach negocjacje stawek ulegają przedłużeniu z powodu niepełnej informacji przekazanej przez odpowiednie oddziały NFZ przedstawicielom związków regionalnych.
4. Członkowie związków, do których NFZ przesłał już propozycje aneksów do umów oczekują na zakończenie negocjacji w całym kraju
5. Sekretariat po uzyskaniu pełnej informacji o zakończeniu powyższych rozmów natychmiast przygotuje odpowiedni komunikat

Sekretarz ds organizacyjnych Jacek Krajewski

 

FZPOZPZ w sprawie protestu w ochronie zdrowia

Komunikat Sekretariatu FZPOZ PZ
w sprawie
protestu pracowników ochrony zdrowia

Do prezesów wszystkich związków regionalnych zrzeszonych w PZ.

Trwa akcja protestacyjna ludzi w białych faruchach. Uczestniczymy w pracach Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Ochrony Zdrowia.
Przestańmy biernie przygladać sie destrukcyjnym działaniom podejmowanych przez decydentów politycznych. Zabiera się nam samodzielność, ogranicza mozliwości wykorzystania posiadanych kompetencji, krzywdzi naszych pacjentów, odbiera poczucie godności i dumy z wykonywanego zawodu doprowadzając do postępujacej pauperyzacji środowiska.
Nie możemy wszyscy wyjechać z Polski. Nie chcemy byc pacjentami leczonymi przez obcokrajowców ratujących rynek usług zdrowotnych sprokurowany przez nieudolnośc rzadzących. Rząd musi uświadomić sobie pilną konieczność zmian w systemie ochrony zdrowia.
Koledzy! Wszyscy czynnie przystępujemy do protestu środowiska medycznego. Dopuszczalne sa wszystkie jego formy poza zamykaniem naszych zakładów. Sekretariat PZ zaleca wszystkim Związkom Regionalnym aktywne właczenie się w działania regionalnych Komitetów Porozumiewawczych

Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Janusz Tylewicz
Mariusz Wójtowicz

 

Komunikat rzecznika prasowego NRL
z dn. 21 kwietnia 2006r.

NFZ oszczędza na biedniejszych regionach

Nadchodzi ogólnopolski protest lekarzy

Zwykła kartka zamiast L4

Co dalej z ustawą o podwyżkach

Religa: Zrobiliśmy już wszystko ws. lekarskich podwyżek

"Czasy pańszczyźnianej pracy lekarzy bezpowrotnie minęły"

Ugody uchronią NFZ przed bankructwem

Realia emigracji lekarzy do Wielkiej Brytanii - Praca i dach nad głową

Lekarze rodzinni grożą strajkiem

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 

Religa boi się o pacjentów i patrzy lekarzom na ręce

W Radomiu ortopedzi składają wypowiedzenia

Podkarpacie negocjuje podwyżki

Szefowie szpitali grożą zrywaniem umów z NFZ

Wymiar (nie)sprawiedliwości

Gotowi na zwolnienia

Strajk lekarzy nie gaśnie

Jak promieniuje prawo i sprawiedliwość! Czy mamy do czynienienia z piechizacją prawa? Co pisuar ma z tym wszystkim wspólnego?

Komunikat po posiedzeniu Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia

Bogaci jak brytyjscy lekarze

Jak to jest z tą podwyżką o 30% od października 2006r ?

Ile zarabiają lekarze?
 

Pacjenci zapłacą za wizytę w szpitalu

Propozycje bez gwarancji

Religa grozi lekarzom

Resort zdrowia chce zakazu strajków

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego OZZL
z dnia 12 kwietnia 2006r.
w sprawie ogólnopolskiego strajku lekarzy.

Podkarpaccy lekarze niezadowoleni z obietnicy ministra Religi

Religa obiecał lekarzom podwyżkę od października

Trwa strajk lekarzy w Niemczech

Manifestacja lekarzy w Bratysławie

Prezes NFZ proponuje 800 mln zł na podwyżki

STANOWISKO Nr 22/06/P-V PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Skalpelem w doktora

Prywatne gabinety w publicznych ZOZ

Religa: W tym roku nie będzie pieniędzy na podwyżki dla lekarzy

Zdrowie nie jest priorytetem rządu Marcinkiewicza

Czy minister Religa zakończy strajk lekarzy na Podkarpaciu?

Jeśli nie głupota, to co?

Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Służby Zdrowia:

Nie dostaniesz zwolnienia po 20 kwietnia

Biedny jak lekarz

Lekarze będą się masowo zwalniać z pracy, jeśli nie dostaną 30% podwyżki płac

Lekarze nie wypisują kart zgonu i recept

 

PZ w sprawie Komunikatu Warszawskiego

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
w sprawie realizacji Komunikatu Warszawskiego z dnia 01.01.2006r.


Nałęczów, dnia 08.04.2006r.

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
w sprawie realizacji Komunikatu Warszawskiego z dnia 01.01.2006r.

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oczekuje:

1) zwiększenia nakładów od dnia 01.04.2006r. na nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską (ambulatoryjną i wyjazdową), oraz na transport sanitarny do poziomu zapewniającego zachowanie procentowego udziału ustalonego w planie finansowym dla podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 01.01.2006r.,

2) obowiązywania wynegocjowanej (powiększonej) stawki rocznej od dnia 01.04.2006r.

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego postanawia:

1) negocjacje z oddziałami wojewódzkimi Funduszu powinny być zakończone do dnia 14.04.2006r.,

2) przebieg realizacji negocjacji z oddziałami wojewódzkimi Funduszu ma być na bieżąco przekazywany Sekretariatowi Federacji,

3) po zakończeniu negocjacji przez wszystkie Związki Regionalne, Sekretariat Federacji bezzwłocznie ustali termin jednoczesnego złożenie aneksów w siedzibach właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

W przypadku niezrealizowania przez Fundusz postanowień wynikających z Komunikatu Warszawskiego, Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podejmie stosowne i zdecydowane działania.

Mariusz Wójtowicz
Komisarz PZ

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ


 

PZ w sprawie niewykorzystanych środków

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006.


Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oczekuje:

1) rozliczania co najmniej raz na kwartał niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006 i wynikających z różnicy pomiędzy liczbą ubezpieczonych i liczbą pacjentów zapisanych na listach aktywnych lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

2) dokonywania podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1), pomiędzy świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) oraz transportu sanitarnego, do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym.

Mariusz Wójtowicz
Komisarz PZ

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

 

List PZ do Ministra Zdrowia

Zielona Góra 07.04.2006r.Szanowny Pan
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia


Zwracam się z do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnej interwencji wobec Prezesa NFZ, aby mogły zostać jak najszybciej podpisane aneksy z POZ ze skutkiem od 1.04.2006r. Nie zostały podpisane do tej pory, gdyż dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ na wyraźne polecenie Prezesa NFZ usiłują zwiększać nakłady na nocną pomoc lekarską zaburzając dotychczasowe parytety podziału środków w stosunku do 1.01.2006r. W czasie negocjacji zakończonych podpisaniem Komunikatu Warszawskiego w dniu 1.01.2006r. (w obecności Pana Ministra) nie były prowadzone rozmowy na temat podwyższania bądź wyrównywania stawek w zakresie nocnej pomocy lekarskiej a jedynie w zakresie stawek lekarskich i pielęgniarskich związanych z wykonywaniem pracy w POZ od poniedziałku do piątku między godz. 8:00 – 18:00. Zwiększanie w tym momencie nakładów na NPL skutkuje zmniejszeniem ilości środków na podwyższanie stawek kapitacyjnych lekarskich i pielęgniarskich.Marek Twardowski
Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego

Komunikat z obrad Delegatów Prezydium Federacji ZPOZ PZ
 

W dniu 8 kwietnia w Nałęczowie odbyło się
PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO,
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad

Komunikat z obrad Delegatów Prezydium Federacji ZPOZ
POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE
8 KWIECIEŃ 2006 NAŁĘCZÓW


1. Powitano zebranych Delegatów i Gości
2. Przyjęto porządek obrad
3. Dokonano wyboru protokolanta obrad- Małgorzata Zielińska
4. Przestawiono informacja Sekretariatu na temat działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Prezydium (realizacja Porozumienia Warszawskiego, negocjacje, Komisja Zdrowia, Prace Komitetu... na Rzecz ....)
5. Podsumowanie realizacji podziału środków dodatkowych (Stanowisko-1 i 2 )
6. Przedstawiono pracę Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz wzrostu wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia i udział PZ w tych pracach i rozmowach (spotkanie u Premiera RP z udziałem Bożeny Janickiej i Marka Twardowskiego),...
7. Przedstawiono stan prac nad strategią
8. Sekretarz ds. finansowych przedstawił bilans Federacji za 2005 rok i informacje o składkach
9. Ponownie omówiono planowane powołanie zespołu ds. statutu.
10. Przedstawiono warunki powstawania i dalszej pracy nad gazetą PZ
11. Omówiono sprawy zgłoszone przez związki wojewódzkie(szczepienie, weryfikacje...)
12. Podjęcie Uchwał
- Powołanie Komisarza Elekta
Związek opolski zgłosił i przedstawił kandydaturę kolegi
Artura Żerkowskiego na Komisarz Elekta.
W drodze głosowania Delegaci Prezydium podjęli uchwałę o powołaniu na Komisarza Elekta Kol. Artura Żerkowskiego. Gratulujemy
- Zgłoszenie rezygnacji z Delegata Marka Bukowskiego (Lublin),
(ale nie zaprzestanie pracy dla Związku lubelskiego i Federacji PZ)
Uchwałą Prezydium przyjęto rezygnacje kol. Marka Bukowskiego z Delegata dziękując za dotychczasową pracę i licząc na dalszą
13. Sprawy różne
- aktualizacja stron internetowych Związków - Federacji PZ
- obecnie opracowywane akty prawne
14. Podsumowanie i zakończenie obrad


Bożena Janicka

 
Kryptonim 10.23 - TYLO
Gospodarność prezesa NFZ budzi podziw - skwapliwie pobiera składkę zdrowotną od ubezpieczonych, jednak nie za wszystkich leczonych płaci. Kiedy Centralne Biuro Ewidencji zmieniło numery PESEL części ubezpieczonych, poinformowało o tym NFZ. Ja nie wiedziałem jednak, że Kowalski, który aktywnie korzysta z moich usług, jest nieaktywny finansowo dla Funduszu. Okazało się, że takich pacjentów mam 9, kolega zaś 23, a w całym województwie jest ich około 900. Ilu w kraju - nie wiem. A wszystko przez to, że nie znałem tajnego kryptonimu 10.23. (...)


 

STANOWISKO
Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń
Pracowników Służby Zdrowia

z dnia 5 kwietnia 2006r.Krajowy Komitet Porozumiewawczy na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia, po spotkaniu z premierem K. Marcinkiewiczem i ministrem zdrowia Z.Religą (05.04.br.), w trakcie którego przedstawiciele Komitetu nie otrzymali żadnych konkretnych odpowiedzi na temat postulatów, przesłanych premierowi w liście oraz przedstawionych na spotkaniu w dniu 3 marca br., postanawia:

 

bullet

utrzymać w mocy realizację ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniu 7 kwietnia br., prosząc wszystkich pracowników ochrony zdrowia o solidarność w wypełnieniu tego zobowiązania,

bullet

jednoznacznie odrzucić propozycję p. premiera w postaci projektu „Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – tzw. „Ustawy 30 %, nazwanej przez członków Komitetu „Ustawą 203 bis”, w której żaden punkt, wbrew deklaracjom autorów, nie gwarantuje jednorazowej podwyżki wszystkim pracownikom medycznym w wysokości 30 %.
Projekt ten - wyróżniając pracowników zatrudnionych w publicznych zoz-ach na podstawie umowy o pracę, prowadzi jedynie i zamierzenie do skonfliktowania środowiska medycznego, czemu kategorycznie przeciwstawia się Komitet.


Krajowy Komitet Porozumiewawczy, zgodnie z zapowiedzią p. premiera - podczas spotkania w dniu 5 kwietnia br., oczekuje na propozycję 3.letniego programu naprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce do 10 maja br. włącznie.

dr n. med. Andrzej Włodarczyk
Koordynator

 

Podwyżki albo strajk

"Pracujcie więcej, to będą pieniądze na służbę zdrowia"

Premier: 15 proc. podwyżki na służbę zdrowia w 2007 r.

Bukiel: Chcemy, by rządzący zwrócili uwagę, że protest służby zdrowia nie jest wymysłem kilku oszołomów

Rokita: Dziś trzeba elementarnej odpowiedzialności w postępowaniu ze służbą zdrowia

Lekarze i pielęgniarki pikietują pod Sejmem

Lekarze protestują przed Sejmem

Radziwiłł: może dojść do eskalacji protestów lekarzy

Słowacka służba zdrowia też protestuje

"Chcemy, aby ta akcja uderzyła w ludzi zarządzających służbą zdrowia"

Krauze: Lekarz może protestować, ale nie może odchodzić od łóżka pacjenta

Religa: Akceptuję żądania lekarzy

Jak zniechęcić ludzi do lekarzy

Coraz więcej lekarzy i pielęgniarek szuka pracy w Czechach

Giertych: Zamiast na wybory - dajmy na lekarzy

Pielęgniarki i lekarze z całego kraju będą protestować w stolicy

Strajk z ostrym dyżurem w tle

Rozpoczął się ogólnopolski protest służby zdrowia

"Lekarze nie będą więcej czekać na podwyżki"

Czarny piątek w służbie zdrowia

Służba zdrowia na protestacyjnym urlopie

Religa: chcę aby na zdrowie szło 6 proc. PKB

Lekarze zaprotestują w piątek

Lekarze na urlopach, pacjenci poczekają

Strajk niemieckich lekarzy kosztuje

Czarny piątek w służbie zdrowia

NRL: W piątek odbędzie się ogólnopolski protest służby zdrowia

Trwają przygotowania do protestu

Lekarze mają dość, uciekają za granicę

Bez zwolnień i operacji

Strajk lekarzy na Słowacji

PSL: dajmy lekarzom pieniądze przeznaczone na wybory

Zadowoleni lekarze w serialu, strajkujący w realu

Koniecznie przeczytaj przed 7 kwietnia br.!

 
Po ustaleniu akcji protestacyjnej na dzień 7 kwietnia br., wielu lekarzy telefonuje do NIL w sprawie poprawności prawnej wykorzystania w tym terminie "wolnego dnia na żądanie". Uprzedzając kolejne pytania na ten temat, poniżej przedstawiamy opinię Koordynatora Zespołu Radców Prawnych NIL:

Zdaniem Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej art. 167 ze znaczkiem 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę bezwzględny obowiązek udzielania urlopu "na żądanie". Pracodawca, w myśl tego przepisu, nie jest uprawniony do odmowy udzielenia takiego urlopu. Przypisywanie innego znaczenia brzmieniu art. 167 ze znaczkiem 2 Kodeksu pracy jest dodawaniem do niego treści, których tam nie ma, co przy tym jest czynione przez podmioty nie uprawnione do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Elżbieta Janczak
Koordynator
Zespołu Radców Prawnych
Naczelnej Izby Lekarskiej

Brytyjska firma rekrutacyjna zadowolona z polskich lekarzy

Bluecare Medical

Freephone: 0800 376 4899   Email: medical@bluecare.co.uk

Rzeszów: Zaostrzenie prostestu lekarzy

Podkarpacie: Lekarze grożą odejściem z pracy

  PRAWO - pytania i odpowiedzi-Porozumienie Podkarpackie

LIST OTWARTY  Lubelskiego ZLR-P do prezesa NFZ w sprawie szczepień

Podkarpacie: Leczenie tylko na ostrych dyżurach

Pacjent nie odzyska pieniędzy z NFZ

Podkarpaccy lekarze zaostrzają protest

NFZ zapłaci albo nie

 

LIST OTWARTY DO MINISTRA ZDROWIA
 

Zielona Góra, 30.03.2006

LIST OTWARTY
DO MINISTRA ZDROWIA
ZBIGNIEWA RELIGI
Szanowny Panie Profesorze.

Informujemy Pana, że do dnia dzisiejszego nie został podpisany w Polsce ani jeden aneks odnośnie zmiany stawki kapitacyjnej w poz ze skutkiem od 1.04.2006 roku. Porozumienie podpisane w Warszawie w dniu 1.01.2006 roku zobowiązywało NFZ do uzgadniania aneksów z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego niezwłocznie po zmianie planu finansowego Funduszu o 240 mln zł. Oddziały Wojewódzkie NFZ usiłowały zaburzać parytety podziału środków ustalone do tej pory. Za tę sytuację jest bezpośrednio odpowiedzialny Prezes NFZ J. Miller, który podlega bezpośrednio Panu jako Ministrowi Zdrowia. Proszę Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie stosownych decyzji względem obstrukcyjnego działania Prezesa NFZ, gdyż utrzymywanie się tego stanu rzeczy dłużej niż kilka dni zmusi Porozumienie Zielonogórskie do podjęcia odpowiednich działań, a odpowiedzialność za to padnie na stronę, która nie dotrzymała porozumienia.

Z poważaniem


Za Sekretariat PZ
Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego

Do wiadomości:
1. Prezes Rady Ministrów K. Marcinkiewicz

 

 

Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZL
 

Skandal w NFZ

Lekarze nie odpuszczają

Rokita o płacach pracowników służby zdrowia

Lekarze zostali wzięci w kamasze

Czy grozi nam generalny strajk służby zdrowia?

Podkarpaccy lekarze rozpoczęli strajk

X JUBILEUSZOWY KRAJOWY
ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY LEKARZY RODZINNYCH
11 - 14 maja 2006 RAJGRÓD
PROFILAKTYKA , TERAPIA , KOSZTY
W
PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS !

 
Naczelna Rada Lekarska, podczas posiedzenia w dniu 17 marca br., realizując Uchwałę Nr 14 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 stycznia 2006r., w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów, podjęła uchwałę popierającą projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej obywatelską inicjatywę ustawodawczą.
Od tego momentu samorząd lekarski rozpoczął zbieranie podpisów popierających ten projekt.

Jeżeli zależy Ci na zwiększonym wynagrodzeniu lekarzy w Polsce, koniecznie przeczytaj projekt Ustawy, pobierz TABELĘ i wpisz się na listę popierających tę inicjatywę!

Namów do poparcia swoich najbliższych i znajomych!

Zdobądźmy w jak najkrótszym czasie minimum 100. tys. podpisów, by po raz kolejny zwrócić uwagę władz polskich na problem uwłaczających nam zarobków !

Wykaz_obywateli_tabela.pdf

UCHWALA_Nr_12.pdf

PO: obietnice Religi są bez pokrycia
 

Kolejni lekarze dołączą do protestu

Trzy pytania do... Konstantego Radziwiłła prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

Podpisy pod ustawą o płacy minimalnej

Od środy strajk na Podkarpaciu

Jedna piąta lekarzy już wyjechała

Medyczna Polsko-Niemiecka Konferencja-Owacja na stojąco!
 

        


Porozumienie popiera protest - Marek Twardowski
PZ popiera wszystkie działania Komitetu na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia. Uważam jednak, że apelować, pisać protesty, prosić - można nawet 20 lat. Rodzi się pytanie: czy ten rząd ma naprawdę wolę coś zmienić? Obiecane na przyszły rok 4 mld zł pojawią się lub nie. Jeśli nawet, to żadna w tym zasługa rządu. Bo wzrost składki o 0,25%, dający obecnie 2 mld zł, jest zapisany w obowiązującej ustawie, 800 mln zł za bezrobotnych od dawna trzeba było dopłacić, a wydanie 1 mld 200 mln zł na ustawę o ratownictwie odkładaną od 2001 r. - to po prostu konieczność. (...)

Łódzkie: Protestujący lekarze nie wykluczają strajku

Ile zarabiają brytyjscy lekarze

Praca w Anglii i Francji

Śląski NFZ zakazuje leczyć

Apel_do_pracodawcow_w_ochronie_zdrowia.pdf

Uchwala_NRL_w_sprawie_poparcia_Krajowego_Komitetu_Porozumiewawczego.pdf

Porozumienie Zielonogórskie "idzie na wojnę z ptasią grypą"

Kto jest winny marnotrawstwa w NFZ
 

dr Kijak: Podczas urlopu robię co chcę

Manifestacja lekarzy w Hanowerze

Komunikat NFZ w sprawie podziału środków dla POZ

Internetowy kalkulator stawek kapitacyjnych w POZ :-)

Fundacja Batorego prostuje "Wprost"

Pacjent wybierze fundusz

Komunikat w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Ustalić płacę minimalną

Będzie debata o sytuacji w ochronie zdrowia

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych
przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r.

Pismo do Ministra Zdrowia 19.03

Konin 19 marzec 2006r.

Sz. Pan

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa

Porozumienie Zielonogórskie z oburzeniem stwierdza brak realizacji ustaleń dokonanych w dniu 1 stycznia 2006r., z udziałem Prezesa NFZ Jerzego Millera, które potwierdza tzw. Komunikat Warszawski. Takie działania powodują niemożność wywiązania się Pana Ministra ze zobowiązania dotyczącego powiększenia kwoty w planie finansowym przeznaczonej na POZ o 240 mln zł.
Informujemy zatem, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania powodujące zmianę takiego stany rzeczy oraz zapewnienie transparentności podziału dodatkowych środków z kwoty 240 mln to w krótkim czasie PZ podejmie stosowne kroki.
Dla wyłożenia wszelkich kwestii, które mogą różnić strony proponujemy spotkanie w dniu 21 marca 2006r. o godzinie 12.00. Miejsce spotkania pozostawiamy do decyzji Pana Ministra.


Sekretariat PZ

Marek Twardowski
Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Janusz Tylewicz
Mariusz WójtowiczW załączeniu:

1. Komunikat Warszawski
2. Wystąpienie Prezesa NFZ do Komisji Zdrowia o zmianę w planie finansowym na POZ o 227 mln zł ( a nie o 240 mln zł)
3. Notatka ze spotkania w/s realizacji ustaleń poczynionych w dniach 31.XII.2005- 1.I. 2006 przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Rady NFZ w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu


Załącznik do Uchwały Rady NFZ z dnia 01.03.2006

Wystąpienie Prezesa NFZ do Sejmowej Komisji Zdrowia...
 

Obrady Sekretariatu PZ w Koninie w dniu 19 marzec 2006r
 

W dniu 19 marca 2006 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie i Prezesów lub Zastępców Związków Wojewódzkich i Gości...
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad

Porządek obrad Sekretariatu
rozszerzonego
o Prezesów Związków Wojewódzkich
w Koninie w dniu 19 marzec 2006r


1. Powitanie gości i stwierdzenie quorum .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Obecni Sekretarze przedstawili sprawozdanie z prac Sekretariatu PZ.

4. Dokonano podsumowania i analizy zebranych informacji o propozycjach regionalnych oddziałów NFZ w/s kwot podwyżek realizacji kontraktów na rok 2006 na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( Kwoty 240 mln zł wynegocjowanej w styczniu 2006r )
Wystąpienie Prezesa NFZ do Komisji Zdrowia o zmianę w planie finansowym na
POZ o 227 mln zł ( a nie o 240 mln zł)
Wystosowano pismo do Ministra Zdrowia (pismo)

5. Omówiono przebieg i plany protestu lekarzy placówek publicznej opieki zdrowotnej, informacje z regionów – dyskusja i wnioski.

6. Została przedstawiona informacja na temat Strategii PZ.

7. Sprawy różne –
Stomatolog ze Śląska (pismo i wniosek o pomoc)
Szczepienia -informacje z regionów w świetle już wystosowanego pisma
Prezydium- Nałęczów

8. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszonych spraw zamknięto obrady


Bożena Janicka

 

 

Chcemy zarabiać jak w NFZ

Podczas urlopu nie wolno strajkować

NFZ - spór ministra Religi z wiceminstrem Piechą

Niemieccy lekarze kontynuują strajk

Pismo do Ministra Zdrowia 15.03
 

 Zielona Góra 15 marzec 2006r.


Sz. Pan

Zbigniew Religa
Minister Zdrowia


Porozumienie Zielonogórskie zwraca się do Pana o podjęcie pilnej interwencji wobec Prezesa NFZ, który jako sygnatariusz tzw. Komunikatu Warszawskiego z dnia 1 stycznia 2006r. nie stosuje się do jego treści.

Po pierwsze
Podlegli mu Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ próbowali i próbują przymuszać lekarzy POZ do przyjęcia aneksów od 1 marca 2006, a nie jak było ustalone w Notatkach dołączanych do każdej umowy od 1 kwietnia 2006.
Po drugie
Próbują oni kosztem stawki kapitacyjnej lekarskiej zwiększać nakłady na Nocną Pomoc Lekarską
Po trzecie
Pozorne wyrównywanie stawek kapitacyjnych lekarskich w skali kraju jest pretekstem do zaniżania tych stawek
Po czwarte
Nie przypominamy sobie aby zwiększenie stawki kapitacyjnej o 5 gr na pierwszy kwartał miało być skonsumowane z 240 mln zł – świadkiem tych rozmów i ich uczestnikiem był Pan Profesor
Po piąte
Czynione są próby w niektórych Funduszach Wojewódzkich zaburzenia parytetu pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami.

Porozumienie Zielonogórskie przed miesiącem złożyło na piśmie Prezesowi NFZ propozycję współpracy w zakresie przygotowania należytych warunków kontraktacji świadczeń ambulatoryjnych na rok 2007 (w tym POZ) aby uniknąć problemów, które pojawiły się w roku 2005 i 2006.. Nie spotkało się to jednak z jakimkolwiek odzewem z Jego strony. Powyższe działania Pana Jerzego Millera spowodowały utratę wiarygodności tego urzędnika wśród lekarzy POZ.
Informujemy także, Pana Ministra, że w czasie sprawowania urzędu przez obecnego Prezesa NFZ nie nastąpiła żadna poprawa w działalności Funduszy Wojewódzkich i nadal traktują one świadczeniodawców w Polsce często jako wrogów, a nie jako partnerów w systemie opieki zdrowotnej.
W tej sytuacji konieczne są zdecydowane działania ze strony Pana Ministra. Przedłużanie bowiem tego stanu rzeczy może grozić destabilizacja funkcjonowania POZ od 1 kwietnia.


Za Sekretariat PZ

/-/Marek Twardowski
/-/ Jacek Krajewski


Do wiadomości:
1. Prezes Rady Ministrów
2. a/a

 

Będzie strajk lekarzy

Pismo do Ministra Zdrowia w/s szczepień
 

Zielona Góra, 15.03.2005
Minister Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa

W związku z odmową wykonywania przez pielęgniarki szkolne obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną opłaconych przez NFZ w zakresie zadań pielęgniarki szkolnej, doszło do dramatycznego spadku wyszczepialności dzieci na terenie województwa lubelskiego.
Z drugiej zaś strony na terenie pozostałej części kraju, lekarze POZ wykonują ten zakres czynności (wykonanie iniekcji) nie otrzymując należnego im finansowania za usługę leżącą w zakresie finansowanym przez NFZ u pielęgniarek higieny szkolnej.

Otrzymane wyjaśnienia zawarte w piśmie Sekretarza Stanu Pana Bolesława Piechy (MZ-PR-024-4517-2/AB/06/12/06): "... nie można przyjąć że pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania odpowiada za wykonanie pełnej procedury szczepiennej, posiada ona bowiem jedynie część kompetencji do jej wykonania (są to: organizacja działań-ustalenie terminu z dyrektorem szkoły, lekarzem poz, zawiadomienie rodziców i uzyskanie ich pisemnej zgody, odbiór szczepionki ze stacji San-Epid, przygotowanie gabinetu do szczepienia, wykonanie iniekcji lecz bez możliwości wykonania badania kwalifikacyjnego)",
wskazują, że ten zakres działań jest finansowany zgodnie z zawartymi umowami w rodzaju pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania przez NFZ.
Jednocześnie nadmieniamy, że zakres Umowy zawartej z lekarzem POZ przez NFZ oraz inne akty prawne nakładają na niego jedynie obowiązek kwalifikacji do szczepienia w jego statutowym miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W tym stanie sprawy zwracamy się do Pana Ministra o uporządkowanie systemu prawnego poprzez zmianę stosownych aktów prawnych lub nakazanie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wyegzekwowania zapisów zawartych Umów z pielęgniarkami szkolnymi.

W przypadku dalszego tolerowania istniejącego stanu rzeczy informujemy Pana Ministra, że lekarze POZ przekażą karty uodpornienia do punktów szczepień w gabinetach pielęgniarek szkolnych a tym samym zaprzestaną wykonywać obowiązkowe szczepienia w zakresie nieobjętym umową i nie opłacanym przez NFZ.

Za Sekretariat PZ

Sekretarz ds negocjacji i kontraktowania
Marek Twardowski

Sekretarz ds organizacyjnych
Jacek Krajewski

 

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 15.03.2006r.
 

W dniu 15 marca 2006 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamiki, Janusz Tylewicz,
Rzecznik Robert Sapa,
Prawnik- Miłosz Woziński.
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Biuro Federacji PZ – Małgorzata Zielińska
Goście...
Omówiono sprawy bieżące Federacji

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 15.03.2006r., Zielona Góra

1. Otwarcie. Przedstawiono i przyjęto porządek obrad.
2. W sprawach bieżących omówiono
¨ propozycje regionalnych oddziałów NFZ w/s kwot podwyżek realizacji kontraktów na rok 2006r. na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Kwoty 240 mln zł wynegocjowanej w styczniu br.
¨ przebieg protestu lekarzy placówek publicznej opieki zdrowotnej i spotkań Komitetu w Warszawie
¨ Opiniowane akty prawne w ramach prac Sejmowej Komisji Zdrowia
¨ Omówiono działania już podjęte i dalsze postępowanie wobec NFZ i MZ w najbliższych tygodniach
3. Kierownik Biura PZ zdał relacje z pracy biura z minionego okresu - korespondencja– podsumowanie realizacji ustaleń i określenie potrzebnych działań
4. Problem szczepień - Lublin –dokonano dokładnej analizy prawnej zakresu ,sposobu miejsca , obowiązku szczepień (pismo)
5. Dyskusja
6. Propozycje do programu obrad następnego nadzwyczajnego Sekretariatu
7. Zakończenie obrad.

Nieważne czy ukradł, czy jego okradziono!

Strajk lekarzy w Niemczech

Szykuje się strajk podkarpackiej służby zdrowia

Będzie strajk na Podkarpaciu

Praca we Francji-RIVIERE CONSULT ASSOCIES

 

Warszawa dnia 13 marca 2006

OŚWIADCZENIE

Krajowy Komitet Porozumiewawczy na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia ogłasza 7 kwietnia 2006 r dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia przeciwko wyzyskowi ekonomicznemu personelu medycznego przez państwo, jaki ma miejsce w naszym Kraju.

Krajowy Komitet Porozumiewawczy wzywa wszystkich pracowników medycznych zakładów opieki zdrowotnej, niezadowolonych ze swoich wynagrodzeń, do wzięcia jednego dnia urlopu na żądanie (z pozostawieniem obsady „ostrodyżurowej”) lub , tam gdzie nie jest to możliwe podjęcia innych form protestu . Komitet zapewnia, że akcja nie jest wymierzona w dobro pacjenta i apeluje o takie jej przeprowadzenie , aby nie narażać bezpieczeństwa chorych.

Warunkami odstąpienia od protestu są:
-zagwarantowanie niezwłocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników
medycznych o 30%.
-przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy gwarantującej publiczne
nakłady na ochronę zdrowia na poziomie 6% PKB
-przyjęcie przez Radę Ministrów projektu takich przepisów ustawowych , które
wprowadzą gwarancje odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracowników
medycznych

00-764 Warszawa Al. Sobieskiego 110
krajowykomitet@hipokrates.org


 

Małopolski NFZ tłumaczy się z nadwyżki

Strajk generalny lekarzy na początku kwietnia?

Drugi dzień protestu lekarzy na Podkarpaciu

Protestują lekarze z trzech radomskich szpitali

Lekarze zaprotestowali i nie przyszli do pracy

Dwudniowy protest na Podkarpaciu

Konferencja Medyczna Polsko-Niemiecka
 

 

Kraków: ABW zatrzymała pracownika NFZ

Protest lekarzy na Opolszczyźnie

Patrzymy na ręce - Tylo
Jerzy Miller wpadł na pomysł, jak cichaczem skubnąć po kieszeni członków PZ. Nie bacząc na to, co wcześniej przyciśnięty do muru podpisał, wymyślił - niczym imć Zagłoba - sprzedaż Inflantów. Otóż w poczet obiecanych lekarzom poz od kwietnia 240 mln zł wliczył darowane im od stycznia w kontrakcie zwyżki o 5 groszy. Według tych sprytnych wyliczeń prezesowi wyszło, że zaoszczędzi 13 mln zł. Zapomniał jednak, że 240 mln zł ma być dzielone od kwietnia. A w podpisanych w styczniu umowach jak wół stoi już stawka powiększona o te 5 groszy. (...)
 

 

Bydgoszcz dnia 07 marca 2006r.


Do wszystkich lekarzy, delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy


APEL


Szanowni Państwo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy,


W najbliższych tygodniach (od 11 marca do 01 kwietnia br.) odbędą się w całej Polsce Okręgowe Zjazdy Lekarzy. Podstawowym zadaniem zjazdów będzie uchwalenie budżetu, jednak niewątpliwie nie mogą one pominąć najistotniejszej obecnie sprawy, jaką jest ogólnopolska akcja protestacyjna lekarzy (i mamy nadzieję, że już wkrótce całego środowiska medycznego). Kolejne zjazdy, gdzie spotykają się przedstawiciele lekarzy z całego Kraju, to znakomita okazja do podjęcia jednolitych działań, które mogłyby znakomicie skonsolidować nasze środowisko.
Proponujemy aby każdy Okręgowy Zjazd Lekarzy podjął uchwałę o przeprowadzeniu w dniu 07 kwietnia br (święto służby zdrowia) ogólnopolskiej, ostrzegawczej akcji protestacyjnej, polegającej na wzięciu przez lekarzy, z wyjątkiem dyżurnych, urlopu "na żądanie". Działanie takie nie ma charakteru strajku w sensie prawnym i nie wymaga wchodzenia w spory zbiorowe z pracodawcą. Może być jednak wymownym znakiem naszej determinacji i jedności. Niech zrobią to pierwsze zjazdy w Opolu i Wrocławiu, a reszta z pewnością pójdzie ich śladem.


W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel - przewodniczący Zarządu

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

Podwójne życie zawodowe lekarza

Lekarze na walizkach

Już 11 organizacji przystąpiło do Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia. Na swojej stronie internetowej Naczelna Izba Lekarska zbiera informacje na temat gotowości do akcji protestacyjnej.
Do Krajowego Komitetu przystąpiły następujące organizacje działające w ochronie zdrowia:
 Naczelna Rada Lekarska,
 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 Naczelna Rada Aptekarska,
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
 Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
 Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia",
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,
"Porozumienie Zielonogórskie" - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia,
 Związek Zawodowy Anestezjologów.
 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej,

 

Równocześnie w całym kraju powstają komitety regionalne. 28 lutego porozumienie o wspólnej walce o wzrost wynagrodzeń podpisała większość organizacji działających w ochronie zdrowia w województwie łódzkim, w tym "Solidarność" i Stowarzyszenie Obrony Praw Ubezpieczonych, które nie przystąpiły do Komitetu Krajowego. 1 marca podobne porozumienie, również z udziałem "Solidarności", podpisano na Śląsku.
Planując dalsze działania, Naczelna Izba Lekarska uruchomiła na swojej stronie internetowej specjalną ankietę, w której zbiera informacje dotyczące m. in. gotowości lekarzy do akcji protestacyjnej oraz ich stosunku do poszczególnych form protestu.
Ankieta dostępna jest pod adresem: http://www.nil.org.pl/jsp/ankieta1/ankieta.jsp

 

 

Orzekanie o sporcie amatorskim

Lekarze walczą o zapłatę za dyżury

Szpitale zostaną bez lekarzy?

Będą dalsze protesty

Lecząc się za granicą nie licz na NFZ

Wojownicze nastroje w służbie zdrowia - analiza

Rada NFZ w nowym składzie

Ostrzegawczy protest w Łodzi

 

 

"Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia, na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków (H5N1)/"

Porozumienie Zielonogórskie pilnuje umów

 

OZZL rozszerza protest

 

Obrady Sekretariatu PZ w dniu 22.02.2006r.
 

W dniu 22 lutego 2006 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamiki, Rzecznik Robert Sapa,
Prawnik- Miłosz Woziński.
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Biuro Federacji PZ – Małgorzata Zielińska
Goście....

Omówiono sprawy bieżące Federacji .
Kolejne spotkanie – Sekretariat 3-4 marzec 2006 Wisła


Obrady Sekretariatu PZ w dniu 22.02.2006r.
Zielona Góra

1. Otwarcie. Przedstawiono i przyjęto porządek obrad
2. Przedstawiono i omówiono formy czasopisma PZ
3. W sprawach bieżących omówiono
¨ Podsumowanie i analiza informacji o propozycjach regionalnych oddziałów NFZ w/s kwot podwyżek realizacji kontraktów na rok 2006r. na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Kwoty 240 mln zł wynegocjowanej w styczniu br - pismo
¨ protest lekarzy placówek publicznej opieki zdrowotnej - oświadczenie
¨ podejmowane działania Związków Regionalnych w sprawach ważnych dla całej Federacji,
¨ Informacje z obrad Komisji Zdrowia i innych spotkań przedstawicieli PZ z instytucjami decydenckimi w kraju – relacje, dyskusja, wnioski
¨ Sprawy regionalne –szczepienie Lublin, wykreślanie deklaracji...-podjęcie ewentualnych interwencji
4. Omówiono działania już podjęte (3- pisma (
pismo 1 pismo 2pismo 3) i dalsze postępowanie wobec NFZ i MZ w najbliższych tygodniach
5. Kierownik Biura PZ zdał relacje z pracy biura z minionego okresu – sprawy członkowskie, korespondencja– podsumowanie realizacji ustaleń i określenie potrzebnych działań
6. Przeanalizowano i podsumowano dyskusje i zgłoszone wnioski na Prezydium PZ w Katowicach – zadania do realizacji przez członków Sekretariatu
7. Spotkanie z przedstawicielami firm współpracujących z PZ.
8. Informacje na temat Strategii PZ.
9. Omówiono sprawy finansowe, składki, przygotowanie do bilansu, komisji ....
10. Dyskusja
11. Sprawy różne – propozycje do programu obrad następnego Sekretariatu
(3-4 marzec 2006)
12. Zakończenie obrad


Bożena Janicka

 

 

Pismo do Ministra Zdrowia -NPL
 

Zielona Góra, 22.02.2006

Sz. P.
Prof. Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie z niepokojem przyjęli wypowiedź Pana Ministra dotycząca zmiany organizacji nocnej pomocy lekarskiej (NPL). Przypominany, że obowiązujące aktualnie przepisy dają możliwość zawierania umów z zakresu NPL zarówno świadczeniodawcom realizującym dzienną opiekę z zakresu kompetencji lekarza poz jak i innym podmiotom, które spełniają odpowiednie warunki.
Próba narzucenia, świadczeniodawcom poz obligatoryjnych i niemożliwych do realizacji zadań z zakresu NPL była na przełomie roku 2003 i 2004 jedną z przyczyn bardzo ostrego konfliktu świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia i efekcie spowodowała na początku stycznia 2004 r. zamknięcie wielu gabinetów lekarzy rodzinnych..
Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości propozycje jakichkolwiek zmian dotyczących funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej będą uzgadnianie z reprezentatywną organizacją świadczeniodawców, jaką jest FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie.


Z poważaniem

/-/ Marek Twardowski, Sekretarz PZ
/-/Jacek Krajewski, Sekretarz PZ

Do wiadomości:
1. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w MZ
2. Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w MZ

 

Pismo do Prezesa NFZ
 

Zielona Góra, 23.02.2006

Sz. P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ

Zwracam się do Pana z następującymi wątpliwościami, które mam po analizie spływających do mnie informacji przekazywanych strukturom wojewódzkim Porozumienia Zielonogórskiego, w niektórych województwach przez dyrektorów NFZ.
1. Nie przypominam sobie, aby zwiększenie stawki kapitacyjnej o 5 groszy na 1 kwartał miało być skonsumowane z 240 mln złotych – nasze rozmowy w Ministerstwie Zdrowia dają mi podstawę do takiego twierdzenia.
2. Aneksy zwiększające stawki kawitacyjne w poz winny bowiazywać zgodnie z treścią „Notatki” od 1.04.2006, a nie jak czynione są próby od 1.03.2006. Na to nie będzie zgody Porozumienia Zielonogórskiego i proszę Pana o zwrócenie uwagi dyrektorom wojewódzkim NFZ, że nie mają prawa łamać zapisów „Notatki”.
3. Nie wyobrażam sobie, aby od 1.04.2006 miały zostać zmienione parytety pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami – przymiarki finansowe w niektórych województwach są czynione w taki sposób, że łamią te parytety i ta wiedza dociera do naszych członków.
4. Nie będzie zgody PZ na zwiększenie procentowego udziału nakładów na pomoc ambulatoryjną, wyjazdową i transport sanitarny od 1.04.2006 r. Tego typu próba może grozić destabilizacją zawartego porzumienia i zostanie przez nas odebrane jako działanie wrogie wobec Porozumienia Zielonogórskiego ze strony dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ.
5. Proszę o przypomnienie dyrektorom Oddziałów wojewódzkich NFZ o tym, że wspólne deklaracje zebrane w poprzednich latach przez świadczeniodawców są nadal ważne przy aktualnie obowiązującej Ustawie i warunkach kontraktowania usług medycznych (szczególnie proszę o zwrócenie uwagi w tym względzie M. Piekarskiemu ze Śląskiego Oddziału NFZ)
6. Proszę o zwrócenie uwagi dyrekcji Lubelskiego OW NFZ i przypomnienie tej dyrekcji, że zapisy umowy w poz obowiązują również dyrekcją tego województwa i zapisy te mówią, że lekarz poz wykonuje usługi medyczne w swojej praktyce oraz w domu chorego w przypadku medycznie uzasadnionej potrzeby. Kwalifikuje również dzieci do szczepień w swojej praktyce.
7. Informuję również Pana, że w trakcie kontraktowania usług poz na 2006 rok nie nastąpiła żadna poprawa działalności ani zachowań wielu dyrektorów OW NFZ względem świadczeniodawców i uważam w tej sytuacji, że niektórych z tych dyrektorów należało by nareszcie wymienić na osoby, które nie będą postrzegały świadczeniodawców jako swoich wrogów, z którymi należy ściśle współdziałać w celu należytego wykorzystywania usług medycznych dla obywateli naszego kraju.

Łączę pozdrowienia

Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia Zbigniew Religa
2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
3. Dyrektorzy 14 Oddziałów Wojewódzkich NFZ

Poparcie dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na rzecz Godziwych Wynagrodzeń
 

 

Minister obiecuje podwyżki

Minister zdrowia Zbigniew Religa uważa, że już w przyszłym roku możliwa jest 30% podwyżka pensji w ochronie zdrowia. Odpowiadając na pytania posłów w Sejmie, minister przyznał jednocześnie, że istnieje realna groźba, iż dojdzie do ogólnopolskiego protestu w ochronie zdrowia.

Propozycja PZ dla Prezesa NFZ
 

Sz.P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ


Zwracamy się do Pana z propozycją współuczestniczenia w przygotowywaniu warunków kontraktowania usług medycznych w zakresie poz, specjalistyki, rehabilitacji i stomatologii na 2007 rok.
Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć jakichkolwiek zawirowań w procesie samego kontraktowania usług medycznych. Liczymy na pozytywne podejście Pana do naszej propozycji.

Z poważaniem

Janusz Tylewicz
Sekretarz ds. aktów prawnych i spraw
międzynarodowych

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

 

PZ pyta Ministra Zdrowia
 

Zielona Góra, 8.02.2006
PZ/CF/02/01

Sz. P.
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Profesorze.
Zwracamy się z zapytaniem, czy w Ministerstwie Zdrowia zostały już rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzeniem w sprawie szczepień dzieci i młodzieży oraz rozporządzeniem o warunkach fachowych i sanitarnych jakie powinny spełniać zakłady opieki zdrowotnej, do których to prac mieli zostać zaproszeni przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do uczestnictwa w tych pracach. Przypominamy, że taką propozycję otrzymaliśmy w trakcie rozmów w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia.

Z poważaniem

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

Janusz Tylewicz
Sekretarz do spraw aktów prawnych
i spraw międzynarodowych

 

 

PZ pyta Wiceministra Zdrowia
 

 Zielona Góra, 8.02.2006
PZ/CF/02/02

Sz. P.
Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu w MZ
Szanowny Panie Ministrze.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w Ministerstwie Zdrowia zostały już rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzeniem w sprawie szczepień dzieci i młodzieży oraz rozporządzeniem o warunkach fachowych i sanitarnych jakie powinny spełniać zakłady opieki zdrowotnej, do których to prac mieli zostać zaproszeni przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do uczestnictwa w tych pracach. Przypominamy, że taką propozycję otrzymaliśmy w trakcie rozmów w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia.


Z poważaniem

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

Janusz Tylewicz
Sekretarz do spraw aktów prawnych
i spraw międzynarodowych

 

 

Poparcie PZ
 

Zielona Góra 22.02.2006

Oświadczenie

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia ”Porozumienie Zielonogórskie” w pełni popiera starania lekarzy i całego personelu medycznego o uzyskanie godnego wynagrodzenia za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę.

Protestujemy przeciwko stanowisku strony rządowej i Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy z pozycji monopolistów zmuszają lekarzy do tego, aby udzielali świadczeń medycznych za cenę nie pokrywającą faktycznych kosztów usług.

Zadaniem lekarzy jest troska o pacjentów, ale to wcale nie oznacza, że lekarze i cały personel medyczny mają wciąż być skazani na uwłaczające ich godności zarobki, które nie pozwalają w pełni realizować swojej misji.

Domagamy się od Rządu RP podjęcia natychmiastowych działań w kierunku jak najszybszego wprowadzenia racjonalnego systemu opieki zdrowotnej, który wyeliminuje zjawisko finansowania świadczeń medycznych poniżej ich kosztów i pozwoli zarówno lekarzom pracującym w szpitalach
jak i indywidualnie oraz całemu personelowi medycznemu, zająć się zdrowiem pacjentów, a nie ciągłą walką o przetrwanie.

Domagamy się od decydentów realizacji obietnic wyborczych: wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce oraz przerwania fikcji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju. Chcemy służyć polskim pacjentom a nie wyjeżdżać “za chlebem” do krajów Europy zachodniej. W tej chwili zajmujemy ostatnie (25) miejsce pośród krajów UE w ilości lekarzy przypadających na 100.000 mieszkańców.

W imieniu Sekretariatu
"Porozumienia Zielonogórskiego"
Rzecznik
Robert Sapa

 

Podwyżki tylko w zakładach publicznych

NFZ ma już pieniądze dla lekarzy rodzinnych

Jest weekend więc dyżuruję w Anglii

Szwedzi za biedni na leczenie

Poniżej zamieszczamy opinię prawnika Porozumienia Podkarpackiego w związku z zarzutami stawianymi lekarzom PZ o stosowaniu praktyk monopolistycznych i tzw. zmowy cenowej.

OZZL: rząd stara się podzielić środowisko

Podkarpackie: Lekarze zakończyli protest

Apteki bez prowizji dla pacjentów

NFZ ma kasę tylko na swoje fanaberie

Informacja z Sejmowej Komisji Zdrowia

W Wielkopolsce policzą wizyty i wypisane leki

Podkarpacie szykuje się do protestu

Zmiany kadrowe w NFZ

Do sądu za szczepienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Lekarz poz to nie urzędnik

 

Służba zdrowia. Lekarze walczą o pieniądze

Absurdalny wymóg NFZ

Zwolnienie lekarskie niepotrzebne

Na Podkarpaciu może wybuchnąć protest lekarzy

Nie ma reformy bez pieniędzy

List otwarty Marka Twardowskiego

W piątek powstanie Koalicja Teraz Zdrowie

Fundusz potrzebuje konkurencji

Sknerus McMiller - Tylo
Jest czego gratulować prezesowi NFZ - odwagi i jaśniepańskiego gestu. Ponad 1 mln 700 tys. zł przeznaczył Jerzy Miller na roczne nagrody dla pracowników Funduszu. W końcu - ciężko zapracowali na te pieniądze, limitując środki na leczenie pacjentów przez cały 2005 rok. Nagrody są wyrazem szczególnego uznania m.in. za odwagę przy odmawianiu finansowania leczenia raka jelita grubego pacjentom powyżej 65. roku życia, za uporczywość w nie kontraktowaniu PET w Bydgoszczy, za wytrwałość w udawaniu wariata i twierdzeniu, że na leczenie białaczek u dzieci we Wrocławiu jest wystarczająca ilość środków. (...)

Religa: Wzrosną nakłady na służbę zdrowia

Zdrowie w pakcie PiS, LPR i Samoobrony

Refundacja: przejrzystość i leki specjalistyczne

Zwolnienia lekarskie dla uczniów i studentów

Odpowiedź Ministerstwa
Pismo do Kuratora
Zamiast zwolnienia

Archiwum zagadnienia

Zwolnienie dla dorosłych
Pismo do MEN
Rzecznik Spraw Obywatelskich
Veto - młodzi protestują
MEN do Kuratorów
Honorowanie
źródło: Janusz Tylewicz

Ministra recepta na zdrowie

Finansowanie świadczeń POZ za styczeń 2006 r.

 

Zdekomunizować zdrowie!

 

Zapraszamy lekarzy rodzinnych zainteresowanych pełnieniem dyżurów weekendowych out- of -hours w Wlk.Brytanii.
Dyżury są bardzo dobrze płatne i umożliwiają lekarzom kontynuację pracy w Polsce.
Wymagają przylotu do Wlk.Brytanii w piątki, powrotu do Polski w poniedziałki. Dwa weekendy w miesiącu. Możliwość pozostania i pracy w ciągu tygodnia lub uzyskania zatrudnienia stałego.
Indywidualne rozmowy z lekarzami odbędą się w Poznaniu w dniu 23 lutego 2006 (czwartek).
Aby zostać zaproszonym na spotkanie prosimy o przesłanie CV w jęz. angielskim do dnia 15 lutego 2006 na adres info@cherrytreebase.com
Udział w spotkaniu indywidualnym z przedstawicielami naszej firmy jest jednym z warunków podjęcia pracy w Wlk.Brytanii.

email: info@cherrytreebase.com
www.cherrytreebase.com
Cherry Tree Medical Ltd, 2 East Street, Okehampton, Devon, EX20 1AS, Great Britain
 

Obrady Prezydium PZ (28.01)

W dniach 27 stycznia w Katowicach odbyły się obrady Sekretariatu
Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie- z udziałem Prezesów (lub zastępców) Związków Wojewódzkich PZ członków Federacji .
Odbyły się również obrady Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie,
które przebiegło zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad

PORZĄDEK OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
28 STYCZEŃ 2006
KATOWICE

1. Powitano zebranych Delegatów i gości, Stwierdzono qworum.
2. Przyjęto porządek obrad
3. Prowadzący Obrady Komisarz PZ Mariusz Wójtowicz przedstawił pismo z Warmii i Mazur (
podziękowanie)
4. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z Prezydium PZ we Wrocławiu
– 4 styczeń 2006
5. Wybrano protokolanta obrad- Małgorzata Zielińska
6. Marek Twardowski przedstawił informacje i podsumowanie negocjacje z NFZ w sprawie zawierania umów i zgłaszanych problemów z regionów w tym zakresie
7. Przedstawiono udział członków PZ w spotkaniach w zakresie ochrony zdrowia ...
8. Jacek Krajewski przedstawił informacje na temat działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Prezydium (sprawy biura, korespondencji , sprawy bieżące...)
9. Strategia dla PZ – analiza dotychczasowych prac omówiła Bożena Janicka
10. Komisarz i Delegaci związków przedstawili sprawy zgłoszone przez związki wojewódzkie
- planowane powołanie dodatkowych komisji
- akty prawne - omówił Janusz Tylewicz (usprawiedliwienia uczniów...
- sprawy komunikatów , informacji prasowych, prasówki z regionów
- przepływ informacji
- akcje PZ
11. Stan aktualny finansów PZ, wstępne podsumowanie finansów roku 2005, spływu składek -podsumowania przedstawiła Bożena Janicka
12. Sprawy różne
- Konferencje
w marcu w Wiśle, w kwietniu w Nałęczowie, w maju w Rajgrodzie
- Prenumerata Służby Zdrowia
13. Komisarz po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad , podsumował i zakończył obrady.Bożena Janicka

 

Minister zdrowia ma problem...

Szafa warszawska - Robert Sapa

Trwające w sumie kilka miesięcy negocjacje z centralą NFZ pozwoliły mi zrozumieć, jak to się dzieje, że urzędnicy Funduszu wciąż produkują przepisy - buble. Roi się od takich zapisów dziwolągów w warunkach ogólnych i szczegółowych umów ze świadczeniodawcami. Przemierzając korytarze centrali NFZ widziałem pokoje nabite po brzegi urzędnikami, którzy poza wizytami w prywatnej służbie zdrowia w Warszawie nigdy nie widzieli, jak działa lekarz w systemie opieki finansowanej ze środków publicznych. Ich jedyny kontakt z tym systemem polega chyba wyłącznie na tym, że pensje, które otrzymują, finansowane są właśnie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 

Lekarze gaszą światło
Wicepremier Dorn choćby chciał, i tak nie weźmie medyków w kamasze. Bo niedługo w Polsce zostaną tylko kamasze, lekarze wyjeżdżają masowo za granicę.

 

Prezes NFZ rozdaje premie za nasz strach

Blisko 2 mln zł prezes NFZ Jerzy Miller przeznaczył na nagrody i premie dla swoich urzędników. Szczególnie wyróżnił dyrektorów z centrali Funduszu! Za co spotkała ich taka łaska? Za kupczenie zdrowiem i życiem Polaków podczas przygotowań kontraktów medycznych w ubiegłym roku. »

Czarna lista NFZ

Komunikat  Komisarza PZ

Spotkanie Sekretariatu PZ wraz z Prezesami Związków Wojewódzkich
odbędzie się 27.01.2006 r. (piątek) o godz. 16.30.
Spotkanie odbędzie się w KATOWICACH – Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A

Spotkanie Delegatów Prezydium
Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
KATOWICE 28.01.2006 (sobota) godz. 12.00.
Spotkanie odbędzie się w KATOWICACH – Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A


Komisarz
Mariusz Wójtowicz

Nowy Komisarz PZ

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Komisarzem Porozumienia Zielonogórskiego został przedstawiciel Śląska - Mariusz Wójtowicz.


ŻYCIORYS

I. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: Mariusz Wótowicz
Data i miejsce zamieszkania: 14.02.1966 r. z Zabrze
Adres zamieszkania: 41-800 Zabrze ul. Z. Kupki 24
Telefon: (032) 271 66 74, 602 189 200

II. Mieszkaniec Zabrza od 40 lat
- żona Alicja – mgr farmacji
- córka Paulina – l. 13

III. WYKSZTAŁCENIE wyższe
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Doktor nauk medycznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

IV. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
I stopień specjalizacji położnictwo-ginekologia
Rok 1994
II stopień specjalizacji położnictwo-ginekologia
Rok 1997
Nadanie stopnia naukowego
Doktor Nauk medycznych 19.04.2001

V. PRACA ZAWODOWA
01.10.1990-30.09.1991 r. staż podyplomowy – ZOZ Zabrze
01.10.1001-30.09.1996 r. ZOZ Zabrze Klinika Położnictwa i Ginekologii Przychodnia Rejonowa nr 7 w Zabrzu
01.01.1996-30.09.1998 r. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Klinika Położnictwa i Rozrodczości Zabrze ul. Janika 18
01.10.1998 – do nadal
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Katowice-Ligota ul. Medyków 14
1.1.2004 Założyciel i V-ce Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Maciejów" Sp. z o.o.
41-804 Zabrze ul. Kondratowicza 1C
01.01.2001 Założyciel i Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej "Nasza Rodzina" Sp. z o.o. 41-804 Zabrze ul. Wolności 480
01.01.2001 nadany tytuł "Lekarz Przyjacielem Kobiety"

VI. PRACA SPOŁECZNA
Współzałożyciel Zabrzańskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
Współzałożyciel Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
Współzałożyciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego – Porozumienie Zielonogórskie
Członek Sekretariatu (Zarządu) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Województw – Porozumienie Zielonogórskie
Członek Platformy Obywatelskiej
Kandydat na Posła RP w 2005 r. w okręgu 29 z listy Platformy Obywatelskiej – uzyskał 5860 głosów

V. ZAINTERESOWANIA muzyka, podróże, malarstwo, stare młynki
źródło: Rzecznik PZ Robert Sapa

 

Informacja z obrad Sekretariatu PZ w dniu 20.01.2006

W dniu 20 stycznia 2006 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Janusz Tylewicz, Krystian Adamik,
rzecznik Robert Sapa, prawnik- Miłosz Woziński
Biuro PZ – Małgorzata Zielińska, Cezary Marczek

Informacje z obrad Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego w dniu 20.01.2006 w Zielonej Górze


1. Przywitano obecnych i stwierdzono wymagane quorum przez prowadzącego
2. Omówiono wnioski i uchwały z poprzednich Prezydiów PZ
3. Sprawy bieżące - omówiono bieżące działania PZ
- kontraktowanie świadczeń,
- sytuacja w regionach
- kontakty z decydentami systemu ochrony zdrowia,
- korespondencja biura PZ
- ustalenie terminów spotkań
4. Strategia PZ – określenie zaawansowanie prac...
5. Omówiono zgłoszone tematy do obrad na Prezydium w Katowicach,
6. Konferencje , spotkania- plan
7. Sprawy kadrowe, finansowe i biurowe...
8. Kierownik Biura przedstawił informacje w zakresie remontu i organizacja Biura PZ
9. Przedstawiono przygotowania do zamknięcia i rozliczenia mijającego roku 2005.
10. Podjęto uchwały
11. Po wyczerpaniu porządku obrad -Zamknięcie obrad

Kolejne spotkanie Sekretariatu 27.01.2006
Obrady Prezydium Federacji ZPOZ PZ 28.01.2006 – Katowice

Bożena Janicka

 

 

Zapisanie rodziny do przychodni to przestępstwo?

Protesty lekarzy w Niemczech

Niemcy: 20 tys. lekarzy domagało się więcej pieniędzy na służbę zdrowia

Rzetelność czy nagonka? Trzy grosze do ogródka mass mediów.

Biurotwór złośliwy.

Premier odwołał przewodniczącego Rady NFZ

Do czego jest potrzebne zaświadczenie lekarskie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

60 procent kubańskich lekarzy pierwszego kontaktu zostało wysłanych za granicę

NFZ internetowym włamywaczem ?
 

USA: Rekordowe koszty ochrony zdrowia

 

Komunikat

Z wielką przyjemnością informujemy, że Rzecznik Prasowy Porozumienia Zielonogórskiego - Robert Sapa został wyróżniony zaproszeniem na "Galę Stu" do Warszawy na dzień 10 stycznia 2006 r zorganizowaną przez "Puls Medycyny".

Nasz kolega jest w gronie najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce.
Jest to również wyróżnienie dla całego Porozumienia Zielonogórskiego, którego Robert Sapa jest wybitnym działaczem.


W imieniu PZ
Marerk Twardowski
Janusz Tylewicz
Bożena Janicka
Jacek Krajewski

 

PZ zaczyna współpracę z niemieckim Zrzeszeniem Lekarzy Kas Chorych. - Doświadczenia niemieckie są dla nas bardzo pomocne - uważa Janusz Tylewicz z sekretariatu PZ. Kontakty z niemieckimi lekarzami były zresztą inspiracją do stworzenia Porozumienia Zielonogórskiego. (...)
 

British Medical Journal-Poland is losing its doctors

Samorząd lekarski nie wyklucza akcji protestacyjnej

Lekarze zebrani w Warszawie na VIII Krajowym Zjeździe przyjęli uchwałę, w której domagają się odwołania wicepremiera Ludwika Dorna z zajmowanego stanowiska.

Ma to związek z wypowiedzią szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, który ostrzegł, że jeśli protestujący lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego zamkną swoje gabinety 2 stycznia, to będzie to złamanie prawa i będzie teoretyczna możliwość powołania ich do wojska, żeby mogli wypełniać swoje obowiązki.

"Uważamy, że nikomu w państwie prawa i sprawiedliwości nie wolno głosić publicznie wypowiedzi niezgodnych z obowiązującym prawem, lekceważąc grupę zawodową, od której zależy życie i zdrowie obywateli. Stoimy na stanowisku, że wypowiedź wicepremiera pana Ludwika Dorna nie licuje z piastowanym przez niego stanowiskiem i przypomina niechlubne statystyki stalinizmu. W związku z powyższym domagamy się odwołania osoby szkodzącej społeczeństwu z zajmowanego urzędu" - czytamy w liście otwartym zjazdu lekarzy.
 

 
Lekarska twierdza rodzinna

Zoll: Słowa Dorna na granicy "groźby bezprawnej"


Jacek Żakowski: Pewnie słuchał pan konferencji między innymi Dorna, gdzie była mowa o kamaszach, używaniu prokuratury do zmiękczania lekarzy, czy miał pan wrażenie że mamy do czynienia z problemem że sfery praw obywatelskich?

Andrzej Zoll: Zdecydowanie tak, po tej konferencji poprosiłem o przygotowanie dokładnej analizy o możliwości powoływania do wojska lekarzy, ta analiza jednoznacznie wskazuje na to, że to nie byłoby możliwe bez złamania praw.

 

Więcej na zdrowie dopiero za rok

Fundusz zapłaci lekarzom rodzinnym

Minister Religa prosi lekarzy o cierpliwość

Lekarze żądają 20 mld na służbę zdrowia

TVN UWAGA! - Nieposłuszni lekarze do wojska

Lekarze w mundurach, a nie w kitlach?

Lekarze masowo wyjeżdżają za granicę

 

Praca w Wielkiej Brytanii-Cherry Tree Medical Ltd.

inne oferty w zakładce Praca

Komunikat Głównego Negocjatora

W dniu 04.01.2006 r. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego zebrane we Wrocławiu zatwierdziło wynegocjowane przez zespół PZ warunki pracy i płacy dotyczące kontraktowania usług na 2006 rok.
W tej sytuacji w każdym województwie Zarząd Związku PZ winien się udać do Dyrekcji Oddziału Wojewódzkiego w celu podpisania notatki, której wzór wręczono na spotkaniu. Następnie notatka wraz z tzw. Komunikatem Warszawskim musi zostać dołączona do umowy. Jeśli warunki te zostaną spełnione (Umowa+Notatka+Komunikat Warszawski) to w dniu 10.01.2006 roku od godziny 13.00 członkowie PZ lub Zarządy PZ w imieniu swoich członków dostarczą do Oddziałów Wojewódzkich NFZ wnioski ofertowe o zawarcie umowy.


Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego
Marek Twardowski

 

Telemost Zielona Góra - Warszawa

W dniu jutrzejszym w programie Echa Dnia ok. 8.45 na antenie ogólnopolskiej w TVP3 odbędzie sie telemost Zielona Góra - Warszawa. Rozmowa będzie dotyczyć sytuacji w poz po podpisaniu porozumienia pomiędzy PZ, NFZ i Ministrem Zdrowia.
 

Porozumienie Zielonogórskie godzi się na kontrakty

Porozumienie Zielonogórskie będzie dyskutować o kontraktach

KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZ

2006-01-03 21:27:42
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 18:00 zakończyłem ustalanie warunków zawarcia umów na rok 2006 z zakresu POZ z Prezesem NFZ. W dniu jutrzejszym Prezydium PZ otrzyma pełne informacje co do szczegółów i przekaże je wszystkim członkom PZ.

Z przyjacielskim pozdrowieniem

Marek Twardowski

          Archiwum I półrocze 2005        

          Archiwum II półrocze 2005        

           Archiwum 2004         

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 20-10-08