Archwum07

14-04-16

Strona główna
Archiwum 08

Delegaci Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie podjęli decyzję o nie składaniu wniosków o zawarcie umów w POZ na 2008 do NFZ.
W dniu 15 grudnia w Koninie obradowało Nadzwyczajne Prezydium Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w związku z problemami zgłaszanymi do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia dotyczących: 

• Nagłej zmiany warunków świadczenia usług w POZ w roku 2008 wyrażonym w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 105/2007 DSOZ z dnia 5 grudnia 2007.

• Przymuszania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniodawców do zakupu komercyjnego oprogramowania jedynie dla celów rozliczeniowych i sprawozdawczych, co jest wynikiem próby wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wadliwych i niebezpiecznych, otwartych formatów przekazywania i wymiany danych

• Ciągłych problemów z aplikacją elektroniczną do składania ofert i wniosków o umowy, wyrażającą się częstym brakiem dostępności do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

• Zakresu danych wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w procesie składania ofert poprzez wadliwą aplikację elektroniczą, które muszą zostać wprowadzone przez świadczeniodawców.

W związku z brakiem reakcji na zgłaszane problemy oraz przedłużającym się procesem decyzyjnym w opisanych sprawach, Prezydium Federacji ZPOZ „Porozumienie Zielonogórskie” podjęło uchwałę o nie składaniu wniosków o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2008 r. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej przez świadczeniodawców Porozumienia Zielonogórskiego, do czasu wyjaśnienia powyższych kwestii. 

Jednocześnie Sekretariat PZ zwrócił się o pomoc w rozwiązaniu powyższych problemów do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska. 

Sekretariat PZ

 

Pismo do Premiera
 

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" bezskutecznie próbuje nawiązać dialog zarówno z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia jak również z Ministrem Zdrowia. Z tego względu pozwalamy sobie zwrócić się do Pana Premiera z prośbą o pomoc w przedmiotowej sprawie.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z niepokojem obserwuje próbę wprowadzenia do rozliczeń otwartych komunikatów sprawozdawczych. Jak powszechnie wiadomo, występują znaczne trudności w komunikacji z systemem informatycznym NFZ. Z przykrością stwierdzamy również, że w miarę upływu czasu występujące problemy nie ulegają rozwiązaniu pomimo, że do chwili obecnej rozliczenia obsługiwane są przez oprogramowanie dostarczone i utrzymywane przez NFZ. Pragniemy również poinformować Pana Premiera, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni, system informatyczny NFZ obsługujący proces kontraktowania jest w wysokim stopniu niewydolny, co wręcz uniemożliwia jego użytkowanie przez świadczeniodawców. Efektem takiej sytuacji jest składanie przez świadczeniodawców oświadczeń o niemożności użytkowania systemu informatycznego NFZ zamiast wymaganych dokumentów konkursowych.

Świadczeniodawcy zrzeszeni w Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z oburzeniem przyjmują próbę przerzucenia odpowiedzialności za działanie systemów informatycznych NFZ na świadczeniodawców. Pomimo wielokrotnego podnoszenia tej ważnej kwestii, odnosimy nieodparte wrażenie, że dbałość pracowników centrali NFZ o dobrą kondycję firm informatycznych jest przedkładana ponad interesy pacjentów oraz środowiska medycznego. Nawoływanie przez pracowników NFZ do zakupu oprogramowania wraz z towarzyszącymi groźbami uważamy w najwyższym stopniu za naganne, zwłaszcza że NFZ do dnia dzisiejszego nie udostępnił formatu przekazywanych danych z podstawowej opieki zdrowotnej oraz protokołów przekazywania danych. W praktyce oznaczać to będzie, że po 1 stycznia 2008 świadczeniodawcy zostaną pozbawieni możliwości otrzymania środków finansowych za wykonaną pracę a NFZ rozliczania wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Federacja ZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie" odrzuca jako niezrozumiałe, wybiórcze przywoływanie przez NFZ ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 565 z póżn. zm.) jako uzasadnienie do przymuszenia podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia do zakupu nowego oprogramowania, będącego de-facto częścią systemu informatycznego NFZ. Pomijając fakt, że NFZ do dnia dzisiejszego nie zastosował się do przepisów przywoływanej ustawy, to całkowicie pominięto zapisy art. 22 ust. 2 ustawy o informatyzacji, który stwierdza, że podmiot publiczny może nieodpłatnie udostępniać własne oprogramowanie umożliwiające wymianę danych. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że obecny system informatyczny NFZ nie spełnia wymogów określonych w §2 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766) zwłaszcza w kwestii niezawodności, używalności oraz wydajności systemu teleinformatycznego.

Federacja ZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie" wyraża stanowcze przekonanie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie w poprawny sposób zarówno przygotować się jak i obsłużyć otwartych komunikatów sprawozdawczych od świadczeniodawców. Dotychczasowe działania NFZ w tym zakresie wskazują, że od początku stycznia sytuacja może ulec istotnemu pogorszeniu powodując zarówno całkowity paraliż rozliczeniowy jak również pozbawi zarówno NFZ jak i Ministra Zdrowia danych dotyczących zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" w żaden sposób nie uchyla się od przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych o udzielonych pacjentom świadczeniach zdrowotnych. Wyrażamy również wolę pełnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia nad systemem sprawozdawczości medycznej. Uważamy jednak, że tak szerokie eksperymentowanie na podmiotach czynnie działających w sektorze ochrony zdrowia, przez Narodowy Funduszu Zdrowia oraz Ministra Zdrowia, jest co najmniej wątpliwe.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o spowodowanie dalszego udostępniania przez NFZ aplikacji rozliczeniowej i przesunięcia terminu wprowadzenia otwartych komunikatów sprawozdawczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do czasu usprawnienia systemu informatycznego NFZ oraz rzetelnego opracowania i ogłoszenia wszystkich informacji zawartych w art. 13 ust. 2 pkt 2) ppkt a) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również o spowodowanie skorzystania z delegacji zawartej w art. 22 w/w ustawy.

Z poważaniem

Sekretarze PZ

Bożena Janicka

Jacek Krajewski

Mariusz WójtowiczDo wiadomości:

Pani Ewa Kopacz - Minister Zdrowia

Pan Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 

KOMUNIKAT PZ
Sekretariat PZ na posiedzeniu w dniu 15.12.2007r. w Koninie, rozszerzonym o prezesów zawiązków wojewódzkich zrzeszonych w Federacji ZPOZ „Porozumienie Zielonogórskie” ustalił co następuje

Wszystkie wnioski ofertowe o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w wersji papierowej należy składać w Biurze odpowiedniego Związku Wojewódzkiego do dnia 
21.12.2007 r.

Załącznik nr 21 do zarządzenia NR 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 roku - do wniosku należy załączyć:

Załącznik - oferta rzeczowa- wniosek 

Załącznik nr 22 do zarządzenia NR 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 roku,

Załącznik nr 24 do zarządzenia NR 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 roku,

Kopię polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcia umowy OC w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie postępowania zgodnie z § 64 ust.4  zarządzenia NR 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 roku,

Wykaz podwykonawców,

w przypadku realizacji Programu profilaktyki chorób odtytoniowych i POCHP
Oświadczenie Oferenta,

Harmonogram pracy jednostki i personelu,

W przypadku realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej POZ – dokument potwierdzający fakt posiadania gabinetu spełniającego odpowiednie wymogi,

O terminie złożenia wniosku / aktualizacji danych w formie elektronicznej poinformujemy w terminie późniejszym
 

Sekretariat PZ

Uchwała nr 1 Prezydium PZ z dnia 15.12.2007r.


Na podstawie § 17 statutu PZ uchwaliło, co następuje:

§ 1
Prezydium „Porozumienia Zielonogórskiego” przyjmuje sprawozdanie Sekretariatu z dotychczasowych działań w zakresie kontraktowania świadczeń.

§ 2
Prezydium PZ popiera kierunek działań Sekretariatu zarówno w aspekcie kontraktowania świadczeń jak i uregulowania sytuacji w zakresie otwartości formatu wymiany danych.

§ 3
W przypadku działań instytucji państwowych zaangażowanych w rozwiązanie powyższych kwestii nieadekwatnych do powagi problemu PZ rozważy podjęcie bardziej rygorystycznych kroków.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nadzwyczajne Prezydium PZ 15.12.2007 w Koninie

Obrady Sekretariatu z Prezesami Związków Wojewódzkich

W dniach 15.12.2007 w Koninie odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Janusz Tylewicz, Krystian Adamik. Rzecznik Robert Sapa, Prawnik Miłosz Woziński. Kierownik Biura Cezary Marczek W obradach udział wzięli Prezesi Związków Wojewódzkich.

Omówiono
1. Sprawy bieżące - informacje ze spotkań Sekretarzy .
2. Stan i zakres informacji z ogłaszanego kontraktowania świadczeń przez NFZ w regionach, 3.Programy informatyczne w rozliczaniu z NFZ.

Obrady Nadzwyczajnego Prezydium PZ 

W dniu 15.12.2007 odbyły się obrady Nadzwyczajnego Prezydium - Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, prowadzone przez Komisarza Stanisława Pikula 

Omówiono sprawy Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 

1.  Przyjęto protokół z ostatniego Prezydium

2. Sprawozdanie Sekretarzy 
- Przedstawiono podjęte działania (pisma i telefony) w sprawie warunków kontraktowania świadczeń na 2008

- Spotkania w Warszawie- przekazano problemy z kontraktowaniem świadczeń w POZ na 2008

11.12.2007 - spotkanie w NFZ notatka PZ i odpowiedz Prezesów NFZ (Notatka)

11.12.2007 - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z Ministrem M. Twardowskim

12.12.2007 -„Trzy życzenia dla ochrony zdrowia” konferencja w Domu Dziennikarza – spotkanie z Minister Zdrowia Ewą Kopacz, Prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem…

14.12.2007 – Sympozjum „Odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli” Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – spotkanie z Prezesem NFZ J Grabowskim

3. Omówiono problemy w kontraktowaniu świadczeń POZ na 2008

A. Wnioski ofertowe w wersji elektronicznej- wymaga dostosowania do potrzeb POZ i obowiązujących zapisów prawnych

B. Otwarte formaty wymiany danych – obecny stan, bałagan informatyczny, stanowisko NFZ a zapisy prawne - Pismo

C. Zarządzenie Prezesa 105/2007/DSOZ 
- Oświadczenia o przekazaniu opieki nocnej – interpretacja Prezesa NFZ do dyrektorów OW NFZ
- zmiana w Organizacji oraz dostępności do świadczeń pielęgniarki POZ - Katalog świadczeń pielęgniarskich w POZ 
a/ zmiana zakresu i sprawozdawczości w świadczeniach pielęgniarki POZ a pielęgniarki świadczeń środowiskowych 
b/ indywidualna karta opieki pielęgniarki środowiskowej w POZ – karty dla prawie 37 mln Polaków 
c/ zmiana ilości punktów (wyceny świadczenia) w świadczeniach pielęgniarki opieki dociskowej – w 23 procedurach 
d/ pobieranie materiału do badań – odpowiedzialność za transport 
- Program profilaktyczny pielęgniarki POZ w kierunku gruźlicy – przerzucenie finansowanie diagnostyki (np. rtg płuc ) na lekarza POZ, brak pełnego finansowanie programu 
- sprawozdawczość – zmiany, katalogi… 
- sprawozdawczość z diagnostyki z podziałem na grupy wiekowe

4. Podsumowanie i dalsze postępowanie w kontraktowaniu na 2008 
- Uchwała Prezydium PZ
- Komunikat Sekretariatu PZ

5. Sprawy różne - Gazeta PZ
- sprawy organizacyjne Biura PZ 
- czas pracy w zoz-ach, również w POZ i pomocy nocnej 
- kontrole – postępowanie
- diagnostyka w POZ a doniesienia medialne 
- dalsze plany: kolejne obrady Sekretariatu, spotkania z Prezesami i obrady Prezydium PZ 

6. Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono obrady Nadzwyczajnego Prezydium PZ, życząc wszystkim „Zdrowych i radosnych Świąt w gronie rodziny i bliskich”

Bożena Janicka

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Prezydium

Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

„Porozumienie Zielonogórskie”Myczkowce  24.11.2007

Posiedzenie prezydium otworzył Komisarz Stanisław Pikul i stwierdził istnienie quorum (30osób). Zebrani jednogłośnie wybrali protokolanta obrad C. Marczek. oraz przyjęli porządek obrad. W spotkaniu wzięli udział Delegaci i Goście zgodnie z listą obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. Następnie poddano pod głosowanie wniosek o  przyjęcie protokołu z  ostatniego prezydium. 27 osób za 3 przeciwko nikt nie wstrzymał się od głosu. Sprawozdanie ze spotkań federacyjnych przedstawił Kol. J. Krajewski zwracając szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie spotkań, nasi koledzy na spotkaniach są żywo zainteresowani, zadają wiele pytań. Informacja powinna docierać nie tylko przez struktury regionalne. Omawiając działania związków wspierające kampanię PO Kol. M. Wojtowicz zwrócił uwagę na fakt, iż woj. świętokrzyskie pomimo wspierania kandydatów PIS przedłożyło interes federacyjny nad sympatie polityczne. Kol. M. Twardowski  posumował działania wspierające zwracając uwagę na fakt, że w zależności do struktur związków działano mniej lub bardziej sprawnie, że następne związki chcą się do nas przyłączyć (łódzkie-Magda Muras, zachodnio pomorskie), jak to się uda organizacja będzie liczyła 16 województw. Nie wszyscy Sekretarze działali tak jak Państwo sobie tego życzyli, ale również Sekretariat nie do końca był zadowolony z poczynań związków regionalnych. W następnej części spotkania Kol. M. Twardowski poinformował zebranych o nominacji jaką otrzymał (podsekretarz stanu, wiceminister). Poinformował zebranych, ze jeszcze nominacji nie odebrał, a w dniu wczorajszym naradzaliśmy się z Sekretariatem czy to zrobić, myślę, że ich posłucham ponieważ jestem przedstawicielem środowiska, do żadnej partii ni należałem i będę współpracował z tymi z którymi należy współpracować. Spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem tych którzy odchodzili nie tak jak w innych ministerstwach. Nie wyobrażam sobie , żeby PZ straciło na znaczeniu bo to uniemożliwi mi pełnienie naszej misji. My musimy reprezentować nasze interesy. Dla dobra własnego wprowadźcie zmiany w statucie, zróbcie to tak aby to was nie poróżniło. To ma być wspólne działanie dla dobra federacji. Myślę, że to co się stało to nie jest mój sukces, gdyby nie było PZ, to nikt człowiekowi z ulicy nie zaproponował by stanowiska wiceministra. Doceniono wkład naszej organizacji. Przez 4 lata jesteśmy postrzegani jako organizacja sukcesu, drobne potknięcia też się nam zdarzały. PZ  nie powinno nic grozić. Chciałem was poinformować, że z mocy statutu przyjmując nominację przestaję być członkiem Porozumienia. Oceniając zamianę porozumienia z PO, bardzo dobrze zrobiliśmy zmieniając porozumienie, pomimo wielu zastrzeżeń. Politycy deklarują zmiany, więc należy tego przypilnować. Nie wiem jak długo tam będę, nie będę medialnie wypowiadał się  na temat medycyny rodzinnej i poz. Wiem dobrze co nam  wszystkim przeszkadza. Cieszę się, że mam oponentów bo nie jestem nijaki. To jest awans dla lekarzy rodzinnych. Kol. M. Wojtowicz  zauważył, Ty nie jesteś z ulicy Ty jesteś z PZ,  udało się  nam stworzyć taką organizację , oprócz aspektów prawnych osiągnęliśmy również aspekt finansowy. Jesteśmy jedyną organizacją społeczną do której PO się zwróciła, mimo iż w momencie podejmowania współpracy platforma miała gorsze notowania od PIS i nie było pewności co do sukcesu. Federacja będzie miała problem jak powstanie 5 funduszy, może to chodzi o dobro pacjenta. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś awansuje, a my o nim zapominamy, on musi mieć w nas wsparcie. Nie jestem lekarzem rodzinnym, ale będzie mi bardzo przyjemnie kiedy w poniedziałek będę mógł powiedzieć, mój kolega jest Wiceministrem Zdrowia. Jest to wielkie wyróżnienie ciężka praca, jego niepowodzenie to też nasze niepowodzenie. Kol. J. Dylewicz chcę Ci pogratulować, jesteśmy założycielami tej organizacji i jesteśmy już w historii , to nie jest koniec to dalszy ciąg  walki o obronę naszych interesów. Chcę abyśmy robili to dla naszych dzieci.. Kol. S. Pikul  życzymy Ci od serca zdrowia. Kol. T. Pielichowska  dziękujemy całemu Sekretariatowi za tą współpracę z PO, każdy powinien mieć możliwość oceny tej decyzji, powinniśmy wszyscy  podsumować tą kwestię-mówię o artykule który ukazał się w Służbie Zdrowia, to co mówimy tutaj to jest do nas, nic nie powinno się wydostać poza prezydium. Jeżeli organizacja podejmuje pewne zobowiązania, to organizacja jest monolitem, na tym prezydium powinniśmy zdecydować  kiedy będziemy o tym rozmawiać. Kol. W. Bołtruczuk  ja chcę zabrać głos w prostej kwestii, aby Marek nie zapomniał o Strategii, na stronie jest nasze logo i jest to konstytucja naszego związku, nie wyrzuć ani z pamięci ani z serca tego dokumentu. Kol. T. Gilowska chcę Ci podziękować oraz nam wszystkim, całemu Sekretariatowi – jesteśmy dumni, nasz głos jest słyszalny w Polsce. Tylko odważni odnoszą sukces, pamiętaj aby słuchać osób które Cię wspierają. Kol. E. Szewczuk to ogromy sukces twój jako człowieka, ja się zastanawiam czy to jest  dobre dla porozumienia, zostanie nam przyklejona etykieta, będziemy obrzucani błotem powinniśmy zostać grupą walczącą o interesy lekarzy. Kol. M. Wojtowicz  rozumiem Twój głos, że rządzący mogą wykorzystać tą sytuację, politycy mogą chcieć wykorzystać tą sytuację, są nie do końca wiadome pewne decyzje-prezes NFZ, część ludzi będzie mówiła, że Marek na plecach porozumienia dostał się do rządu. Marek był twarzą PZ bo myśmy się na to zgodzili. To jest nowa sytuacja, wierzę że to poukładamy i będziemy jeszcze silniejsi. Kol. R. Sapa mamy nową bardzo trudną sytuację jeżeli Marek ma być przedstawicielem środowiska, to jest to poważny sukces, nikt nam nic nie powie jeżeli będzie realizował strategię federacji. Kol. I. May gratuluję i mam jednocześnie dylemat, w jednej sprawie , członkowie myśleli o apolityczności, zapewnialiśmy ich, że nie idziemy po władzę-poszliśmy w politykę ochrony zdrowia. Kol. M. Sobolewski  oddelegowaliśmy Marka do pracy, czy iść po władzę – jakie wpływy za A. Sośnierza osiągnęła federacja, albo walczymy pięściami, albo rozumem. Kol. W. Bołtruczuk federacja  nie po to jest silna aby co roku walczyć, nasze stanowisko ma być słyszane, jest to oddelegowanie, aby zrobił to co jest zapisane w strategii. Kol. M. Twardowski czy byśmy poparli PO, czy nie propozycja by pewnie była, pomagali mi posłowie z wielu frakcji, ja nie idę pracować politycznie, jestem postrzegany jako bezpartyjny ekspert. Nikt nigdy nie zrobił tyle przez 4 lata, ja nie zostawiam organizacji w kryzysie. W następnej części spotkania Kol. J. Krajewski odczytał sprawozdanie sekretariatu (załącznik nr 2.) Kol. S. Pikul ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania (30 głosów za) nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Kol. B. Janicka poinformowała zebranych o materiałach przygotowanych przez biuro z informacją o stanie składek z prośbą o potwierdzenie zgodności lub ewentualne uwagi. W przypadku zgodności prosimy o potwierdzenie pisemne. Kol. K. Adamik przedstawił informacje związane z gazetą, dalej problemem są artykuły, ustalono tematykę na następne numery oraz harmonogram spotkań zespołu redakcyjnego. Największym problemem to zaległości płatnicze które teraz wynoszą  147 000 zł, należy monitorować płatności w związkach i zmobilizować kolegów, aby gazeta mogła funkcjonować. Problemy ze zwrotami generują niepotrzebne koszty – zwroty wygenerowały 15 000 zł kosztów. Ostatni numer tego roku jest gotowy, a na początku grudnia idzie do druku. Kol. A. Tomczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił sprawozdanie z prac komisji – dokonano analizy roku 2006. Protokół komisji(zał. nr 3) w zalecenia pokontrolnych zawnioskował o zamykanie roku sprawozdawczego do końca roku kalendarzowego, oraz przestrzegania uchwały delegacyjnej. Komisja wnioskowała o absolutorium dla wszystkich członków Sekretariatu. Kol. S. Pikul przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sekretariatowi  głosowanie  (30 głosów za) nikt się nie wstrzymał  nikt nie był przeciw. Sekretariat podjął decyzję, że komisarzem od stycznia będzie przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego  zarząd związku przedstawił kandydaturę Kol. T. Malicha  głosowały (33 osoby za) 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciwko. Kol. L. Kryczka poinformował zebranych, że uzupełniono skład zarządu – informacje przekazano do biura PZ. Kol. W. Pacholiki poinformował zebranych o problemach zwianych z systemem informatycznym i kontraktowaniem zwracają uwagę na fakt, że terminy  nie zostaną dotrzymane, w tej sprawie związek złożył oficjalny protest-w chwili obecnej czekamy na odpowiedź Dyrektora – mogą wyciąć specjalistkę. Kol D. Kowal u nas jest podobnie w zgłaszania wywieszono 4-tą aplikację, Dyrektor podjął decyzję jak nie zdążymy to będziemy anektowali, ludzie w funduszu proszą o anektowanie, program co chwilę nieczynny-przerwy techniczne. Kol. M. Małecki nie reprezentujemy specjalistki, ale jest podobnie. Kol. M. Wojtowicz  dwukrotnie w tej sprawie rozmawiałem z Prezesem Sośnierzem, mimo zapewnień informatyków to nie zadziałało, mając sygnały z regionów rozmawiałem z pełniącym obowiązki Prezesem Grabowskim , bał się podjąć jakakolwiek decyzję. Kol. M. Sobolewski od trzech miesięcy  oddział NFZ w Lublinie wyrzuca się cudzoziemców z list aktywnych. Kol. B. Janicka w sprawie danych prowadziliśmy rozmowy od lipca. W chwili obecnej brak jest osoby decyzyjnej, czekamy na nowego Prezesa. Kol. J. Krajewski przedstawił Stanowisko w tej sprawie (zał. nr 4.) informując jednocześnie zebranych, że dodatkowo wystosujemy w tej sprawie pismo do Prezesa. Kol. W. Bołtruczuk poprosił, aby odpis pisma dostarczyć do każdego związku. Kol. S. Pikul przeprowadził głosowanie  w sprawie Stanowiska (36 osób za) nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. Kol. T. Pielichowska następne spotkanie w sprawie statutu chcielibyśmy zorganizować na Lubelszczyźnie-prosimy o konkretny termin. Jak należy postępować w przypadku szczepień zalecanych –usługa sprawa dla prawników Federacji. Przewodniczący Komisji Statutowej M. Bukowski poinformował zebranych, ze prace w zasadzie dobiegły końca, są jednak błędy w związku z tym komisja musi się spotkać jeszcze raz , ale w związku z zaistniałymi zmianami będziemy starali się zrobić to jak najszybciej. Kol. M. Małecki powinniśmy przyjąć uchwałę w sprawie nominacji Marka Twardowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiono treść uchwały:

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w dniu 24.11.2007 r. działając na podstawie paragrafu 17 Statutu Federacji Prezydium PZ stwierdza co następuje;

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” z ogromną satysfakcją przyjęła nominację Pana Marka Twardowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja ta świadczy o poważnym potraktowaniu przez obecny Rząd Rzeczpospolitej Polskiej środowiska lekarzy w Polsce. Wybór doktora Marka Twardowskiego, wieloletniego praktyka znającego realia trudnej sytuacji pacjentów i środowiska medycznego, niewątpliwie przyczyni się do naprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce w atmosferze dialogu i porozumienia. Wyrażamy nadzieję, że ten kierunek będzie przez cały czas przyświecać Rządowi RP. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia nominacji.

Podkreślono, iż uchwała skierowana jest przede wszystkim do członków PZ. Stanowisko to zostanie upublicznione po przyjęciu przez M. Twardowskiego nominacji. Uchwałę przyjęto 32 głosami, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja wydawnictwa „Abranetis” dotycząca propozycji wydawniczych tej firmy rabatów dostępnych dla wszystkich kupujących gazetę „Zdrowie dla każdego”. Po wystąpieniu „Abranetisu” prezentację przeprowadziła dyrektor Anna Knotz z „Inter Polska” omawiając szczegółowo konsekwencje związane z wprowadzeniem od 15 grudnia 2007 r. obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyk lekarskich.

 Protokołował: Cezary Marczek

 Przewodniczący obrad: Stanisław Pikul

       

Wielkopolskie PZ wspomaga charytatywnie

Komunikat

W dn.15.12.2007 r. odbędzie się w Koninie Nadzwyczajne Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego. Po tym terminie będą decyzje dotyczące sposobu zawierania umów z NFZ na przyszły rok oraz dotyczące informatyzacji. Do tej pory nie zalecamy podejmowania jakichkolwiek kroków ww. sprawach.

Prof. Jerzy Regulski w PZ

W dniu 07.12.2007 r. prof. Jerzy Regulski - Przewodniczący Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej zaszczycił swoją obecnością ZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie".
W spotkaniu udział wzięli Janusz Tylewicz, Robert Sapa, Elżbieta Polak Dyrektor Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze oraz Dyrektor Biura Cezary Marczek. Przedstawiciele PZ zapoznali Gościa z historią powstania, specyfiką organizacji, rolą Federacji w kształtowaniu polityki zdrowotnej.

Szczególne zainteresowanie profesora Jerzego Regulskiego wzbudziły problemy związane z organizacją i rozwiązaniami systemu ochrony zdrowia w Polsce. Biorący udział w spotkaniu wyjaśniali sprawy związane z systemem ochrony zdrowia. Wymienione zostały poglądy ze szczególnym uwzględnieniem roli Samorządu Lokalnego i jego wpływu na sposób i stopień prywatyzacji zawiadywanych pomieszczeń z przeznaczeniem na przychodnie lekarskie.

Dyrektor Biura wręczył Panu Profesorowi okolicznościowe pamiątki. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia.
 

Spotkanie z przedstawicielami łódzkiego ŁZPOZ

W dniu 05 grudnia 2007 r. dobyło się spotkanie z przedstawicielami łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Łódzkie.

W trakcie rozmów określono zasady współpracy pomiędzy obiema organizacjami. Przedstawiciele Sekretariatu PZ wskazali na konieczność poprawy liczebności członków tej organizacji regionalnej i jej infrastruktury. Obie organizacje wyraziły wolę zacieśnienia wzajemnych kontaktów, a w przyszłości w zależności od aktywności członków-pracodawców wejście ŁZPOZ w struktury Federacji PZ wg założonego harmonogramu

 

Obrady Sekretariatu - 5.12.2007 w Koninie

W dniu 5 grudnia 2007 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik, Rzecznik Robert Sapa
Prawnik- Miłosz Woziński
Kierownik Biura PZ – Cezary MarczekZaproszeni Goście

Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z planem obrad
1. Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek obrad i wybrano prowadzącego obrady
2. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami „Porozumienia Łódzkiego”, które zgłosiło akces wstąpienia do PZ – omówiono stan i sytuacje PŁ i plan koniecznych, dalszych działań - Informacja
3. Sekreatrze i Kierownik Biura zdali relacje z prac od ostatniego Prezydium
4. Omówiono sprawy bieżące
- prawne, finansowe ,regulaminy, korespondencje
- dokonano analizy obecnej sytuacji w świetle zmian personalnych
- kontraktowanie 2008 – stan obecny, aktualizacje danych, sprawy informatyczne,
- sprawy z regionów - również interwencyjne
- praktyki indywidualne i grupowe - informacja
- czas pracy lekarzy
- recepty…
5. Akty prawne i konieczność podjęcia działań
6. Gazeta PZ – stan przygotowań kolejnego wydania
7. Podsumowanie, podjęto uchwały i stanowiska w omawianych sprawach
8. Zaplanowano dalsze działania w regionach, spotkania, udział w pracach w Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, kolejne obrady Sekretariatu, spotkanie z Prezesami Związków Wojewódzkich i posiedzenie Nadzwyczajne Prezydium PZ.

9. Zakończono obrady.

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z Porozumienia Zielonogórskiego

W związku z powołaniem mnie na stanowisko Podsekretarza Stanu (V- ce Ministra Zdrowia) zgodnie ze Statutem Federacji przestałem pełnić obowiązki Sekretarza z dniem 27.11.2007 r. Mam dużą satysfakcję, że odchodzę w momencie kiedy po czteroletniej działalności PZ jest postrzegany jako organizacja sukcesu.

Rzadko się zdarza aby komuś było dane odejść w takim momencie. Dziękuję wszystkim za przekazane gratulacje. Szczególne życzenia kieruję do liderów naszej organizacji życząc im aby o nią skutecznie dbali. Będę się starał w mojej nowej misji o poprawę całej ochrony zdrowia w Polsce.

Z pozdrowieniem

Marek Twardowski

 

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał – z dniem 21 listopada 2007 r. – pana
Marka Twardowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Uchwała
PREZYDIUM
"POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO"
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 24.11.2007r.

Działając na podstawie § 17 Statutu Federacji Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego stwierdza, co następuje:

§ 1 Porozumienie Zielonogórskie - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z ogromną satysfakcją przyjęło desygnowanie Pana Marka Twardowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Decyzja ta świadczy o poważnym traktowaniu przez obecny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej środowiska lekarzy w Polsce.

Wybór doktora Marka Twardowskiego, wieloletniego praktyka znającego realia trudnej sytuacji pacjentów i środowiska medycznego, niewątpliwie przyczyni się do naprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce w atmosferze dialogu i porozumienia.
Wyrażamy nadzieję, że ten kierunek będzie przez cały czas przyświecał Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pismo do Prezesa NFZ


PZ/CF/07/45 Zielona Góra, dn. 26 listopada 2007 r.

Szanowny Pan
Jacek Grabowski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Warszawa


Z wielkim niepokojem odbieramy sygnały od świadczeniodawców z całej Polski o problemach w ofertowaniu na rok 2008 w zakresie usług medycznych.

Problemy te wynikają z nowej, szerokiej, nie kompatybilnej formy elektronicznej ofertowania / aktualizacji danych.

W związku z zaistniałą sytuacja dotyczącą niemożności przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji oraz stomatologii, zwracamy się o rozważenie przedłużenia okresu trwania umów na w /w świadczenia na rok 2008 w formie aneksowania umów z roku 2007.

Niniejszym przypominamy, że sprawa była wielokrotnie sygnalizowana, a Sekretarz ds. kryzysowych Porozumienia Zielonogórskiego informował Pana Prezesa osobiście w rozmowie telefonicznej o nieprawidłowościach występujących w programie informatycznym uniemożliwiającym sporządzenie oferty i zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2008.

Jako Porozumienie Zielonogórskie wyrażamy zaniepokojenie brakiem podjęcia decyzji przez Centralę NFZ w tak ważnej sprawie dotyczącej zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w roku 2008.


Podjęcie niezwłocznie decyzji o aneksowaniu umów na rok 2008, umożliwi zawarcie umów, a nade wszystko przyczyni się do prawidłowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w roku 2008.

W załączeniu przedstawiamy stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie kontraktowania na 2008 rok.

Sekretarz ds. finansowych

Bożena Janicka

Sekretarz ds. kryzysowych
Mariusz Wójtowicz

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

 

Stanowisko Prezydium PZ z dnia 24.11.2007


PZ/CF/07/44

Zielona Góra, dn. 26 listopada 2007 r.

Szanowny Pan Jacek Grabowski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Warszawa


Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie z dużym niepokojem obserwuje proces kontraktowania świadczeń specjalistycznych na rok 2008. Wyrażamy obawy o terminowy przebieg powyższego procesu kontraktacji. Apelujemy do władz Narodowego Funduszu Zdrowia o przedłużenie w formie aneksu umów kontraktowych za rok 2007 na świadczenia specjalistyczne i świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2008.


W imieniu Prezydium
Sekretarz ds. kryzysowych
Mariusz Wójtowicz
Komisarz
Stanisław Pikul

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

 

Obrady Sekretariatu i Prezydium PZ 23-25.11.2007 w Myczkowcach


W dniach 23.11.2007 w Myczkowcach odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Janusz Tylewicz, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik. Rzecznik Robert Sapa.

Omówiono
1.Sprawy bieżące
2.Spotkanie z Komisją Rewizyjną

Obrady Delegatów Prezydium PZ – 24.11.2007

W dniu 24.11.2007 odbyły się obrady Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, prowadzone przez Komisarza Stanisława Pikula

Omówiono sprawy Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:
1. Przyjęto protokół z ostatniego Prezydium
2. Zdano relacje ze spotkań federacyjnych - Radom i Ostrołęka, Lądek Zdrój, Rzeszów, Białystok…
3. Sprawozdanie - podsumowanie działań wspierających kampanię wyborczą PO, przedstawił Marek Twardowski w związku z planowaną nominacją na Wiceministra Zdrowia – dziękując za dotychczasową współprace członkom PZ.
- Gratulujemy i życzymy zdrowia, samych sukcesów i owocnej współpracy.
- Uchwała Prezydium PZ
5. Jacek Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac Sekretariatu
6. Sprawy finansowe przedstawiła Bożena Janicka
7. Przedstawiono sprawy Gazety PZ - Sekretarz Krystian Adamik
8. Adam Tomczyk przedstawił sprawozdanie Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium Sekretariatowi.
9. Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielono jednogłośnie absolutorium Sekretariatowi
10. Sprawy różne.
- omówiono problemy w ofertowaniu z NFZ i zawarciu umów na 2008 rok zarówno w AOS… ale również przewidywane w POZ-Stanowisko Prezydium PZ
- dokonano wyboru Komisarza Elekta- Tomasz Malich woj. warmińsko- mazurskie- Gratulujemy
- przedstawiono zmiany w Zarządzie Związku Świętokrzyskiego - gratulujemy
- informacje- praca komisji statutowej,
- dalsze plany spotkań z Prezesami, obrady Prezydium
11. Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono obrady

Po zakończeniu obrad przedstawiono bieżące informacje:
Prezentacja „Abranetis” w sprawie Gazety PZ
Prezentacja „OC obowiązkowe lekarzy” („Inter”) w związku ze zmianami w prawie.

W imieniu Sekretariatu dziękuję organizatorom – Prezesowi Podkarpackiego Związku PZ

Bożena Janicka

 

 

Bonin bez poradni

Ekipa od zarządzania kryzysowego

Anestezjolodzy: dłuższa praca za wyższą płacę

Wstrząsowa terapia

Płockie szpitale mogą zostać bez lekarzy

NFZ nie dostanie pieniędzy z Funduszu Pracy

Kopacz o zmianie prawa dotyczącego finansów NFZ

Śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce dla pogotowia lotniczego

Czy można wykorzystać fundusz socjalny
Co wybrać - abonament czy polisę
Kto może korzystać bez ubezpieczenia
Jak rozliczać wydatki
Czy abonament działa w innym mieście
Jakie prawa ma pełnoletnia córka
Kto wystawi legitymację dla dziecka
Jak uzyskać karty zdrowia po zmianie przychodni
Czy mogę skopiować dokumenty
Czy zmienić lekarza dla 18-latka
Rząd powinien zmienić przepisy o 11-godzinnym odpoczynku lekarzy w ciągu doby
Biegli będą powoływani na pięć lat

Bukiel: Pacjent powinien wyceniać lekarza

Bunt szpitali i samorządów

Po nowym roku zabraknie lekarzy w szpitalach?

Zdrowie dzieci zagrożone

Pieniądze dla bezrobotnych, nie dla lekarzy

Premier powołał Andrzeja Włodarczyka na wiceministra zdrowia

Twardowski: Zadbamy o to, by lekarze nie wyjeżdżali

"Nie wierzymy w cuda"

Czy Tusk poratuje zdrowie Funduszem Pracy

Szpital, w którym za wszystko zapłacisz

Kopacz prosi o 90 dni spokoju

Wojna o pieniądze za leki

Nie chcę podwyższać składki zdrowotnej

Lekarze gotowi do konfrontacji

Nobel dla naszych pielęgniarek

Porozumienie Łódzkie bliżej Zielonogórskiego

Posłowie chcą zwiększenia środków z budżetu

 

List otwarty Roberta Makówki

OZZL: praca ponad normę w zamian za wyższą płacę minimalną

Kopacz: po I kwartale 2008 r. dodatkowo ponad 1 mld zł na zdrowie

Koncerny blokowały nie tylko iwabradynę

Bukiel: lekarze sami będą decydować, czy pracować na dyżurach

Po nowym roku nie przyjmą Cię do szpitala

Czas pracy lekarzy - roztrzygnięcia pilnie potrzebne

Prezes NRL proponuje kompromis w sprawie czasu pracu

Brytyjczycy nie chcą leczyć imigrantów

Niech rolnicy zapłacą na zdrowie

Kontrakty NFZ czyli kto kogo szantażuje?

Fakt": NFZ kosztuje krocie

"Życie Warszawy": Szpitale nie chcą chorego

Zniesienie limitów na leczenie zawałów dopiero od maja (Nr wyd. 2106)
Prawo do leczenia po studiach (Nr wyd. 2106)
Na uproszczeniu systemu refundacji leków skorzystają wszyscy pacjenci (Nr wyd. 2106)

Ile lekarze będą mieli wolnego

Kopacz zwróciła się do NFZ o wstrzymanie pieniędzy na nadwykonania

Paszkiewicz: W NFZ nie ma dodatkowych pieniędzy na dyżury

PiS: Ograniczenie czasu pracy lekarzy od 1 stycznia

Platforma zlikwiduje podatek Religi

Lekarstwo, które skraca życie

NFZ nie podpisał jeszcze umów ze szpitalami
W jaki sposób korzystać ze świadczeń zdrowotnych w 2008 roku

Samorząd lekarski zaleca tworzenie grup negocjacyjnych

Rząd ulegnie w sprawie czasu pracy lekarzy

Kopacz o przyczynach zamieszania z listą leków refundowanych

Kontrowersje wokół dyżuru medycznego

Szpitale nie podpisały kontraktów z NFZ

Wojna o in vitro

Czy szpitale zlikwidują oddziały ratunkowe?

Fundusz zrozumiał chorych na białaczkę

Komunikat personalny

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia na dzisiejszym posiedzeniu jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Jacka Paszkiewicza na stanowisko prezesa NFZ.

Lekarze szachują rząd Tuska

NFZ każe chorym umierać w trzy miesiące

MZ: Odroczyć przepisy o czasie pracy o 6 miesięcy

Lekarze: Mamy w rękach broń

Pensja od pacjenta

Dłuższe kolejki do szpitali, bo drożeje leczenie

Chorzy zbyt zdrowi muszą odejść

"Fakt": bezduszni urzędnicy NFZ

Dajmy czas lekarzom

Medycy grożą buntem

Szpital tnie koszty, a pacjenci szukają lekarzy

Lekarz będzie mógł pracować i dyżurować przez 24 godziny na dobę

Rozwijające się prywatne centra medyczne chętniej korzystają z kredytów i leasingu
Pozostanie tylko kilka największych firm
Lekarz nie może sztucznie zawyżać sprzedaży leków refundowanych
Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi wzrosnąć
Rząd: stare przepisy do lipca

Lekarze mówią: Podwyżki albo strajk

MZ chce opóźnić wejście w życie listy refundacyjnej

Czy lekarski zjazd zaufa rządowi Tuska

Przewlekle chorzy długo poczekają na łóżko

Kompromis w rozmowach o zdrowiu

Rynek farmaceutyczny w Polsce wzrósł o 8,6 proc.

Czy Unia złagodzi przepisy o dyżurach lekarskich

NFZ szuka oszczędności

Nowa lista leków dwa tygodnie później

Lekarze walczą o krótszą pracę

KE: Są szanse na nową dyrektywę o czasie pracy

Porozumienie z lekarzami możliwe w przyszłym tygodniu

Taktyka strusia
Unia może ukarać Polskę za nieprzestrzeganie Dyrektywy
Stare recepty będą ważne do końca tego roku
Rząd: krótszy czas pracy lekarzy dopiero od 2009 roku
Lekarzowi nie wolno podważać autorytetu innego lekarza

Tyka bomba pod szpitalami

Jak szpital łata dziury w grafiku

Wcześniaki potrzebują pomocy; NFZ zasłania się przepisami

Kryzysowa drużyna minister Kopacz

Piecha sfałszował dokumenty?

Podpis wart 40 mln złotych rocznie

Piecha złożył do prokuratury i CBA zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Lekarze zgodzą się pracować dłużej, jeśli dostaną podwyżki

Lekarze liczą na reformę NFZ

W expose o zdrowiu

Nowy wiceminister zdrowia

Doktor rynek

Brown nie przekonał Tuska do zablokowania dyrektywy

Przełom w negocjacjach szpitali z NFZ

Krzysztof Grzegorek wiceministrem zdrowia

Nowe przepisy zagrażają bezpieczeństwu pacjentów

Dymisja wiceministra Piechy

Kopacz: Liczę na wsparcie lekarzy

Lepiej nie choruj, może zabraknąć lekarzy

Wiceprezydent Jerzy Miller odchodzi z ratusza

"Polska": wcześniaki nie są odporne

Lekarze chcą 120 zł za godzinę

Płockie szpitale mówią NFZ-owi nie

Za pierwsze dwa dni leczenia będą niższe stawki
Sanepid ma układ zbiorowy
Leczenie metadonem tylko dla osób pełnoletnich

Piecha zawieszony przez PiS 

Przedsiębiorcy popierają opt-out

Kopacz: lista leków - sprawą dla NIK

Od leku na serce ministra boli głowa

Premier prawdopodobnie dzisiaj przyjmie rezygnację Piechy

Bukiel: dodatkowe dyżury lekarzy w zamian za odpowiednie płace

Bukiel: Lekarze będą pracowali na dodatkowych dyżurach za odpowiednie płace

Karski: Gratulacje dla dziennikarzy. Sprawa Piechy wymaga wyjaśnienia

Lekarzy jest za dużo czy z mało?

Health Minister vows to kick the habit

Zamieszanie wokół refundowanych leków

Piecha: Lek na dusznicę miał być umieszczony na liście już w 2006 r.

Jest śledztwo ws. dokumentacji wyniesionej ze szpitala MSWiA

Według ekspertyzy chirurg Mirosław G. nie zabił

Stanowisko MPPOZ ws przygotowania umów na 2008r

Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia oczekuje o umożliwienia Świadczeniodawcom przygotowania wniosków do umów na rok 2008. Wyznaczenie terminu uzupełnienia dokumentów w systemie informatycznym MOW NFZ na 22.11.2007r w sytuacji gdy Mazowiecki Oddział Wojewódzki permanentnie blokuje do nich dostęp zamieszczając komunikat "PRZERWA TECHNICZNA" uważamy za rażące lekceważenie Świadczeniodawców. Dalsze trwanie przy obecnych terminach złożenia dokumentów i brak możliwości składania ich w Delegaturach MOW uniemożliwi podpisanie umów i aneksów na rok 2008 przez Świadczeniodawców spoza Warszawy. Sytuacja taka być może oceniana jest przez Oddział jako korzystna - dowartościowująca podmioty w Stolicy- spowoduje jednak brak dostępności do Świadczeń dla pacjentów w terenie. Pragniemy przypomnieć, że na Mazowszu poza Warszawa zamieszkuje ponad dwa miliony osób, które też wymagają opieki medycznej. Oczekujemy przywrócenia funkcjonalności serwerów MOW i wyznaczenia realnych terminów wprowadzenia danych a w przypadku dalszego trwania -przerw technicznych- przekazania kompetencji z powrotem do Delegatur, które w poprzednich latach poprawnie radziły sobie z zawieraniem i przedłużaniem umów.
Źródło: Zarząd Związku

 

Budżet na zdrowie

Najgłupsze pomysły na organizację dyżurów

Czy niektóre leki znikną z aptek 1 stycznia 2009?

Oferta NFZ. W szpitalach bez euforii

Ratowała ośrodek zdrowia czy zarabiała dla siebie miliony?

Radziwiłł: oczekujemy zwiększenia środków na ochronę zdrowia

PiS ponownie złoży projekt w sprawie komisji śledczej do spraw prywatyzacji służby zdrowia

Szpitale bez lekarzy?

Pacjenci będą nadal czekać w kolejkach, bo dentyści nie chcą podpisywać umów z NFZ

Ewa Kopacz ministrem zdrowia

 Piecha szefem komisji zdrowia

 

"Nasz Dziennik": NFZ dyktuje warunki

Przedawnione szkody bez rekompensaty

Przepychanki z rejestracją leków

Składka zdrowotna jest opłacana z każdego źródła przychodu

Nowe listy leków

Opt-out - wspólne działania samorządów i OZZL

ŻW Sądy kuszą lekarzy

Kto ma dbać o szpitale

Radomska posłanka ministrem

Likwidacja NFZ nie naprawi systemu lecznictwa

Dalszy ciąg awantury o tanie polskie leki

Jeszcze o wzroście kosztów ubezpieczeń OC świadczeniodawców

Obowiązkowe OC może uderzyć w polskie szpitale

Knock-out szpitali

Ekspert: powstanie kilku funduszy w miejsce NFZ utrudni kompletowanie danych medycznych

Nowe leki tańsze dla pacjentów, ale drogie dla budżetu

O przekształceniu szpitala decyduje samorząd lokalny

Lista leków refundowanych czeka na podpis minister finansów

Zabraknie tanich leków

Pomorze: Podwyżki lekarzy tylko tymczasowe

Rząd nie zapłaci za leki dla chorych na EB

Szpitale chcą więcej pieniędzy od NFZ

Rzecznik praw obywatelskich skarży ubezpieczenie rolników

ORL w Łodzi: Nie podpisujcie sami opt-out

Znamy skład senackiej Komisji Zdrowia

"Ewa Kopacz: Sześć funduszy zamiast NFZ

Decyzja  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie o dopuszczeniu do obrotu VAXIGRIP zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub głęboko podskórnych - ampułko strzykawka 0,5 ml nr ser. B 0541 - 1 d.w. 05.2008 p.o. Sanofi Pasteur S.A. Lyon France

Zamiast dużego NFZ, będzie sześć małych?

Rada powiatu może zmieniać swoje uchwały

RPO skarży KRUS do TK

Apel OZZL do lekarzy

Lekarze wreszcie mogą stawiać warunki

Lekarze w pogotowiu z powodu szykan

Dwóch kandydatów na szefa NFZ

"Gazeta Wyborcza": Podejrzane porody w Schwedt

Złe prawo szkodzi
Za nadużycia w wystawianiu recept grozi pięć lat więzienia

Więcej dla lekarzy sądowych

NFZ nie zdąży podpisać kontraktów?

"Życie Warszawy": CBA potknęło się w lecznicy?

Siostry czekają na cud

NFZ usunie chorych z kolejek do operacji

NFZ: Lekarze ze szpitala MSWiA nie wyłudzali pieniędzy

Rząd przelewa z Funduszu Pracy do NFZ

Sośnierz wolał Sejm od Funduszu Zdrowia

Mniej pieniędzy dla lekarzy pogotowia

Promocja tanich leków trwa, a jest nielegalna

Sieradz: Szpital bez lekarzy?

W przyszłym roku szpitale zaostrzą walkę o specjalistów
 
Dodatkowe 3,8 mld zł dla NFZ

Kopacz: Najpierw kontrakty, refundacje i dyżury

"Musimy zalegalizować współpłacenie"

 Rośnie koszt ubezpieczeń OC świadczeniodawców

 Rząd wniesie do nowego Sejmu stare projekty

 OPZZ przeciw podnoszeniu składki

Zdrowie uzdrowię

Paraliż w sądach: zabraknie lekarzy wydających zwolnienia

 Do pediatry bez skierowania

Kandydatka na ministra zdrowia przedstawia plan działania

Lekarze nie chcą "Corhydronu"

Szpitale i lekarze przeklinają program NFZ

Szpitali nie stać na droższe jedzenie dla chorych

Religa: Teraz będę łowił ryby, a potem błędy PO

Obowiązkowe polisy dla szpitali, lekarzy i pielęgniarek
Szpitale podpiszą umowy z NFZ na cztery miesiące
 
Posiłki w szpitalach nie uwzględniają potrzeb chorych

Pacjenci ewakuowani, bo zabrakło anestezjologów

OZZL podsumował akcję protestacyjną

 Religa połowicznie zadowolony

 Kukułcze jajo ministra Religi

Ryzyko ponownej akcji protestacyjnej

Podziękowania

Dziękuję wszystkim Zielonogórzanom ale też i innym internautom ,którzy odwiedzali moja stronę. Dziś w nocy stuknęło stutysięczne kliknięcie tej strony w tym roku. Mam nadzieję ,że znaleźliście przynajmniej część odpowiedzi na pytania ,które Was nurtowały. Dziękuję za to ,że w ten właśnie sposób byliście ze mną w trudnym dla mnie okresie ,kiedy przechodziłem endoprotezo plastyki obu bioder. Swoisty kontakt jaki dawała mi ta strona z Wami dodawał mi sił na przezwyciężenie kalectwa , bólu i różnych czarnych myśli.

W tym szczególnym okresie refleksji związanym z Dniem Zmarłych oddaję cześć pamięci naszych zmarłych często tragicznie kolegów lekarzy Dr Antoniukowi, Dr Jędrychowskiemu, Dr Kostrubale i Dr Lewczukowi.

Andrzej Przystaś                                                                                                31,10,2007r

Informacja

30.10.2007 r.
Dnia 2 listopada 2007 roku Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia będzie nieczynna. Dzień ten zostanie odpracowany 10 listopada 2007 r.

 

Ewa Kopacz: Tusk zaproponował mi stanowisko ministra zdrowia

Ewa Kopacz ministrem zdrowia?

Recepta na cud gospodarczy

Obrady Sekretariatu i spotkanie regionalne w dniach 26-27.10.2007

 w Rzeszowie

 

Obrady Sekretariatu i spotkanie regionalne w dniach 26-27.10.2007 w Rzeszowie

W dniach 26-27.10.2007 w trakcie objazdowych spotkań regionalnych – odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Janusz Tylewicz, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz

Tematem obrad były

1. Relacje Sekretarzy z prac, wyjazdów, spotkań, prowadzonych rozmów i podjętych działań, informacje z objazdówki –spotkań regionalnych
2. Sprawy bieżące Federacji PZ (prace w Biurze PZ , korespondencja, uchwały , składki , sprawy finansowe, regionalne, prawne…)
3. Strategia PZ po wyborach.
4. Informacje- próby zmiany przez NIL wysokości składki na Izbę Lekarską
5. Sprawy różne i dyskusja

W dniu 27 października w Rzeszowie w Sali Gimnastycznej LO, odbyło się prowadzone przez Prezesa Mariusza Małeckiego spotkanie członków Podkarpackiego Związku Pracodawców PZ z Sekretariatem PZ reprezentowanym przez Bożenę Janicką, Marka Twardowskiego, Jacka Krajewskiego , Mariusza Wójtowicza i Janusza Tylewicza . W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznych na Podkarpaciu- Izb lekarskich, KLR w Polsce, Konsultant Woj. Medycyny Rodzinnej

Omówiono
1. Zasady kontraktowania na rok 2008
2. Programy informatyczne - rozliczane i sprawozdawczość - stan na dziś
3. Strategia PZ po wyborach
4. Gazeta „Zdrowie dla każdego” na Podkarpaciu
5. Sprawy Federacji PZ
6. Pytania i dyskusja (dostosowanie pomieszczeń, dokumenty ubezpieczenia, transport daleki – zlecania

Bożena Janicka
 

"S" poprze decentralizację NFZ

Łapanka do krapkowickiego pogotowia

Ochłapy zamiast podwyżki dla służby zdrowia

Będzie postępowanie w sprawie zabrania przez CBA dokumentacji ze szpitala MSWiA

Obalenie mitów
Albo wyższa składka, albo współpłacenie

Marek Twardowski z teką wiceministra?

OZZL proponuje rządowi współpracę

Ochłapy zamiast podwyżki dla służby zdrowia

Starcie o zdrowie

Najpierw rząd powinien wprowadzić rejestr usług medycznych, a potem zlikwidować NFZ

NFZ patronuje niewiarygodnym szkoleniom

"Dziennik": NFZ patronuje niewiarygodnym szkoleniom

Opinie o pomyśle likwidacji NFZ

Gest Kozakiewicza nie może reklamować leków

Jak długo przysługuje pomoc (Nr wyd. 2079)
Dla kogo bezpłatne świadczenia (Nr wyd. 2079)
Kontynuacja leczenia po wyjściu ze szpitala (Nr wyd. 2079)
Szerszy wachlarz usług (Nr wyd. 2079)
Czy możliwy wyjazd z czworonogiem (Nr wyd. 2079)
Leczenie po decyzji burmistrza (Nr wyd. 2079)
Realizacja w innym kraju UE (Nr wyd. 2079)
Opłaty za potwierdzenie zgodności kopii (Nr wyd. 2079)

Informator dla świadczeniodawców

Ulotka dla pacjenta

Ranking "Bezpieczny Szpital 2007"

Kto się upora ze zdrowiem

Pomysły Platformy na służbę zdrowia

Strasburg przyjął skargę dr Mirosława G. na działania CBA i Ziobry

Religa zrealizował w pełni trzy z dziesięciu punktów swojego programu

"Dz": Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji

Krótsze kolejki do specjalisty

Trochę zmian w podejściu do pacjenta

Kopacz: O tym, kto zostanie ministrem zdrowia, zdecyduje premier

Pilne zadania nowej władz

 Szef ORL w Łodzi o czasie pracy lekarzy

 Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji

 Sprawozdawczość (2007-10-23 10:34:55)

Sprawozdawczość wykonujemy tak jak dotychczas - aż do odwołania.

Z pozdrowieniem
Marek Twardowski
Prezes

Komunikat Świadczeniodawcy POZ
w sprawie sprawozdawczości i umieszczania nr PESEL na receptach
(dodano 10.10.2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 października 2007r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania

Będą wyższe pensje w szpitalach i uzdrowiskach  Operacje bez intensywnej terapii

Białe podwyżki

Sprostowanie

W związku z publikacją w dzienniku "Metro" (18 października br.) artykułu pt. "Szczepić się na grypę, czy nie?". - oczekujące od dnia 18 października 2007 r.

 

Szpital, który chciała prywatyzować Sawicka, od lat jest prywatny

Jak poseł PiS prywatyzował szpital w Bydgoszczy

Zalecenia OZZL wobec nowelizacji ustawy o ZOZ

 Prokuratura: Koncerny nie podżegały do strajku

 

Interwencja w sprawie szczepień!

Podjąłem interwencję u Rzecznika Ministra Zdrowia Pawła Trzcińskiego w sprawie informacji w wiadomościach telewizyjnych, że pacjentom po 65 roku życia przysługują bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

Rzecznik obiecał, że się tym zajmie i sprostuje.

Marek Twardowski

Odstąpienie od leczenia pacjenta

Opinia prawna                 Pismo

 

Ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Religa: Szpitali będzie mniej

Jak poseł PiS prywatyzował

Prywatyzacja szpitali trwa, kampanijny spór też

Gwoździe do trumny prywatnej służby zdrowia

Niepubliczne szpitale także leczą bezpłatnie

PiS sprywatyzował szpital w Płocku

Jak PiS i PO sprywatyzowały szpitale w kujawsko-pomorskim

EBOiR zapuka z gotówką do polskich szpitali

Szczepić się na grypę, czy nie?

900 tysięcy osób niepotrzebnie płaci składki ZUS

5,4 mld zł dla lekarzy rodzinnych w 2008 roku
Numer 112 będzie działał w całym kraju za trzy lata

Pielęgniarki walczą o podwyżki

Debata o służbie zdrowia

Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki do ZUS i NFZ

"GP": Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki

Instytut Psychiatrii i Neurologii: jutro tylko ordynatorzy i dyżurni

W obronie przychodni

PIP ma skontrolować kontrakty lekarzy
Od maja nowe kontrakty z NFZ
Szpital musi wydać dodatkowe pieniądze na podwyżki

Oświadczenie OZZL w sprawie kłamliwego spotu PiS

 Podwyżki w NFZ

OZZL: Kłamliwy spot PiS

"Gazeta Prawna": Każdy pacjent dostanie elektroniczna kartę

Fundusz łata dziury w szpitalach

Formalności po przyjeździe do Hiszpanii

NFZ potrzebuje sukcesu
Elektroniczne karty z NFZ dla wszystkich Polaków

Pacjenci i NFZ oszczędzają na lekarstwach

Infanrix, jedna z wycofanych serii szczepionek dla dzieci, znów na rynku

Infanrix - wyjaśnienia producenta

Niepełnosprawni pozwali Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ namawia do badań, a potem ich odmawia

Dopiero w lipcu 2008 r. zmienią się umowy szpitali z NFZ
 
Za działanie centrów powiadamiania ratunkowego odpowiadają wojewodowie

Skąd pieniądze na lekarskie podwyżki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Religa zaskarży Hypkiego za słowa o ustawieniu przetargu na śmigłowiec

PO i Porozumienie Zielonogórskie: zreformujemy służbę zdrowia

Chorzy wywalczyli pieniądze

Religa: Podwyżki także dla niestrajkujących

Lekarze rodzinni wciąż nie mają wszystkich kart szczepień
Zbędne bariery w leczeniu dzieci

Porozumienie Wyborcze Pomiędzy PO a PZ

Porozumienie Wyborcze Pomiędzy Platformą Obywatelską a Porozumieniem Zielonogórskim

Porozumienie Wyborcze pomiędzy Platformą Obywatelską a Porozumieniem Zielonogórskim zostaje zawarte w celu skutecznej realizacji kompleksowej reformy ochrony zdrowia, której od lat bezskutecznie oczekują Obywatele. Wspólne cele Platforma Obywatelska i Porozumienie Zielonogórskie przedstawiają w trwającej Kampanii Wyborczej.


1. Obie strony na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo pacjenta.
2. W trybie pilnym należy doprowadzić do uszczelnienia systemu poprzez wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego dla każdego Obywatela RP. Pozwoli to stopniowo zmniejszyć i likwidować kolejki do specjalistów i szpitali. Ujednolici to także zbieranie, przekazywanie i przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych w skali całego kraju.
3. Strony podejmą wszystkie możliwe działania, aby polskie pielęgniarki i polscy lekarze wykształceni w naszym kraju leczyli Obywateli Polski, a nie emigrowali by leczyć obywateli bogatych krajów unijnych.
4. Racjonalne zmiany w systemie ochrony zdrowia muszą także oznaczać niepodważalną rolę lekarza rodzinnego, który powinien być prawdziwym przewodnikiem pacjenta.
5. Należy jak najszybciej wprowadzić obowiązkowe badania profilaktyczne. Uchroni to wielu pacjentów przed leczeniem choroby dopiero w zaawansowanym stadium. W tej kwestii ważna jest aktywność samorządów lokalnych.
6. Konieczna jest prawidłowa wycena usług medycznych, tak by doprowadzić do należnego finansowania pracy lekarzy i pielęgniarek.
7. Każda jednostka ochrony zdrowia powinna otrzymywać pieniądze za konkretną usługę medyczną.
8. Strony doprowadzą do prawidłowego finansowania szpitali w oparciu o zasady konkurencyjności usług oraz odpowiednie ich finansowanie.
9. Zmiany powinny dotyczyć także prawidłowego kształcenia specjalistów.
10. Strony będą dążyły by wszystkie wspólne działania były czytelne i zrozumiałe dla społeczeństwa.
11. Konieczne jest uporządkowanie systemu prawnego, tak by stworzyć stabilne podstawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
12. Do systemu należy wprowadzić mechanizmy umożliwiające konkurencję, która przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz zredukuje kolejki do specjalistów i szpitali.
13. Naszym Obywatelom należy umożliwić leczenie nowoczesnymi i tańszymi lekami.
14. Wszystkie problemy i ewentualne różnice zdań związane z realizacją tego porozumienia będą rozstrzygane na drodze partnerskich uzgodnień pomiędzy liderami obu organizacji.

Przyjmując powyższe postanowienia do realizacji porozumienie podpisali:

W imieniu Platformy Obywatelskiej
Przewodniczący –
Donald Tusk

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
Ewa Kopacz

W imieniu Porozumienia Zielonogórskiego
Sekretarz - Główny Negocjator – Marek Twardowski

Sekretarz ds. finansowych
Bożena Janicka
 

Porozumienie PO z Porozumieniem Zielonogórskim 

Będzie minimalna płaca w służbie zdrowia

NFZ wdraża RUM II

Niemoralna propozycja NFZ

Od 2008 roku wzrosną opłaty za krew

Roszady w zarządzie PZ

Robert Sapa został, Janusz Tylewicz poza zarządem. Lekarze lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego obradowali na walnym zjeździe. Na wniosek prezesa Marka Twardowskiego została skrócona kadencja Zarządu, tym samym zjazd sprawozdawczy przekształcił się w sprawozdawczo-wyborczy.
Lekarze wybrali nowy Zarząd, który obecnie liczy pięciu, a nie jak wcześniej dziewięciu członków. Prezesem, z racji braku kontrkandydatów, pozostał dotychczasowy prezes Marek Twardowski. W zarządzie nie znalazł się jeden z założycieli Porozumienia - Janusz Tylewicz, żółtą kartkę zobaczył też Robert Sapa, ale ostatecznie pozostał w zarządzie. Na walnym zebraniu przedstawiono również efekty tegorocznych negocjacji z prezesem NFZ Andrzejem Sośnierzem. Pacjenci mogą być spokojni, lekarze nie będą zamykali gabinetów, bo dostali od Narodowego Funduszu Zdrowia wszystko, czego żądali. Gościem wczorajszego zjazdu była poseł Bożenna Bukiewicz, która poprosiła lekarzy o poparcie programu Platformy Obywatelskiej w zbliżających się wyborach.

Radziwiłł: Nocna i świąteczna pomoc lekarska w POZ to anachronizm

Porozumienie Zielonogórskie

 Rozmowy, porozumienie i protesty

Biznes: szpital

 Nowe strajki, nowe wypowiedzenia

Religa zachęca lekarzy do dalszej walki o podwyżki

1,2 mld zł na leczenie nieubezpieczonych
Skontrolują kontrakty lekarzy

POrozumienie lekarzy i polityków

Tysiąc lekarzy potrzebnych od zaraz

Radomscy lekarze wracają do pracy

Fundusz robi rewolucję

Niższe kontrakty dla szpitali wydłużą kolejki pacjentów
 
Laboratoria mają jeszcze dwa lata na uzyskanie akredytacji

Gilowska: Państwowa służba zdrowia nie będzie pracowała wydajniej

Prezes NFZ: Szpitale powinny mieć zyski

 

Wstrzymanie w obrocie -Decyzja Nr 17/WS/2007 z dnia 01-10-2007 BiP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie  VAXIGRIP zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub głęboko podskórnych - ampułko strzykawka 0,5 ml nr ser. B 0541 - 1 d.w. 05.2008 p.o. Sanofi Pasteur S.A. Lyon France (265kB)

Biuletyn nr 15/2007

 Konieczny PESEL na recepcie

Kto i jak policzy pieniądze na leczenie

Sośnierz chce zmian, Religa się zastanawia

Krótka ściąga o pieniądzach w zdrowiu

Jest kasa, są lekarze

Andrzej Sośnierz uniewinniony przez sąd

Fundusz Zdrowia próbuje uspokoić szpitale, że pieniędzy na leczenie nie będzie mniej

 Skreślenie tylko według zasad z ustawy
 

List otwarty do firm przygotowujących oprogramowanie dla Świadczeniodawców.

Szanowni Panie i Panowie Informatycy
Po dwóch dniach heroicznej aczkolwiek beznadziejnej walki z oprogramowaniem ,o którym mówi komunikat na stronie
Dla świadczeniodawców postanowiłem spasować.

Gdyby Świadczeniodawcy zastosowali się do niego mgło by dojść do największej w dziejach polskiej ochrony zdrowia zapaści przekraczającej zacznie stan z przełomu roku 2003 i 2004 spotęgowany sytuacją jaką mamy dzisiaj w wielu szpitalach .
Mam dla Was bardzo ważną wiadomość .Stworzone przez Wasz ze firmy oprogramowanie uniemożliwia rozliczenie się z NFZ przeciętnemu lekarzowi a w konsekwencji powoduje brak środków finansowych na ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Na szczęście Porozumienie Zielonogórskie (przynajmniej w przypadku lekarzy rodzinnych) wynegocjowało dla Was czas ,w którym możecie pracować nad wielce niedoskonałym oprogramowaniem. Jego obsługa kosztuje wiele nerwów i zdrowia. Doraźnie ta partyzantka w połączeniu z dodatkowymi papierowymi rozliczeniami na dzień dzisiejszy jakoś funkcjonuje.
Osobiście mam nieprzyjemność pracy na KSSWD (ale koledzy na PŚ wieszają porównywalne ilości psów) ,który w wersji 15.0.0 nadal zawiera błędy jak np. wyrzuca z listy aktywnej uczniów z datą urodzenia po 1 października.
Największym jego mankamentem jest comiesięczna procedura dektywacji i aktywacji deklaracji ,która niepotrzebnie zabiera mnóstwo czasu. Wierzcie mi ,że lekarz może go znacznie lepiej wykorzystać np. na dokształcanie się w swojej dziedzinie medycyny co było by większą korzyścią dla pacjentów albo na odrabianie lekcji z dziećmi.

Czy Wy macie dzieci? Moi synowie mnie czasem potrzebują.

Baz Oracle,PostgreSQL czy Firebird nie znam ale w MS Access potrafię napisać makro, które załatwi tę procedurę jednym kliknięciem.
Testując programy wiodących firm na rynku oprogramowania medycznego jestem rozczarowany ich jakością zwłaszcza w kontekście  bardzo dobrej medialnej opinii o polskich informatykach.

 W dniu dzisiejszym zadaję jej publicznie kłam.
Drodzy Państwo zostało jeszcze kilka miesięcy i proszę Was gorąco w imieniu kolegów lekarzy a przede wszystkim naszych pacjentów. Przyłóżcie się do poprawy tych aplikacji. Bo gdy znikną darmowe programy rozliczeniowe Wy lub członkowie waszych rodzin mogą mieć problem z uzyskaniem jakiegoś świadczenia medycznego spowodowany trudnościami w rozliczeń elektronicznych z NFZ. Oczywiście oberwie się znowu nam lekarzom pod pręgierzem Przysięgi Hipokratesa.Szkoda ,że informatycy nie mają takowej.


Z poważaniem i życzeniami powodzenia .
Lek.Andrzej Przystaś

 

Obrady PZ w Małym Cichym - 28-30.09.2007

Obrady Sekretariatu PZ – W dniu 28.09.2007 odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie    

Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 

1. Relacje Sekretarzy i Kierownika Biura z prac w ostatnim okresie, ze spotkań, rozmów...

2. Omówiono sprawy bieżące
-  Kontraktowanie świadczeń na 2008
-  Sprawy informatyczne, … 
-  Podsumowaniu już odbytych spotkań regionalnych (lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) 
- Wpływającą korespondencje

3. Gazeta PZ „Zdrowie dla każdego”
- analiza kolejnego wydania i plany na dalsze numery
- druk, gazeta a wybory, zamówienia, sytuacja w regionach.

4  Spraw y- plany organizacyjno / biurowe
- ustalono plan spotkań regionalnych - omówiono i ustalono prace biura, Sekretarzy
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu i spotkania z Prezesami  
- ustalono - obrady Prezydium PZ w listopadzie 2007 na Podkarpaciu

5 Zakończenie obrad Sekretariatu

Obrady Delegatów Prezydium PZ – 29.09.2007

W dniu 29.09.2007 odbyło się obrady Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie 

Omówiono sprawy Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1. Zasady kontraktowania na rok 2008

2. Programy informatyczne - rozliczane i sprawozdawczość - stan na dziś

3. Strategia PZ w świetle zbliżających się wyborów

4. Gazeta „Zdrowie dla każdego” spotkanie z Kolegium Redakcyjnym

5. Informacja z prac komisji ds. statutu

6. Sprawy bieżące różne                          
a/ zmiany w OC - prezentacja, 
b/ ujednolicenie zasad korzystania z logo PZ przez związki regionalne,                                        
c/ przepływ informacji,                                                                                
d/ wzorcowe praktyki PZ - prezentacja

6. Zakończenie obrad

Obrady  Redakcji i Kolegium Redakcyjnego Gazety „Zdrowie dla każdego”

Osobnym spotkaniem w dniu 29.09.2007 w Małym Cichym były obrady Redakcji i Kolegium Redakcyjnego gazety PZ „Zdrowie dla każdego”. Obrady prowadził Redaktor Naczelny Artur Żerkowski, wraz z przedstawicielem firmy - Wydawnictwo Almamedia, uczestniczyli przedstawiciele związków regionalnych. Wielkopolskę reprezentowali Iwona May i Jerzy Stępień.

Obrady dotyczyły                                                                            

1. Podsumowanie i analiza – wrześniowego - już wydrukowanego numeru gazety

2. Przygotowania kolejnego - październikowego wydania  (gazeta a wybory)

3. Planów i makiet kolejnych wydań

4. Spotkanie z Delegatami Prezydium PZ

W imieniu Sekretariatu dziękuję organizatorom – Prezesowi Małopolskiego Związku PZ

Bożena Janicka

Zarządzenie Nr 69/2007/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Zarządzenie Nr 69/2007/DSOZ 544.72 KB, 26.09.2007 r.

Spis załaczników

Załączniki do zarządzenia 5.25 MB, 26.09.2007 r.

USTAWA z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Dla świadczeniodawców
Komunikat dotyczący zbliżającego się terminu zakończenia udostępniania świadczeniodawcom programów komputerowych (Pakiet świadczeniodawcy i KS-SWD), służących rozliczaniu wykonanych świadczeń

(dodano 31.08.2007 r.)

 

Aktywność procentująca w przyszłości
 
Opieka w domu nad przewlekle chorym
 
Wezwanie pogotowia ratunkowego
 
Koszty zabiegu planowego za granicą
Religa kontra Sośnierz, spór o kontraktowanie

Szpitale: chcą nam płacić poniżej kosztów

  Oszukany szpital kliniczny?

Rozmowa z prezesem NFZ

NFZ pozamyka szpitale na Warmii i Mazurach?

Stan przedzawałowy w wielkopolskich szpitalach?

Lekarze wracają do pracy

Komitet obrony szpitala oskarża lekarzy

Lekarze: kończymy głodówkę, ale strajk trwa

 Premier: Lekarze łamią przysięgę Hipokratesa

Władze nie dopełniły obowiązków

Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZL 

Korwin-Mikke: Opłacajmy lekarzy, a nie gang Religi

Pacjenci mogą odetchnąć

Szpitale dostaną mniej na leczenie

W Radomiu już leczą

Pracodawcy przeciwko podniesieniu składki zdrowotnej

Niepewny los pracujących na oddziałach bez pacjentów

Wyleczyć służbę zdrowia z feudalizmu

 NFZ ma sześć dni na zmianę umów ze szpitalami
Pacjent może domagać się odszkodowania
 
Wyjazd do uzdrowiska możliwy tylko raz w roku

Nie będzie ewakuacji radomskich szpitali

Szpitale przestają przyjmować pacjentów

Rząd zawinił, lekarzy oskarżają

OIOM zawsze trzeba znaleźć

Dramat w Częstochowie

Dramat pacjentów z Mielca

"Dziennik": Zakaz sprzedaży Nutramigenu

OZZL: Będziemy protestować mimo krytyki i obelg

MZ projektuje wzost składki zdrowotnej

Polska służba zdrowia jedną z najgorszych w UE

Pacjenci z Radomia trafili do Warszawy

Chorzy wywiezieni, szpital do likwidacji

Lekarze zostali w domu

Lekarzami powinny się zająć "odpowiednie instytucje"

Pracowali w czasie strajków, nie zapłacą im za to

  Potrzebna pomoc: chorzy umierają w kolejce

Więcej pieniędzy na ratownictwo
Radom: rozmowy zakończyły się fiaskiem

Lekarze: nikt nam nie proponował 8 tys

Prezes NRL: Sygnał ze strony lekarzy jest bardzo klarowny

Ewakuacja szpitali w Radomiu kwestią czasu

 

Uśmiercony przez "Dziennik" pacjent żyje

Oburzony Religa: Lekarze chcą zarabiać 16 tysięcy

Szpitale sparaliżowane, lekarze się zwolnili

Końskie, Radom, Tychy: lekarze nie przyszli do pracy

Szpitale bez lekarzy - dziś kończą się wypowiedzenia

Recepta OZZL

Radom: Lekarze nie przyszli do...

W szpitalach stan krytyczny

Lekarze odchodzą

Kto straci zdrowie w poniedziałek

90 mld zł zapłaci budżet za wyższą składkę zdrowotną

Nowe zasady na 2008 rok

Bukiel: Kaczyński realizuje scenariusz Stalina

W Częstochowie drugi etap ewakuacji pacjentów

Nie ma porozumienia lekarze-dyrekcje szpitali

Częstochowa zaczyna ewakuację

Piecha: Wypowiedzenia nie są wielkim problemem

Lekarze odejdą od łóżek?

Czy za kilka dni pacjenci zostaną bez opieki

Służba zdrowia - nie ma powodu do histerii

Minister nie pomógł

Nie ma porozumienia z lekarzami w Radomiu, trudna sytuacja w szpitalach

Religa: bezpieczeństwo chorych biorę na siebie

WYDARZENIA-Szpitale bez lekarzy(7MB xvid)

Ewakuacja chorych z Radomia do stolicy

Głodówka w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej

Czy szpitalom grożą ewakuacje pacjentów

Religa zadowolony z siebie

Lekarze na Józefowie znowu głodują

Pat w szpitalu neuropsychiatrycznym

Lekarze nie stracą prawa wykonywania zawodu
 
Lekarze nie pójdą do wojska
 
Więcej pieniędzy dla lekarzy rodzinnych

Polska wydała 647 mln zł na system, który nie działaReliga: przyjdźcie do pracy 1 października

Religa o reklamie NFZ z wizerunkiem Sośnierza

 Głodują, bo są źle traktowani

 Propozycje "nie do przyjęcia"

 Sądeccy lekarze odrzucili rekordowe kontrakty

Czy będzie porozumienie w Łomży i w Suwałkach?

NFZ rozczarował szpitale katalogiem świadczeń

Religa: medycynę widzę silną i publiczną

Lekarze zapłacą karę za złamanie porozumienia

Jaki prezent może przyjąć lekarz

Lekarze nie pójdą do wojska
Więcej pieniędzy dla lekarzy rodzinnych

List otwarty do Prezesa NFZ

OZZL do NFZ: zwiększyć wycenę

W Radomiu obradował sztab kryzysowy

Strajkujący lekarze idą w kamasze

Trująca praca

Kiedy praca zabija

Chory z wypalenia

W Radomiu obradował sztab kryzysowy

Szpitale: ewakuacja

Zamykają oddziały w szpitalu w Lubaczowie

Nie psujmy Funduszu Pracy!

Przepisy zmuszają do nauki

Nielegalne placówki mogą zostać zlikwidowane

Za leczenie ofiar wypadków zapłacą tylko kierowcy

Lekarze: Porozmawiajmy o zdrowiu

Ostatnie dni na porozumienie

Trzeba będzie zamknąć szpitale?

OZZL przedstawił metody naprawy systemu opieki zdrowotnej

Co druga polska rodzina leczy się prywatnie

Lekarze wchodzą w kampanię wyborczą

Igłę do pojemnika, gazik do worka

Tydzień do ewakuacji szpitala

Pacjencie, uśpij się sam

Coraz więcej prywatnych szpitali
 
W zdrowiu więcej rynku
 
Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym
Rośnie sprzedaż leków bez recept
 
Strajk lekarzy wydłuża kolejki czekających na zabiegi

Podwyżki w Ciechanowie

Lekarze z WCM odrzucają podwyżkę

Dyżury medyczne będą czasem pracy

Fundusz przeznaczy na leczenie 44,5 mld zł

OZZL: Trzeba podnieść efektywność działań strajkowych

Nie przyjmuje pacjentów na planowe operacje

Piecha: Pielęgniarkę można wynająć. ...

Szpitale w prywatne ręce

Kosztowny wzrost płac lekarzy

Ginekolodzy chcą iść na swoje

Do lekarza bez kolejki

Najlepiej być zdrowym i młodym

Bardzo wygodnie, ale nie tanio

Konsultant będzie wypełniał dokumentację medyczną
NFZ ma pieniądze na podwyżki dla lekarzy

Pacjenci proszą: dyżurujcie!

Zarobki stażystów i rezydentów wzrosną o 30 proc.

 Lubelszczyzna nie boi się wypowiedzeń

Przed nami strajk absencyjny w szpitalach?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

Poradnik dla planujących zakup oprogramowania

Podwyżki do podpisu prezydenta

Wypowiedzenia w 55 szpitalach

Prezydent podpisał dwie ustawy

Anestezjolodzy nie wierzą w obietnice rządu

Lekarze z Łomży odchodzą z pracy

Wyrok za fałszywe recepty

Szef zachodniopomorskiego NFZ aresztowany

Mariusz Jurkiewicz, były dyrektor POSUM, w areszcie

W szpitalach i karetkach brakuje anestezjologów
Nie można kontrolować niezarejestrowanych placówek

Nie zapłacą za ratunek

Szpital za długi wydzierżawię

Jeszcze w tym roku wzrosną pensje pracowników szpitali

Zarzuty za ustawianie przetargów

Zatrzymania przedstawicieli firm farmaceutycznych

Gorzej tylko w Albanii

OZZL mówi: Sprawdzam!

NFZ nie zapłaci za ratowanie noworodka

W szpitalu wojewódzkim ciągle strajk

Gorlice: podwyżki albo strajk od wtorku

Religa: Przeforsuję ubezpieczenia dodatkowe

Senat za podwyżkami bez poprawek

Przedwyborcze pieniądze na służbę zdrowia

Dyrektorzy i związkowcy zdecydują o podwyżkach

Zarządzenie Nr 53/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 września 2007 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik do zarządzenia

Funkcjonowanie radomskich szpitali zagrożone

W sierpniu ubyło ponad 5% lekarzy

Religa: Realna podwyżka w przyszłym roku to 15-20%

ŻW W sądach brakuje lekarzy. Procesy będą szybsze!

Koniec z płaceniem za przyjezdnych pacjentów

Kontrakty na 2008 r. zagrożone

Lekarz dostanie więcej za opiekę nad pacjentem w nocy

ŻW 250 lekarzy odejdzie z radomskich szpitali

Procedura drukowania kodu kreskowego zawierającego PESEL na recepcie

Religa: Musimy więcej płacić na zdrowie

Premier: Składka zdrowotna wzrośnie do 13%

 Minister znów obiecuje, pielęgniarki nie wierzą

 Lekarze wyjechali

 "To kompletna aberracja"

 "Rząd nie ma żadnej koncepcji na reformę"

 Gilowska: W systemie będzie 60% więcej środków

Skąd wziąć brakujące miliardy

Przeciw prywatyzacji przychodni

Większe nakłady, to kiełbasa wyborcza?

Czy profesor dopuścił się korupcji?

Lekarze ze Szpitala w Ciechanowie zakończyli strajk

Urząd skarbowy w prywatnym gabinecie lekarskim

PKPP Lewiatan: Pomysł Religi jest absurdalny

Prezydent podpisał nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

PiS obiecuje więcej na leczenie

Zabrać pracy, dać na zdrowie

3,5 mld zł z Funduszu Pracy do NFZ
Publiczne szpitale muszą zwrócić niewykorzystane pieniądze

Samorządy lekarskie: Podnieść wynagrodzenie lekarzy sądowych

Pracownicy służby zdrowia oszukani?
Atrakcyjne kontrakty 2008?

Słabe zainteresowanie lekarzy konkursami

Oddziały ratunkowe dostaną więcej pieniędzy z NFZ

Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyżkowej

Zakaz sprzedaży alkoholu dla ciężarnych

 

Obrady Sekretariatu z Prezesami Związków w dniu 29.08.2007 w Zielonej Górze


W dniu 29 sierpnia w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Janusz Tylewicz, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz i Rzecznik- Robert Sapa Prawnik: Miłosz Woziński
Biuro PZ :Kierownik Cezary Marczek

Obrady Sekretariatu z udziałem Prezesów lub przedstawicieli związków wojewódzkich - członków Federacji PZ

Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:
- Relacje Sekretarzy i Kierownika Biura z prac w ostatnim okresie, ze spotkań, rozmów...plany w zakresie kontraktowania świadczeń na rok 2008, uwagi i sprawy zgłaszane z regionów…

- Gazeta PZ „Zdrowie dla każdego” analiza kolejnego wydania i plany na dalsze numery - druk, zamówienia, sytuacja w regionach, informacje - „Kolegium Redakcyjnego” Gazety PZ…

- Ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych spotkaniach, zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu i Prezydium PZ

- Zakończenie obrad

Bożena Janicka
 

Nocna opieka lekarska

Projekt podlaski format asf ok 3,7MB

format avi xvid ok 5MB

Sztab kryzysowy o wypowiedzeniach

 Nie wycofują wypowiedzeń

Przerwana misja Religi

Dodatkowe pieniądze dla szpitali

 Samorządy lekarskie o kontraktach, dyżurach i opt-out

 Za strajkiem

Janosikowa: Dziękuję, że mnie nie potępiliście

Protest lekarzy trochę się rozmył

Nagroda dla łamistrajków

NFZ zamierza wprowadzić nowy system rozliczeń

Porozumienia w Rzeszowie i w Sanoku

Wypowiedzenia i negocjacje

"Dziennik Polski": Szansa dla dwóch milionów chorych na cukrzycę

Monopol na drogi lek dzięki urzędnikowi NFZ?

Kto skorzystał na strajku lekarzy?

Jarosław Wanecki: Czas wojny

Lekarze żyją krócej

Lekarz rodzinny zamiast pogotowia

NFZ o przyszłorocznych kontraktach POZ

Jak NFZ zapłaci za zdrowie w 2008 r.

Nowy podatek od Religi

Korupcja czy zemsta służb specjalnych

Konferencja prasowa NFZ

29 sierpnia 2007 roku odbyła się w Centrali NFZ konferencja prasowa z udziałem Pana Prezesa Andrzeja Sośnierza dotycząca zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2008 roku.wypowiedź PREZESA NFZ o zmianach  w POZ : (1,64 MB )

Lekarze wyjeżdżają, pielęgniarek przybywa

 Gotowi na "ostateczny wariant"

Dziecko na szczepienie zaprosi lekarz

Posłowie: pielęgniarkom można dać więcej

Nowa składka pomoże na starość

Ubezpieczenia pielęgnacyjne: projekt trudny do wykonania

Choroba nie patrzy na zegarek: Leczyć się do 15.30?

Podwyżki bez 40-procentowego ograniczenia

Lekarze składają wypowiedzenia i je wycofują

Wakacje od doktora Misia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Porozumienie rządu i NSZZ "Solidarność"

Trudne rozmowy w Ostrołęce

Co zafunduje Fundusz

Sejm przyjął poprawki do noweli ustawy o świadczeniach

Noworodki ewakuowane ze szpitala w Rzeszowie

Rzeszów: Ewakuacja oddziału noworodków

Szpital będzie pracował... bez lekarzy

Prawie 48,5 mld zł w kasie NFZ w 2008 roku

 Dodatkowy miliard na świadczenia

Urzędnicy z NFZ fundują sobie limuzyny

 

Decyzja Nr 66/WS/2007 z dnia 23-08-2007
INFANRIX IPV + Hib
pod.odp. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Ilu lekarzy zabraknie w szpitalach jesienią

Szpitale zapłacą za zmiany w czasie pracy lekarzy

Długi weekend lekarzy rodzinnych

Na pracę lekarza powyżej 48 godzin tygodniowo potrzebna jest zgoda zainteresowanego

OZZL: Podnieść wycenę świadczeń o ok. 60%

Szpitale bez personelu - pacjenci ewakuowani

Piecha: Zapewnimy sprawną ewakuację wszystkich pacjentów

Oświadczenie
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

w sprawie publicznej wypowiedzi Marszałka Sejmu RP Ludwika Dorna

"Panie marszałku, wstyd!"

PESEL na receptach poza ustawą

 

Wkrótce na Parkitce zabraknie lekarzy?

W zdrowiu prywata

Sejm radzi o pensjach w służbie zdrowia

Pielęgniarki i lekarze nie stracą zeszłorocznych podwyżek

"Problem braków kadrowych w szpitalach będzie narastał"

Mówi Zdzisław Szramik

Przymusowa ewakuacja małych pacjentów

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia musi być również w kolejnych latach
Dyrektorzy szpitali zapłacą więcej lekarzom kontraktowym

Nie ma lekarzy, nie ma szpitala

Nie ma zgody w Łomży

 Gorlicki pat

 E-zdrowie

Rząd przyjął zmianę ustawy o podwyżkach

Pielęgniarki: odejdziemy od łóżek, jeśli rząd nas zignoruje

Dyrektorzy szpitali: mamy za małe kontrakty

Marszałek pożyczył pieniądze szpitalom

Dodatki zostaną wliczone do pensji zasadniczej
W szpitalach może zabraknąć lekarzy

 

W walce o lekarzy
Rozmowa z dr. Markiem Twardowskim, lekarzem rodzinnym,
sekretarzem Porozumienia Zielonogórskiego
i jego głównym negocjatorem

Przekroczyć Rubikon

 

Prywatnie znaczy bardziej na swoim, ale nie zawsze bezpiecznie i stabilnie. Mogą się ostatnio o tym przekonać lekarze POZ ponownie atakowani przez NFZ o przyjęcie całodobowej odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Rozwiązanie tyleż nieludzkie, co nigdzie nie spotykane. Przestrzegam przed pochopnym wzięciem na swe barki tego, co dziś może nęcić niezłą ceną, a jutro zostanie wpisane w podstawowy pakiet, od którego nie ma odwrotu. Jeśli w ogóle nocna pomoc lekarska jest komuś naprawdę potrzebna (mam co do tego poważne wątpliwości), to niech płatnik ją sobie organizuje. To nie jest zadanie lekarza – on ma się skupić na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych swoich podopiecznych, które spokojnie można zabezpieczyć w dzień.

Konstanty Radziwiłł


Roszkiewicz: Sytuacja jest tragiczna

W Zabrzu wrze

 Personel medyczny potrzebny od zaraz

 Wielka emigracja z "Matki Polki"?

Podwyżki dla lekarzy mogą trafić do Trybunału
Praca w NFZ nie będzie oznaczać przerwy w zawodzie
Fundusz stworzył szarą strefę w ochronie zdrowia

Bukiel: Kontraktowanie pokaże

 Zbliża się ewakuacja podkarpackich szpitali

 Pielęgniarki znów ruszą na Warszawę

Jak PiS ma utrzymać podwyżki w szpitalach?

Szpitale nie chcą przyjmować pacjentów

Ewakuacja szpitala na Winiarach

Nasz szpital dyskryminowany przez NFZ

W Matce Polce nie chcą łamistrajków

Krajobraz po strajku lekarzy

Wicemarszałek od służby zdrowia z łapanki

Wicemarszałek: szpitale wkrótce opustoszeją

Lekarze głodują, szpitale nie przyjmują pacjentów

Lekarz prosto z Sejmu wróci na salę operacyjną

Rozszerzone wymogi dla dokumentacji medycznej

 Wydłużony czas pracy tylko za lepsze wynagrodzenia

Apel OZZL do lekarzy pracujących na etatach

 "W Ministerstwie Zdrowia wciąż nie wierzą"

Lekarze grożą wyjazdem za granicę

Wicemarszałek: szpitale wkrótce opustoszeją

Z powodu strajku szpitalom brakuje na wypłaty

Informatyzacja poprawi opiekę nad pacjentami
 
Podwyżki trzeba włączyć do ceny świadczeń zdrowotnych

Obrady Sekretariatu i Redakcji Gazety PZ dniu 11.08.2007 w KONINIE

Obrady Sekretariatu PZ – Konin 11.08.2007

W dniu11 sierpnia w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski Jacek Krajewski, Rzecznik- Robert Sapa
Biuro PZ :Kierownik Cezary Marczek
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1. Relacje Sekretarzy i Kierownika Biura z prac w ostatnim okresie, ze spotkań, rozmów...

2. Omówiono sprawy bieżące
- Kontraktowanie świadczeń (doniesienia medialne….)
- Sprawy informatyczne, PESEL –u, NIA …
- Sprawy zgłaszane z regionów (np. Małopolska – umowa….)
- Akcje podejmowane przez PZ - współpraca z innymi…
- Wpływającą korespondencje

3. Gazeta PZ „Zdrowie dla każdego”
- analiza kolejnego wydania i plany na dalsze numery - druk, zamówienia, sytuacja w regionach, informacje - „Rady Programowej” Gazety PZ…

4 Sprawy organizacyjno / biurowe
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych spotkaniach
- omówiono i ustalono prace biura, Sekretarzy
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu, spotkania z Prezesami i
obrady Prezydium PZ

5 Zakończenie obrad Sektratiatu

Obrady Rady Programowej i Redakcji Gazety „Zdrowie dla każdego”

Osobnym spotkaniem w dniu 11.08 2007 w Koninie były obrady Redakcja i Rada Programowa gazety PZ „Zdrowie dla każdego”. Obrady prowadził Redaktor Naczelny Artur Żerkowski, wraz z przedstawicielami firmy - Wydawnictwo Almamedia i Sekretarzem Redakcji, uczestniczyli przedstawiciele związków regionalnych.
Wielkopolskę reprezentowali
Iwona May i Jerzy Stępień.

Obrady dotyczyły
1. Podsumowania i analizy już wydanych numerów gazety

2.Przygotowania kolejnego – wrześniowego wydania

3. Planów i makiet kolejnych wydań

4 .Spotkania z Sekretariatem PZ

Bożena Janicka

 

Tak państwo karmi chorych

Za nowoczesne leki trzeba płacić z własnej kieszeni

PKPP: Rząd zlekceważył partnerów społecznych

Bez zwolnienia nie ma pieniędzy

"Metro": Lekarze - od strajku do sądu

Wycena usług musi być wyższa

Bez lekarzy szpitale nie dostaną kontraktów

Kontrowersje wokół wskaźnika

Nokaut przez opt out - proponuje dr Czesław Miś

"Życie Warszawy": Służba zdrowia? Najlepiej prywatna

Priorytet rządu
Gwarancją podwyżek będzie włączenie ich do pensji

Ciechanów: strajk lekarzy trwa

Religa: Nie likwidujemy szpitali, my je przekształcamy

Sieć to za mało

Szpitale potrzebne, ale nie wszystkie

Nowy kierownik delegatury NFZ

Lekarze walczą w sądach

Gaśnie strajk, ale trwa protest

" Dziennik Polski": Niezdrowa kolejka

Strajkujące pielęgniarki stracą pracę

Nie płacą za corhydron

Zdrowie w naszych kieszeniach

Lekarz rodzinny nie będzie zleceniodawcą

SN: Dniówka lekarska wynosi 7 godzin i 35 minut

Przystanek krwiodawstwo

Lekarze nie skapitulowali

"Rzeczpospolita": Duże szpitale zaczną zarabiać

Lekarze nie chcą kontrolować kolegów

Szpitale nie czekają na ustawę i przygotowują się do sieci

Radom: Pacjenci tracą cierpliwość

To jak pan korumpował lekarza?

Eksperci o dodatkowych źródłach dochodów NFZ

Lekarzom należy się większe wynagrodzenie

Ułatwienia dla lekarzy robiących specjalizację

W budżecie wciąż jest 600 mln zł dla szpitali

Spółdzielnie sposobem na sukces?

Lekarze walczą o podwyżki z dyrektorami swoich szpitali

Lekarze chcą przyjmować pacjentów

Dyrektor szpitala na Czarnowie: Draństwo NFZ pod sąd!

"Solidarność" prosi prezydenta o pomoc

Religa pogroził lekarzom z Przemyśla

Na Banacha chwilowy kompromis

NFZ zamierza się odwołać od wyroku WSA

Już wiadomo, gdzie trafiły brudne strzykawki

Zgłaszają się pierwsze ofiary brudnych strzykawek

Religa: Coraz mniej strajków i szpitali

Raport CBOS o protestach pracowników służby zdrowia w Polsce.

250 szpitali pracuje jak na ostrym dyżurze

Szpital dużo traci na strajku

Religa poprze lekarzy z Banacha

Ewakuacja pacjentów przez długi

Za zagraniczne operacje powinien zapłacić NFZ

Będą pieniądze, może przybędzie lekarzy

Dyrektor szpitala nie zapłaci za dyżury

NFZ ciągle nie wie, według jakich zasad dzielić pieniądze
Płatny egzamin z polskiego dla cudzoziemca

Infromacja dotycząca strzykawek BD Discardit II

Religa: Winni zostaną ukarani

Wadliwa seria strzykawek

Kto zawinił ws. brudnych strzykawek?

Bolesław Piecha: Mogło dojść do przestępstwa

Skażone strzykawki - cisza przez pół roku

Usprawiedliwi tylko lekarz, który ma umowę

Dla strajkujących pensji nie będzie

Dwa lata urlopu za nocne dyżury

Dodatkowe pieniądze trafią do wciąż zadłużonych szpitali
Lekarz zapyta chorego o wykonywany zawód

PZ: Lekarze rodzinni podstawą w systemie ochrony zdrowia

Petycja lekarzy polskich do Parlamentu Europejskiego

Bukiel: Jesienią zabraknie lekarzy

"Środowisko lekarskie walczy o eliminację błędów organizacyjnych"

"Dziennik Polski": W kolejce po protezę

Lekarze wracają do pracy

Lekarze z Banacha idą do ministra

Co piąty śląski anestezjolog pracuje za granicą

Nokaut przez OPT- OUT proponuje dr Czesław Miś

Projekt Kujawsko-Pomorskiego Klastra Medycznego

Pat w Warszawie

Sieć szpitali w strzępach

Polscy lekarze potrafią zdziałać cuda

Lekarz sądowy wyłącznie z rejestru

Nie rezygnujemy ze strajku

Strajk lekarzy zmienia formę; o losy szpitali martwią się samorządy

Sośnierz swoje, lekarze swoje

Pacjenci telefonują po pogotowie i kłamią

Bukiel: strajk lekarzy nie gaśnie

OZZL: Będziemy nadal protestować

ŻW"Pacjenci, wytrzymajcie!"

17 razy scolina zamiast corhydronu

Senat przyjął nowelę ustawy o świadczeniach zdrowotnych

Lekarze pomogą pozamykać zadłużone szpitale

Strajk lekarzy przeniesie się do sądu?

Podwyżki zostaną wliczone do pensji
Nowy zakres uprawnień pielęgniarki

Szpitale bez szans na wyleczenie

"Podatek Religi": Kierowcy płacą w całej Unii

Kolejna wojna ze strajkującymi

W Senacie o dyżurach

Czy naruszanie norm czasu pracy i odpoczynku lekarzy w Polsce od 2004 r. będzie przedmiotem zainteresowania polskich prokuratur ?

Osiemnasty szpital przyłącza się do protestu

Lekarze z Banacha chcą nowego kontraktu z NFZ

W Senacie debata na temat noweli o świadczeniach zdrowotnych

NFZ roztrwoni 10 milionów złotych

Za opiekę na starość zapłacimy już za dwa lata

Element konkurencji w systemie?

Stolica/ Strajk w szpitalu na Banacha będzie kontynuowany (aktl.)

Uwagi FZPOZPZ do projektu rozporządzenia

Rząd przyjął nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bukiel: Wpadliśmy w pułapkę, więc zmieniliśmy strategię

Strajk w szpitalach spokojniejszy, ale nie mniejszy

Sprawdź, czy recepta jest dobrze wypisana

Namawiają naszych lekarzy na Hiszpanię

Lekarski Egzamin Państwowy również dla cudzoziemców
Za transport sanitarny zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia

Jakość usług medycznych ocenią pacjenci

Lekarze z zagranicy nie chcą pracować w Polsce

OZZL o bezprawnych działania władz

Strajk przeciw strajkowi lekarzy

NFZ zapłaci 70 proc. za leczenie Polaków poszkodowanych we Francji

Strajk podzielił szpital przy Banacha

Apteki straciły na strajku

Pracodawca chętniej zapłaci za abonament medyczny

Dania czeka na polskich lekarzy i pielęgniarki

Polska w ogonie statystyk OECD Health Data

List otwarty do dziennikarzy i do pacjentów

Strajk zduszony wizją likwidacji szpitali

Urlop od strajku

  Prezydent zlikwiduje NFZ?

Szpitale będą mogły przekształcać się w spółki
Fundusz będzie miał więcej czasu na ocenę skierowania

Prezydent zlikwiduje NFZ?

Wykształciuchy wszystkich zawodów łączą się

Sondaż: Duże poparcie społeczne dla strajków personelu medycznego

Lot chorego nad Polską

Czym różni się szpital od fabryki aut?

ŻWPolski pacjent ma się gorzej

RPO: Strajkujący lekarze popełnili przestępstwo

Gdy lekarze wyjadą 

Amerykańska choroba służby zdrowia

Zapewnienie pełnej ochrony danych medycznych nie jest możliwe

W niektórych szpitalach prawie nie ma lekarzy

Groźby nie mogą zastąpić reformy systemu"

"Likwidacja szpitala to zemsta za strajk"

WYTRWAŁOŚĆ LEKARKI URATOWAŁA ŻYCIE MĘŻCZYZNY  

Pacjenci oblegają prywatne kliniki

Dyrektorzy szpitali buntują się przeciw NFZ

Pewny kontrakt tylko dla wybranych placówek

Strajk przyspiesza zmiany

Lekarz ma prawo do wypoczynku po dyżurze

Strajkujcie, będziemy wiedzieli, który szpital zamknąć

OZZL: strajk lekarzy w prawie 290 szpitalach, w ponad 20 głodówki

Bankructwo przez strajk

Lekarze będą przechodzić na umowy cywilnoprawne

Religa: likwidacja składki? Po moim trupie!

Kolejne zwycięstwo doktora Misia

OZZL: Zlikwidować składkę zdrowotną! 

Ekonomiści: sprzedać szpitale na aukcji

Religa: To dobrze, że niektóre szpitale upadną

Z ministrem zdrowia rozmawiała Katarzyna Kolenda-Zaleska (format.wma)

ŻWSzpitalom grozi bankructwo

Pół miliona złotych kary dla NFZ

Sejmik dołoży na leczenie

Ministerstwo Zdrowia nie rezygnuje z nowelizacji ustawy podwyżkowej

Szpitale znikają z mapy Polski

Choroba sama nie przejdzie

Wszędzie prywatne ośrodki zdrowia, u nich będzie gminny
Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium KKS Lekarzy w dniu 13 lipca 2007r.

Wiemy ile naprawdę zarabiają lekarze

Pielęgniarki przegrały całkowicie

Lekarze: nie ustąpimy. Pielęgniarki: zaostrzymy

Rozporządzenie NFZ zrujnuje szpitale?

Trzy filary świadczeń zdrowotnych

Szpitale mogą być zmuszone do likwidacji części oddziałów

Premier: Na razie paraliż służby zdrowia nie jest zagrożeniem

OZZL: Strajk trwa i rozszerza się

Lekarze zaostrzają protest 

"Białe miasteczko" zwija się w niedzielę 

Prezydent podpisał "Podatek Religi"

Dramat pacjentów w szpitalu w Zgierzu

Lekarze chcą wymusić na NFZ lepsze finansowanie leczenia pacjentów

Gdzie się podziali pacjenci?

NFZ: Pacjent poczeka, szpital nie straci

Panie ministrze, to nie są zasady rynkowe

Paraliż szpitala w Sosnowcu

ŻWCoraz więcej lekarzy protestuje i składa wypowiedzenia

Na udry z lekarzami

Nagrody za recepty zakazane

Pielęgniarki zaostrzają protest

O człowieku, który nie zapomniał, że jest lekarzem

Większy nadzór ministra zdrowia nad funduszem zdrowia

Pacjenci: Nie wyrzucajcie nas ze szpitala

Jeśli ustąpimy, rząd nas zniszczy

Rząd zrywa rozmowy: Lekarz będzie zarabiał 79% średniej krajowej w 2008 r.!

Koniec rozmów, strajk trwa i zaostrzy się

 "To rząd zerwał rozmowy"

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach zdrowotnych

Fiasko negocjacji związków zawodowych ochrony zdrowia z rządem

Miasteczko stoi, rozmowy też

  NFZ ma więcej pieniędzy na leczenie

Lekarze i pielęgniarki zerwali rozmowy

Pielęgniarki: Nie chcą z nami rozmawiać

Większy nadzór ministra zdrowia nad funduszem zdrowia

Lekarze i pielęgniarki zerwali rozmowy z rządem 

Fiasko rozmów służby zdrowia z rządem 

Szanse na porozumienie rząd - służba zdrowia maleją

Lekarze: Podwyżki za układ

W stolicy strajkuje już 18 szpitali

Szpitale o krok od upadku przez strajki

Małe szanse lekarzy na układ zbiorowy

Religa ma propozycję dla lekarzy

OZZL: Mniej dla NFZ, więcej dla lekarzy

Nasza opinia w sprawie propozycji

Sprawozdanie z posiedzenia Krajowego Komitetu Strajkowego w dniu 06 lipca 2007r.

W Łodzi nie ma komu odbierać porodów

 

Lekarze: albo układ zbiorowy albo szpitale zrywają umowy z NFZ

OZZL ma pomysł, jak zmienić wycenę świadczeń medycznych

Służba zdrowia: 10 mało realnych projektów na uzdrowienie

 

Czy można w NZOZ-ie udzielić pełnopłatnej porady pacjentowi spoza listy.

 

Półroczne sprawozdanie z badań załącznik Nr 5 do umowy POZ
 

O. Rydzyk: lekarze jak sępy czekają na szpitale 

Piecha przyznaje się, że przeprowadzał aborcje

Lekarze: Ludzie umierają przez polityków

Szatan tkwi w systemie-Tomasz Undermann-format .avi

Lekarze skłonni zrezygnować z podwyżek w tym roku

Pikieta przed kancelarią premiera

NFZ zapowiada niższe kontrakty

Szybka podwyżka za zwinięcie Kaczogrodu

Co szokuje premiera

Religa: Propozycję OZZPiP muszą zaakceptować wszystkie związki zawodowe (aktualizacja)

Rozmowy przedstawicieli służby zdrowia z ministrem - we wtorek (synteza)

Konfederacja Pracodawców Polskich ma plan naprawy systemu ochrony zdrowia

Strajk lekarzy odbije się nam kolejkami

Trzeba zapłacić medykowi za czas wolny w zamian za dyżur

As w rękawie lekarzy
Zmiana czasu pracy lekarzy grozi paraliżem szpitali
 
Będą dodatkowe pieniądze dla szpitali

Biuletyn nr 12/2007

Nowe propozycje pielęgniarek, rząd się nie zgadza

Lekarze złożyli wypowiedzenia  pracy

Zapytaj OZI, czy ma coś na pielęgniarki

Sejm za wliczeniem dyżurów do czasu pracy

Religa zgadza się na układ z lekarzami i pielęgniarkami

Chorzy czekają na decyzje NFZ

  Trwa strajk lekarzy, gdzieniegdzie akcję zawieszono

  Pielęgniarki: "Białe miasteczko" zostaje

Podwyżki możliwe jeszcze w tym roku

Nie będzie odszkodowania dla szpitali za dyżury lekarzy

Lekarze głodują, ale oddają kwity do NFZ

Religa: jest szansa na podwyższenie składki zdrowotnej

Religa: z czterech postulatów trzy zostały spełnione

Będzie łatwiej zatrudniać pielęgniarki z UE

Lekarze o rozmowach: ''Jest światełko w tunelu''

Religa nie rezygnuje, rozmawia ze związkowcami

Apel starostów do premiera

 Pracodawcy skrytykowali koszyk

Min. Religa rozmawia z premierem i grozi dymisją

Brakuje lekarzy wojskowych

 Spotkanie prezydenta z przedstawicielami "Solidarności"

Polska służba zdrowia jest już w 60 proc. prywatna

Premier: W tej chwili nie będzie podwyżki składki zdrowotnej

Odpowiedzialność lekarza ustala granice protestu

Gardias: Porozumienie blisko, byłoby przykro gdyby Religa odszedł

Więcej pieniędzy dla lekarzy bez wolnego po dyżurach

Religa idzie załatwiać podwyżkę pielęgniarkom

Kochanowski: pacjenci będą musieli dopłacać

  Lewiatan: przeciąganie konfliktu rząd - służba zdrowia nic nie da

"GP": Polska służba zdrowia już w 60 proc. prywatna

"Obniżenie składki rentowej to sabotaż"

 

Deklaracja wyboru-NOWA!

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie numerów PESEL na receptach

Komunikat w sprawie dopuszczalności wpisywania nr PESEL na receptach na leki refundowane przez osoby wydające lek z apteki.

Sekretariat PZ potwierdza

W nawiązaniu do wypowiedzi Rzecznika Prasowego PZ z 02.07.07 Sekretariat PZ potwierdza, że decyzja Federacji pozostaje niezmienna i lekarze Porozumienia Zielonogórskiego nie będą wpisywać numeru PESEL na recepty.

Powodem takiego działania jest wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie recept lekarskich, które taki obowiązek sankcjonuje. Jest to kolejny przykład aroganckiego zarządzania systemem ochrony zdrowia bez uwzględnienia zdania praktyków, którzy na co dzień w nim funkcjonują. Otwarta opieka ambulatoryjna jest w większości pod względem informatycznym nieprzygotowana do obsługi dodatkowych obciążeń administracyjnych jakimi obarcza ją przywołane rozporządzenie. Pozostawałoby zatem wykonywać tę czynność ręcznie tj, wpisywać na każdą receptę oddzielnie nr PESEL. Skutkiem tego dla pacjenta będzie wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę, ograniczenie dostępności do lekarza, gigantyczne kolejki pod drzwiami gabinetów.

System ochrony zdrowia należy reformować w sposób racjonalny. Nasze działania zbiegają się z protestem lekarzy pracujących w szpitalach. Chcemy jeszcze raz wyrazić nasze poparcie dla ich żądań.

Jednocześnie informujemy, że nasza akcja w żaden sposób nie jest wymierzona przeciwko pacjentom. Przeciwnie jest to ochrona jakości udzielania świadczeń medycznych zagrożona nieprzemyślanymi decyzjami decydentów ochrony zdrowia w Polsce.

 

Sekretariat PZ

 

Podwyżki dla służby zdrowia możliwe jeszcze w tym roku 

6 lipca - pikieta przed siedzibą rządu

Instrumentalnie traktowanie protestów służby zdrowia

Lekarze nie chcą rozmawiać z Religą

Kolejna tura rozmów - są pielęgniarki, nie ma lekarzy

Lekarze i pielęgniarki zagrożeni samobójstwami

Piecha: proponujemy kompromis

Flinta zaśpiewała dla pielęgniarek

Premier ostrzega lekarzy

Siostry wygrywają z braćmi

Balicki krytykuje obniżenie składki

RPO: należy odpolitycznić służbę zdrowia

Rząd straszy protestujących lekarzy

Będą nas leczyć lekarze z Ukrainy?

Szczucie lekarzy

Recepty bez PESELi będą realizowane

Lekarze 16 szpitali głodują

"Obniżenie składki rentowej to sabotaż"

Pierwsi lekarze złożyli wymówienia

Religa o szatanie  

Piecha mówi "nie" pomysłowi Religi

Komunikat 02.07.2007


PESEL na receptach wpisują farmaceuci
Zgodnie ze stanowiskiem Porozumienia Zielonogórskiego i zapisami naszych umów - lekarzy POZ - nie ulegają zmianie dotychczasowe zasady wpisywania leków na receptach - nie wpisujemy PESEL-u na receptach

W dniu dzisiejszym o godz. 13.45 Rzecznik Ministerstwa Zdrowia P.Trzciński podał, że doszło do porozumienia i ustaleń między Ministerstwem Zdrowia i Centralą NFZ w zakresie wpisywania PESEL-u na receptach. Rzecznik poinformował, że PESEL będzie wpisywany przez FARMACEUTĘ i takie recepty będą refundowane i rozliczone przez NFZ

Apel do Pacjentów
Rzecznik Ministra Zdrowia również wystąpił do pacjentów z prośbą:

Do Apteki po leki refundowane należy zgłaszać się z receptą ale również z Dowodem Osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym PESEL, który daje Farmaceucie prawo do wpisania tego numeru na receptę.

Sekretariat PZ

 

Zerwane rozmowy

Część lekarzy zerwała rozmowy

"Strajk lekarzy jest zasadny"

Fiasko rozmów rząd-lekarze

"Lekarze z Barskiej złamali prawo"

STANOWISKO FZPOZPZ z dnia 1.07.2007

PESEL na receptach - nowe zadanie dla lekarzy.
Lekarze POZ leczą swoich pacjentów i realizują obowiązującą ich umowę z NFZ
Recepty bez wpisanego PESEL-u to nie strajk, jest to odpowiedź na brak zmian systemowych i zabezpieczenia warunków pracy.

Nakaz wpisywania na każdej recepcie nr. PESEL- jest nowością. Lekarze POZ wypisują rocznie miliony recept, jest to ok. 80% wszystkich wypisywanych recept w Polsce. Do 30 czerwca świadczenodawcy nie wpisywali tego numeru na każdą receptę.

Wczoraj tj. 30.06.2007 r. odbyło się Prezydium Federacji Porozumienia Zielonogórskiego w Koninie. Po pełnej analizie zaistniałej sytuacji i podejmowanych działaniach Prezydium PZ potwierdza jednoznacznie wcześniejsze stanowisko
od 01.07.br. nie piszemy nr. PESEL na receptach !!!

O powyższym fakcie zostali z wyprzedzeniem poinformowani Minister Zdrowia Zbigniew Religa - autor tego Rozporządzenia i problematycznych zmian, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia- Andrzej Sośnierz, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej - Konstanty Radziwiłł, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej - Andrzej Wróbel..

Wszystkich nas obowiązują umowy z NFZ, w których nie zaszły w tym zakresie żadne zmiany. Zmiana nakładająca takie zwiększenie nakładu pracy dla świadczeniodawcy jak nakaz wpisywania PESEL-u na każdej recepcie wymaga wydania nowego zarządzenie Prezesa NFZ i w konsekwencji aneksu do umów.

Lekarze są za pełną, elektroniczną kontrolą ordynacji leków -recept ale powyższy sposób realizacji takiego nadzoru budzi zdecydowany sprzeciw. Możemy to robić kompleksowo mając do tego narzędzia w postaci całego systemu informatycznego i karty elektronicznej z danymi pacjenta.

Pisanie PESEL-u ręcznie - „ na piechotę’- znacznie wydłuży czas przyjmowania pacjentów co w efekcie spowoduje zmniejszenie dostępności do lekarza, spowoduje również wiele błędów w numerze PESEL składającym się z 11 cyfr wpisywanych na każde recepcie i w efekcie brak prawidłowych danych . Przy nadal utrzymującej się wysokiej zgłaszalności do lekarza i pisaniu 1 - 2 -3 recept na osobę powoduje to, że trzeba ich wypisać dziennie ok.100 szt. Wprowadzenie ręcznego wpisywania PESELU spowoduje, że będzie można przyjąć 2-3 pacjentów na godzinę, a gdzie uzyskają pomoc inni chorzy?

Naszym obowiązkiem jest leczyć i to będziemy wykonywać na zgodnych z umową dotychczasowych zasadach. Biurokracja nie może zabierać czasu przeznaczonego dla chorego pacjenta. Nas nie interesuje polityka my działamy dla dobra naszych pacjentów.

Panie Ministrze Zdrowia,
Apelujemy jeszcze raz o rozsądek i wysłuchanie głosu praktyków. To rozporządzenie jest dowodem ręcznego kierowania systemem opieki zdrowotnej i świadczy o braku podstawowych wiedzy o tym jak on naprawdę funkcjonuje.


Sekretariat PZ

 

Obrady Sekretariatu PZ


W dniu 29 maja 2007 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik, Rzecznik – Robert Sapa
Kierownik Biura PZ – Cezary Marczek

1. Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek obrad

2. Omówiono sprawy bieżące
- działania podejmowane w okresie od poprzedniego spotkania Sekretariatu
- realizacja uchwał Prezydium
- relacje z prac Biura PZ w minionym okresie zdał Dyrektor Biura PZ

3. Omówiono aktualną sytuacje w ochronie zdrowia w świetle protestów środowiska medycznego, odbytych spotkań i stanowisk

4. Przeanalizowano zmiany w aktach prawnych i ich skutki w szczególności Projekt zmian ustawy o finansowaniu ze środków publicznych…(Sejmowa Komisja Zdrowia – obrady Nadzwyczajnej Podkomisji)

5. Gazeta PZ- dalsze propozycje i działania

6. Sprawy różne
- sprawy zgłaszane z regionów
- plan obrad Nadzwyczajnego Prezydium Delegatów PZ-30.06.2007
- recepty - stanowisko PZ
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych pracach i spotkaniach
- analiza korespondencji
- plan pracy Sekretarzy i Bura PZ

7. Zakończenie obrad Sekretariatu

 

Obrady Nadzwyczajnego Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie


W dniu 30.06.2007 odbyły się obrady Nadzwyczajnego Prezydium Delegatów PZ z udziałem licznych gości z Polski. Po stwierdzeniu quorum Delegatów Federacji PZ, przyjęto porządek obrad.
Omówiono sprawy bieżące i dalsze działania w sprawach strategicznych zgodnie z porządkiem

1. Przyjęto porządek obrad

2. Sprawozdania Sekretarzy:
- informacje z rozmów w Centrali NFZ
- sprawozdanie z obrad Sejmowej Komisji Zdrowia

3.Sprawy kryzysowe
– strajk lekarzy, spotkania z Zarządem OZZL, lekarzami w szpitalach, sytuacja w regionach, stanowiska
-sprawozdanie z debaty Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia o aktualnej sytuacji ochronie Zdrowia

4. Przedstawiono stanowiska PZ i dalsze prace w sprawach
- Recepty - zmiany wprowadzające PESEL, wydawanie bloczków, czy tylko nadawanie kolejnych numerów, zmiany w zasadach wystawiania recept na 3-miesięczne leczenia - stanowisko PZ
- praktyki indywidualne a kontrakty PS i PL
- dalsze strategiczne działania - Strategia PZ
- Deklaracje w POZ

5. Gazeta - omówiono aktualną sytuacje i ustalono spotkanie Zespołu Redakcyjnego i powołanie Rady Programowej

7. Zakończenie obrad


Obrady Zarządu ZPOZ Wlkp -PZ

Po zakończeniu obrad Federacji PZ odbyły się obrady Zarządu Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego

Zgodnie z porządkiem obrad

1. Sytuacja w Ochronie Zdrowia - analiza
- sytuacja ogólnopolska
- sytuacja w Wielkopolsce
- dalsze działania

2. Recepty bez PESEL-u

3.Sprawy bieżące związku
- WOW NFZ (Aneksy, komunikaty, problemy z systemem informatycznym)
- Karty zgonu - spotkanie w Wągrowcu
- Programy dostosowawcze
- Oświadczenia rozliczeń AOS
- Gazeta PZ w Wielkopolsce - kolejne artykuły
- Strategia – dalsze spotkania i prace…
- spotkania w WIL

4. Zakończenie obrad


Bożena Janicka

 

 

Rządzący kłamali świadomie - Komunikat

Raport-druk 622/06 str.94

Religa: PESEL będą mogli dopisywać farmaceuci

Minister zdrowia rozpoczął rozmowy z lekarzami

Religa: Lekarze nie są małymi dziećmi

Religa: Brakuje nam kilkudziesięciu miliardów

Lekarze: Nie będziemy wpisywać numeru PESEL

Recepty ze zniżką są ważne nawet bez PESEL-u

PESEL wpisze aptekarz

Recepty bez PESEL-u

Idąc do apteki, pamiętaj o dowodzie

Szpital na Barskiej walczy o życie

Lekarz będzie musiał sprawdzić PESEL chorego

Trzeba się prosić o kasę na leczenie raka

Znikający szpital przy Litewskiej

"Strajk" zamiast numeru Pesel

Sytuacja strajkowa w Regionie Mazowieckim 1.07.2007

Od dziś bez numeru PESEL na receptach

Kozierkiewicz: Polska wydaje na służbę zdrowia najmniej w UE

Od 1 lipca: recepta bez PESEL-u, chory bez leków

Bukiel: Sam dałem po operacji koniak

Głodówka lekarzy trwa, dyrekcja wywozi pacjentów

Rządy ludzi małodusznych

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą 'podatek Religi' od 1 października

Lekarze szykują się do głodówki

Religa organizuje podwyżki

Od 1 lipca: recepta bez PESEL-u, chory bez leków

Kto dołoży do koszyka

Oświadczenie w sprawie koszyka świadczeń gwarantowanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

Religa przyjechał "towarzysko" do strajkujących pielęgniarek

Dali Toyocie, a nie nam!

Religa: Podwyżki za 4 lata

Jest ”koszyk świadczeń”, ale nie ma pieniędzy

Religa ujawnił prawdziwe zarobki w służbie zdrowia

Religa: Trzeba podnieść składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Protest przeciwko projektowi koszyka świadczeń 12

Religa przedstawia koszyk usług medycznych

1000 lekarzy odchodzi ze śląskich szpitali

Włochy: Pielęgniarki wygrały z władzami

Koszyk pełen usług medycznych

Nie widać końca protestu lekarzy

Kary pieniężne dla nieetycznych lekarzy

Przyjdą z koszykami z trocinami pod Sejm

Białe miasteczko leczy warszawiaków

Religa wraca do pracy

Stanowisko PZ w sprawie recept

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

załącznik nr 1    załącznik nr 2  załącznik nr 3   załącznik nr 4   załącznik nr 5   załącznik nr 6

 

Pikieta pod sejmem 29.06.2007 g. 10.30

W dn. 29.06.2007 pod Sejmem odbędzie się pikieta lekarzy związana z prezentowaniem przez Ministerstwo Zdrowia długo zapowiadanego Koszyka Świadczeń Gwarantowanych. Z doniesień medialnych wynika, że zaprezentowany koszyk nie przyniesie istotnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego tez prosimy o liczne przybycie pod Sejm  lekarzy z koszykami wypełnionymi trocinami. Prosimy również o przygotowanie transparentów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Głodujący lekarze

"Białe Miasteczko" pozostaje, trwa strajk głodowy

NFZ przejada pieniądze z naszych składek

Włochy: Pielęgniarki zastrajkowały. Wielka demonstracja w Rzymie

Zarabiają za mało

Minister Religa wraca do pracy

"Fakt": NFZ zżera składki na zdrowie

Oceniają propozycje premiera

"Znowu zabrakło konkretów"

Początek negocjacji

Jawne sądy dla lekarzy

Lekarze proponują kompromis

Prywatni nie leczą więcej

Premier się zgadza rozmawiać o układzie (zbiorowym) w zdrowiu

Lekarze z WCM się zwalniają

Zamknie się szpital przy Banacha?

Lekarze rzucają pracę w izbie przyjęć

RPO zapowiada nowy projekt służby zdrowia

Łódź: lekarze głodują

50% podwyżki dla pielęgniarek

Kompromis lekarzy trudny do realizacji

Kolejni lekarze rozpoczynają głodówkę

Ostrołęka Medycy złożyli wypowiedzenia

Recepty - cel bez wskazania narzędzi!

Lekarze: skończymy strajk za układ zbiorowy

List do Premiera

To protest całej służby zdrowia

Polacy zadowoleni z opieki zdrowotnej

RADA MINISTRÓW Projekt ustawy o sieci szpitali przyjęty
Pielęgniarki: Zastraszano nas w kancelarii premiera

Strajkujący lekarze w ślepym zaułku

Czy lekarze dostaną pensje?

Po strajku szpitali upadłość i ewakuacja?

Koszt nierefundowany i nierefundowany

Lekarze masowo odchodzą z pracy

Szpitale pustoszeją

Lekarze bez perspektyw chcą uciekać za granicę

Konflikt lekarzy z NFZ

Lekarze z Polski dolatują na dyżury do Szkocji

Premier będzie rozmawiał z pielęgniarkami w Kancelarii

Premier wyciąga rękę do pielęgniarek ?

Prof. Hołda i Rzepliński łgają dla celów politycznych

cRPO spotka się z premierem

Jarosław Kaczyński nadal grozi

Chińskie leki zastąpią nasze

Czwarta pielęgniarka dołączyła do głodówki

Premier: Nie można rozmawiać z przestępcami

Prokurator kontra pielęgniarki

Dlaczego premier Kaczyński zmienił poglądy

Apel nr 1/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 22 czerwca 2007 r.

Oświadczenie nr 1/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 22 czerwca 2007 r.

Stanowisko nr 9/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 22 czerwca 2007 r.

 

Lekarze rozpoczną głodówkę

Pielęgniarki okupujące kancelarię zaczęły strajk głodowy

"Premier nie może mówić, że popełniono przestępstwo"

Lekarze chcą ubrać Dorna w kamasze

Ubrali palmę w pielęgniarski czepek 

Premier o bojkocie 'Dialogu': Widać, kto chce rozmawiać

Premier: pielęgniarki bronią tego, co złe w III RP

Pielęgniarki nie przyszły do premiera

Związki zawodowe nie pojadą do Centrum "Dialog"

'Doniesienie to plotka'

Kasy nie podwyższą cen usług medycznych

Siódmy dzień protestu pielęgniarek

Pielęgniarki prosiły o podpaski. Szczypińska: Co w zamian

Episkopat chce dialogu w sprawie pielęgniarek 

Msza święta w intencji służby zdrowia

ŻWMsza w intencji służby zdrowia

Abp Nycz o "politycznie nienośnym" problemie

Negocjacje - tak, ale w kancelarii

ŻWOZZL: rozmowy tylko z pielęgniarkami

Duszpasterz służby zdrowia: raz na zawsze tę reformę przeprowadzić 

LiD: podwyżki dla lekarzy zamiast obniżenia składki rentowej

"Przeorać" rynek zdrowia

Policja spisuje lekarzy i pielęgniarki

OZZL zapowiada zaostrzenie strajku

Zabrać bogatym, dać pielęgniarkom i urzędnikom

Kaczyński: Bogacze kontra pielęgniarki

Manifestacja górników, hutników i pielęgniarek

Pielęgniarki: Szczypińska opowiada herezje

Szef NFZ: Pielęgniarki musimy przeczekaćPodwyżki albo puste szpitale

Niezdrowe ubezpieczenia rolnicze

Corhydron 250 - pierwsza ofiara

 

Pielęgniarki przerwą okupację


Specjalne kredyty hipoteczne dla prawników czy lekarzy bywają droższe niż ogólnodostępne

Posiedzenie Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia

Rząd nie zgadza się na negocjacje

Kaczmarek: policja miała trzymać ręce w tyle

Płock: 116 lekarzy odchodzi z pracy

22 czerwca - kolejny dzień bez lekarza

Polityka a protest pracowników ochrony zdrowia

Szpitale zostaną bez lekarzy i bez pieniędzy

Strajkuje państwo, nie lekarze

Strajki nie wymuszą reformy służby zdrowia

Kontrola NFZ niekorzystna dla dyr. Błońskiej

Lekarze z Winiar składają wypowiedzenia

Apel dyrektorów szpitali...

Nie będzie rozmów z pielęgniarkami pod pistoletem''

Leczyć nas będą w dzień i w nocy?

Okazuje się jednak, że lekarze rodzinni na pomysł NFZ reagują nerwowo. Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że medycy nie zgodzą się na całodobowe dyżury. - Niech pan prezes [szef NFZ Andrzej Sośnierz - przyp. red.] kupi mały młoteczek i wybije sobie ten pomysł z głowy - denerwuje się Twardowski. - Nie możemy pracować bez przerwy, każdy z nas ma życie prywatne.

 

Komisja zdrowia spotka się z protestującymi

Pielęgniarki, lekarze i... górnicy jadą na Warszawę

Pielęgniarki: policja była brutalna

Dramatyczny apel o pomoc prezydentowej

Gronkiewicz- Waltz u pielęgniarek

Policja usunęła pielęgniarki siłą

Niesiołowski: hańba rządu

Rząd nakręca strajk

Miesiąc bez lekarzy

Policja zepchnęła pielęgniarki z ulicy

Policja rozpędziła protestujące pielęgniarki

Wiceminister zdrowia o proteście: Policja robi swoje

Walka z chorym systemem

Zepchnięte przez policję

Czy rząd spełni warunki?

Pielęgniarki usunięte sprzed Kancelarii Premiera

"Rząd przegiął pałę"

Policja rozpędziła demonstrację pielęgniarek

Przełomu nie było

Szef OZZL: Gosiewski jest mistrzem obłudy i fałszu

Gosiewski: rozmowy ze służbą zdrowia za tydzień

"Biały marsz"

Policja zagroziła lekarzom użyciem siły

Pielęgniarki śpiewają Rotę -policja uspokaja

Pielęgniarki w Sejmie

"Ludzie są tolerancyjni wobec Bukiela"

Uczestnicy "białego marszu" w Warszawie: chleba i pracy!

Piecha: Jesteśmy coraz bliżsi porozumienia

K.Bukiel -riposta (1,5 Mb format avi )

Premier grozi lekarzom

Szpitale latem zamknięte

Lekarze strajkują, a pacjenci się nie skarżą

Dziś manifestacja służby zdrowia, Warszawie grozi paraliż

"Gazeta Wyborcza": A kolejki nie rosną

Pielęgniarki i lekarze robią najazd na Warszawę

Wielka kara dla aptekarza za drobny błąd

Informacja dotycząca przedłużenia okresu nieodpłatnego udostępniania oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy oraz KS-SWD

 

MANIFESTACJA PRACOWNIKOW SLUZBY ZDROWIA W WARSZAWIE 19.06.2007 g. 12.00

W dniu 19.06.2007 (wtorek) o godzinie 12.00 odbędzie się manifestacja pracowników służby zdrowia w Warszawie. Manifestacja zostanie formalnie zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, jednakże wezmą w niej udział wszystkie środowiska medyczne, w tym również lekarze. Nasz udział w demonstracji musi być masowy i spektakularny, dlatego też Zarząd Regionu Mazowieckiego OZZL zobowiązuje wszystkich członków OZZL do przyjazdu do Warszawy i przyłączenia się do manifestacji. Uczestnicy zgromadzenia proszeni są o przybycie na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta pomiędzy 11.00a 12.00. O 12.00 rozpocznie się wiec, po którym zostanie zorganizowany przemarsz pod Sejm a następnie Urząd Rady Ministrów. Zakończenie manifestacji przewidziane jest na godzinę 15.00. Wszyscy lekarze biorący udział w demonstracji proszeni są o przygotowanie transparentów z nazwami szpitali oraz hasłami dotyczącymi sytuacji naszego środowiska.

 

 

Lekarze rodzinni czynni całą dobę

Uwaga - zbieramy podpisy lekarzy pod petycją do Parlamentu Europejskiego

treść petycji do Parlamentu Europejskiego

Bukiel: podpisujcie się pod listem do PE; Pinkas: proszę o obiektywizm

Koniec pokazowych zatrzymań w szpitalach

Religa: Nie boję się niczego, nie boję się śmierci

Z prywatnej lecznicy do szpitala

Sierżant czytał mi o chorobie mamy przez telefon

W szpitalu w Pińczowie zarabiają mniej

Religa odejdzie z rządu?

"ŻW"Lekarze rodzinni czynni całą dobę

Lekarz pierwszego kontaktu popracuje całą dobę?

Lekarze poz nie chcą leczyć nocą

Andrzej Sośnierz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia chce przekonać lekarzy pierwszego kontaktu do pracy nocą. Zachętą mają być wyższe niż dotąd stawki. Jednak zamiast aprobaty, szefa funduszu czeka raczej kubeł zimnej wody. "Prezes się na tym pomyśle sparzy, bo nie znajdzie wśród lekarzy chętnych. To będzie dla niego kubeł zimnej wody - zapewnia jeden z liderów Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski. - Nie wszystko można kupić za pieniądze".

Lekarz sądowy ukróci odraczanie rozpraw

Rusza informatyzacja usług medycznych

Strajk służby zdrowia może zrujnować szpitale

Wykształciuchy z lekarzami

Lekarze: CBA mogło popełnić przestępstwo

Lekarze rodzinni na okrągło

Lekarskie non possumus

CBA może szantażować werbowanych informatorów

OZZL o redukcji klina podatkowego

Opinia publiczna podzielona w kwestii protestów lekarzy

 Związek pomaga strajkującym

 "S" ogłasza pogotowie strajkowe

Co w koszyku medycznym

Lekarze strajkują, ale kolejki nie rosną

Rusza informatyzacja usług medycznych

List otwarty ZK OZZL do Marszałka Sejmu Ludwika Dorna

 

MZ obiecuje: Nie obniżymy płac

Następne zwolnienia w Świętokrzyskiem

Wielkopolska kontynuuje strajk

 Młodzi lekarze nie chcą się specjalizować w Polsce

 Na Śląsku brakuje specjalistów

Warszawa: Protest lekarzy ze szpitala MSWiA

Warszawa: zatrzymano przedstawiciela strajkujących lekarzy

Stanowisko Sekretariatu Federacji PZ z dnia 13.06.07r.

Sekretariat Federacji Porozumienia Zielonogórskiego oświadcza, że popiera postulaty środowiska lekarskiego wyrażane w trakcie aktualnie trwającej akcji strajkowej. Wynikają one bezpośrednio z uchwał VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie apeluje o dialog ze środowiskiem lekarskim oraz konstruktywne podejście do postulatów jego przedstawicieli.

Jednocześnie wzywamy rządzących do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego pacjenta, zaprzestania dewaluowania prestiżu zawodu lekarza, przeprowadzenia skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną, wprowadzenia regulatorów popytu na usługi medyczne, podniesienie nakładów publicznych na ochronę zdrowia w Polsce do co najmniej 6% PKB

Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Janusz Tylewicz
Marek Twardowski
Mariusz Wójtowicz

 

 

Obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ PZ w dniu 13.06.2007 w Zielonej Górze
 

W dniu 13 czerwca w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Krystian Adamik,
Rzecznik- Robert Sapa
Prawnik- Andrzej Kulisz

Biuro PZ :Kierownik Cezary Marczek i Małgorzata Janus
Zaproszeni goście

Omówiono sprawy bieżące Federacji PZ

1. Przyjęto porządek obrad

2. Gazeta – przeanalizowano stan obecny i sytuacje w regionach – dalsze plany

3. Sekretarze zdali relacje z prac od poprzedniego Sekretariatu
- rozmowy w Centrali NFZ
- sprawozdanie z prac Sejmowych Komisji Zdrowia i udziału naszych przedstawicieli
- relacje ze spotkań i obrad KKS OZZL

4. Obecna sytuacja w ochronie zdrowia - analiza, plany – Stanowisko PZ

5. Sprawy bieżące
- omówiono obecną działalności Biura PZ i tematy zgłaszane z regionów
- ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych pracach i spotkaniach
- zaplanowano kolejne obrady Sekretariatu – propozycja tematów
- zaplanowano obrady Prezydium Federacji PZ

9. Zakończenie obrad

Bożena Janicka
 

 

Akcja składania wypowiedzeń trwa

Koszyk medyczny: 7000 badań i zabiegów za darmo, 9000 do decyzji

CBA odkryło krótką kołdrę

Żona Zbigniewa Religi: Mąż przesypia całe dnie

Lekarze zaostrzą strajk w ciechanowskim szpitalu

Będą składać wypowiedzenia z pracy

Lekarze: Religa nie powinien zwlekać z leczeniem

Nie podda się chemioterapii

Przełożono rozmowy rządu ze związkami zawodowymi ochrony zdrowia

Wypowiedzenie... i co potem?

 

Co zrobią lekarze, którzy zwolnili się z pracy

Desperacja leszczyńskich lekarzy

 Tłok w łódzkim pogotowiu

PO zaskarży do Trybunału "podatek Religi"

Po raz drugi wyszli na ulicę

 

apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 czerwca 2007 r.

stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

Minister Religa: Mój rak jest złośliwy

Specjaliści rezygnują z pracy

Gdańscy lekarze protestowali na przejściu dla pieszych

Lekarz - zawód niedoceniany

Wzorem Mahatmy Ghandiego wycofujemy się"

Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek w rękach dyrektorów szpitali

CBA: Na którym piętrze pan chorował?

23 dzień strajku lekarzy

Piecha: Czas wyrównać płace

Lekarze: nie chodzi nam o "kasę", tylko o godność

"Chcę zarabiać tyle co glazurnik"

Strajk lekarzy w Łodzi

ŻW Lekarze w świętokrzyskiem złożyli wypowiedzenia

Potrzebnych będzie 15 tys. lekarzy

Bukiel: Politycy nie wiedzą, co mówią

Piecha: Postulatów lekarzy nie spełnimy

Oportunizm organów ścigania nie usprawiedliwia wkraczania w sferę prywatności pacjentów"

Strajk włoski w warszawskim szpitalu

Lekarze w Łódzkiem rozpoczęli strajk

Łódzcy lekarze dołączą do strajku

Pielęgniarki dołączają do strajku lekarzy

Piecha: Lekarze tęsknią za PRL

Lekarze nie muszą pracować powyżej 48 godzin w tygodniu
Koszyk świadczeń gwarantowanych może być od połowy przyszłego roku

Resort zdrowia zapłaci za słowa ministra Ziobro

Religa: Nie będę palił. Przez trzy miesiące...

Lekarze blokują pracę NFZ i piszą do prezydenta

Drugi list ZK OZZL do Prezydenta RP

OZZL chce blokady przekazu danych do NFZ

Informacja o strajkach

Biuletyn nr 10

Kosztowne leczenie wybrańców narodu

Leczenie w prywatnym szpitalu

Lekarze chcą wynająć speców od reklamy

Podwyżki tylko dzięki droższym świadczeniom

Gdzie jest 6 mld zł dla lekarzy

Nie zarobimy, choćby nie wiem co

Brakuje miejsc w szpitalach

Lekarze na wypowiedzeniu

nowiny Zwolniło się już pół tysiąca lekarzy!

OZZL: do rządzących powoli dociera, że sytuacja jest poważna

Kłamstwa o korupcji lekarzy

Ankiety w sprawie zarobków

Lekarze rozmawiają, ale strajkują

Lekarze strajkują dalej

Stanowisko przedstawicieli samorządów i związków zawodowych zrzeszających pracowników medycznych z dnia 4 czerwca 2007 r.
Komunikat Sekretarzy

Komunikat Sekretarzy: Bożeny Janickiej, Jacka Krajewskiego, Marka Twardowskiego ze spotkania w centrali NFZ w dniu 05.06.2007
Uprzejmie informujemy naszych członków, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zespołu negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego z pracownikami centrali NFZ z Prezesem A. Sośnierzem na czele.

Ustalono, że aneksy wraz z regulacją stawki kapitacyjnej za II kwartał tego roku będą obowiązywać nie od 1 maja, ale od 1 kwietnia. Obie strony omówiły wiele ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania POZ w roku 2007. Strony ustaliły również zasady dalszej współpracy, miedzy innymi dotyczące sposobu przygotowania warunków kontraktu POZ na 2008 rok.

 

Policja na tropie lekarza i 3 kilogramów wieprzowego

Lekarze strajkują i się zwalniają

Zachodniopomorskie: Jednodniowy strajk lekarzy

Lekarze składają rządowi propozycję

Podwyżki w końcu się liczą

CBA potwierdza "Mengele"

Strajk lekarzy: we wtorek kolejne wypowiedzenia, m.in. na Podkarpaciu

Prywatyzacja gorsza niż kamasze

Biedny kraj nie powinien wspomagać bogatych

Zbigniew Religa - lekarz, pacjent i minister

Podwyżki tylko dzięki droższym świadczeniom

Zobacz mapę strajku

Minimum 6% PKB na ochronę zdrowia"

Premier: Referendum - w sprawie opłat

 

Lekarka nie odpowie za podanie corhydronu

Nagroda ze Szczecina [24-27.05.2007]
W dniach 24-27.05.2007 w Szczecinie odbył się Kongres Medycyny Rodzinnej, na który byli zaproszeni Sekretarze PZ. Na gali otwarcia Kongresu w 15 lecie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Szczecinie, w której uczestniczyliSekretarze PZ Bożena Janicka i Marek Twardowski oraz Rzecznik PZ Robert Sapa,uhonorowano zasłużonych dla medycyny rodzinnej w Polsce.Kapituła KLR przyznała nagrodę dla PZ:

„Porozumienie Zielonogórskie
za walkę
o byt ekonomiczny praktyk”


Nagroda ta jako wyraz uznania za wkład PZ dla poprawy bytu ekonomicznego wszystkich praktyk lekarzy rodzinnych w Polsce, spotkała się z ogromnym aplauzem całej sali.
W imieniu Federacji PZ odebrał nagrodę
Marek Twardowski Sekretarz PZ ds. negocjacji i kontraktowania.


Bożena Janicka
 

Zbigniew Religa został wypisany ze szpitala

Upokorzyli nas-Rozmowa z prof. Franciszkiem Kokotem

Premier ws. lekarzy: nie zgodzę się na rozbicie budżetu

Pacjent będzie miał więcej praw przed sądem lekarskim

Lekarze na wypowiedzeniu

Kto się boi buntu lekarzy?

Lekarze: Nie nękajcie nas

Bukiel: Nie zaszło nic, co usprawiedliwiałoby zakończenie strajku

Lekarze: Ministerstwo nawet nie wie ile zarabiamy

Nowe zasady szpitalnego leczenia

Coraz więcej lekarzy odchodzi z pracy

Pacjenci i tak czekają w kolejkach

 

Oświadczenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 01 czerwca 2007 r.

Pacjenci doktora G. chcą dymisji szefa CBA

Lekarze ze szpitala MSWiA skarżą się »

Lekarz i tak 20 razy droższy

W poniedziałek do strajku lekarzy przyłączyły się kolejne placówki

Rzecznik praw pacjenta ma pełne ręce roboty

Kolejni lekarze odchodzą z pracy

 Anestezjolodzy krytykują decyzję Rady NFZ

 Interwencja ZPP w sprawie wysokości kosztów płac w szpitalach

 OZZL odpowiada na pomówienia marszałka sejmu

Pacjenci piszą wiersze

str.1        str2.

Bukiel o referendum ws. prywatyzacji służby zdrowia: szczucie społeczeństwa

Będzie referendum ws. prywatyzacji służby zdrowia? »

Pielęgniarki przygotowują się do protestu

Dostał 3 kg wieprzowiny - odpowie za korupcję

Lekarz zatrzymany przez CBA bez zarzutów

Włodarczyk złożył zawiadomienie do prokuratury ws. działań CBA w szpitalu MSWiA (aktl.)

  Lekarze: zmusimy rząd do negocjacji

Czy wojewoda grozi lekarzom?

OZZL: oczekujemy rozmów dwustronnych

Szaleniec polał lekarzy paliwem

Lekarze wyszli na ulice

Lekarze odrzucają propozycję Gosiewskiego

Lekarze chcą przeprosin za „Mengele”

Lekarze straszą rząd Misiem

Lekarze się zwolnili

OZZL: przeznaczenie nadwyżki NFZ na zwiększenie liczby świadczeń to prowokacja

Religa: Zwykły pacjent też nie czekałby na operację

Lekarskie wypowiedzenia

Lekarze rezydenci dostaną 30 proc. podwyżki

S": Nie przyłączamy się do strajku lekarzy, ale...

Kolejni medycy poszli "w kamasze"

Lekarze odchodzą z pracy

Lekarze zwalniają się z pracy!

Gosiewski: 5,8 mld zł w całości na świadczenia zdrowotne

Operacja ministra Religi zakończyła się pomyślnie

850 podkarpackich lekarzy ma dziś odejść z pracy

"S": Nie dajmy się podzielić

Czy lekarze się zwolnią

Przypadkowe kryterium nie może różnicować wzrostu wynagrodzeń

Sprawa dr. G. dostała kryptonim Mengele

Coraz trudniej o lekarza

Religa nie ucieka

Strajk lekarzy coraz dotkliwszy

Nie ma gwarancji podwyżek

Religa: mam nowotwór płuc, jutro poddam się operacji

Bukiel krytykuje propozycje Gosiewskiego

KOMUNIKAT - STRAJK


29 maja 2007r. w Koninie odbyło się spotkanie pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w ochronie zdrowia w Polsce. Federacja PZ podjęła decyzję o przystąpieniu do strajku lekarzy.

 

Stanowisko PZ w sprawie przystąpienia do strajku lekarzy

W związku z trwającym strajkiem lekarzy i brakiem odpowiedniej reakcji władz na ich słuszne postulaty oparte na uchwale VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Porozumienie Zielonogórskie oświadcza, że nie może dalej tolerować takiego stanu rzeczy i czynnie przystępuje do strajku. Informujemy, że dzisiaj tj. 30 maja w dwóch wyznaczonych województwach ( województwie podkarpackim i województwie śląskim) od godz. 12.00 do 14.00 lekarze Porozumienia Zielonogórskiego będą przyjmować w swoich gabinetach wyłącznie ostre przypadki.

Pacjenci bez pilnych wskazań nie będą w tych godzinach załatwiani.
Jest to pierwszy taki sygnał od Federacji PZ dla rządzących.
Jeśli w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna zmiana nastawienia władz do wniosków przedstawicieli strajkujących lekarzy oraz spełnienia ich postulatów PZ będzie eskalować swoje działania aż do strajku generalnego w 14 województwach włącznie.

Domagamy się:
1. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta
2. Systemowych zmian w ochronie zdrowia
3. Wprowadzenia regulatorów popytu na usługi medyczne

4. Zaprzestania dewaluowania prestiżu zawodu lekarza
5. Podniesienia rangi podstawowej opieki zdrowotnej
6. Wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia do co najmniej 6% PKB

 

 

Apel Prezesa NRL z dnia 29 maja 2007 r.

w związku z prowadzoną w wielu zakładach opieki zdrowotnej w Polsce akcją strajkową

List przewodniczącego OZZL do Dyrektora Radia Maryja

TOK FM: Religa jest bardzo poważnie chory

Lekarze biorą jednodniowy urlop na żądanie

Lekarze biorą jednodniowy urlop na żądanie

800 lekarzy z Podkarpacia złożyło już wypowiedzenia

Lekarze kontraktowi przyłączają się do strajku

Lekarze rodzinni dołączają do strajku

Kolejne szpitale strajkują

Lekarze zwalniają się i walczą o "misiowe"

Biorą lekarzy w kamasze?

Szef strajkujących lekarzy mieszka w luksusach

Dziś urlopy lekarzy na żądanie?

Miliard NFZ pójdzie na leczenie, a nie na pensje?

Religa nie wytrzymał strajku

Przepisy zmuszają do nauki

Lekarze myją auta-galeria z happeningu

Knock-out przez opt-out, czyli as w lekarskim rękawie

RPO zaskarżył przepis "ustawy podwyżkowej" przed TK

Podczas strajku chorzy nie mogą czuć się zagrożeni

Premier: Od 2008 r. jesteśmy gotowi podnieść najniższe pensje w służbie zdrowia

Nadal bez porozumienia lekarzy z rządem

Lekarze nie przyjmują pacjentów i nie wypisują dokumentów

Dlaczego wszyscy płacą za rolników

Lekarze zapowiadają, że odejdą z pracy

Nie ma rozstrzygnięć w negocjacjach lekarzy z rządem

Bukiel: Rząd nie zachował się fair

Lekarskie wiece na Śląsku

Stanowisko MZ w sprawie obecności w pracy strajkujących pracowników

CZARNA KSIĘGA OZZL

Pismo w sprawie deklaracji

Poniżej zamieszczamy pismo dotyczące weryfikacji deklaracji wyboru, wystosowane przez Związek w lutym bieżącego roku do Dyrektora ŚOW NFZ oraz otrzymaną w maju odpowiedź na w/w pismo.

Pismo do NFZ

Odpowiedź z NFZ

Bukiel: Prezydent zachowuje się niepoważnie

Coraz więcej szpitali protestuje

Tak gasili strajk lekarzy, że może być większy

"Puls Biznesu": Wojna o medyczne abonamenty

Cenimy zdrowie i chcemy być dobrze leczeni
Prywatne przychodnie w walce konkurencyjnej o pacjenta coraz częściej korzystają z internetu

Lekarze nie wypisują zwolnień

Lekarze zaostrzają strajk

Mirosław G. przedstawia swoją wersję wydarzeń w wywiadzie dla RMF FM

Prezydent: podwyżki dla lekarzy? Nie ma mowy

Ci źli lekarze

Mirosław G. przerywa milczenie

Kolejny akt oskarżenia w sprawie afer w NFZ

Gosiewski: Rząd proponuje w 2008 r. o 5,8 mld zł więcej na ochronę zdrowia

Rozmowy o strajku bez strajkujących lekarzy

 

Komunikat PZ

Porozumienie Zielonogórskie z dużym niepokojem przyjęło sposób potraktowania w dniu dzisiejszym przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przez stronę rządową (Ministra Zdrowia). Solidaryzując się ze słusznymi postulatami lekarzy OZZL, przypominamy, że jest to zgodne z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy - reprezentującego wszystkich lekarzy w Polsce. Dalszy brak konstruktywnej postawy rządu jest wysoko niepokojący.

W imieniu Sekretariatu PZ

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Marek Twardowski
Sekretarz PZ
Główny Negocjator PZ
 

Prezydent nie zamierza godzić lekarzy z rządem 

OZZL zaostrzy strajk

Lekarze zamierzają zaostrzyć protest

ŻW:Kopacz: rząd nie może się obrażać na lekarzy

Bukiel: Lekarze powinni się zwalniać z pracy - czytaj|wideo

Radziszewska: trzeba było rozmawiać najpierw z OZZL 

 

Rozmowy zerwane - lekarze wyszli z sali

RPO wzywa do dyskusji o systemie ochrony zdrowia

OZZL odpowiada na próby zastraszania lekarzy

Religa - Gilowska: spór o pieniądze

Lekarze utrzymujący służbę zdrowia

Papierowy strajk lekarzy

Gilowska: Nie chcę podwyżki składki na zdrowie

Strajk w prokuraturze

Rząd chce skłócić służbę zdrowia?

Decyzja Nr 58/WS/2007 z dnia 23-05-2007
REKOMBINOWANA SZCZEPIONKA PRZECIW
WZW typ "B"- EUVAX B
pod.odp. LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., Warszawa

Stanowisko Lubuskiego PZ

Droższe OC: Rusza "Podatek Religi"

Bukiel: Rząd chce nas upokorzyć

Religa: Prezydent poparł moje propozycje

Od kogo brać składkę na leczenie

Sośnierz: NFZ nie jest od "kupowania" podwyżek

Lekarz: no to zwolnimy się z pracy

Apel OZZL

Większość Polaków popiera strajk lekarzy

Kamasze bis? Jak władzy trudno lekarza do wojska powołać

Rycerz medycznego rynku

Bitwa o miliard złotych Funduszu

Na razie strajk mało uciążliwy

Niektórzy lekarze dostaną podwyżki

Sośnierz: Pieniądze na leczenie czy na pensje?

Lekarze proszą o miliard, rząd straszy policją

Lekarze chcą 1 mld zł na podwyżki

Kompromis niezgody?

Lekarze: Nie damy się poniewierać i poniżać

Kompromisowe propozycje OZZL

Lekarze grożą masowym zwalnianiem się z pracy

Biuletyn nr 9

Religa: Należy zreformować KRUS i podnieść składkę zdrowotną

Rząd: Jak się wzbogacimy, lekarzom zapłacimy

Strajk lekarzy trwa

Pierwszy dzień strajku lekarzy: praca jak na ostrym dyżurze

Balicki: Każdy konflikt w służbie zdrowia skłania młodych lekarzy do wyjazdu

Pacjenci dłużej poczekają w kolejce

Lekarze strajkują, ale chcą negocjować

PESEL na recepcie zmniejszy wydatki NFZ

Religa: Składka zdrowotna pójdzie w górę

LiD: Są pieniądze na podwyżki

Premier: Wzrost płac lekarzy nierealny

Premier o płacach lekarzy: Proszę nie oczekiwać cudów

Lekarze proponują kompromis

Władza to odpowiedzialność

Stawka mniejsza niż zdrowie - Halina Pilonis

Jeżeli nie uzgodnimy 14 proc. składki zdrowotnej, to zapomnijcie o rzeczywistym wzroście płac w służbie zdrowia i unowocześnieniu polskiej medycyny. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń i współpłacenia - to nie jest decyzja ministra zdrowia, ale wybrańców narodu, to jest wasza decyzja - mówił 10 maja br. do posłów w parlamencie minister zdrowia Zbigniew Religa. W tym czasie w całym kraju odbywał się dwugodzinny protest lekarzy.

 • Bezterminowy strajk lekarzy

  Sprawa dr. G. - "To jedna wielka bzdura

  Ruszył strajk lekarzy

  Próba sił w szpitalach

  Lekarzom dajmy więcej

  Od poniedziałku lekarze strajkują

  Strajk w 200 szpitalach

  Polegną na kontraktach
  Bez podwyżek lekarze przejdą na drogie kontrakty

  Fiasko rozmów premiera z lekarzami

  SUPERWIZJER - bez dowodów winy

  Jutro rozpoczyna się strajk lekarzy

  Lekarze: no to strajk

  Lekarze chcą drobnych opłat

  Premier: strajk lekarzy to działanie nieodpowiedzialne

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
  z dnia 17 maja 2007 r.
  w sprawie recept lekarskich

  Lekarze: Od poniedziałku strajk ogólnopolski

  W poniedziałek strajk generalny lekarzy

  Lekarze nie dostaną podwyżek

  List ZK OZZL do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

  Religa: Stać mnie na podanie się do dymisji

  Bukiel: Strajku nie przełożymy

  Balicki: w budżecie są środki

  Religa: podwyżki nie teraz

  Władze liczą na zróżnicowanie środowiska lekarskiego"

  Prezes NRL: Propozycja MZ z założenia błędna
  Rząd odzyska lekarzy po swojemu

  Nie ma kasy, jest strajk

  Kto ma kontrakt, ten nie strajkuje

  Bukiel: Obawiam się, że potrzeba jeszcze większego wstrząsu społecznego

  Strajk rozszerza się

  Lekarze protestują, pacjenci rozumieją

  Lekarze w całej Polsce rozpoczęli strajk

  Religa chce więcej pieniędzy

  Dzisiaj jednodniowy strajk ostrzegawczy w służbie zdrowia

  Dziś, lepiej nie iść do lekarza

  Rodzinni solidarni ze szpitalnymi

  Stanowisko Prezydium PZ Rajgród 2007

  Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Rajgród 12 maja 2007 r.
  Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” popiera słuszny protest lekarzy OZZL zgodny z uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obecny model opieki zdrowotnej wymaga natychmiastowych i radykalnych działań w kierunku zmian systemowych, które są koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania lecznictwa w Polsce. W związku z tym Prezydium PZ podjęło decyzję czynnego włączenia się do protestu.

  Komisarz
  Włodzimierz Bołtruczuk

  W związku z powyższym stanowiskiem Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Sekretariat PZ zaleca wszystkim członkom Federacji ZPOZ Zielonogórskie w dniu 15 maja 2007r

  1.Oflagowanie Praktyk i Przychodni (barwy narodowe)
  2. Przewieszenie zielonej wstęgi na tablicy NFZ
  3. Przypięcie zielonej kokardki do fartuchów białego personelu
  4. Rozwieszenie i/lub rozdawanie ulotek i plakatów OZZL informujących o celach i powodach strajku w każdym zakładzie opieki zdrowotnej zrzeszonym w PZ (zostaną one przesłane do wszystkich członków pocztą elektroniczną)

  Sekretarze PZ

  Ulotki:

  Ulotka NKWD     Ulotka OZZL      ULOTKA druga strona.

  REWERSY      1         2         3         4        5        6

  Religa: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby lekarz polski zarabiał tyle, ile zarabia

   Koniec zamieszania z szczepieniami uczniów?

  Decyzja o dalszym strajku zależy od rozmów z premierem

  Obrady Sekretariatu i Prezydium PZ w dniu 11-12.05.2007 w Rajgrodzie

  Obrady Sekretariatu PZ

  W dniach 11-12 maja 2007 w Rajgrodzie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik,
  Prawnik- Andrzej Kulisz,
  Kierownik Biura PZ – Cezary Marczek

  1. Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek obrad

  2. Omówiono sprawy bieżące
  - działania podejmowane w okresie od poprzedniego spotkania Sekretariatu
  - realizacja uchwał Prezydium
  - relacje z prac Biura PZ w minionym okresie zdał Dyrektor Biura PZ
  - potwierdzenie harmonogramu wizyt Sekretarzy w regionach

  3. Odbyło się spotkanie z podmiotami do dalszej współpracy

  4. Omówiono aktualną sytuacje w ochronie zdrowia w świetle protestów Lekarzy z dnia 10 maja i dalsze plany

  5. Przeanalizowano zmiany w aktach prawnych i ich skutki w szczególności Projekt zmian ustawy o finansowaniu ze środków publicznych…(Sejmowa Komisja Zdrowia – obrady Nadzwyczajnej Podkomisji w dniu 9.05)

  6. Sprawy różne
  - ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych pracach i spotkaniach
  - plan pracy Sekretarzy i Bura PZ

  7. Zakończenie obrad Sekretariatu


  Obrady Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie

  W dniu 12.05.2007, po stwierdzeniu quorum Delegatów Federacji PZ, przyjęto porządek obrad. Omówiono sprawy bieżące i dalsze działania w sprawach strategicznych zgodnie z porządkiem

  1. Przyjęto porządek obrad

  2. Prezentacja oferty współpracy

  3. Sprawozdania Sekretarzy:
  - informacja o przygotowywanej prezentacji PZ - K. Adamika
  - sprawozdanie z obrad Sejmowej Komisji Zdrowia – B. Janicka
  - druki ZLA i ZUS – J. Tylewicz
  - rozmowy w Centrali NFZ – ustalenia i propozycje - M. Wojtowicz
  - sprawy kryzysowe – strajk lekarzy, spotkanie z Zarządem OZZL
  - sprawy zgłoszone z regionów

  4. Przedstawiono stanowiska PZ i dalsze prace w sprawach
  - Zarządzenie 25/2007 - aneksy - stanowisko PZ
  - Udostępniania dokumentacji medycznej - wypracowanie jednolitych standardów
  - Programy informatyczne – program dla PZ, odpłatność od czerwca 2007,
  - Dalsze prace i wyjaśnienia w sprawie wykonywania zleceń specjalistów i szpitali przez gabinety zabiegowe POZ
  - Zmiany w Rozporządzeniu MZ w sprawie recept – PESEL, wydawanie bloczków, czy tylko nadawanie kolejnych numerów, zmiany w zasadach wystawiania recept na 3-miesięczne leczenia
  - Sprawy informatyzacji
  - Programy dostosowawcze
  - Deklaracje w POZ

  5. Gazeta - omówiono aktualną sytuacje i ustalono spotkanie Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej

  6. Strajk lekarzy a stanowisko PZ i dalsze działania
  - Uchwała Prezydium PZ
  - ustalenie dalszego postępowania w regionach
  - Stanowisko Prezydium PZ (
  załącznik)

  7. Zakończenie obrad


  Bożena Janicka

 •  

  Komunikat Sekretariatu PZ

  W związku z przeprowadzanymi przez NFZ kontrolami deklaracji pacjentów placówek członków PZ Sekretariat PZ zaleca staranne sprawdzenie tych deklaracji.

  Sekretariat zaleca adnotację
  W związku z ukazaniem się zarządzenia 25/2007 Prezesa NFZ Sekretariat PZ informuje, że akceptuje treść tego zarządzenia. Sekretariat zaleca adnotację w aneksie o braku zgody dla treści & 6 ust 8 przywołanego zarządzenia 7/2006.

   
  Mija termin składania programów

   30 czerwca mija termin składania programów dostosowawczych do warunków fachowych i sanitarnych zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym Sekretariat Porozumienia Zielonogórskiego zaleca składanie programów zgodnie z rozporządzeniem lub uaktualnienie już złożonych.

  Obrady Sekretariatu w dniu 27.04.2007 w KONINIE
  W dniu 27 kwietnia w Konie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz
  Rzecznik - Robert Sapa
  Biuro PZ
  Kierownik Cezary Marczek
  Omówiono sprawy bieżące Federacji

  Obrady Sekretariatu PZ - Konin 27.04.2007

  1. Przyjęto porządek obrad.

  2. Omawiane sprawy bieżące
  - Relacje Sekretarzy i Kierownika Biura ze spotkań, rozmów …
  - Zarządzenie 25/2007 - analiza zapisów, zarządzenie 115/2006, zarządzenie 7/2007
  - rozmowy i bieżące kontakty z Centralą NFZ
  - planowane zmiany - zarządzenia
  - deklaracje - kontrole i dalsze postępowania
  - Rozporządzenie MZ w/s warunków sanitarnych i fachowych ..- programy dostosowawcze, stanowisko
  - sprawozdanie z prac Sejmowych Komisji Zdrowia i udziału naszych przedstawicieli
  a/nowela ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych-opracowanie i stanowisko
  b/finansowanie leczenia ofiar wypadków z OC…
  - udostępnianie dokumentacji zoz w świetle obowiązującego prawa (np. ZUS..), zaświadczenia nie finansowane przez NFZ…
  - Projekt RM w sprawie recept- analiza i stanowisko
  - zmiany w systemach informatycznych, otwarte systemy, aktualne informacje - stanowisko…

  3. Omówiono wpływającą korespondencje i sprawy zgłoszone z regionów

  4. Gazeta PZ "Zdrowie dla każdego" - druk, zamówienia, sytuacje w regionach

  5. Dokonano analizy obecnej sytuacji w ochronie zdrowia w świetle zapowiadanych protestów majowych - stanowisko

  6. Sprawy organizacyjno / biurowe

  - omówiono sprawy finansowe i działalności Biura PZ
  - ustalono plan pracy i udział w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia i innych spotkaniach
  - omówiono i ustalono prace biura, Sekretarzy
  - Strategia PZ, AOS
  - zaplanow

  ano kolejne obrady Sekretariatu - propozycja tematów i spotkania…
  - przygotowano wstępnie tematy na obrady Prezydium Federacji PZ w Rajgrodzie

  7. Zakończenie obrad.


  Bożena Janicka
   

   

  Prezes NRL wzywa do poważnego traktowania lekarskich postulatów

  Czy ktoś zatrzyma ten strajk

  Ekspert ochrony zdrowia: Propozycja ministra nie satysfakcjonuje

  Lekarze zastrajkowali ostrzegawczo

  Prezes funduszu wyda więcej zgód na leczenie w Unii
   
  GP radzi: Do Unii na wakacje tylko z plastikową kartą