Pisma

26-12-18

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

 

 

1. Zasady_wspolpracy_OWU.doc

1. Pismo_do_Prezesa_zarzadzenie_51_sprawozdawczosc.pdf

2. Stanowisko_PZ_sprawozdawczosc.doc

3. Rozliczanie_ustawy_podwyzkowej.pdf

4. Problemy _w_aplikacji_rozliczeniowo_sprawozdawczej.pdf

 

 

Uwagi FZPOZPZ do projektu rozporządzenia o zawodzie lekarza

Uwagi PZ do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

 

Stanowisko PZ w sprawie recept

Zielona Góra 25.06.2007

Szanowny Pan
Zbigniew Religa
Minister ZdrowiaW związku z podpisaniem przez Pana Ministra w dniu 17 maja br. "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646)" oraz "Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.07.97.647)", rozporządzenia te nakładają nowe obowiązki na lekarzy. Rozumiemy, że ich celem jest identyfikowanie każdego pacjenta przy pomocy PESEL i w związku z tym dokładna kontrola refundacji leków. Wyznaczenie takiego celu jest słuszne i popierane przez środowisko medyczne od lat, w szczególności przez lekarzy POZ.

Niemniej musi Pan Minister zdawać sobie sprawę, że nałożony na każdego lekarza obowiązek wpisywania PESEL na recepcie będzie skutkować znacznie większą ilością czasu poświęconego temu zadaniu i spowoduje to automatycznie spadek ilości przyjętych pacjentów w ciągu dnia pracy, których przecież za nas nikt nigdzie nie przyjmie. Spowoduje to głębokie niezadowolenie pacjentów, które w sposób oczywisty skupi się na lekarzu rodzinnym. Wydanie tego rozporządzenia jest stanowczo przedwczesne, bowiem nie zostały do tej pory wprowadzone elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, praktyki lekarzy nie są skomputeryzowane, wyposażone w czytniki, ani jednolicie zinformatyzowane. Nadmieniamy jednocześnie, że jako świadczeniodawcy POZ realizujący umowę z zakresu POZ w roku 2007 obowiązani jesteśmy ją wykonać na podstawie zapisów przyjętych przez obie strony, natomiast tego rodzaju rozporządzenia nie dające odpowiednich narzędzi do ich realizacji, nie mogą być zrealizowane kosztem ograniczenia przyjęć pacjentów. Chyba nie było celem Pana Ministra, abyśmy mieli zredukować ilość przyjmowanych pacjentów do 2-3 na godzinę. Również oczywiście nie wziął Pan Minister pod uwagę, że wprowadzenie możliwości wypisywania podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim 3 recept na 3 kolejne miesięczne kuracje skutkuje zwiększeniem kosztu zakupu znacznie większej ilości recept oraz czasu poświęconego na ich wypisywanie. Dodać musimy, że sprawa ta była omawiana w czasie prac Nadzwyczajnej Sejmowej Podkomisji Zdrowia nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w dniu 9.05.2007 i podczas długiej dyskusji uznano, że obowiązek wpisywania PESEL na każdą receptę w sposób ręczny nie jest aktualnie możliwy, ale konieczny poprzez realizację całościowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia i dania narzędzi, o których już była mowa.

Reasumując - informujemy Pana Ministra, ze realizacja rozporządzenia od dnia 1.07.2007 jest niewykonalna. Z ubolewaniem stwierdzamy, że tego typu pomysły bez uprzedniego przygotowania pogłębią chaos panujący w ochronie zdrowia nie z winy lekarzy, ale urzędników Ministerstwa Zdrowia.


Z poważaniem
W imieniu Sekretariatu Porozumienia Zielonogórskiego

Bożena Janicka
Sekretarz ds. Finansowych

Marek Twardowski
Sekretarz ds. Negocjacji i Kontraktowania
Główny Negocjator PZ


Do wiadomości:
1.Centrala NFZ - Prezes Andrzej Sośnierz
2.NIL - Prezes Konstanty Radziwiłł

 

Uwagi FZPOZ POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE do  Rozporządzenia  o szczepieniach cz.I

Uwagi FZPOZ POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE do  Rozporządzenia o szczepieniach cz.II

Pismo do MZ odnośnie Rozporządzenia w sprawie wymogów sanitarnych

Pismo do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi odnośnie rozporzadzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.(pdf 1,2 MB)

Strona 1

Strona 2

Strona 3

 

PZ pyta Głównego Inspektora Sanitarnego

PZ/CF/10/06 Zielona Góra, dnia 24.10.2006r.

Sz.P.
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Inspektorze

Lekarze rodzinni w Polsce wykonując szczepienia obowiązkowe zaopatrują się w potrzebne szczepionki w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Upoważniona osoba z praktyki lekarza rodzinnego udając się po szczepionki musi być wyposażona w odpowiednią termo-torbę, aby nie został przerwany ciąg chłodniczy i szczepionki zachowały swą pełną wartość. W tej sytuacji zwracamy się z zapytaniem, czy szczepionki zakupione w aptekach przez pacjentów i przenoszone w torebkach lub kieszeniach, przetrzymywane przez wiele godzin w domu w temperaturze pokojowej mają jakąkolwiek wartość i winny być podawane pacjentom na ich życzenie (np. szczepionki przeciw żółtaczce typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu, grypie itp.). Naszym zdaniem – przy przerwaniu ciągu chłodniczego – podawanie takich szczepionek jest ryzykowne i prawdopodobnie nieskuteczne. Nie znam przypadków, aby pacjenci zakupywali szczepionki w termo-torbach i udawali się bezzwłocznie na szczepienie do praktyki. Prosimy o pilną odpowiedź w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Marek Twardowski
Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego

List do Prezydenta


Zielona Góra, dnia 10 sierpnia 2006r.

Wielce Szanowny Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński„POROZUMIENIE ZIELONOGÓSKIE” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze zgłasza, że przekazana Panu do podpisu ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, jest krzywdząca dla tysięcy obywateli i sprzeczna z Konstytucją RP.

Tytuł ustawy wskazuje na przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom, w tym również świadczeniodawcom poz. Jak wynika z treści ustawy, przekazanie to nie będzie dotyczyć świadczeniodawców poz (podstawowej opieki zdrowotnej).
Należy zważyć, że ustawa, wyłączając świadczeniodawców poz od partycypacji w podwyżkach, nie traktuje równo wobec prawa wszystkich podmiotów – publicznych i prywatnych. Takie działanie, niczym nie uzasadnione różnicowanie podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, na uprzywilejowane i mniej uprzywilejowane w sposób oczywisty stanowi naruszenie Konstytucji RP, zwłaszcza art. 20 Konstytucji RP. Państwo narusza zasadę wolności gospodarczej poprzez stawianie jednych podmiotów gospodarczych w sytuacji korzystniejszej od innych podmiotów. Po pierwsze, w korzystniejszej sytuacji stawia się publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające poz, które dysponując dodatkowymi środkami Państwa będą przez to bardziej konkurencyjne (lepsze stawki to wyżej kwalifikowana kadra). Po drugie różnicuje się sztucznie sytuację w wśród prywatnych podmiotów – świadczeniodawców, co prowadzić będzie do odchodzenia pracowników od świadczeniodawców poz.
Nie jest zrozumiałym co legło u podstaw takiego kształtu ustawy. Domyślać się można jedynie, że stanowiło to przekazanie na rzecz poz, w efekcie porozumienia zawartego na początku roku dodatkowych 240mln. zł. Jest to jednak podstawa o tyle niezasadna, że:

po pierwsze – w ramach porozumienia ze stycznia 2006r. dodatkowe środku finansowe dostał również sektor publiczny, w tym dysponujący poz,
po drugie – dodatkowe środki dotyczyły świadczeniodawców a nie ich pracowników.
Taki kształt ustawy w sposób zatem ewidentny krzywdzi kilkadziesiąt tysięcy pracowników zatrudnionych u świadczeniodawców poz. Osoby te nie skorzystały bowiem najczęściej ani razu z dobrodziejstwa podwyżek. Ustawa taka nie jest sprawiedliwa dla ludzi wykonujących tą samą pracę. Ustawa pozbawia podwyżki wynagrodzeń pracowników sektora poz, zwłaszcza sektora prywatnego, w odróżnieniu od innych pracowników świadczeniodawców zarówno publicznych jak i prywatnych. Należy zważyć, że pracownicy ci są osobami bardzo skromnie zarabiającymi, dla których każde środki finansowe są bardzo istotne. Ustawa ta w tym przypadku narusza art. 32 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, która stanowi, że wszyscy obywatele mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Mając powyższe na uwadze prosimy Pana, jako gwaranta sprawiedliwości, o podjęcie stosownych działań celem zapobiegnięcia pokrzywdzenia kilkudziesięciu osób i ich rodzin.


Z poważaniem


Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego
 

Stanowisko PZ w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z OC sprawcy.

Uwagi PZ do projektu rozporządzenia MZ w sprawie wymagań sanitarnych dla zoz-ów

Uwagi Nr 2do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżąStanowisko  - plik w formacie Word-a

 

Pismo do MZ ws. zestawu przeciwwstrząsowego w POZ

Pismo Federacji "PZ" z dnia 13.06.2006 do Prezesa NFZ J. Milera

UWAGI PZ DO PROJEKTU Ustawy o zmianie ustawy o zoz NIEUWZGLĘDNIONE

Uwagi FZPOZ PZ DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O SPRAWOZDAWCZOŚCI W POZ

 

Uwagi FZPOZ PZ do

PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

PZ w sprawie Komunikatu Warszawskiego

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
w sprawie realizacji Komunikatu Warszawskiego z dnia 01.01.2006r.


Nałęczów, dnia 08.04.2006r.

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego
w sprawie realizacji Komunikatu Warszawskiego z dnia 01.01.2006r.

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oczekuje:

1) zwiększenia nakładów od dnia 01.04.2006r. na nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską (ambulatoryjną i wyjazdową), oraz na transport sanitarny do poziomu zapewniającego zachowanie procentowego udziału ustalonego w planie finansowym dla podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 01.01.2006r.,

2) obowiązywania wynegocjowanej (powiększonej) stawki rocznej od dnia 01.04.2006r.

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego postanawia:

1) negocjacje z oddziałami wojewódzkimi Funduszu powinny być zakończone do dnia 14.04.2006r.,

2) przebieg realizacji negocjacji z oddziałami wojewódzkimi Funduszu ma być na bieżąco przekazywany Sekretariatowi Federacji,

3) po zakończeniu negocjacji przez wszystkie Związki Regionalne, Sekretariat Federacji bezzwłocznie ustali termin jednoczesnego złożenie aneksów w siedzibach właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

W przypadku niezrealizowania przez Fundusz postanowień wynikających z Komunikatu Warszawskiego, Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podejmie stosowne i zdecydowane działania.

Mariusz Wójtowicz
Komisarz PZ

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ


 

PZ w sprawie niewykorzystanych środków

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006.


Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oczekuje:

1) rozliczania co najmniej raz na kwartał niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006 i wynikających z różnicy pomiędzy liczbą ubezpieczonych i liczbą pacjentów zapisanych na listach aktywnych lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

2) dokonywania podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1), pomiędzy świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) oraz transportu sanitarnego, do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym.

Mariusz Wójtowicz
Komisarz PZ

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

 

List PZ do Ministra Zdrowia

Zielona Góra 07.04.2006r.Szanowny Pan
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia


Zwracam się z do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnej interwencji wobec Prezesa NFZ, aby mogły zostać jak najszybciej podpisane aneksy z POZ ze skutkiem od 1.04.2006r. Nie zostały podpisane do tej pory, gdyż dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ na wyraźne polecenie Prezesa NFZ usiłują zwiększać nakłady na nocną pomoc lekarską zaburzając dotychczasowe parytety podziału środków w stosunku do 1.01.2006r. W czasie negocjacji zakończonych podpisaniem Komunikatu Warszawskiego w dniu 1.01.2006r. (w obecności Pana Ministra) nie były prowadzone rozmowy na temat podwyższania bądź wyrównywania stawek w zakresie nocnej pomocy lekarskiej a jedynie w zakresie stawek lekarskich i pielęgniarskich związanych z wykonywaniem pracy w POZ od poniedziałku do piątku między godz. 8:00 – 18:00. Zwiększanie w tym momencie nakładów na NPL skutkuje zmniejszeniem ilości środków na podwyższanie stawek kapitacyjnych lekarskich i pielęgniarskich.Marek Twardowski
Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego

LIST OTWARTY DO MINISTRA ZDROWIA
 

Zielona Góra, 30.03.2006

LIST OTWARTY
DO MINISTRA ZDROWIA
ZBIGNIEWA RELIGI
Szanowny Panie Profesorze.

Informujemy Pana, że do dnia dzisiejszego nie został podpisany w Polsce ani jeden aneks odnośnie zmiany stawki kapitacyjnej w poz ze skutkiem od 1.04.2006 roku. Porozumienie podpisane w Warszawie w dniu 1.01.2006 roku zobowiązywało NFZ do uzgadniania aneksów z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego niezwłocznie po zmianie planu finansowego Funduszu o 240 mln zł. Oddziały Wojewódzkie NFZ usiłowały zaburzać parytety podziału środków ustalone do tej pory. Za tę sytuację jest bezpośrednio odpowiedzialny Prezes NFZ J. Miller, który podlega bezpośrednio Panu jako Ministrowi Zdrowia. Proszę Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie stosownych decyzji względem obstrukcyjnego działania Prezesa NFZ, gdyż utrzymywanie się tego stanu rzeczy dłużej niż kilka dni zmusi Porozumienie Zielonogórskie do podjęcia odpowiednich działań, a odpowiedzialność za to padnie na stronę, która nie dotrzymała porozumienia.

Z poważaniem


Za Sekretariat PZ
Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego

Konin 19 marzec 2006r.

Sz. Pan

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa

Porozumienie Zielonogórskie z oburzeniem stwierdza brak realizacji ustaleń dokonanych w dniu 1 stycznia 2006r., z udziałem Prezesa NFZ Jerzego Millera, które potwierdza tzw. Komunikat Warszawski. Takie działania powodują niemożność wywiązania się Pana Ministra ze zobowiązania dotyczącego powiększenia kwoty w planie finansowym przeznaczonej na POZ o 240 mln zł.
Informujemy zatem, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania powodujące zmianę takiego stany rzeczy oraz zapewnienie transparentności podziału dodatkowych środków z kwoty 240 mln to w krótkim czasie PZ podejmie stosowne kroki.
Dla wyłożenia wszelkich kwestii, które mogą różnić strony proponujemy spotkanie w dniu 21 marca 2006r. o godzinie 12.00. Miejsce spotkania pozostawiamy do decyzji Pana Ministra.


Sekretariat PZ

Marek Twardowski
Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Janusz Tylewicz
Mariusz WójtowiczW załączeniu:

1. Komunikat Warszawski
2. Wystąpienie Prezesa NFZ do Komisji Zdrowia o zmianę w planie finansowym na POZ o 227 mln zł ( a nie o 240 mln zł)
3. Notatka ze spotkania w/s realizacji ustaleń poczynionych w dniach 31.XII.2005- 1.I. 2006 przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo do Ministra Zdrowia 15.03
 

 Zielona Góra 15 marzec 2006r.


Sz. Pan

Zbigniew Religa
Minister Zdrowia


Porozumienie Zielonogórskie zwraca się do Pana o podjęcie pilnej interwencji wobec Prezesa NFZ, który jako sygnatariusz tzw. Komunikatu Warszawskiego z dnia 1 stycznia 2006r. nie stosuje się do jego treści.

Po pierwsze
Podlegli mu Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ próbowali i próbują przymuszać lekarzy POZ do przyjęcia aneksów od 1 marca 2006, a nie jak było ustalone w Notatkach dołączanych do każdej umowy od 1 kwietnia 2006.
Po drugie
Próbują oni kosztem stawki kapitacyjnej lekarskiej zwiększać nakłady na Nocną Pomoc Lekarską
Po trzecie
Pozorne wyrównywanie stawek kapitacyjnych lekarskich w skali kraju jest pretekstem do zaniżania tych stawek
Po czwarte
Nie przypominamy sobie aby zwiększenie stawki kapitacyjnej o 5 gr na pierwszy kwartał miało być skonsumowane z 240 mln zł – świadkiem tych rozmów i ich uczestnikiem był Pan Profesor
Po piąte
Czynione są próby w niektórych Funduszach Wojewódzkich zaburzenia parytetu pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami.

Porozumienie Zielonogórskie przed miesiącem złożyło na piśmie Prezesowi NFZ propozycję współpracy w zakresie przygotowania należytych warunków kontraktacji świadczeń ambulatoryjnych na rok 2007 (w tym POZ) aby uniknąć problemów, które pojawiły się w roku 2005 i 2006.. Nie spotkało się to jednak z jakimkolwiek odzewem z Jego strony. Powyższe działania Pana Jerzego Millera spowodowały utratę wiarygodności tego urzędnika wśród lekarzy POZ.
Informujemy także, Pana Ministra, że w czasie sprawowania urzędu przez obecnego Prezesa NFZ nie nastąpiła żadna poprawa w działalności Funduszy Wojewódzkich i nadal traktują one świadczeniodawców w Polsce często jako wrogów, a nie jako partnerów w systemie opieki zdrowotnej.
W tej sytuacji konieczne są zdecydowane działania ze strony Pana Ministra. Przedłużanie bowiem tego stanu rzeczy może grozić destabilizacja funkcjonowania POZ od 1 kwietnia.


Za Sekretariat PZ

/-/Marek Twardowski
/-/ Jacek Krajewski

Pismo do Ministra Zdrowia w/s szczepień
 

Zielona Góra, 15.03.2005
Minister Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa

W związku z odmową wykonywania przez pielęgniarki szkolne obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną opłaconych przez NFZ w zakresie zadań pielęgniarki szkolnej, doszło do dramatycznego spadku wyszczepialności dzieci na terenie województwa lubelskiego.
Z drugiej zaś strony na terenie pozostałej części kraju, lekarze POZ wykonują ten zakres czynności (wykonanie iniekcji) nie otrzymując należnego im finansowania za usługę leżącą w zakresie finansowanym przez NFZ u pielęgniarek higieny szkolnej.

Otrzymane wyjaśnienia zawarte w piśmie Sekretarza Stanu Pana Bolesława Piechy (MZ-PR-024-4517-2/AB/06/12/06): "... nie można przyjąć że pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania odpowiada za wykonanie pełnej procedury szczepiennej, posiada ona bowiem jedynie część kompetencji do jej wykonania (są to: organizacja działań-ustalenie terminu z dyrektorem szkoły, lekarzem poz, zawiadomienie rodziców i uzyskanie ich pisemnej zgody, odbiór szczepionki ze stacji San-Epid, przygotowanie gabinetu do szczepienia, wykonanie iniekcji lecz bez możliwości wykonania badania kwalifikacyjnego)",
wskazują, że ten zakres działań jest finansowany zgodnie z zawartymi umowami w rodzaju pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania przez NFZ.
Jednocześnie nadmieniamy, że zakres Umowy zawartej z lekarzem POZ przez NFZ oraz inne akty prawne nakładają na niego jedynie obowiązek kwalifikacji do szczepienia w jego statutowym miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W tym stanie sprawy zwracamy się do Pana Ministra o uporządkowanie systemu prawnego poprzez zmianę stosownych aktów prawnych lub nakazanie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wyegzekwowania zapisów zawartych Umów z pielęgniarkami szkolnymi.

W przypadku dalszego tolerowania istniejącego stanu rzeczy informujemy Pana Ministra, że lekarze POZ przekażą karty uodpornienia do punktów szczepień w gabinetach pielęgniarek szkolnych a tym samym zaprzestaną wykonywać obowiązkowe szczepienia w zakresie nieobjętym umową i nie opłacanym przez NFZ.

Za Sekretariat PZ

Sekretarz ds negocjacji i kontraktowania
Marek Twardowski

Sekretarz ds organizacyjnych
Jacek Krajewski

Pismo do Ministra Zdrowia -NPL
 

Zielona Góra, 22.02.2006

Sz. P.
Prof. Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie z niepokojem przyjęli wypowiedź Pana Ministra dotycząca zmiany organizacji nocnej pomocy lekarskiej (NPL). Przypominany, że obowiązujące aktualnie przepisy dają możliwość zawierania umów z zakresu NPL zarówno świadczeniodawcom realizującym dzienną opiekę z zakresu kompetencji lekarza poz jak i innym podmiotom, które spełniają odpowiednie warunki.
Próba narzucenia, świadczeniodawcom poz obligatoryjnych i niemożliwych do realizacji zadań z zakresu NPL była na przełomie roku 2003 i 2004 jedną z przyczyn bardzo ostrego konfliktu świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia i efekcie spowodowała na początku stycznia 2004 r. zamknięcie wielu gabinetów lekarzy rodzinnych..
Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości propozycje jakichkolwiek zmian dotyczących funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej będą uzgadnianie z reprezentatywną organizacją świadczeniodawców, jaką jest FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie.


Z poważaniem

/-/ Marek Twardowski, Sekretarz PZ
/-/Jacek Krajewski, Sekretarz PZ

Pismo do Prezesa NFZ
 

Zielona Góra, 23.02.2006

Sz. P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ

Zwracam się do Pana z następującymi wątpliwościami, które mam po analizie spływających do mnie informacji przekazywanych strukturom wojewódzkim Porozumienia Zielonogórskiego, w niektórych województwach przez dyrektorów NFZ.
1. Nie przypominam sobie, aby zwiększenie stawki kapitacyjnej o 5 groszy na 1 kwartał miało być skonsumowane z 240 mln złotych – nasze rozmowy w Ministerstwie Zdrowia dają mi podstawę do takiego twierdzenia.
2. Aneksy zwiększające stawki kawitacyjne w poz winny bowiazywać zgodnie z treścią „Notatki” od 1.04.2006, a nie jak czynione są próby od 1.03.2006. Na to nie będzie zgody Porozumienia Zielonogórskiego i proszę Pana o zwrócenie uwagi dyrektorom wojewódzkim NFZ, że nie mają prawa łamać zapisów „Notatki”.
3. Nie wyobrażam sobie, aby od 1.04.2006 miały zostać zmienione parytety pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami – przymiarki finansowe w niektórych województwach są czynione w taki sposób, że łamią te parytety i ta wiedza dociera do naszych członków.
4. Nie będzie zgody PZ na zwiększenie procentowego udziału nakładów na pomoc ambulatoryjną, wyjazdową i transport sanitarny od 1.04.2006 r. Tego typu próba może grozić destabilizacją zawartego porzumienia i zostanie przez nas odebrane jako działanie wrogie wobec Porozumienia Zielonogórskiego ze strony dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ.
5. Proszę o przypomnienie dyrektorom Oddziałów wojewódzkich NFZ o tym, że wspólne deklaracje zebrane w poprzednich latach przez świadczeniodawców są nadal ważne przy aktualnie obowiązującej Ustawie i warunkach kontraktowania usług medycznych (szczególnie proszę o zwrócenie uwagi w tym względzie M. Piekarskiemu ze Śląskiego Oddziału NFZ)
6. Proszę o zwrócenie uwagi dyrekcji Lubelskiego OW NFZ i przypomnienie tej dyrekcji, że zapisy umowy w poz obowiązują również dyrekcją tego województwa i zapisy te mówią, że lekarz poz wykonuje usługi medyczne w swojej praktyce oraz w domu chorego w przypadku medycznie uzasadnionej potrzeby. Kwalifikuje również dzieci do szczepień w swojej praktyce.
7. Informuję również Pana, że w trakcie kontraktowania usług poz na 2006 rok nie nastąpiła żadna poprawa działalności ani zachowań wielu dyrektorów OW NFZ względem świadczeniodawców i uważam w tej sytuacji, że niektórych z tych dyrektorów należało by nareszcie wymienić na osoby, które nie będą postrzegały świadczeniodawców jako swoich wrogów, z którymi należy ściśle współdziałać w celu należytego wykorzystywania usług medycznych dla obywateli naszego kraju.

Łączę pozdrowienia

Marek Twardowski
Główny Negocjator
Porozumienia Zielonogórskiego

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia Zbigniew Religa
2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
3. Dyrektorzy 14 Oddziałów Wojewódzkich NFZ

Propozycja PZ dla Prezesa NFZ
 

Sz.P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ


Zwracamy się do Pana z propozycją współuczestniczenia w przygotowywaniu warunków kontraktowania usług medycznych w zakresie poz, specjalistyki, rehabilitacji i stomatologii na 2007 rok.
Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć jakichkolwiek zawirowań w procesie samego kontraktowania usług medycznych. Liczymy na pozytywne podejście Pana do naszej propozycji.

Z poważaniem

Janusz Tylewicz
Sekretarz ds. aktów prawnych i spraw
międzynarodowych

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

 

PZ pyta Ministra Zdrowia
 

Zielona Góra, 8.02.2006
PZ/CF/02/01

Sz. P.
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Profesorze.
Zwracamy się z zapytaniem, czy w Ministerstwie Zdrowia zostały już rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzeniem w sprawie szczepień dzieci i młodzieży oraz rozporządzeniem o warunkach fachowych i sanitarnych jakie powinny spełniać zakłady opieki zdrowotnej, do których to prac mieli zostać zaproszeni przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do uczestnictwa w tych pracach. Przypominamy, że taką propozycję otrzymaliśmy w trakcie rozmów w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia.

Z poważaniem

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

Janusz Tylewicz
Sekretarz do spraw aktów prawnych
i spraw międzynarodowych

 

PZ pyta Wiceministra Zdrowia
 

 Zielona Góra, 8.02.2006
PZ/CF/02/02

Sz. P.
Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu w MZ
Szanowny Panie Ministrze.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w Ministerstwie Zdrowia zostały już rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzeniem w sprawie szczepień dzieci i młodzieży oraz rozporządzeniem o warunkach fachowych i sanitarnych jakie powinny spełniać zakłady opieki zdrowotnej, do których to prac mieli zostać zaproszeni przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do uczestnictwa w tych pracach. Przypominamy, że taką propozycję otrzymaliśmy w trakcie rozmów w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia.


Z poważaniem

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ

Janusz Tylewicz
Sekretarz do spraw aktów prawnych
i spraw międzynarodowych


 

Stanowisko PZ przekazane 17.10.2005 do Ministra Polityki Społecznej

Zielona Góra 17.10.2005

Minister Polityki Społecznej
00-513 Warszawa
ul.Nowogrodzka 1/3/5

Szanowna Pani Minister

jesteśmy głęboko zażenowani pominięciem wszystkich organizacji środowisk medycznych w ramach konsultacji treści projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS.
Fakt ustawowego zasięgnięcia opinii Naczelnej Izby Lekarskiej nie zwalnia Pani z obowiązku zwrócenia się do innych organizacji a zwłaszcza organizacji zrzeszających Pracodawców środowiska medycznego.
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" jednoczy w sobie przedstawicieli Wojewódzkich Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z 14 województw.
Reprezentujemy łącznie około 10 000 lekarzy-pracodawców.
Oczekujemy od Pani zaproszenia przedstawicieli naszej Organizacji do udziału w sprawach dotyczących legislacji powyższego i innych rozporządzeń dotyczących prawnych relacji lekarz-pacjent-pracodawca oraz naszej obecności na konferencji uzgodnieniowej dotyczącej omawianego materiału.
Nasze stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia zawarte jest poniżej:


Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS
przekazane
przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" w ramach konsultacji z organizacjami społecznymi.

W uzasadnieniu zmiany rozporządzenia czytamy o konieczności dostosowania rozporządzenia do zmienionej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r (Dz. U. Nr 10, poz.71).
Po przeczytaniu w/w uzasadnienia jedynym wnioskiem jaki się nasuwa, jest to że prawo jest tworzone na użytek i wygodę urzędników z łamaniem podstawowych praw - zwłaszcza prawa do zapłaty za wykonaną pracę.
Nie do zaakceptowania jest fakt, że do konsultacji społecznych nie wybrano najbardziej zainteresowanych i których dotyczy omawiane rozporządzenie, czyli lekarskich organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Po zapoznaniu się z rozporządzeniem ustalono, co następuje;
1. § 1 - pkt 1,2,3 - bez uwag
2. § 1 pkt 4 (dotyczy zmienianego ust 1 w § 5) nie wyrażamy zgody na stwierdzenie
"lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer jest zobowiązany wystawić zaświadczenie lekarskie na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia"
proponujemy dodanie po słowach jest zobowiązany słów na zlecenie ZUS lub KRUS
3. § 2 - nie wyrażamy zgody na formę załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia w razie nieuwzględnienia poprawki wniesionej w pkt.2
4. § 3 - bez uwag
5. § 4 - bez uwag

Odnośnie pkt 2 uzasadniamy nasze stanowisko następująco.

Zgodnie z art.84 Konstytucji ciężary i świadczenia publiczne może nakładać tylko ustawa.
Przepis art.53 ustawy z dnia 23 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 31, poz. 267 z 2005 r.), jak i nazwa ustawy jasno przedstawia cel wystawienia druku ZUS ZLA. Otóż zaświadczenia lekarskie w postaci druku ZUS ZLA są dowodami przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, a następnie do uzyskania świadczeń pieniężnych.
Nie kwalifikują się wobec tego w żaden sposób jako świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego.
Jaskrawym przykładem powyższego stwierdzenia jest wypisywanie druku ZUS ZLA dla ustalenia prawa do zasiłku i jego wysokości w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdzie ustalanie danych osobowych, danych zakładu pracy, wnioskowanego okresu odsunięcia od wykonywanej pracy tytułem opieki. dotyczą osoby nie badanej przez lekarza, a więc której nie było udzielane świadczenie zdrowotne.
W myśl art.16 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opisany przypadek mieści się w tym zakresie i nie jest to zaświadczenie bezpłatne, finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
ZUSowi niejednokrotnie wystarczy też zaświadczenie lekarskie lub poświadczenie administracyjne o hospitalizacji, aby ustalić prawo do zasiłku i jego wysokość.
Ma to miejsce w przypadku wystawienie zaświadczenia o hospitalizacji żony bez używania druku ZUS ZLA, aby jej mąż w tym czasie nie pracował i opiekując się zdrowymi dziećmi do lat 8-miu otrzymał stosowny zasiłek.

Niezależnie jednak i przede wszystkim wskazać należy, że stosownie do art. 16 ust. 4 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.
Niewątpliwie wobec treści art. 54 ustawy z dnia 23 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, należy przyjąć, że zleceniodawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdza to zwłaszcza ust. 4 ww. przepisu statuując, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela lekarzowi upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie decyzji.

W zmienionym zapisie par.5.1 rozporządzenie ministra Polityki Społecznej proponuje nałożenie na lekarzy obowiązek wykonania określonej czynności, jaką jest wystawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
Jednakże nałożenie jakiegokolwiek obowiązku skutkuje zobowiązaniem do zapłaty za wykonaną usługę.
Z uwagi, że w chwili obecnej nic nam nie wiadomo iż jesteśmy w stanie wojny, a wyłącznie w tym przypadku pewne prawa zostają zawieszone, wnosimy o ustalenie i ustanowienie zasad płatności za wystawianie druków ZUS ZLA.
Według naszej wiedzy i praktyki powoływanie się na przepisy odrębne zakładające bezpłatność zaświadczenia (w omawianym rozporządzeniu nie występujące, za to częste w bogatej korespondencji z zakładami ubezpieczeń społecznych) jest nieuprawnione.
Minister Polityki Społecznej, mimo że próbuje określać "szczegółowe zasady", nie wskazuje w omawianym rozporządzeniu płatnika.
Casus "ustawy 203" pozwala na domniemanie podobnego zdarzenia, które i w tym przypadku nakłada obowiązki "zapominając" o wskazaniu, kto za to ma zapłacić.
Wobec tego faktu nie zgadzając się na tworzenie "złego prawa" jesteśmy zmuszeni zaprotestować przeciw takiemu postępowaniu.

Odnośnie punktu 3:
możemy jedynie potwierdzić nasze stanowisko, że forma tego druku jest nie do przyjęcia w odniesieniu do argumentów przedstawionych powyżej.

Na zakończenie interesującym jest fakt zniknięcia rubryki z numerem zakładu opieki zdrowotnej.
Oznacza to, że przez wiele lat lekarze wykonywali nikomu nie potrzebną pracę, zadaną przez niefrasobliwych prawodawców mających poczucie bezpłatności rzeczonych druków ZUS ZLA.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie odpłatności za omawiane druki zmniejszy ich stopień skomplikowania i ułatwi pracę lekarzom a korzystającym z ubezpieczenia społecznego łatwiejsze korzystanie ze świadczeń pieniężnych.

SŁOWNICZEK :

uprawnienie n I
1. rzecz. od uprawnić.
2. lm D. ~eń
"prawo do czegoś przysługujące, nadane komuś; przywilej"
Korzystać z różnych uprawnień.
Uprawnienie do urlopu, do korzystania z czegoś.

zobowiązać dk IX, ~wiążę, ~wiążesz, ~wiąż, ~ał, ~any - zobowiązywać ndk VIIIa, ~zuję, ~zujesz, ~zuj, ~ywał, ~ywany
"nałożyć na kogoś obowiązek zrobienia czegoś"
Zobowiązać kogoś do zachowania tajemnicy, do sekretu.
Zobowiązać kogoś do pilnowania porządku.
Przyrzeczenie zobowiązujące kogoś do czegoś.

zobowiązać się - zobowiązywać się "wziąć na siebie jakiś obowiązek; podjąć się czegoś"
Zobowiązać się do zachowania tajemnicy.
Zobowiązał się do pomocy komuś.
Zobowiązał się, że wykona pracę przed terminem.

 

 

Skarga na NFZ Zielona Góra, dnia 7.09.2005 r.

Minister Zdrowia Marek Balicki

Skarga


Działając imieniem Federacji na podstawie art. 227 in. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 162 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składamy skargę na:
zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Zastępcę Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Michała Kamińskiego, przewlekłe załatwianie sprawy przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz wnosimy o zajęcie oficjalnego stanowiska i podanie interpretacji obowiązujących unormowań regulujących kwestię kwalifikacji poszczególnych typów porad udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Uzasadnienie

Członek Federacji - Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyjaśnienie i podanie interpretacji obowiązujących unormowań regulujących kwestię kwalifikacji poszczególnych typów porad udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W odpowiedzi pismem z dnia 13.04.2005 r. Zastępcę Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Michał Kamiński (znak CF-DSOZ-05/02/0205/KW), odnosząc się do kwestii definicji porady pierwszorazowej powołał się na rzekome ustalenia przedstawicieli Federacji z NFZ z dnia 04.02.2004 r. - pismo w załączeniu.

W pierwszej kolejności podnosimy, że przedstawiciele Federacji nie dokonywali ustaleń o treści na jaką wskazuje w swoim pismie Zastępcę Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Działania Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia są niedopuszczalne. Do chwili obecnej, pomimo interwencji, nie doczekano się wyjaśnień ze strony Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto, odnosząc się do przedstawionego zagadnienia unormowań regulujących kwestię kwalifikacji poszczególnych typów porad udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podnosimy, co następuje:
Zgodnie z postanowieniami szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowiących załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ, oraz postanowieniami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (§ 5 umowy), w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przewidziano system finansowania świadczeń ustalony w oparciu o cenę jednostkową.
Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych przez Fundusz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych jest punkt rozliczeniowy.

Jednocześnie ustalono 4 typy porad w zakresie AOS, wycenionych punktowo oddzielnie dla każdego typu porady.
Charakterystykę poszczególnych typów świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (typów porad) zawiera pkt 4 materiałów.
Stanowi on w szczególności, iż poradą I typu jest świadczenie związane z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty) (...).
Natomiast poradą typu II jest m.in. świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty.
Zasadnicze wątpliwości budzi natomiast interpretacja powyższych postanowień dokonywana przez niektóre Oddziały NFZ.
Zgodnie z tym stanowiskiem, przez poradę typu I uważa się - jako związaną z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty) - także poradę udzieloną pacjentowi, który co prawda uprzednio skorzystał już z porady u danego świadczeniodawcy ale np. kilka lat wcześniej.
Ponadto w ocenie oddziałów NFZ na "ciągłość leczenia" uważa się także poradę udzieloną pacjentowi który co prawda uprzednio skorzystał już z porady u danego świadczeniodawcy ale w odniesieniu do zupełnie odmiennego schorzenia.
W naszej ocenie powyższa "nadintepretacja" nie znajduje żadnego uzasadnienia w powołanych postanowieniach.
Po pierwsze bowiem zgodnie z literalnym brzmieniem materiałów, za poradę typu I uważa się poradę związaną z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty). Powyższe implikuje zatem wniosek, że warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danej porady do danego typu porady (typ I), jest ciągłość leczenia.
W naszej ocenie ciągłość leczenia oznacza, że porada udzielona przez świadczeniodawcę w odniesieniu do danego pacjenta dotyczy tego samego schorzenia.
Jedynie wówczas mamy bowiem do czynienia z kontynuacją czyli ciągłością leczenia.
Natomiast w sytuacji gdy pacjent zgłasza się do świadczeniodawcy z nowym schorzeniem (nową jednostką chorobową), które nie było dotychczas objęte rozpoznaniem w trakcie wcześniejszej wizyty i udzielonej porady, wówczas nie może być mowy o kontynuacji albowiem w tym zakresie jest to pierwsza - a nie kontynuacja poprzedniej wizyty.
Za powyższym wnioskiem przemawiają również postanowienia określające wymagania kwalifikujące daną poradę do typu II. Stanowią bowiem one, iż poradą typu II jest m.in. świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty.
Określenie zatem, iż o zakwalifikowaniu danej wizyty do typu II decyduje nie tylko jej "pierwszorazowość" ale i przede wszystkim "pierwszorazowość przedmiotowa", przesądza w naszej ocenie o tym, iż zgłoszenie się pacjenta któremu udzielono uprzednio porady w zakresie innej jednostki chorobowej, z nowym schorzeniem nie jest kontynuacją leczenia, ale nową wizytą.
Jednocześnie zakwestionowania wymaga prezentowana interpretacja, zgodnie z którą, przez poradę typu I uważa się - jako związaną z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty) - także poradę udzieloną pacjentowi który co prawda uprzednio skorzystał już z porady u danego świadczeniodawcy ale np. kilka lat wcześniej.
W naszej ocenie w powyższym przypadku kwestię ciągłości leczenia odnieść należy do określonych ram czasowych, np. w ramach zawarcia umowy o świadczenie usług przez świadczeniodawcę i dopiero od tego momentu "naliczać" wizyty pacjenta (pierwsza i następne).
Odmienna interpretacja prowadzi do absurdalnych wniosków, iż ciągłość czy też kolejność wizyt należy oceniać w okresach np. kilku bądź też kilkunastoletnich.
Powołane powyżej wątpliwości wymagają dokonania przez Pana interpretacji, jak należy traktować powyższe zapisy.

W tym stanie sprawy wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem

Jacek Krajewski
Sekretarz ds. organizacyjnych

Marek Twardowski
Sekretarz ds. negocjacji i kontraktowania

Do wiadomości:
1. Prezes NFZ Jerzy Miller
2. ZPOZ Woj. Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie

 

Pismo PZ do Ministra Zdrowia Zielona Góra 31 sierpień 2005r.

"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"
Federacja Związków Pracodawców
Ochrony Zdrowia
w Zielonej Górze

Sz.P.
Marek Balicki
Minister Zdrowia
W nawiązaniu do pisma w sprawie uwag Federacji Pracodawców "Porozumienie Zielonogórskie" dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w/s "Zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej" wnosimy o:

1. Wykreślenie w załączniku 2 w części I pkt.1 słowa "społecznością" i zastąpienie go słowem "populacją"

Uzasadnienie:
Wg Encyklopedii Powszechnej PWN słowo "społeczność" charakteryzuje zjawisko socjologiczne opisane jako zbiorowość ludzką mieszkającą w zwartej jednostce terytorialnej (np. wieś, dzielnica) powiązaną siecią sąsiedztwa, wspólnotą warunków życia i wspólną kulturą z charakterystyczną odrębnością terytorialną, samowystarczalnością gospodarczą, jednorodnością kulturową oraz intymnymi więzami społecznymi.
Zakres opieki pielęgniarskiej nad społecznością nie jest finansowany ze środków publicznych.

2. Sporządzenie listy poszczególnych czynności, które wykonuje lekarz POZ podczas realizacji określonych zadań finansowanych ze środków publicznych opisanych w zał. 1. W szczególności z uwzględnieniem i wskazaniem przewagi kompetencji lekarza rodzinnego w POZ nad kompetencjami pozostałych lekarzy POZ (lekarz ze specjalizacją z medycyny ogólnej, lekarze z innymi specjalnościami dopuszczonymi do pracy w POZ, lekarze bez specjalizacji)

Uzasadnienie:

Stwierdzamy, że skrupulatne wyliczenie czynności, które wchodzą w zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotne zawarte w zał. 2 jest de facto w dokumencie o randze rozporządzenia próbą stworzenia "koszyka usług gwarantowanych" przy realizowaniu tego zakresu zadań, finansowanych ze środków publicznych. Może to być w konsekwencji przydatne do dalszej precyzyjnej wyceny tych świadczeń
Jeżeli intencją Ministerstwa Zdrowia jest szczegółowe określenie czynności niezbędnych do zrealizowania zakresu zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, niezbędne jest stworzenie tożsamego szczegółowego zapisu czynności lekarskich ujętego w treści załącznika Nr 1 tj. "Zakresie zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej"

3. W rozporządzeniu zabrakło poza przypisaniem zakresowi lekarza POZ zadań koordynacji i kwalifikacji do szczepień obowiązkowych wskazania w zakresie zadań pielęgniarki POZ ( w zakresie zadań pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania) odpowiedzialności za wykonywania tych szczepień

W imieniu Sekretariatu
/-/ Jacek Krajewski
/-/ Marek Twardowski
 

Pismo PZ do Prezesa NFZ Jerzego Millera Zielona Góra, 31.08.2005 r.

Sz. P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o spowodowanie, aby Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ zaprzestali praktyk polegających na przeprowadzaniu wielokrotnych wstecznych weryfikacji list aktywnych pacjentów. Przypominamy, że strony kontraktu NFZ i świadczeniodawcę wiąże umowa. W umowie jest wyraźnie sformułowane, że podstawą płatności za świadczenie w POZ jest wypisanie rachunków i przesłanie do NFZ aktywnej listy pacjentów. Przesłana lista jest weryfikowana przez oddział NFZ i po weryfikacji świadczeniodawca wystawia rachunek, który jest uznawany jako podstawa płatności za wykonane świadczenia. Taka weryfikacja nie podlega naszym zdaniem kolejnym weryfikacjom po trzech, pięciu lub ośmiu miesiącach, gdyż nie ma zapisu w umowie, a za bałagan informatyczny w NFZ świadczeniodawca nie ponosi winy.

Z poważaniem
Jacek Krajewski
Sekretarz ds. organizacyjnych

Marek Twardowski
Sekretarz ds. negocjacji i kontraktowania
 

Pismo PZ do Ministra Zdrowia Sz.P.
MAREK BALICKI
Minister Zdrowia Działając w imieniu Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, w związku z problemami sygnalizowanymi przez naszych członków wnosimy i nalegamy o pilne podjęcie czynności zmierzających do zmiany ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 261, poz. 2601)
Zapisy zawarte w Rozporządzeniu są nienależycie doprecyzowane, dając zbyt daleko idącą swobodę interpretacji, co nie powinno mieć miejsca w Państwie prawa.
W praktyce nieścisłości te z kolei prowadzą do sytuacji konfliktowych w relacjach pacjent - lekarz oraz lekarz - urzędnik NFZ. Skrajnie różna interpretacja zapisów przez urzędników NFZ godzi nie tylko w świadczeniodawców ale przede wszystkim w pacjentów.
Podstawą do określenia nazwy wykazu świadczeń zdrowotnych (procedur) powinny być wyłącznie wskazówki metodologiczne w oparciu o podręczniki z tego zakresu cenionych autorytetów oraz Towarzystw Europejskich i Światowych zajmujących się tę problematyką.
Należy z przykrością stwierdzić, że dotychczasowa współpraca z urzędnikami NFZ wskazuje, że świadczeniodawcy wyjaśniając im te kwestie podczas czynności kontrolnych napotykają się na ogromne problemy ,a względy medyczne nie są dla nich podstawą do oceny realizacji umowy.
Aby więc zakończyć te niedopowiedzenia dla dobrze pojętego interesu pacjentów i świadczeniodawców wnosimy jak na wstępie. Uznajemy, że realizacja umów z NFZ w 2006 r. w zakresie stomatologii będzie mogła już nastąpić w oparciu o zmienione w/w Rozporządzenie Pana Ministra.
Oczekujemy pozytywnego rozpatrzenia naszego pisma.
W załączeniu wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych, które naszym zdaniem winny być zmienione wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem
Jacek Krajewski
Marek Twardowski

Do wiadomości:
Prezes NFZ
Naczelna Izba Lekarska
Krajowy konsultant z dziedziny Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

 

Pismo do Michała Kamińskiego Zielona Góra, 30.08.2005 r.

Pan
Michał Kamiński
Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych Z dużym zdziwieniem zapoznaliśmy się z treścią pisma o znaku CF/DSOZ/05/07/0125/BK z dnia 27.07.2005 r. adresowanego do Pani Teresy Dobrzańskiej Pielichowskiej Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - członka Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Treść tego pisma sugeruje, że Pan Panie Prezesie, nie zna treści umowy, jaką podpisali lekarze POZ w Polsce na 2005 rok z NFZ.

W tej sytuacji przypominamy Panu, że lekarz POZ wykonuje swoją umowę w dwóch miejscach:
1. w praktyce,
2. w domu chorego w przypadku medycznie uzasadnionej potrzeby.

W żadnych innych miejscach (dworzec PKP, przedszkole, szkoła, żłobek) lekarz POZ nie ma obowiązku świadczenia usług medycznych. W tej sytuacji próba zmuszania lekarzy w woj. lubelskim do świadczenia usług medycznych w szkołach jest nadużyciem umowy. Stanowisko takie jest niedopuszczalne, naganne i nieetyczne z Pańskiej strony. W tej sytuacji winien się Pan zapoznać z treścią w/w umowy, aby posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje do dalszego sprawowania swojej funkcji w NFZ, ponieważ, nie znając dokładnie treści zawieranych przez Fundusz umów interpretuje je Pan koniunkturalnie.

Z poważaniem

Sekretarz ds. organizacyjnych
Jacek Krajewski

Sekretarz ds. negocjacji i kontraktowania
Marek Twardowski

Do wiadomości:
1. Pan Jerzy Miller, Prezes NFZ
2. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
3. Dyrektor LOW NFZ Elżbieta Fałdyga
4. a/a

 

Pismo do Prezesa NFZ Zielona Góra, 30.08.2005 r

Sz. P.
Jerzy Miller
Prezes NFZ

Dotyczy: kontraktowania usług medycznych w POZ na 2006 r. Porozumienie Zielonogórskie uprzejmie informuje, iż stoi na jednoznacznym stanowisku
w następujących kwestiach:
1. W roku 2006 stawki kapitacyjne w POZ winny być jednolite w całym kraju i zdecydowanie wyższe od stawki najwyższej w 2005 roku.
2. Należy przywrócić druk wypisu pacjenta od lekarza, pielegniarki i położnej (jeden egzemplarz powinien pozostać w praktyce, z której pacjent się wypisuje, drugi egzemplarz powinien być wymagany przy zapisie w praktyce, do której się zapisuje i tam dołączony do druku wyboru lekarza, pielęgniarki, bądź położnej). Brak tych druków powoduje totalne zamieszanie i jest powodem wielu konliktów pomiędzy świadczeniodawcami POZ a NFZ.
3. Lista pacjentów POZ do sprawowania opieki nocnej winna być przekazywana konkretnemu świadczeniodawcy, który chce tą opiekę pełnić.

Z poważaniem
w imieniu Porozumienia Zielonogórskiego

/-/Jacek Krajewski

Sekretarz do spraw organizacyjnych
Porozumienia Zielonogórskiego

/-/Marek Twardowski
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego

 

 

 

Pismo PZ do Ministra Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w ramach zawartej Umowy udzielają świadczeń ubezpieczonym w NFZ.
Ustawa w żadnym artykule nie wskazuje, iż ubezpieczeni zatrudnieni w charakterze nauczyciela posiadają jakieś dodatkowe szczególne uprawnienia z tytułu wykonywanego zawodu.
Z zapisu treści art. 16 Ustawy nie wynika też w żaden sposób, aby akurat ta grupa zawodowa miała odmienne prawa do uzyskania zaświadczeń z zakresu medycyny pracy, wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
Wobec powyższego, nie ma podstaw prawnych do korzystania ze środków publicznych do ponoszenia kosztów dodatkowej diagnostyki podstawowej i konsultacji specjalistycznych w celu uzyskania zaświadczeń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego dla realizacji przywilejów związkowych wynikających z "Karty Nauczyciela".

Nie do przyjęcia ze względów społecznych jest wykonywanie orzekań lekarskich finansowanych ze środków publicznych na rzecz jednej uprzywilejowanej grupy zawodowej

Nie do zaakceptowania jest propozycja wprowadzenia proponowanego trybu odwołania, gdyż żaden lekarz poz nie podlega merytorycznie wojewódzkim ośrodkom medycyny pracy.
Wprowadzenie takiego trybu powodowałoby uznanie podległości lekarza poz z całymi konsekwencjami powodującymi ponoszenie kosztów zarezerwowanych jak dotąd dla medycyny pracy z dodatkowymi kosztami "przekazywania czy kopiowania dokumentacji medycznej" czy "prowadzenia ewidencji osób badanych".

Nadmieniamy jednocześnie, że nie wszyscy lekarze ubezpieczenia zdrowotnego posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń i orzekania z dziedziny medycyny pracy.
Dodatkowym argumentem uzasadniającym to stanowisko jest fakt, iż w uzasadnieniu omawianego Rozporządzenia w pkt. 3 wskazuje się, że po wprowadzeniu proponowanych zmian, nauczyciel w trakcie trwania urlopu, będzie mógł podjąć pracę zarobkową lub inną działalność zarobkową a więc będzie ponownie podlegał badaniom i orzeczeniom lekarzy uprawnionych z dziedziny Medycyny Pracy.

Z tego też względu Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" jest przeciwna w całości zapisom proponowanym przez Ministra Zdrowia, sugerując przyjęcie opisanych zależności finansowania świadczeń oraz kompetencji lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie POZ oraz źródeł finansowania zadań medycyny pracy i kompetencji uprawnionych lekarzy medycyny pracy ze szczególnym podkreśleniem rozłączności tych obszarów co do orzekania i braku podstaw prawnych kontroli i ścieżki odwoławczej od wydanych decyzji.

Prawidłowy schemat konstrukcji prawnej rozporządzenia konsumującego cel jakim jest wydanie zaświadczenia dla nauczyciela w związku z wykonywanym zawodem i uprawnieniami wynikającymi z Karty Nauczyciela na podstawie treści orzeczenia znajdującego się w dokumentacji ubezpieczonego korzystającego ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest opisany poniżej:

Lekarz POZ będący świadczeniodawcą, jest upoważniony do orzekania i wpisywania treści orzeczenia dotyczącego stanu zdrowia do dokumentacji ubezpieczonego, pozostającego pod jego opieką.
Zaświadczenie o udzieleniu urlopu w celu poratowania zdrowia winno być wystawione przez lekarza medycyny pracy właściwego dla nauczyciela, któremu wykonywał badanie profilaktyczne wstępne\okresowe\kontrolne, więc posiada niezbędną wiedzę na temat choroby nauczyciela.
Lekarz owy posiłkować się może zaświadczeniami o stanie zdrowia ubezpieczonego od lekarza poz i specjalistów wydanymi na druku MZ/L-1 wydanymi bezpłatnie jako "związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją i niezdolnością do pracy" zgodnie z zapisami art. 16 Ustawy.
Lekarz medycyny pracy oczywiście obciąża zakład pracy za wykonaną usługę.
Tryb odwołania jest oczywisty - do właściwych wyznaczonych przez wojewodę Ośrodkow Medycyny Pracy i dalej Instytutów Medycyny Pracy.

Z poważaniem
Janusz Tylewicz
Sekretarz ds. zagranicznych
źródło: Biuro PZ 

 

 

Pismo do Ministra Zdrowia Marka Balickiego z dnia 12.08.2005r

Pismo FZPOZPZ do Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego 13.05.05r.

Pismo FZPOZPZ do Prezesa NFZ Pana Jerzego Millera 13.05.05r.

Pismo do Ministra Zdrowia dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (04.05.2005)
 

Pismo do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w sprawie prawa  pozwalającego na wykonywanie praktyki medycznej w ramach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (04.05.2005)

List do Ministra Zdrowia Marka Balickiego

Pismo do Premiera RP w sprawie ustanowienia Święta Narodowego

Pismo do Prezesa NFZ             Opinia Prawna

 

Pismo od  Zastępcy Prezesa  NFZ w sprawie deklaracji

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo FZPOZ PZ z 7 sierpnia 04r. str.1 i str.2

 

Pismo FZPOZPZ do Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego z 18.10.2004r.

Pismo FZPOZPZ do prezesa NFZ Pana Jerzego Millera z 20.10.2004r.

List do Ministra Zdrowia  Pana Marka Balickiego z dnia 9.10.04r.

Pismo do Prezesa NFZ Pana Jerzego Millera z 7.10.04r.

Pismo PZ do NFZ w sprawie deklaracji pielęgniarek i położnych z 21.09.04r.

List do "Pulsu Medycyny"

Pismo FZPOZ PZ do Ministra Zdrowia z dnia 14.09.04r.

 

Pismo do Dyrektora MOW NFZW sprawie aneksów i płatności.

Pismo FZPOZ do Ministrów: Zdrowia i Finansów w sprawie uchwały NFZ zmieniającej plan finansowy

Stanowisko Prezydium PZ (dotyczące rozdziału uruchomionej przez Centralę NFZ kwoty 220 mln zł)

Pismo do Dyrektora MOW NFZ.

Pismo do Ministra Zdrowia.

 Pismo do Premiera J Hausnera

Pismo do NFZ z 22.05.2004r.

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-04-16