Kontrole

26-12-18

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

 

Zarządzenie Nr 50/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

2011\doc\2012_050_DGL.doc

2011\doc\2012_050_DGL_spis_zalacznikow.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_1.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_2.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_3.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_4.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_5.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_6.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_6.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_7.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_8.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_9.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_10.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_11.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_12.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_13.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_14.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_15.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_16.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_17.doc

2011\doc\2012_050_DGL_zal_18.doc

Czy można w NZOZ-ie udzielić pełnopłatnej porady pacjentowi spoza listy.

Protokół z kontroli-strony

1   2   3   4

Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny

Protokół z kontroli-strony

1   2   3  

Rozchód psychotropów -gotowiec

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego

Protokół kontroli -strony:

1  2   3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Zalecenia pokontrolne.

1    2    3    4

Zarządzenie Nr 60/2005
z dnia 19 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych { Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolity sposób realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwala Nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarządzenie Nr 14/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lutego 2005 r zmieniające uchwalę nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz Zarządzenie Nr 3/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Kontroli Aptek.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Postępowania kontrolne wszczęte przed dniem wejścia w życie zarządzenia, są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 47/2005
z dnia 20 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

Na podstawie art. 102 ust. 1 w związku z art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę dotycząca rozpatrywania zażaleń na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

§ 2.

1. Zgodnie z przepisami art. 160 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustawą" Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub zawarł umowę na wystawianie recept refundowanych, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące realizacji umowy.

2. Zgodnie z zapisami art. 161 ustawy zażalenie, o którym mowa w pkt 1, rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, Prezes Funduszu.

3. Zażalenie składane jest wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem, którego zostało złożone zażalenie na jego czynności zapoznaje się z treścią zażalenia, rozważa zawarte w uzasadnieniu argumenty, przygotowuje i przekazuje Prezesowi Funduszu stanowisko w sprawie. Wraz z ww. stanowiskiem przekazuje całość dokumentów w sprawie w tym protokół kontroli, zgłoszone do niego zastrzeżenia (o ile zostały zgłoszone), zalecenia pokontrolne (o ile zostały przekazane świadczeniodawcy) lub ich propozycję (jeśli procedura kontrolna nie została zakończona).

5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów w sprawie Prezes Funduszu przekazuje je do Departamentu Gospodarki Lekami.

6. Departament Gospodarki Lekami bada otrzymaną dokumentację pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zasięga opinii w sprawie innych jednostek organizacyjnych Funduszu. Po zbadaniu dokumentacji i zgromadzeniu niezbędnych opinii, Departament Gospodarki Lekami przygotowuje stanowisko w sprawie i przekazuje je do Prezesa Funduszu, za pośrednictwem Zastępcy Prezesa do spraw Medycznych.

7. Prezes Funduszu po zapoznaniu się z przygotowanym stanowiskiem, zasięga opinii Zespołu ds. rozpatrywania zażaleń, o których mowa w § 1, zwanego dalej "Zespołem".

8. Zespół powołuje Prezes NFZ. W skład Zespołu wchodzi trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i trzech przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej.

9. Przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje i odwołuje Prezes Funduszu, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

10. Szczegółowy sposób i tryb pracy Zespołu oraz sposób wyłaniania Przewodniczącego Zespołu, określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa Funduszu.

11. Obsługę organizacyjno- kancelaryjną Zespołu, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, zapewnia Departament Gospodarki Lekami, współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

12. Zadaniem Zespołu jest weryfikacja poprawności przebiegu procedury kontrolnej oraz ocena adekwatności konsekwencji prawnych i finansowych do stwierdzonych nieprawidłowości.

13. Zespół, o ile uzna za zasadne, wzywa składającego zażalenie w celu wysłuchania jego argumentów w sprawie.

14. Opinia Zespołu, co do zażalenia, wraz z propozycją postanowień w sprawie, jest niezwłocznie przekazywana Prezesowi Funduszu.

15. Opinia Zespołu nie jest wiążąca dla Prezesa Funduszu.

16. Po zebraniu niezbędnych dokumentów, Prezes Funduszu rozpatruje zażalenie informując o rozstrzygnięciu świadczeniodawcę, który złożył zażalenie oraz dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

 

CO KONTROLOWANY WIEDZIEĆ POWINIEN?

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Zarządzenie Nr 14/2005
dodano 1.03.2005 r.

Zarządzenie Nr 14/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 lutego 2005 r.

zmieniające uchwałę nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust.5 pkt 25 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 2, 4 - 8 do Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

Pliki do pobrania:

  Załącznik do zarządzenia 119.85 KB, 1.03.2005 r.

Zarządzenie Nr 9/2005
z dnia 24 stycznia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

 

Pliki do pobrania:
  Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ 103.43 KB, 27.01.2005 r.

 

Podręcznik Kontrolera NFZ              1       2       3      4        5         6

Protokół kontroli NFZ strony:    1             2               3              4

Wystąpienie pokontrolne- strony   :                                            3

Płace kontrolerów:

 

 

SANEPID-wymagane  procedury

Przed kontrolą warto zapoznać się  z ogólnopolskim schematem kontroli.

Protokół kontroli strony: 1    2    3    4     5    6   7   8   9   10   11   12  13

 

KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY

 

Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby wykonujące działalność zawodową uzyskały status przedsiębiorcy dotyczy to m.in. lekarzy. Łączą się z tym określone obowiązki, w tym z zakresu kontroli. Poniżej przedstawiamy więc podstawowe przepisy prawa dotyczące kontroli dokonywanych przez organy administracji publicznej u przedsiębiorców, które weszły w życie w dniu 21 sierpnia 2004 r. na mocy w/w ustawy.

 

Art. 79 [Czynności kontrolne]

1.      Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy w terminie określonym w tych przepisach.

2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby nie będące       pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.

3.       Zmiana osób upoważnionych do wykonywania kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiana ta nie może prowadzić do wydłużenia ustalonego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

 

 

4.       Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1)     wskazanie podstawy prawnej;

2)     oznaczenie organu kontroli;

3)     datę i miejsce wystawienia;

4)     imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

5)     firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;

6)     określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7)     wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

8)     podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9)     pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

 

5.       Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

 

 

Przepisy art. 79 ustawy w sposób stosunkowo szczegółowy regulują kwestie związane z czynnościami kontrolnymi organu administracji publicznej. Mogą być one wykonywane przez pracowników organów kontroli lub inne osoby po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu imiennego upoważnienia.

 

 

Jeżeli dojdzie do zmiany osoby kontrolera, niezbędne jest wydanie nowego upoważnienia, przy czym, jak wskazuje ustawodawca, nie może to doprowadzić do wydłużenia ustalonego w pierwotnym upoważnieniu terminu zakończenia kontroli.

 

 

Dokonywanie kontroli jedynie na podstawie legitymacji służbowej jest możliwe na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Takie przepisy wprowadza się na przykład w zakresie kontroli dokonywanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy podaje enigmatycznie brzmiące „okoliczności faktyczne uzasadniające niezwłoczne podjęcie kontroli” jako powód wszczęcia kontroli wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy w terminie późniejszym, określonym w tych przepisach.

 

W przypadku Państwowej Inspekcji Pracy, termin ten określono na nie późniejszy niż 3 dni od dnia podjęcia kontroli.

 

Istotne jest, że kontroler nie może wykraczać w trakcie wykonywania czynności kontrolnych poza zakres kontroli określony w upoważnieniu !

 

Art. 80. [Zakres czynności kontrolnych]

1.       Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego

upoważnionej.

(...)

 

Art. 81. [Książka kontroli]

 

Ustawa nakłada również na przedsiębiorców pewne obowiązki związane z przeprowadzonymi kontrolami. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książek kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Przedsiębiorca będzie samodzielnie dokonywał wpisów w książce dotyczących między innymi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych. Dokumenty te powinny być udostępniane na żądanie organu. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się to utrudnieniem i nowym obowiązkiem, należy jednak sądzić, że prowadzenie książki kontroli ułatwi życie przedsiębiorcom jako dowód w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji publicznej.

 

Książka kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli są udostępniane na każde żądanie organu kontroli. W książce kontroli znajdą się wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy powinny obejmować:

-          wskazanie organu kontroli;

-          oznaczenie upoważnienia do kontroli;

-          zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

-          daty podjęcia i zakończenia kontroli;

-          zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

 

Powyższe wpisy w książce kontroli stanowią częściowe powtórzenie danych objętych upoważnieniem do kontroli. Nowość w stosunku do tego dokumentu stanowią zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne. Wydaje się, że w dobrze pojętym interesie przedsiębiorcy będzie skrupulatne prowadzenie książki kontroli. Będzie to podstawowy dokument potwierdzający przeprowadzone uprzednio kontrole.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

 

 

Art. 82. [Ograniczenie ilości kontroli]

1.       Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

1)     ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2)     przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;

3)     odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;

4)     przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

5)     kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;

6)     przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

2.       Organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustali z przedsiębiorcą termin przeprowadzenia kontroli, jeżeli działalność przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu.

 

Zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczą t y l k o kontroli prowadzonych przez organy administracji publicznej czyli takich jak : Wojewoda, Marszałek Województwa, Prezydent Miasta, Wójt, Burmistrz, Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe natomiast nie dotyczą kontroli wynikających z realizacji umów np. umów na świadczenie usług zdrowotnych zawartych z NFZ. Zawsze też może prowadzić kontrolę PIP, NIK, sanepid.

 

Art. 83. [Czas trwania kontroli]

1.      Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

1)     w odniesieniu do przedsiębiorców małych i średnich - 4 tygodni;

2)     w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

 

 

Przedsiębiorca, u którego dotychczasowe kontrole przekroczyły łączną długość 4 tygodnie może odmówić wstępu kontrolerom. Oczywiście, pod warunkiem, że długość poprzednich kontroli zostanie właściwie udokumentowana.

 

W przypadku naruszenia przez organ kontrolny w/w przepisów, kontrolowany może odmówić poddania się czynnościom kontrolnym.

 

Opracowano na podstawie treści Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr. 173, poz 1870) orza Komentarza do ustawy Konrada Borowicza i Macieja Kurzajewskiego wydanego przez Grupę Wydawniczą iNDOR Sp. z o. o. Warszawa 2005r.

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-04-16