Niepubliczni

26-12-18

Strona główna

 

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO


Natalia Krakowiak

  Prawo   Druki     Kon-trole    Procedury    Ubezpieczenia 

Adres strony internetowej na której można zamawiać recepty to: http://www.recepty.org.pl/ 

 Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2008r.

1. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy podpisanej z NFZ.
2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest do posługiwania się w procesie prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną zawartość określa NFZ, o ile nie wynikają one z odrębnych przepisów
3. Lekarz POZ kierujący świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
5. Lekarz POZ ordynuje leki dla świadczeniobiorcy w sytuacji opisanej w p. 4 (konieczność stałego przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest w p.4 pochodząca od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ.
6. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.
7. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
8. W przypadku kierowania świadczeniobiorcy z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne będące w posiadaniu świadczeniobiorcy a wykonane przez lekarza POZ, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania .
9. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.
10. W czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne ( zwłaszcza pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne itp.) oraz ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika z przyczyny hospitalizacji .
11. Szpital zapewnia świadczeniobiorcy leki związane z przebiegiem hospitalizacji, których zażywanie wynika z przyczyny hospitalizacji..
12. Świadczeniobiorca po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) powinien zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty: skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.
13. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy – wystawia zwolnienie lekarskie.

 

Odstąpienie od leczenia pacjenta 

Poniżej mogą Państwo przeczytać pismo wysłane do dyrektor LOW NFZ Heleny Hatki w sprawie możliwości skreślenia pacjenta przez lekarza POZ z listy świadczeniobiorców oraz opinia prawna w tej sprawie.

      Opinia prawna             Pismo

 Inf. dot. wypisywania zaświadczeń 

Do członków Lubuskiego PZ

Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 29.09.2007r. zaświadczenia wypisywane przez lekarzy rodzinnych w związku z orzekaniem o stopniach niepełnosprawności (na potrzeby Starostw Powiatowych) są dla pacjentów bezpłatne, natomiast nadal są odpłatne wnioski wypisywane przez lekarzy rodzinnych dla ZUS i KRUS.

Z pozdrowieniem
Marek Twardowski
Prezes

Zmieniłam lekarza rodzinnego i przychodnię. Teraz mam problem z wydaniem kart. Panie w przychodni, z której się wypisałam, mówią, że karta ma zostać u nich i nie wydadzą mi jej. Czy faktycznie nie mogę przenieść kart do nowej przychodni?

| 2007-08-01 | Odpowiedź: Monika Mularz-Dobrowolska, Specjalista ds. promocji zdrowia POW NFZ z siedzibą w Rzeszowie |

Pacjent (osoba upoważniona przez pacjenta/przedstawiciel ustawowy) ma prawo do otrzymania wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta. Wydanie dokumentacji następuje na wniosek uprawnionego i za odpłatnością, co wynika z 18 ust. 3-4e ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem i ogłoszeniem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2007 r., od dnia 1 czerwca 2007 r. maksymalna wysokość opłat nie może przekraczać: - za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,06 zł; - za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł; - za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,70 zł.

Dla pacjenta karty leczenia tylko w kopiach

Czy można w NZOZ-ie udzielić pełnopłatnej porady pacjentowi spoza listy.

Opinia prawna dotycząca zaświadczeń.

W związku z powtarzającymi się żądaniami  Rzecznika Praw Pacjenta o zwrot na ręce pacjentów kosztów poniesionych przez nich, w związku z wydawaniem zaświadczeń lekarskich, Zarząd Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, pragnie  przedstawić Państwu argumenty wskazujące na bezpodstawność przedmiotowych żądań/próśb.

Z rozsyłanego  przez Rzecznika Praw Pacjentów stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasadności pobierania opłat za wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów rentowych przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z DOW NFZ  nie wynika aby usługa ta była przedmiotem kontraktu zawartego pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ a w związku z tym była finansowana przez NFZ.

Przepis art.16 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. Nr 210, poz 2135, z póż ) stanowi iż koszty badania, wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych są finansowane przez podmiot , na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Ministerstwo Zdrowia przychyla się do takiej interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniu o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych(Dz.U. Nr. 281,poz 2790) gdzie pod pojęciem „podmiot zlecający” badanie, wydanie zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla  celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, należy rozumieć podmiot zinstytucjonalizowany
(np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)a nie świadczeniobiorcę.

W tym miejscu podnieść jednak należy, że stanowisko zarówno ZUS-u jak też KRUS-u jest w wyżej opisanych przypadkach jednoznaczne a mianowicie takie, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby ubiegające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy zobowiązane są do przedłożenia do wniosku o rentę, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się ta osoba, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. Prawo żądania wydania takich zaświadczeń przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr. 210, poz. 2135).

W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zleca i nie finansuje wydawania zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż również z opinii Ministerstwa Zdrowia wynika, że podstawą do zapłaty za wykonaną usługę możne być umowa z pacjentem określająca wysokość odpłatności za badanie, orzeczenie czy zaświadczenie a następnie wystawienie faktury za taka usługę. Takie też sytuacje mamy w przypadku wystawienia faktur za wykonane usługi przez Państwa Praktyki.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że żądanie przez Rzecznika Praw Pacjentów, czy jakikolwiek inny podmiot  zwrotu pacjentom poniesionych kosztów wydania zaświadczenia lekarskiego dla celów rentowych jest bezpodstawne.
 

Prawnik DZLR-P

Pismo z spr. Pow. Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności (format *.pdf)

 

Leczenie Uzdrowiskowe- kompendium

Przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego

Transport Medyczny- kompendium

Zasady wystawiania karty statystycznej (karty zgonu)- kompendium


Zgodnie z tym zapisem i ogłoszeniem Prezesa GUShttp://www.stat.gov.pl/komunikaty/komunikat.php?id=21, od dnia 1 marca 2007 roku maksymalna wysokość opłat nie może przekraczać: - za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 3,99 zł - za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,39 zł - za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,66 zł.

 

Opinia prawna

I. Przedmiot opinii prawnej:
Przedmiotem opinii jest ustalenie:
1) czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może świadczyć usługi polegające na
wykonywaniu szczepień ochronnych przy wykorzystaniu środka przez niego
zakupionego?
2) czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest uprawniony do pobierania oplaty za
wykonywanie szczepień ochronnych?

II. Ustalenia faktyczne i prawne.
Ad. 1. Opinia koncentruje sie na ustaleniu samej zasady udzielania świadczenia związanej z
obrotem produktami leczniczymi, bez oceny innych warunków dotyczących w
szczególności kompetencji osób udzielających świadczenia, wymogów sanitarnych,
dopuszczenia produktu, itd.

Wykonanie szczepienia stanowi usługę. Pacjent nie kupuje samej szczepionki.
Przedmiotem szczepienia jest bezpośrednie -bez nawet kontaktu pacjenta z sama
szczepionka -zastosowanie produktu leczniczego. Potrzeba zastosowania szczepionki
wynika z rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego.

Jak stanowi art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity z dnia Dz.U. ·2004 Nr 53, poz. 533 ze zm.), zwana dalej ustawa, obrót produktami
leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie.

Zgodnie jednak z art. 68 ust. 4 ustawy nie uznaje sie za obrót detaliczny
bezpośrednie zastosowanie u pacjenta przez lekarza, lekarza stomatologa lub inna
osobę wykonującą zawód medyczny produktów leczniczych oraz produktów leczniczych
wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, których potrzeba zastosowania
wynika z rodzaju 'udzielanego świadczenia zdrowotnego.

Inne akty prawne nie zwierają ograniczeń w tym zakresie (w zakresie obrotu).

Tym samym ustawodawca wprost dopuścił możliwość wykonywania usługi.
której dotyczy przedmiotowe zapytanie. z tym zastrzeżeniem. ze musi wykonywać ja
lekarz bądź inna osoba wykonująca zawód medyczny.


2


Ad. 2. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (świadczeniodawca) jest obowiązany do
wykonywania świadczeń na rzecz pacjentów bez pobierania od nich wynagrodzenia w
zakresie, w jakim wynika to z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub gwarancji
Skarbu Państwa -ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 06.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
(Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1384 ze zm.).

Żaden przepis prawa nie stanowi, ze w pozostałym zakresie niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej ma wykonywać te usługi nieodpłatnie.

Jeżeli zatem przedmiotowa usługa nie była objęta zakresem umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia lub nie była gwarantowana przez Skarb Państwa, to niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej mógł pobrać wynagrodzenie. W istocie można wywodzić, ze
pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest
wręcz usankcjonowane przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z których wynika, ze przychodem podlegającym opodatkowaniu są kwoty należne, choćby
nie zostały faktycznie otrzymane. Należy stwierdzić, iż taka właśnie kwota jest
wynagrodzenie, które winno przysługiwać za wykonanie usługi jeżeli brak jest przepisu o

jej nieodpłatności. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie pobierając zatem
wynagrodzenia i nie odprowadzając od tego podatku dopuściłby się wykroczenia kamo-skarbowego.


IlI. Wnioski.

I. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może świadczyć usługi polegające na
wykonywaniu szczepień ochronnych przy wykorzystaniu środka przez niego
zakupionego.
2. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest uprawniony do pobierania opłaty za
wykonywanie szczepień ochronnych pod warunkiem nie opłacania tych usług przez
Narodowy Fundusz Zdrowia czy tez Skarb Państwa.
 

Radca prawny

Milosz Woziński

Opinia prawna -plik pdf 0,8Mb

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla ZUS
Mariusz Kocój  

Prezydium Porozumienia Podkarpackiego zwróciło się do Dyrektora ZUS w Rzeszowie w imieniu wszystkich członków Związku z pismem informującym o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej na żądania ZUS.
Pismo w załączeniu.

W związku z powyższym proszę o nieodpowiadanie na pisma ZUS, proszę również o nieprzesyłanie dokumentacji (zarówno oryginałów jak i kserokopii).

Zgodnie z prawem zobowiązani jesteśmy do nieodpłatnego:

-udostępnienia dokumentacji na miejscu w naszym zakładzie (praktyce) po uprzednim uzgodnieniu (z nami!) przez ZUS terminu (na miejscu mogą ją przeglądać, sporządzać notatki, kserować (na swojej kserokopiarce!!!) lub skanować (ale też na swoim przywiezionym urządzeniu!!!)
-wydania oryginału dokumentacji uprawnionemu pracownikowi ZUS posiadającemu stosowne upoważnienie z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu oryginałów na koszt ZUS.


Z treści przepisów na które powołuje sie ZUS (jak również z żadnych innych przepisów!!!) nie wynika obowiązek ponoszenia przez nas jakichkolwiek kosztów związanych z udostępniamiem, przesyłaniem, kserowaniem czy też sporządaniem wyciągów lub odpisów.

Wezwania ZUS proszę pozostawiać bez odpowiedzi, w przypadku telefonów proszę o udzielanie informacji, że stanowisko Porozumienia Podkarpackiego zostało przedstawione pisemnie, natomiast nie wpłynęła odpowiedź.

Rozwiązanie problemu jest po stronie ZUS. Na dzień dzisiejszy ZUS próbuje siłą narzucić nam swoje warunki. W gruncie rzeczy nie ma się co dziwić. Przez lata byliśmy nękani i straszeni, zawsze pod pantoflem jakiejs władzy, aż tu nagle okazuje się, że mamy zdanie odrębne. Nie obawiajmy się i nie ulegajmy żądaniom.
Jeżeli dyrekcja ZUS policzy koszty delegowania swoich pracowników, to być może, że usiądziemy do rozmów celem ustalenia zasad odpłatności za czynności wykonywane przez nas na rzecz ZUS (tak jak to się stało w innych województwach!!!).
Teraz wszystko zależy od nas samych.Viceprezes PP ZPOZ
Mariusz Kocój

Załączone pliki:
Strona 1: - ZUS str 1.pdf (102.82 KB)

Strona 2: - ZUS str 2.pdf (46.01 KB)

 

 

Świadczenia nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Lp.

ŚWIADCZENIA:

CENA:

1

Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki

 

2

Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS oraz dla Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji).

 

3

Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe).

 

4

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych.

 

5

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (orzeczenie wydajemy w języku polskim, dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

 

6

Obdukcja dla celów sądowo-lekarskich (wypełniona na odpowiednich dokumentach dostarczonych przez zleceniodawcę).

 

7

Sporządzenie kserokopii dokumentacji lekarskiej z potwierdzeniem przez lekarza zgodności z oryginałem (jedna strona A4).

 

8

Orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

 

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.) 4>210.2135.
2. Rozp. Rady Ministrów z dn. 20.12.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2790).
3. Ustawa z dn. 27.08.2004r. art. 16 ust. 1 (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135).
4. Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328).
5. Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 30.07.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 83 poz 903).
6. Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2230).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 lipca 2001r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposoby jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnienia (Dz. U. z dn. 13 sierpnia 2001r.) Dz. U. 01.83.903
8. Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z  dn. 23 marca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji (…) Dz. U. z dn. 21 kwietnia 2004r.) Dz. U. 04.71.654.
9. Rozp. MZiOS z dn. 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy Dz. U. 96.69.332.
10. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Dz. U. 98.21.94.
11. Ustawa z  dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 04.99.1001.
12. Rozp. RM z dn. 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych tych sprawach Dz. U. 02.132.1115.
 

 

 

Nasz Fundusz - Numer 44/2005
28 października 2005 r.
Pytanie o szczepienie
dodano 28.10.2005 r.

Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych - szczepienie przeciwko grypie należy do szczepień zalecanych, nie finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia, a więc jest pełnopłatne przez osobę szczepiącą się.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. nr 237, poz. 2018 z późn. zm.).

Krystyna Domańska
Rzecznik praw pacjenta Lubelskiego OW NFZ

Nasz Fundusz - Numer 44/2005
28 października 2005 r.
Pytanie koszt zaświadczenia
dodano 28.10.2005 r.
   

Zgodnie z art. 16 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) koszty badań, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekania o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Lidia Jasik
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej NFZ

 

Czy od pacjentów NZOZ-u można pobierać opłaty za wydawane na ich życzenie zaświadczenia do ubezpieczeń społecznych?

Odpowiedź
Małgorzata Brzozowska Prawnik w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia i prawa medycznego. Autorka szeregu artykułów, publikowała m.in. w „Gazecie Lekarskiej”.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie ma prawnego obowiązku nieodpłatnego wydawania orzeczeń lekarskich na potrzeby ZUS lub KRUS. Obowiązek taki musiałby wynikać z ustawy, jednak obowiązujące przepisy tego nie stanowią.

Nie ma również przepisów, które określałyby wysokość opłat lub sposób ustalania wysokości opłat, jakie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może pobierać od pacjentów w związku z wydawanymi im orzeczeniami (zaświadczeniami.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Jeżeli orzeczenie (zaświadczenie) jest wydawane w związku ze świadczeniami zdrowotnymi, których zakład opieki zdrowotnej udzielał pacjentowi w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, to nie jest ono opłacane przez ubezpieczonego, a przez NFZ w ramach zawartej umowy.

II. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)
Art. 16. 1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:
1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, JEŻELI NIE SĄ ONE ZWIĄZANE Z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, KONTYNUOWANIEM NAUKI, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.
2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Przepis ust. 2 nie wyłącza możliwości obciążenia strony postępowania kosztami badania lub wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w tym przepisie, na podstawie odrębnych przepisów.
4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4, uwzględniając cel wydania orzeczenia lub zaświadczenia oraz przeprowadzenia badania.

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa,
rejestrowanie zakładów: wew. 129 lub bezpośredni: 863-03-18
faks (0-22) 863-03-19
 

Dokumenty do pobrania:

1.Wykaz dokumentów.

2.Wniosek.

3.Oświadczenie kierownika.

4.Wykaz jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Zakładu (załączniki potrzebne do wniosku o wpis zmian rejestrowych ).

5.Kody resortowe.

Uwagi: 

  • Należy zabrać do okazania oryginały przedkładanych dokumentów np. Wpis  ewidencji działalności gospodarczej, umowa najmu lokalu itp.

  • W wypadku rozszerzania  działalności-Aneks Statutu i opinia SANEPiD dotycząca danego zakresu

 

Pełna informacja na stronie http://www.mczp.pl

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-04-16